Koszty komornicze – jakie poniesie dłużnik i wierzyciel w 2022 roku

W dzisiejszym artykule wyjaśnię, czym są koszty komornicze i ile wynoszą. W ostatnich latach wiele słyszy się o egzekucjach komorniczych, zarówno w radiu, jak i w telewizji. Nie jest to z pewnością przyjemny proces, jednak bywa konieczny.

Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, jak tak naprawdę postępowanie egzekucyjne przebiega, ani jakie będą ewentualne koszty komornicze, do których poniesienia zobowiązany będzie dłużnik i wierzyciel.

UWAGA: na samym dole artykułu znajdują się: wzór wniosku o umorzenie kosztów egzekucji komorniczej oraz wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych, do których pobrania gorąco zachęcam, jeśli koszty komornicze są dla Ciebie zbyt duże.

Czym jest egzekucja komornicza?

koszty-komornicze

Zanim przejdę do kosztów komorniczych, konieczne jest wiedzieć, czym jest egzekucja komornicza i jak przebiega. Przede wszystkim pod tą nazwą kryje się postępowanie mające na celu odzyskanie zaległych wierzytelności.

Całą egzekucję prowadzi komornik i wcale ściąganych od dłużnika środków finansowych nie zatrzymuje dla siebie, jak wydaje się niektórym osobom, a przekazuje po potrąceniu prowizji wierzycielowi, który tę egzekucję zlecił.

Do egzekucji komorniczej dochodzi zazwyczaj w sytuacjach, kiedy pomimo prawomocnego orzeczenia sądu (wyrok, nakaz zapłaty, postanowienie) dłużnik, bądź dłużnicy, nie regulują swoich zobowiązań względem wierzyciela. Nie wykazują także chęci wykonania orzeczenia sądu, nie kontaktują się z wierzycielem w celu rozłożenia ewentualnych długów na raty.

Prowadzenie egzekucji komorniczej zleca się, jak już wspomniano komornikowi, który jest organem egzekucyjnym, działającemu przy sądzie rejonowym odpowiednim dla danego rejonu. Wierzyciel uprawniony do ściągnięcia długu zgłasza się więc do komornika z kompletem dokumentów określających jego tytuł do takiego działania i rozpoczyna proces egzekucji.

Należy pamiętać, że komornik samodzielnie w żaden sposób nie decyduje jakie składniki majątku dłużnika zostaną zajęte, dzieje się to za sprawą wierzyciela, który we wniosku o wszczęcie egzekucji, określa jej zakres i tak na podstawie dokumentu opatrzonego klauzulą wykonalności, komornik prowadzi egzekucję komorniczą z wymienionych we wniosku składników majątku dłużnika, a tak wygląda przykładowy wniosek o egzekucję komorniczą:

wniosek-o-wszczecie-egzekucji

Co uprawnia do egzekucji?

Aby komornik rozpoczął egzekucję, wierzyciel musi zgłosić się do niego z odpowiednim dokumentem. Sam wyrok, czy nakaz zapłaty to za mało. Niezbędne jest, by dokumenty były opatrzone nadaną przez sąd klauzulą wykonalności.

Klauzula wykonalności to element, bez którego egzekucja nie może zostać wszczęta i prowadzona. W klauzuli znajduje się informacja, że tytuł egzekucyjny uprawnia wierzyciela do ubiegania się o przysługujące mu należności.

Klauzula wykonalności jest nadawana bezpośrednio na orzeczenie, w którym znajduje się zasądzenie określonych kwot, lub rzeczy materialnych na korzyść wierzyciela.

Wierzyciel składa dokument do komornika wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. We wniosku może zostać określony sposób egzekucji albo sposoby egzekucji dotyczące dłużnika, np. z wynagrodzenia za pracę, z emerytury.

Jednocześnie wskazane jest, żeby sposób ściągania zadłużenia był jak najmniej dotkliwy dla dłużnika, warto w tym momencie przeczytać o nadmiernej egzekucji. Jest to równoznaczne, z tym że wierzyciel powinien dążyć do zaspokojenia swojego roszczenia, ale bez powodowania dużych szkód w życiu dłużnika.

Wskazane sposoby ściągania zadłużenia muszą być przez komornika bezwzględnie zastosowane.

Co może zająć komornik?

To sąd i wierzyciel decydują o tym, co komornik może zająć, jednak nie oznacza to, że egzekucja jest całkowicie bezwzględna. Jest ograniczona odpowiednimi przepisami prawa, które chronią, by dłużnik oraz jego rodzina nie pozostali całkowicie bez środków do życia. Wśród elementów, które nie podlegają egzekucji, można wymienić:

 • zapasy produktów żywnościowych oraz opału (wystarczające na 1 miesiąc),
 • przedmioty użytku domowego i urządzenia domowego (ubrania, pościel),
 • przedmioty i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej (dotyczy to także mundurów służbowych),
 • produkty medyczne, niezbędne do zachowania zdrowia,
 • zwierzęta domowe (1-2 krowy, kozy), jeżeli służą do zaspokojenia potrzeb żywnościowych rodziny,
 • przedmioty do nauki, odznaczenia, przedmioty związane z praktykami religijnymi i służące o ich wykonywania, papiery osobiste.

Wśród elementów, z których egzekucja ma prawo być prowadzona, znajdują się przede wszystkim:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • emerytura lub renta,
 • ruchomości należące do dłużnika,
 • nieruchomości należące do dłużnika,
 • wierzytelności oraz inne prawa majątkowe, które do niego należą.

Jednym z pierwszych etapów rozpoczęcia egzekucji jest zajęcie prawa majątkowego dłużnika oraz poinformowanie o tym stron: wierzyciela, dłużnika, ewentualnych pełnomocników i innych uprawnionych do tej wiadomości podmiotów.

Koszty komornicze i opłaty egzekucyjne

koszty-egzekucyjne

Komornik sądowy nie wykonuje swoich działań za darmo, lecz pobiera koszty egzekucyjne w związku z prowadzonym przez siebie postępowaniem, oraz za prowadzone w jego ramach czynności m.in. czynności z udziałem policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Koszty egzekucyjne jasno określa ustawa o kosztach komorniczych.

Nie można mówić tu stałych kosztach komornika. Wynika to z faktu, że koszty egzekucji komorniczej uzależnione są od prowadzonych przez komornika czynności i czasu, jaki komornik poświęcił konkretnej egzekucji, stopnia zaangażowania w powierzone mu zadania, a przede wszystkim od wartości przedmiotu egzekucji. Naliczanie opłat przysługujących komornikowi jest określone ustawą.

Uiszczenie opłaty przez wierzyciela

Choć środki finansowe ściągane są od dłużnika, wierzyciel także powinien wnieść opłatę dla komornika. Taka opłata powinna zostać uiszczona wraz z wnioskiem o egzekucję złożonym w kancelarii komorniczej.

Jeżeli wierzyciel zaniedbał ten obowiązek, komornik wezwie go do opłacenia wniosku w terminie tygodnia. Póki nie wpłynie ona na konto, organ egzekucyjny nie podejmie pierwszych kroków, czyli nie dokona zabezpieczenia.

Kiedy wierzyciel nie zdecyduje się uiścić opłaty w wyznaczonym mu terminie, wówczas komornik zwraca wniosek, gdy opłata znajdzie się na rachunku bankowym komornika, rozpoczyna on czynności egzekucyjne.

Jak ustala się opłatę?

