W ostatnich latach wiele słyszy się o egzekucjach komorniczych, zarówno w radiu, jak i w telewizji. Nie jest to z pewnością przyjemny proces, jednak bywa konieczny. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, jak naprawdę przebiega ani jakie będą ewentualne koszty komornicze, do których poniesienia zobowiązany będzie dłużnik.

Czym jest egzekucja komornicza?

Zanim przejdę do kosztów egzekucji komorniczej, konieczne jest wiedzieć, czym jest egzekucja komornicza i jak jest wykonywana. Przede wszystkim pod tą nazwą kryje się postępowanie mające na celu odzyskanie zaległych wierzytelności. Całą egzekucję prowadzi komornik i wcale ściąganych od dłużnika środków finansowych nie zatrzymuje dla siebie, jak wydaje się niektórym osobom, a przekazuje po potrąceniu prowizji, wierzycielowi, który tą egzekucję zlecił.

Do egzekucji komorniczej dochodzi zazwyczaj w sytuacjach, kiedy pomimo prawomocnego orzeczenia sądu (wyrok, nakaz zapłaty, postanowienie) dłużnik, bądź dłużnicy, nie regulują swoich zobowiązań względem wierzyciela. Nie wykazują także chęci wykonania orzeczenia sądu, nie kontaktują się z drugą stroną w celu rozłożenia ewentualnych spłat na raty.

Prowadzenie egzekucji komorniczej zleca się jak już wspomniano komornikowi, który jest organem egzekucyjnym, działającemu przy sądzie odpowiednim dla danego rejonu. Wierzyciel uprawniony do ściągnięcia długi zgłasza się do niego z kompletem dokumentów określających jego tytuł do takiego działania i to rozpoczyna proces egzekucji.

Należy pamiętać, że komornik samodzielnie  w żaden sposób nie decyduje, jakie składniki majątku dłużnika zostaną zajęte, dzieje się to za sprawą wierzyciela, który we wniosku o wszczęcie egzekucji, określa jej zakres i tak na podstawie dokumentu opatrzonego klauzulą wykonalności, komornik prowadzi egzekucję komorniczą z wymienionych we wniosku składników majątku dłużnika, a tak wygląda przykładowy wniosek o egzekucję komorniczą:

wniosek-o-wszczecie-egzekucji

Co uprawnia do egzekucji?

Aby komornik rozpoczął egzekucję wierzyciel musi zgłosić się do niego z odpowiednim dokumentem. Sam wyrok czy nakaz zapłaty to za mało. Niezbędne jest, by dokumenty były opatrzone nadaną przez sąd klauzulą wykonalności.

Stanowi ona element, bez którego egzekucja nie może zostać wszczęta i prowadzona. W klauzuli znajduje się informacja, że tytuł egzekucyjny uprawnia wierzyciela do ubiegania się o przysługujące mu należności.

Klauzula wykonalności jest nadawana bezpośrednio na orzeczenie, w którym znajduje się zasądzenie określonych kwot lub rzeczy materialnych na korzyść wierzyciela.

Wierzyciel składa dokument do komornika wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. We wniosku może zostać określony sposób egzekucji albo sposoby egzekucji dotyczące dłużnika, np. z wynagrodzenia za pracę, z emerytury.

Jednocześnie wskazane jest, żeby sposób ściągania zadłużenia był jak najmniej dotkliwy dla dłużnika, warto w tym momencie przeczytać o nadmiernej egzekucji. Jest to równoznaczne z tym, że wierzyciel powinien dążyć do zaspokojenia swojego roszczenia, ale bez powodowania dużych szkód w życiu dłużnika.

Wskazane sposoby ściągania zadłużenia muszą być przez komornika bezwzględnie zastosowane.

Co może zająć komornik?

To sąd i wierzyciel decydują o tym, co komornik może zająć, jednak nie oznacza to, że egzekucja jest całkowicie bezwzględna. Jest ograniczona odpowiednimi przepisami prawa, które chronią, by dłużnik oraz jego rodzina nie pozostali całkowicie bez środków do życia. Wśród elementów, które nie podlegają egzekucji można wymienić:

 • zapasy produktów żywnościowych oraz opału (wystarczające na 1 miesiąc),
 • przedmioty użytku domowego i urządzenia domowego (ubrania, pościel),
 • przedmioty i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej (dotyczy to także mundurów służbowych),
 • produkty medyczne, niezbędne do zachowania zdrowia,
 • zwierzęta domowe (1-2 krowy, kozy) jeżeli służą do zaspokojenia potrzeb żywnościowych rodziny,
 • przedmioty do nauki, odznaczenia, przedmioty związane z praktykami religijnymi i służące o ich wykonywania, papiery osobiste.