W myśl przepisów ustalenie opłaty z tytułu prowadzonej egzekucji opiera się na kilku zasadach, mianowicie:

 • do wartości świadczenia, które jest egzekwowane albo zabezpieczonego roszczenia będącego podstawą ustalenia opłaty za działania komornicze dolicza się odsetki oraz koszty i inne należności także podlegające egzekucji, zabezpieczeniu razem ze świadczeniem głównym; dotyczy to dnia, w którym złożono wniosek o rozpoczęcie egzekucji albo roszczenie egzekucyjne;
 • podczas oznaczania, jaką wartość ma egzekwowane świadczenie, liczy się każde 10 zł rozpoczęte jako pełne;
 • do wartości świadczenia albo zabezpieczenia podlegających postępowaniu nie są wliczane koszty zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego), jak również koszty toczącego się wykonania o udzielenie zabezpieczenia ani postępowania egzekucyjnego;
 • gdy egzekucja dotyczy świadczeń powtarzających się, wówczas ustala się opłatę, a podstawie sumy świadczeń za rok plus suma zaległych świadczeń (kiedy jest to krótszy okres podstawą do naliczenia i obliczenia opłaty, jest suma świadczeń za cały okres trwania świadczeń będących przedmiotem egzekucji).

Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego – opłata

Opłacie podlegają praktycznie wszystkie wykonane przez komornika działania. Jeżeli sprawa dotyczy zabezpieczenia roszczenia pieniężnego, wówczas za wydanie postanowienia w tej kwestii (tj. o udzielenie zabezpieczenia roszczenia), komornik ma prawo naliczyć sobie 2% wysokości tego roszczenia.

Nie może być to jednak mniej niż 3% wartości aktualnie obowiązującego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ani więcej, niż pięciokrotność przeciętnych zarobków.

Egzekucja świadczeń pieniężnych – opłata stosunkowa

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych, które są jednymi z częstszych, komornik prowadzący postępowanie pobiera od dłużnika opłatę 15% wartości świadczenia, które jest egzekwowane.

Nie może to być mniej niż 1/10 sumy przeciętnego wynagrodzenia ani więcej niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Nie jest to jednak reguła, ponieważ istotne jest, z czego będzie egzekwowane świadczenie. Jeżeli dotyczy to egzekucji z konta bankowego, wypłaty za pracę, zasiłku da bezrobotnych, zajęcia komorniczego stypendium PFRON, dodatku aktywizacyjnego, szkoleniowego lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego, wówczas taka opłata wyniesie dłużnika 8% wartości egzekwowanego świadczenia.

W tym przypadku również jest pewne obostrzenie, gdyż nie może być to suma niższa, niż 1/20 przeciętnego wynagrodzenia ani dziesięciokrotności takiego wynagrodzenia miesięcznego. W zależności od wysokości ściąganego świadczenia komornik ściąga od dłużnika proporcjonalną opłatę.

Umorzenie postępowania – opłata egzekucyjna

Zdarza się, że postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone. Może stać się na wniosek wierzyciela. W takiej sytuacji opłatę pobieraną od dłużnika reguluje artykuł 823 Kodeksu postępowania cywilnego.

Mówi on, że w sytuacji umorzenia na wniosek komornik może ściągnąć od dłużnika opłatę w wysokości 5% wartości świadczenia, które pozostało do wyegzekwowania. Przy czym nie może być to opłata mniejsza niż 1/10 i nie wyższa niż dziesięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dobrze jest pamiętać, że jeżeli nie dojdzie jeszcze do zawiadomienia dłużnika o egzekucji, a wierzyciel już cofnie wniosek, wówczas zobowiązanie dłużnika w stosunku do komornika będzie wynosiło 1/10 średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Umorzenie egzekucji komorniczej może nastąpić także z innych przyczyn niż na wniosek wierzyciela. W takiej sytuacji komornik nie pobiera od dłużnika opłaty od świadczenia, z którego egzekucja nie została przeprowadzona.

Z kolei, gdy w grę wchodzi zabezpieczenie świadczenia, które zostało zabezpieczone, zanim wszczęto postępowanie, wtedy na poczet opłaty za zabezpieczenie komornik przyjmuje opłatę od wierzyciela, gdy ten uiścił taką wraz ze złożeniem wniosku.

Niecelowe wszczęcie postępowania – opłaty

Może zdarzyć się, że rozpoczęcie postępowania okaże się niecelowe (podanie błędnego lub nieaktualnego adresu dłużnika). W takiej sytuacji to wierzyciel jest zobowiązany do ponoszenia opłat komorniczych.

Jednocześnie, jeżeli opłaty dotknęły dłużnika, to ma on prawo – wierzyciel również – do zawnioskowania o obniżenie opłaty (na piśmie). Decyzja w tej kwestii należy do sądu, który może zdecydować ich obniżeniu lub nie, biorąc pod uwagę sytuację materialną wnioskodawcy, jego dochody oraz pracę wykonaną dotychczas przez komornika.

Temat kosztów komorniczych jest dość często poruszany w komentarzach pod artykułami, pytania zadają, jak i dłużnicy, taki i sami wierzyciele, dlatego postanowiłam napisać dzisiejszy artykuł, o jakie to pytania ludzie pytają najczęściej:

 • Ile wynoszą koszty egzekucji komorniczej?
 • ile wynoszą koszty egzekucyjne komornika?
 • Ile kosztuje postępowanie komornicze i kto za nie płaci?
 • koszty komornicze kalkulator
 • koszty egzekucji komorniczej 2018
 • kalkulator egzekucji komorniczej
 • koszty egzekucji komorniczej po umorzeniu
 • opłaty komornicze 2018
 • itd.

Wzór wniosku o umorzenie kosztów egzekucji komorniczej

Wniosek-o-obnizenie-kosztow-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

Wniosek-o-rozłożenie-na-raty-kosztów-komorniczych

Wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Artykuły, które wybrałam specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , , , ,

O autorze

73 komentarzy w “Koszty komornicze – jakie poniesie dłużnik i wierzyciel w 2022 roku”
 1. Witam. Mam następujący problem. Moja rodzina miała zadłużone mieszkanie. Spłaciłem za nich zadłużenie, a odsetki z zadłużenia zostały całkowicie anulowane przez spółdzielnie mieszkaniową.

  Po 10 miesiącach przyszło pismo od komornika, aby uregulować należność w kwocie 650 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, ponieważ postępowanie egzekucyjne było zawieszone, ale dłużnik nie przyszedł wycofać postępowania.

  Moje pytanie brzmi następująco: czy komornik nie musiał mnie informować po spłacie zadłużenia mieszkania, że jeszcze muszę zapłacić jakieś koszty egzekucyjne?

  1. Janina Gołębiecka

   Czy dłużnik poniesie koszty egzekucji, jeżeli sam spłaci wierzyciela? Wiadomo, że dłużnik, który “ma na głowie” egzekucję komorniczą, może spłacić wierzyciela bezpośrednio, pomijając komornika. Niestety w takim przypadku, dłużnik i tak poniesie koszty egzekucji komorniczej.

   Jeśli chodzi o egzekucję komorniczą, to wysokość należnej komornikowi opłaty, jasno regulują przepisy art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

   Jeśli postępowanie egzekucyjne wobec Was było zawieszone, to w trakcie zawieszenia postępowania, komornik nie ma prawa podejmować żadnych dalszych czynności poza tymi, które zmierzają do podjęcia postępowania egzekucyjnego. Znaczy to tyle, że w stosunku do dłużnika, nie mogą nastąpić inne dalsze skutki dokonanych czynności oprócz tych, które nastąpiły przed zawieszeniem postępowania.

   Wg mnie, w takiej sytuacji komornik ma prawo rozliczyć dłużnika z kosztów egzekucyjnych po zakończaniu egzekucji komorniczej.

 2. Wraz z mężem braliśmy kredyt w Alior banku, niestety później byłam zmuszona zrezygnować z pracy (ponieważ nie miałam z kim zostawiać 2 dzieci w czasie gdy musiałam iść do pracy), pisaliśmy pismo do banku o zmniejszenie rat kredytu, jednak rzekomo pismo nigdy nie dotarło do banku.

  Dziś dostałam pismo od komornika sądowego, że niby była rozprawa i że mamy z mężem zapłacić prawie 200.000 zł wszystkich kosztów zaległości kredytu, kosztów sprawy sądowej itp.

  Głównym utrzymankiem rodziny jest mąż, pracuje na umowę o pracę, a ja na zlecenie tylko dorywczo, bo nie mam z kim dzieci zostawić, już jesteśmy zapożyczeni u rodziny, a nawet w chwilówkach (pożyczaliśmy kasę by spłacać raty w Alior Banku). Nie mamy mieszkania własnościowego, jesteśmy 4-osobową rodziną, której ledwo starcza od 1-go do 1-go. Proszę o pomoc.

 3. Dostałem wezwanie od komornika o wszczęciu egzekucji, oraz stawienia się celem złożenia wyjaśnień. Czy przy dobrowolnej i jednorazowej spłacie opłata 15 % kosztów dla komornika obowiązuje?

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik pobierze 8% wartości egzekwowanego długu w sytuacji, kiedy egzekucja komornicza zostanie skierowana do egzekwowania należności z rachunku bankowego, wynagrodzenia lub świadczenia emerytalno-rentowego, zasiłku, stypendium, dodatku szkoleniowego i akwizytacyjnego. Jeśli natomiast egzekucja komornicza będzie obejmować zajęcie i licytację ruchomości, nieruchomości, wierzytelności (nadpłata podatku) lub wierzytelności z tytułu zawartych przez dłużnika umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia itp.), to komornik pobierze wtedy aż 15% wartości wyegzekwowanego długu. I teraz to co zainteresuje Cię najbardziej: gdy dłużnik wpłaci kwotę długu bezpośrednio na konto wierzyciela w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego, to komornik pobierze wtedy jedynie 5% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Jeśli więc spłacisz długi bezpośrednio na konto wierzyciela, to komornik będzie miał prawo pobrać jedynie 5% opłaty komorniczej.

 4. Witam. Wierzyciel w czerwcu 2017 zaproponował mi spłacanie mojego długu bezpośrednio na jego konto. Niestety nie mam żadnego pisma, które by to dokumentowało. Pani w rozmowie telefonicznej przekonywała mnie, że uniknę w ten sposób kosztów komorniczych i ja wyraziłam zgodę na tą propozycję.

  Przysłano mi nr konta na który dokonywałam przelewu. W dniu 08.08.2018r odebrałam pismo od komornika gdzie nalicza mi koszty egzekucji komorniczej od kwoty, która pozostała.

  Obecnie mam trudną sytuacje finansową ponieważ mąż miał wypadek i przez dłuższy czas nie mieliśmy dochodu, ponieważ ja nie mogę podjąć pracy bo opiekuję się dzieckiem niepełnosprawnym.

  Mąż po wypadku wrócił już do pracy, ale mamy jeszcze zaległości nieuregulowane. Do tego nie otrzymujemy świadczeń na dziecko, ponieważ mąż pracuje za granicą, a procedury związane z wypłatą świadczeń trwają już rok.

  Nauczeni doświadczeniem ubezpieczyliśmy się prywatnie, ale ubezpieczyciel jak na razie również nie wypłacił nam odszkodowania. Wszystko jest w toku. Przepraszam za nieskładność wypowiedzi ale trudno mi zebrać myśli.

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Iza, generalnie nie widzę w tym nic złego, że komornik nalicza opłaty komornicze za kwotę, która pozostała do spłaty. Niestety za czynności komornicze i za samo prowadzenie przeciwko dłużnikowi egzekucji komorniczej, komornik ma prawo naliczać opłaty.

 5. W ostatnich 3 latach padłem ofiarą trzech oszustów na łączną kwotę około 10 tys. zł, posługujących się sfałszowanymi dokumentami, a trzeci z nich podrobił nawet mój podpis. Natomiast ponad 15 lat jestem nękany przez prokuratorów zdradzających tajemnice służbowe, oraz których których fałszerstwa ujawniłem prokuraturze.

  Przez ten sam okres sędziowie oddalają wszystkie pozwy cywilne składane przeciw tym przestępcom, bowiem będąc biegłym sądowym i pisząc opinię jako czwarty biegły w tej samej sprawie, zapytałem sędzinę w cztery oczy: dlaczego ciągnie proces przez ponad 6 lat, mając niezbite dowody w sprawie, gym mogła już go zakończyć w ciągu 6 miesięcy?

  Mając niezbite dowody przestępstw osób, które oszukały już wiele osób, prokuratorzy nie podejmują żadnych działań, a sędziowie nie dopuszczając tych dowodów do spraw, uniemożliwiając mi złożenia żadnych nowych wniosków, zadawania pytań pozwanym, przyjmują do protokołów wyłącznie fałszywe zeznania pozwanego i fałszywe zeznania świadków pozwanego, oddalają pozwy w I i II instancji naliczając mnie poszkodowanemu najwyższe możliwe koszty.

  W ostatnich dwu sprawach nawet dobrowolnie chciałem zapłacić te koszty pozwanym oszustom, lecz oni nie podając danych ani numerów kont wnieśli sprawę do komornika, który zablokował mi konto, z którego spłacam kredyty bankowe o łącznej kwocie około 60 tys. zł.

  Rodzą się pytania:

  1. czy naprawdę w Polsce nie ma instytucji, która zajęłaby się ewidentnymi przestępstwami prokuratorów i sędziów?
  2. czy komornik miał prawo zablokować mój rachunek bankowy w dniu nadania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, a bank, w którym zaciągnąłem pożyczkę miał obowiązek zablokować środki na rachunku, rezygnując równocześnie ze spłaty zaciągniętego kredytu w kwocie około 56 tys. zł?
  3. Czy oszust nie powinien wpierw wystąpić do mnie z żądaniem zapłaty oraz czy może wykorzystywać do celów egzekucyjnych informacje zdobyte z tajemnic służbowych prokuratorów i sędziów?
  4. Czy komornik miał prawo żądać w wezwaniu na swoje wynagrodzenie 50% zasądzonych na mnie kosztów sądowych, nie wykonując żadnych czynności egzekucyjnych?
  5. Czy i w jaki sposób można wstrzymać egzekucję, obniżyć jej koszty i do kogo się zwrócić?

 6. Miałam tytuł egzekucyjny na łączną kwotę 2.470,-zł. W 2017 r. dokonałam wpłaty 1.300,-zł na konto komornika. Do dnia 30.08.br. nie uiszczałam żadnych opłat, gdyż moje dochody to najniższe wynagrodzenie. Komornik zakończył postępowanie egzekucyjne jako bezskuteczne. Obecnie prowadzę rozmowy z wierzycielem co do sposobu uregulowania zobowiązania. W kontakcie telefonicznym poprosiłam komornika o przesłanie mi informacji co do sposobu rozdysponowania wpłaconej przeze mnie kwoty. Wówczas usłyszałam, że te pieniądze poszły na koszty a nie na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela i do dnia dzisiejszego nie otrzymałam żadnej informacji.
  Moje pytanie jest następujące czy mam prawo żądać od komornika takiej informacji i czy rozdysponowanie wpłaconych środków nie powinno odbyć się proporcjonalnie pomiędzy komornika i wierzyciela?

  1. Janina Gołębiecka

   Oczywiście, że masz prawo poprosić komornika o podsumowanie zawierające na co poszły pieniądze, które wpłaciłaś na konto komornika. Jednak sama prośba przez telefon tego nie załatwi. Musisz złożyć u komornika formalne pismo o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach na rzecz długu i stanie pozostałego zadłużenia, inaczej komornik zignoruje Twoje telefoniczne prośby… Wzór takiego wniosku znajdziesz w dziale WZORY PISM i WNIOSKÓW w sekcji nr. 2 “Wzory pism dla dłużnika”, wniosek nosi nazwę: Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego. Pobierz wzór dokumentu, wydrukuj go, wypełnij i wyślij lub zanieś do komornika.

 7. W piątek otrzymałam pismo od komornika o sprawie egzekucyjnej- nieopłacony mandat MPK. Koszty, które muszę ponieść to:

  należność główna- 141,40
  odsetki- 52
  koszty procesu-30
  opłata egzekucyjna- 373,11
  wydatki gotówkowe.

  Dodam, że w lipcu skończyłam studia, od 13 sierpnia pracuje w ramach stażu, którego miesięczne wynagrodzenie wynosi 980 zł netto. Nie mam żadnych ruchomości, nieruchomości, akcji etc. Jestem w stanie zapłacić mandat z odsetkami. Pytanie, czy mogę ubiegać się o umorzenie pozostałych kosztów?

 8. Witam. Mam zadłużenie w banku na kwotę 25000. Niestety nie bylem w stanie spłacać tej kwoty. Dostałem pismo od komornika który doliczył mi do tej kwoty koszty postępowania sadowego i odsetki. Czy jest możliwość umorzenia kosztów postępowania sądowego? Z kwoty 25000 zrobiło się 55000. Chce spłacić zadłużenie ale nie w takiej kwocie…

  1. Janina Gołębiecka

   W takim razie Twój dług powiększył się ponad dwukrotnie… Umorzenie kosztów postępowania sądowego, komorniczego oraz odsetek od zadłużenia jest możliwe, ale trzeba wykazać swoją ciężką sytuację życiową i finansową.

 9. Witam. Dostałam pismo od komornika o wszczęciu egzekucji długu. Dług jest na kwotę 6500 zł, a wszystkich kosztów mam naliczone ponad 13 tys zł, czy tak wysokie koszty są zgodne z prawem?

 10. Witam. Interesuje mnie pozycja “wydatki gotówkowe” w awiadomieniu o wszczęciu egzekucji przez komornika. Czy komornik ma obowiązek udokumentowania takich wydatków gotówkowych, jeśli go o to poproszę? Pytam, gdyż wydatki przedstawione w otrzymanym przeze mnie piśmie od komornika są podejrzanie wysokie (ponad 150 zł), a sprawa jest świeża, dopiero pierwsze pismo, to samo miasto mojego zamieszkania, jak i siedziby komornika oraz sądu (dzieli ich może kilometr). Komornik nie mógł się przecież tak wykosztować w krótkim czasie i zawężonym polu działania.

   1. Dziękuję za szybką odpowiedź.

    Chciałbym jeszcze tylko poruszyć kwestię, która mnie dobitnie męczy i tyczy się tego samego komorniczego wezwania do zapłaty.

    W listopadzie 2009 roku otrzymałem sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zapłaciłem wtedy przelewem bankowym na rzecz powoda kwotę, którą byłem dłużny wraz z odsetkami, ale przez gapiostwo nie dołączyłem 90 zł kosztów procesu + 60 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Można rzec, że do tego lata – potocznie ujmując – spałem spokojnie nieświadom, że nie przelałem całej należności. Teraz pojawia się to pismo od komornika, które odwołuje się do wyżej wspomnianego pisma z sądu z 2009 roku.

    Jak to możliwe, że przez 8.5 roku nikt się do mnie z tym nie zwrócił i nie upomniał się o zaległość i nagle jak grom z jasnego nieba dostaję wezwanie od komornika? Czy doszło tu do jakiegoś uchybienia ze strony sądu lub powoda?

    Przecież gdyby ktoś się w czas upomniał, to musiałbym zapłacić “tylko” 150 zł, a tak teraz przez ciszę trwającą 8.5 roku zostałem narażony na kwotę ponad 540 zł, bo taka wynosi suma przedstawionych pozycji przez komornika, z czego samo zadłużenie o dziwo wynosi 90zł + odsetki ponad 80zł.

    Czy takie przypadki podlegają jakimś zaskarżeniom czy odwołaniom? Jeśli tak, to czy można je wnieść nawet po spłaceniu komornika?

    Przepraszam, że zawracam głowę. Starałem się znaleźć u Pani na stronie odpowiedź na ten nurtujący mnie problem, ale z wyczerpania wolnego czasu musiałem się poddać.
    Z góry dziękuję za choćby krótką odpowiedź i jednocześnie pozdrawiam.

    1. Janina Gołębiecka

     Przedstawię tę sprawę z nieco innej niż Ty perspektywy Marcin. Generalnie o te pieniądze ktoś się upomniał, tylko, że było to w 2009 roku, przez swoje niedopatrzenie niestety nie zapłaciłeś tej kwoty, a więc wierzyciel (sąd lub komornik) miał wtedy prawo odsetki sobie naliczać. Teraz komornik ponownie musiał włożyć jakiś nakład pracy, aby Cię znaleźć i spróbować wyegzekwować od Ciebie zaległe opłaty za koszty procesu i zastępstwa procesowego. Pamiętaj, że to obowiązkiem dłużnika jest spłacić każdą złotówkę i każdy grosz jaki jest winien. Niestety Ty przez pomyłkę (mimo dobrych chęci) zapomniałeś o zadłużeniu i teraz przyszło Ci za ten błąd zapłacić odsetkami i ponownymi kosztami postępowania egzekucyjnego. Myślę, że nie ma co robić w szklance burzy, spłacać to co masz do spłacenia i będziesz w 100% wolny od wszelkie rodzaju długów… bo nie możesz przecież kwestionować spłaty długu tym, że wierzyciel przez te 8 i pół roku nie upominał się o spłatę zadłużenia prawda? wszystkiego dobrego :-)

 11. Miałem 1.5 roku komornika za kredyty bankowe. Spłaciłem swoje zobowiązanie do wierzyciela w niższej kwocie niż u komornika i wierzyciel wysłał pismo o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ale komornik przeciąga sprawę już miesiąc i mówi że musi naliczyć koszty komornicze 5% od kwoty jaka była u niego do spłaty, czy tak może i czy można to uchylić?

  1. Janina Gołębiecka

   To prawda, spłata zadłużenia bezpośrednio na konto wierzyciela już po wszczęciu postępowania egzekucyjnego także obwarowana jest opłatami i rzeczywiście jest to 5% wpłaconej bezpośrednio wierzycielowi kwoty. Oprócz tych 5% komorniczej prowizji dojdą pewnie też inne koszty egzekucji komorniczej.

 12. Witam – moja mama zleciła komornikowi ściąganie alimentów od ojca, po miesiącu komornik się wycofał kto zapłaci za pracę komornika?

 13. Witam
  Mam obecnie 6 spraw komorniczych. Wcześniej wpadłem w pętle kredytową. Sprawy były u różnych komorników .Większość komorników jednak przekazała sprawy do jednego (tego samego) z powodu swojej niewłaściwości. Podejrzewam ze dlatego ze ten jeden ,do którego trafiają teraz sprawy zajął konto jako pierwszy i do niego przekazywana jest połowa mojej pensji i on dzieli te pieniążki na wszystkie wierzytelności (Nie miałem żadnej dotychczas informacji że nastąpił zbieg egzekucji i został ustalony jeden komornik). Do tej pory egzekucja wygląda w ten sposób ze zajęte mam wynagrodzenie za prace i polowa pensji przekazywana jest do komornika tego jednego. Jednakże w najbliższym czasie chcę z pomocą rodziców spłacić wszystkie długi jakie są u tego komornika. Ostatnio ojciec będąc u niego spytał co konkretnie jest do spłaty i w jakich sumach ale komornik mu podliczył o polowe mniejsza kwotę niż powinna być z moich informacji..podejrzewam ze mógł jeszcze nie być ustalony zbieg egzekucji przez sąd i dlatego niektórych długów jeszcze on nie obsługuje. Czy w takim razie idąc do tego jednego komornika mogę u niego spłacić wszystkie swoje długi? czy przypadkiem pieniądze na spłatę niektórych długów nie pójdą do tzw. depozytu sadowego i nie będą musiały tam leżeć, czekać miesiącami aż nastąpi zbieg egzekucji i oficjalnie będzie mógł ten komornik zająć się ta sprawą?, tyle ze wtedy dług cały czas rośnie a komornik nie zejdzie z egzekucji na mojej wypłacie? czy będzie władny zamknąć egzekucje wszystkich spraw, które zostały do niego przekazane? a drugie pytanie…jaki procent naliczy opłaty egzekucyjnej stosunkowej od spłat bezpośrednio u niego i np. u wierzyciela pomijając komornika.

 14. do spłaty u komornika zostało mi około 1000 zł, komornik zabiera mi z wypłaty co miesiąc około 200 zł, ile procent komornik z tej sumy którą mi zabiera co miesiąc 200 zł może wziąć dla siebie? pani sekretarka mówi ze dla wierzyciela idzie 60 zł a komornik dla siebie bierze 140, czy tak może być? bardzo proszę o poradę.

 15. Czy po złożeniu przeze mnie jako wierzyciela Wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego komornik obciąży mnie kosztami postępowania egzekucyjnego? Nadmieniam, że postępowanie w kierunku ściągnięcia przez komornika alimentów było dotychczas nieskuteczne. Komornik przez 7 lat nie ściągnął żadnej kwoty.

 16. W moim przypadku koszty egzekucyjne były tak duże, że nie mogłam uwierzyć. Komornik obciążył mnie za wszystkie działania komornicze jakie podejmował na przestrzeni tych wszystkich lat wobec mnie próbując wyegzekwować należności. Oczywiście wiedziałam, że egzekucja komornicza długu przez komornika zawsze wiąże się dla dłużnika z wysokimi opłatami, z których nie da się “wywinąć” ale żebym miała do zapłaty aż tak dużo?? Koszty egzekucyjne w moim przypadku wyniosły ponad 7000 zł!!

  Wiem, że Komornik działa na podstawie wniosku o wszczęcie egzekucji który składa wierzyciel i komornik nie musi niczego z żadnym dłużnikiem negocjować… ale wysokość opłaty egzekucyjnej strasznie boli o tę kwotę właśnie powiększa się nasze zadłużenie :((((((

 17. nieszczęśliwa

  Ja z tego co wiem, to komornik za odebranie dłużnikowi np. samochodu pobiera stałą opłatę w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok, jeszcze więcej dłużnika kosztować będzie eksmisja, bo komornik za opróżnienie lokalu z rzeczy i osób pobiera opłatę w wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Dodatkowo komornik za każde pomieszczenie pobiera sobie oddzielną opłatę, eksmisja jest więc bardzo bardzo kosztowna……

 18. Koszty komornicze obejmują tez przecież wydatki komornika które poniósł w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, są to np:

  – koszty ogłoszeń
  – dojazd do miejscowości dłużnika
  – złożenie zapytania do ZUS i US
  – doręczenie dłużnikowi korespondencji
  – przelewy pieniężne
  – wynagrodzenie dla pomocników komornika którzy biorą udział w czynnościach egzekucyjnych
  – itd.

  Dlatego te koszty egzekucyjne rosną (szybują) w górę. Szczególnie jeśli egzekucja trwa latami a dłużnik uchyla się od spłaty zadłużenia jak tylko może, utrudniając komornikowi egzekucję. Takie działanie generuje dla dłużnika koszty komornicze… więc czasem warto po prostu spłacić dług :)

 19. Moje koszty egzekucyjne wynoszą 3905 zł. Mam wszystko wyszczególnione – ten kraj jest chory tak samo jak chory psychicznie jest komornik który gnębi mnie…

 20. Ktoś wie ile wynoszą opłaty egzekucyjne za zajęcie rachunków bankowych? co ś mi się tu nie zgadza, proszę o informację.

 21. Przydałby się tu na stronie kalkulator egzekucji komorniczej, łatwiej byłoby zweryfikować czy komornik pobierający opłaty egzekucyjne nie narzuca sobie zbyt dużo pieniędzy.

 22. Przykładowe koszty komornicze:

  Biorąc za przykład dług na 1.000 zł to łącznie kwoty te wynosić będą:

  – 67,50 zł z tytułu kosztów zastępstwa prawnego;

  – ok 500,00 zł z tytułu zaliczki na Komornika;

  – 217,70 zł z tytułu opłaty stosunkowej (8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

 23. Witam

  2 lata temu zostałem oszukany na 1250 zł. Oszusta złapno, wyrok zapadł w lutym (był zbiorowy), jednak od od tego czasu nie odzyskalem ani grosza. Jeśli złoże wniosek o postępowanie komornicze (z tytułu wynagrodzenia i konta bankowego) to ile mi zostanie po odjeciu opłat komorniczych? czy da sie te opłaty komornicze przerzucić na dłużnika? od tej kwoty są oczywiście odsetki.

 24. Zostało mi zajęte konto z tytułu nie zapłacenia podatku VAT w terminie. Proszę o informację jaka kwotę stanowią procentowo koszty egzekucyjne, gdyż wydaje mi się, że zostało ich zaliczonych bardzo dużo. Z kwoty niecałe 56000 ponad 67 000. Jeżeli faktycznie by tak było, to do kogo mogę wnieść skargę lub się odwołać? Czy ewentualnie można złożyć prośbę o umorzenie takich wysokich kosztów ?

 25. Ile komornik może zabrać pieniędzy za wysłanie listu, że odbędzie się egzekucja? i czy po ustaleniu takiej kwoty, komornik powinien odciągać ją systematycznie, czy przysyłać co dwa miesiące, iż zajmuje wynagrodzenie sum na rożne kwoty, po czym je odciąga? dodam, że do eksmisji nie doszło ponieważ lokal został opróżniony, a komornik o tym poinformowany.

 26. Dzień dobry, W 2013 spłaciłam komornika (raty były potrącane od mojego pracodawcy) wczoraj po 5 latach otrzymałam od komornika list wzywający mnie do zapłaty niepokrytych kosztów postępowania egzekucyjnego. Czy jest to normą? Od 5 lat żyłam w przekonaniu że nic nikomu nie jestem już winna…

 27. Wierzyciel wniósł o egzekucję komorniczą 480 zł. Połowę tej kwoty spłaciłam przed nadaniem klauzuli, jednak wierzyciel obniżył kwotę dopiero po moim sprzeciwie. Otrzymałam pismo od komornika, który obniżył kwotę główną do 240 zł, ale jednocześnie zwiększył koszty egzekucyjne do 380 zł plus wydatki gotówkowe 180 zł. W sumie mam więcej do spłaty niż przed sprostowaniem. Co mogę w takiej sytuacji zrobić?

 28. Witam. 30 listopada 2011 roku bank wysłał pismo do komornika o umorzenie sprawy w całości. Komornik zabiera mi z pensji koszta komornicze w wysokości 300 zł. Chciałam tytuł sądowy od komornika ale ten napisał że odesłał go do banku i nie może mi go wydać. Czy mój dług uległ już przedawnieniu według nowych przepisów?

 29. Witam sprawa dotyczy długu, mianowicie miałem zadłużenie główne w wysokości 100 zł, przebywałem za granicą i nie miałem o tym pojęcia, w końcu skontaktowali się z mną komornik i spłaciłem całe zadłużenie wraz z odsetkami w kwocie 1350 zł po czym po 2 tyg. dostaje następne pismo że jestem winien 360 zł za ustalenie miejsca zamieszkania, korespondencja, udzielanie informacji itp….. Czuję się bezradny i oszukany, czy mogę zrobić coś w tej sytuacji? Dziękuję.

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Łukaszu, no tak, bo miałeś dług na 100 zł, przez odsetki dług urósł do kwoty 1350 zł, a teraz otrzymałeś pismo od komornika abyś zapłacił koszty egzekucji komorniczej. A więc właśnie poszukiwanie i ustalenie adresu dłużnika, korespondencja jaką komornik wykonał i udzielanie informacji.

 30. Witam, zlicytowano moje mieszkanie, nie mieszkam w nim od kilku lat a przez ostatni rok było wynajmowane znajomemu a teraz od kilku miesięcy jest nieużytkowane, stoi puste ale pozostały tam jakieś stare meble. Jestem w nim zameldowana wraz z córką ale mieszkamy w innym domu. Osoba która kupiła na licytacji moje już byłe mieszkanie chce abym przekazała jemu mieszkanie i aby spisać protokół zdawczo odbiorczy a ja nie chce tego zrobić na złość i nie chcę przekazać kluczy. Czy gdy nowy właściciel wystąpi do komornika o wprowadzenie w posiadania to ja poniosę koszty? i mam pytanie jakie są to koszty? czy za opróżnienie mieszkania z mebli komornik obciąży mnie dodatkowo? czy zapłaci za to nowy właściciel?

 31. Witam otrzymałem pismo od komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i egzekucji z wynagrodzenia. W tym samym dniu zapłaciłem wierzycielowi wymaganą kwotę z odsetkami. Potwierdzenie przelewu przesłałem do komornika. Jakie koszty będę musiał ponieść?

  1. Janina Gołębiecka

   Skoro spłaciłeś dług bezpośrednio wierzycielowi, to wierzyciel ma obowiązek złożyć u komornika wniosek o umorzenie/zakończenie egzekucji którą komornik już wszczął. Niestety nie unikniesz pewnych kosztów komorniczych, bo jeśli miała miejsce spłata wierzyciela z pominięciem komornika, to komornik pobierze 5% od kwoty którą miał od Ciebie wyegzekwować.

   UWAGA

   Jeśli udało Ci się spłacić wierzyciela przed doręczeniem zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wtedy komornikowi opłata w wysokości 5% nie należy się, komornikowi jedynie należy się opłata stosunkowa w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 32. Witam Serdecznie,

  Mam taki problem,.
  Mianowicie rano dostałem ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI na kwotę 708,84 (z czego 373,11 to opłata egzekucyjna). oraz ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU KONTA BANKOWEGO na kwotę 522,29 (z czego 186,55 to opłata egzekucyjna).

  Wykonałem przelew ekspresowy od razu w wysokości całego zadłużenia na konto komornika (czyli 708,84 zł)
  Wieczorem zauważyłem, że z konta “zniknęła” dodatkowo kwota 504,76 zł na rzecz zajęcia komorniczego.

  Moje pytanie brzmi następująco.
  Czy komornik w tym momencie musi zwrócić mi pieniądze, jeśli tak to którą kwotę i w jakim terminie.
  Całkowicie nie rozumiem tej rozbieżności w kwotach.

  Pozdrawiam

 33. Po długiej i uciążliwej korespondencji z komornikiem zrobiłam przelew na całą kwotę długu plus koszty egzekucyjne. Po czterech dniach komornik odesłał mi tę kwotę (8500) pomniejszoną o 400 zł. Bez żadnych wyjaśnień. Telefonów nie odbiera. Nic z tego nie rozumiem. Co robić? Proszę o pomoc. Kancelaria prawna i współpracujący z nią komornik mają bardzo złą opinię. Utrudniają, zamiast pomóc w dogadywaniu się.

  1. Janina Gołębiecka

   Nie wiem co się mogło stać, że komornik odrzucił wpłatę kwoty na poczet długu, przecież skoro korespondowałaś z komornikiem, to nie egzekucja którą prowadził nie jest umorzona… przykro mi ale pierwszy raz spotykam się z odmową komornika o przyjęcie wpłaty na poczet długu… najlepiej jeśli zadzwoniłabyś do komornika lub kancelarii komorniczej, aby wyjaśnili co się stało.

 34. Mam takie pytanie: mój partner ma zasądzoną przez sąd spłatę mieszkania byłej żony i spłaca je w ratach co miesiąc w kwotach powyżej tysiąca złotych, bo tak sobie telefonicznie uzgodnili, ale była żona zaniosła do komornika pismo o zajecie nieruchomości nie informując komornika, ani o tym że mąż jej spłaca to mieszkanie pieniędzmi na jej konto.

  Była żona obciąża mojego partnera dodatkowymi kosztami sprawy, ja powiadomiłam komornika jak sprawa wygląda, ale była żona nie chce odstąpić od zajęcia.

  Partner w tym miesiącu chce jej przelać pieniądze w całości na konto i pokazać komornikowi, że ją spłacił, czy mój partner może założyć byłej żonie sprawę o naciąganie go na dodatkowe koszty egzekucyjne? Proszę o odpowiedz.

  1. Janina Gołębiecka

   Art. 816. Ukończenie postępowania egzekucyjnego:

   § 3. Ukończenie postępowania egzekucyjnego w inny sposób niż przez umorzenie komornik stwierdza postanowieniem, rozstrzygając o kosztach.

   A więc o kosztach egzekucji dłużnik dowiaduje się na końcu całego procesu egzekucyjnego.

 35. Witam. Dostałam 21.12 pismo od komornika o wszczęciu egzekucji. W dniu. 24.12 spłaciłam zaległości. Co z kosztami egzekucji? czy mam je zapłacić skoro jest wpłacona cała zaległość? Czy mam komornikowi opisać gdzie pracuje itp. Jak wycofać zajęcie? Do kogo zwrócić się o wycofanie egzekucji? Do sądu czy komornika?

 36. Witam, mam już prawomocny nakaz zapłaty zaległego wynagrodzenia. Jedyne dane o dłużniku to po prostu dane firmy – byłego pracodawcy. Kwota roszczenia jest niewielka 3.500,- + odsetki. Powinnam teraz wybrać komornika, ale obawiam się opłat jakie ponosi wierzyciel, bo nie stać mnie na nie… co robić?

 37. Witam. W dniu 31 grudnia 2018r. zostało mi zablokowane konto. W historii “egzekucja komornicza”. Skontaktowałem się z kancelarią i okazało się, ze miałem jakieś zadłużenie na kwotę 450 zł u operatora komórkowego. Nie chcąc robić zamieszania zadzwoniłem do kancelarii kolejny raz, aby się jakoś dogadać i zapłacić.

  Okazało się, że kancelaria naliczyła sobie kwotę równą ok 80% zadłużenia. W granicach 370 zł. Zapytałem za co jest ta kwota i otrzymałem odpowiedź “koszty egzekucyjne”, gdy zapytałem jakie? Pani mi odpowiedziała, ze wysłali do mnie 28/12 pismo i do 3 banków i za to jest opłata. Proszę mi podpowiedzieć czy jest jakakolwiek szansa na obniżenie tej opłaty egzekucyjnej? i jak się ma ta sprawa do nowych przepisów, które weszły w życie z nowym rokiem. Dziękuję za pomoc.

 38. Dostałem pismo od komornika (egzekucja) o zadłużeniu na kwotę 47 zł! (kwota wierzyciela) z czego łącznie komornik żąda ode mnie około 900 zł ??? w pierwszym piśmie. W 2015 roku spłaciłem dług wierzycielowi (47 zł) posiadam mail z potwierdzeniem i odpisem o wpłynięciu ww kwoty.

  W 2017 otrzymuję list od innej firmy windykacyjnej odnośnie tej samej sprawy (ta sama klauzula) na kwotę długu 400 zł – w rozmowie telefonicznej raz mi podają, że pismo posiadają od wierzyciela, a raz że od komornika – pytanie czy takie działanie jest zgodne z prawem?

  W 2019 telefon z firmy windykacyjnej – dowiaduje się, że komornik przelał na ich konto 215 zł które przejął z urzędu skarbowego w 2018 r. nadmienię iż w żaden sposób nie zostałem o tym fakcie poinformowany.

  Posiadam wszystkie pisma od komornika i firmy windykacyjnej łącznie z wyżej wymienionymi w artykule odnośnie wejścia do budynku przy pomocy ślusarza? Proszę mnie pokierować bym mógł podjąć odpowiednie kroki w tej sprawie ponieważ domniemam, że występuje tu nadużycie komornicze…

 39. Zastanawiam się jest sens szukania komornika: mam nakaz sądowy na kwotę 150 zł. Ponadto mieszkam w Kielcach – a dłużnik mieszka w okolicach Gliwic (obecnie przebywa w ZK w Raciborzu. Pewnie stamtąd muszę wybrać komornika? Ponoć egzekwowanie wyroku może trwać do 10 lat – w moim przypadku wyrok jest z 2011 roku więc jest on jeszcze wykonywalny do do 2021 roku. Jaką ewentualnie wybrać opcję ściągania długów by ograniczyć moje ewentualne koszty w przypadku ich nieściągnięcia. Słyszałem że trzeba wybrać opcję by ściągalność była z nieruchomości by m nie musiał nic płacić.

 40. Witam. Dostałam z sądu grzywnę 100 zł plus 100 zł kosztów sądowych za parkowanie na trawie. Nie zapłaciłam tej grzywny w terminie. Zapłaciłam 24.01 A 30.01 odebrałam pismo od komornika z dnia 23.01 gdzie doliczył 300 zł kosztów komorniczych. Czy nie za dużo tych kosztów od kwoty 200 zł i czy muszę te koszty dopłacić?

 41. Komornik dokonał zajęcia na podstawie tego samego tytułu wykonawczego dwa razy, dzieląc kwotę na 2 części, część kwoty przekazał mu pracodawca na podstawie zajęcia wynagrodzenia za pracę, a część potracił z konta bankowego po wpłynięciu pozostałej części wypłaty. Dlaczego całości kwoty komornik nie potracił od razu albo z konta albo z wypłaty przez pracodawcę? Właściwe pytanie brzmi: Czy gdyby komornik całość potrącił tylko jedną drogą, to czy koszty egzekucyjne które w związku z tym naliczył byłyby niższe?

 42. Mam stałą pracę oraz komornika, który zabiera mi 60% wypłaty. Tak już około 8 lat. W tym alimenty na dziecko i długi typu kredyty w banku, karty płatnicze itp. Komornik na te zadluzenia co miesiąc zabiera ok 1000 zł, nie licząc alimentów, a długi nic nie maleją.

  Postanowiłem zapożyczyć się i uregulować wszystkie długi, jest tego ok 55 000, taką kwotę dostałem od komornika w piśmie z prośbą o przedstawienie moich zadłużeń.

  Pytania brzmią: czy idzie ten dług jakoś zmniejszyć? np zapłacić w poszczególnych bankach firmach windykacyjnych? Uniknąć kosztów komorniczych czy jakichś odsetek. Podkreślam, że nie chce nic rozkładać na raty tylko zapłacić całość jednorazowo.

 43. Dzień dobry, kilka dni temu zadzwoniłem do Banku, w którym miałem zadłużenie – kredyt hipoteczny, dowiedziałem się, że sprawa zajmuje się biuro Windykacji dostałem. nr telefonu, zadzwoniłem i wyjaśniłem, że nie mogłem spłacić kredytu, ale teraz jestem gotów spłacić całość zadłużenia, niestety okazało się, że sprawa była w sądzie i jest u komornika, zapytałem czy jeżeli teraz zapłacę całość zadłużenia z odsetkami to czy nie będę musiał płacić kosztów komorniczych – Pan windykator powiedział, że najlepiej spłacić przez komornika i z nim załatwiać.

  Do rzeczy – do momentu mojego telefonu komornik nie wszczął postępowania komorniczego, dopiero po tym telefonie następnego dnia napisał pismo – zawiadomienie.

  Chodzi teraz o to: czy jeżeli przed doręczeniem i ogólnie wystawieniem takiego pisma przez komornika mogłem spłacić zadłużenie z pominięciem kosztów komorniczych?

  Wyrok z prawomocnym nakazem zapłaty zapadł w 2018r, ale postępowanie komornicze zostało wszczęte w 2019, czy obowiązują mnie opłaty komornika nowe czy stare? Jak teraz skorzystać z tej taksy 3%?

 44. Dzień dobry! Mój mąż jak się okazało dostawał maila od firmy windykacyjnej w której kwota zadłużenia wzrastała o kwotę odsetek, jednak po zadzwonieniu pod wskazany numer w celu ustalenia spłaty, firma windykacyjna doliczyła dodatkowo kwotę 1000 zł tłumacząc przez telefon, że to są koszty komornicze.

  Jednak nie dostaliśmy żadnego dokumentu który by potwierdzał uczciwość naliczenia tej kwoty dodatkowej do zapłaty, nie była ona ujęta ani wyjaśniona w żadnych wcześniejszych mailach. Czy firma windykacyjna ma do tego prawo, aby naliczać dodatkowe kwoty? Jak ustrzec się wyłudzeń?

 45. Czy komornik może obciążyć kosztami egzekucyjnymi dłużnika, skoro wierzyciel cofnął wniosek egzekucyjny i czy komornik może naliczyć podatek VAT? Komornik prowadził egzekucję o świadczenie pieniężne zakupionego długu (nie mój dług) przez SECUS.

  Wysłano przez prawnika zażalenie do sądu w październiku, ale do tej pory nie ma rozstrzygnięcia w przedmiocie zażalenia. Nic nie zostało wyegzekwowane ponieważ mam tylko emeryturę i to niższą od wolnej kwoty od potrąceń.

  Teraz od komornika otrzymałam postanowienie o umorzeniu egzekucji na wniosek wierzyciela, być może dostali coś z sądu i dlatego wycofali egzekucję. Są też w postanowieniu rozliczone koszty na kwotę 380,74 z VAT -em z czego 100 zł zostało zapłacone przez wierzyciela. Czy ja powinnam tę różnicę zapłacić?

 46. Dostałam zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego, wynagrodzenia, i wierzytelności w US. Sprawa dot. nieopłacenia 2-giej raty OC za pojazd. Nie zamieszkuje pod adresem zameldowania, gdzie przychodziły wezwania do zapłaty.

  Dług powstał z niewiedzy-myślałam, ze składka jest opłacona przez sprzedającego mi auto, a nie z braku możliwości zapłaty. Zajęcie na rachunku mam na kwotę łączną 820 zł, a dług w towarzystwie ubezpieczeniowym na kwotę 614 zł.

  Komornik telefonicznie przekazał mi informację, ze jeśli sama chcę wpłacić należności, to muszę uregulować kwotę 1018 zł, bo wyższą procentowo jest wtedy opłata egzekucyjna. Nie mogę zapłacić wymaganej kwoty sama ze swojego rachunku w kwocie jaką bank otrzymał zajęcie czyli 820 zł?

  Lub w drugim wariancie czy jeśli wpłacę należność 614 zł do towarzystwa ubezpieczeniowego, to kwota opłaty egzekucyjnej będzie niższa, ale mogę narazić się na ściągnięcie w międzyczasie należności z rachunku i wynagrodzenia i będę musiała czekać później na zwrot?

 47. Proszę zaktualizować KOMENTARZE o nieobowiązujący już art. 823 kpc ! Plus może inne też?
  Dziękuję, bo poza tym bardzo wartościowe są TE komentarze.

 48. Witam, parę miesięcy temu komornik zajął mi konto bankowe. Skontaktowałam się w tedy z nim i podał mi kwotę do spłaty 2417.30 zł, uzgodniliśmy z komornikiem, że będę spłacać to po 300 zł miesięcznie. Po dokonaniu trzech wpłat mój dług wynosi 1850 zł, gdzie przy moim obliczeniu powinien wynosić 1517.30 zł.

  On sam twierdzi, że to odsetki czy mogą takie koszty zwiększyć się o 332.70 zł przez ok trzy miesiące?? A moje drugie pytanie: czy mogę starać się o zmniejszenie kosztów komorniczych?? Dodam, że pracuję na 3/4 etatu, sama wychowuję córkę, wynajmuję mieszkanie.

  1. Janina Gołębiecka

   Niestety kwota główna zadłużenia będzie rosnąć, ponieważ rosną odsetki od długu, oraz koszty i opłaty komornicze, które komornik potrąca. Niestety przed tymi dodatkowymi dla Ciebie kosztami nie uciekniesz. Co do zmniejszenia kosztów komorniczych, to zachęcam Cię do przeczytania artykułu: Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej? wyjaśnienie + [WZÓR] pozdrawiam i życzę Ci powodzenia!

 49. Czy wyrok TK z dnia 8 maja 2006 r. ,sygn.akt P18/05 jest w mocy prawa?

  mówiąc kolokwialnie TK stwierdził, że skoro dłużnik spłacił wierzyciela, to komornik nie ma prawa żądać pieniędzy tzw. koszty postępowania egzekucyjnego! Chyba, że od tamtego czasu zapadły jeszcze inne wyroki (niekorzystne dla dłużnika) TK.

 50. Witam! Mam pytanie dotyczące komornika, jak to jest, że splata długu przez komornika, mam zbieg komorników, ale wszystkie egzekucje prawie są już u jednego komornika i on jest na moim wynagrodzeniu, z wynagrodzenia zakład pracy przelał mu 1760 zł w lutym, dostaje powiadomienia z banku, ze tyle i tyle wpłynęło od komornika na konto techniczne, na które przelewa komornik do banku na spłatę pożyczki, a tam tylko wpłynęło 106,16 zł, to moje pytanie jest następujące: co się stało z resztą pieniędzy? czy komornik zostawił sobie? czy nie powinno być tak ze pierw spłaca długi, a później dopiero bierze dla siebie? czy pierw zadowala siebie, a później ochłapy idą na spłatę długu? Dziękuję za pomoc i co mam z tym zrobić?

 51. Dzień dobry mam pytanie, chodzi o alimenty – moja była już ich nie bierze, ponieważ wyszła za mąż może miałem u komornika jakieś zadłużenie. Mojej mamie nie dało spokoju, poszła się dowiedzieć, okazuje się ze mój dług to 5 tyś zł, a koszty komornicze to 11 tyś. Podkreślam, ze od dawna nie informował mnie o jakichkolwiek sprawach sądowych itd, czy on może tak zrobić? bardzo proszę odpowiedź.

 52. Szanowna Pani. Po wieloletnim powrocie do kraju, komornik zablokował moje konto bankowe oraz wystosował odpowiednie pismo do zakładu pracy, aby zablokować część wynagrodzenia za prace. Okazało się, iż z powodu długu z 2012r.

  Natychmiast udzieliłam firmie oddłużeniowej pełnomocnictwo, aby doprowadzić do podpisania ugody pomiędzy mną, a wierzycielem (zaznaczam, iż w żaden sposób nie mogłam skontaktować się z komornikiem, ponieważ nie odpowiadał ani na maile, ani na tradycyjne pisma czy telefony).

  W grudniu 2017r, 3 miesiące po podpisaniu ugody z wierzycielem na formę ratalną w kwocie 500zl/msc, okazało się iż dług u wierzyciela to 29.000 zł, a u komornika ok. 40.000 zł.

  Na moje zapytanie pisemne skąd taka rozbieżność, nikt nie odpowiedział. Minęło już prawie 1,5 roku – zaznaczam, ze raty wpływają na konto wierzyciela regularnie.

  Pytanie moje brzmi, Czy można zmniejszyć kwotę za postępowanie egzekucyjne? (koszty komornicze i prowizja komornika za ściągnięcie długu), gdzie komornik ze mną się nie kontaktował, ugoda z wierzycielem została podpisana z mojej inicjatywy? Byłabym wdzięczna za poradę. Pozdrawiam. Lili

 53. Dzień dobry, napisałam do komornika 6 marca ile mam do spłacenia długu, napisał że 1250,64 kolejnego dnia czyli 7 marca wpłaciłam w banku tą całą kwotę, dzisiaj mamy 19 marca i dostałam list od komornika, że zaległość na dzień 11 marca wynosi 198 zł nie wiem o co chodzi, skąd ta kwota do spłacenia? pomocy!

 54. Chodzi o mojego męża, który ma zadłużenie w Providencie na 1870 zł i koszta komornicze 1450 zł, ale dług został odsprzedany do Ultimo. Co mam zrobić? chcę ugody z Ultimo, ale nie wiem, czy z komornikiem, czy wierzycielem ta ugoda powinna być podpisana, dodam jeszcze, że koszty komornicze są duże i jeśli dogadam się na przykład z wierzycielem, to koszty komornicze zostaną umorzone? proszę o poradę. Dziękuję.

 55. Witam, niedawno dowiedziałam się, że mąż wziął pożyczkę w Providencie, a ten odsprzedał dług firmie windykacyjnej Ultimo, kwota długu to 1870 zł, gdzie koszty komornicze wynoszą, 1460 zł duża kwota, co mogę zrobić, by uniknąć i wstrzymać egzekucję komorniczą? dodam jeszcze, że mąż jest poza granicami polski i nie może tego załatwić, jak ja mam to załatwić?

 56. Witam. Spłaciłem moje zaległości i w trakcie spłacania kosztów komorniczych (kilka spraw) w ciągu ostatniego półrocza pracownicy kancelarii komorniczej podają mi kolejne różniące się i narastające koszty komornicze. To już czwarta kwota a po bankowym bilingu widzę, że będzie i piąta, choć koszty winny wg ostatnich naliczeń zakończyć się we wrześniu a potrącono mi je w październiku.

Comments are closed.