Wśród elementów, z których egzekucja ma prawo być prowadzona znajdują się przede wszystkim:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • emerytura lub renta,
 • ruchomości należące do dłużnika,
 • nieruchomości należące do dłużnika,
 • wierzytelności oraz inne prawa majątkowe, które do niego należą.

Jednym z pierwszych etapów rozpoczęcia egzekucji jest zajęcie prawa majątkowego dłużnika oraz poinformowanie o tym stron: wierzyciela, dłużnika, ewentualnych pełnomocników i innych uprawnionych do tej wiadomości podmiotów.

Opłaty za prowadzenie egzekucji

Komornik sądowy nie wykonuje swoich działań za darmo, lecz obiera opłaty egzekucyjne w związku z prowadzonym przez siebie postępowaniem oraz za prowadzone w jego ramach czynności m.in. czynności z udziałem policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Nie można mówić tu stałych kosztach komornika. Wynika to z faktu, że koszty egzekucji komorniczej uzależnione są od prowadzonych przez komornika czynności, czasu jaki poświęcił konkretnej egzekucji, stopnia zaangażowania w powierzone mu zadania, a przede wszystkim od wartości przedmiotu egzekucji. Naliczanie opłat przysługujących komornikowi jest określone ustawą.

Uiszczenie opłaty przez wierzyciela

Choć środki finansowe ściągane są od dłużnika, wierzyciel także powinien wnieść opłatę dla komornika. Taka opłata powinna zostać uiszczona wraz z wnioskiem o egzekucję złożonym w kancelarii komorniczej.

Jeżeli wierzyciel zaniedbał ten obowiązek, komornik wezwie go do opłacenia wniosku w terminie tygodnia. Póki nie wpłynie ona na konto, organ egzekucyjny nie podejmie pierwszych kroków, czyli nie dokona zabezpieczenia.

Kiedy wierzyciel nie zdecyduje się uiścić opłaty w wyznaczonym mu terminie, wówczas komornik zwraca wniosek, gdy opłata znajdzie się na rachunku bankowym komornika, rozpoczyna on czynności egzekucyjne.

Jak ustala się opłatę?

W myśl przepisów ustalenie opłaty z tytułu prowadzonej egzekucji opiera się na kilku zasadach, mianowicie:

 • do wartości świadczenia, które jest egzekwowane albo zabezpieczonego roszczenia będącego podstawą ustalenia opłaty za działania komornicze dolicza się odsetki oraz koszty i inne należności także podlegające egzekucji, zabezpieczeniu razem ze świadczeniem głównym; dotyczy to dnia, w którym złożono wniosek o rozpoczęcie egzekucji albo roszczenie egzekucyjne;
 • podczas oznaczania, jaką wartość ma egzekwowane świadczenie liczy się każde 10 zł rozpoczęte jako pełne;
 • do wartości świadczenia albo zabezpieczenia podlegających postępowaniu nie są wliczane koszty zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego), jak również koszty toczącego się wykonania o udzielenie zabezpieczenia ani postępowania egzekucyjnego;
 • gdy egzekucja dotyczy świadczeń powtarzających się, wówczas ustala się opłatę, a podstawie sumy świadczeń za rok plus suma zaległych świadczeń (kiedy jest to krótszy okres podstawą do naliczenia i obliczenia opłaty jest suma świadczeń za cały okres trwania świadczeń będących przedmiotem egzekucji).

Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego – opłata

Opłacie podlegają praktycznie wszystkie wykonane przez komornika działania. Jeżeli sprawa dotyczy zabezpieczenia roszczenia pieniężnego, wówczas za wydanie postanowienia w tej kwestii (tj. o udzielenie zabezpieczenia roszczenia), komornik ma prawo naliczyć sobie 2% wysokości tego roszczenia.

Nie może być to jednak mniej, niż 3% wartości aktualnie obowiązującego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ani więcej, niż pięciokrotność przeciętnych zarobków.

Egzekucja świadczeń pieniężnych – opłata stosunkowa

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych, które są jednymi z częstszych, komornik prowadzący postępowanie pobiera od dłużnika opłatę 15% wartości świadczenia, które jest egzekwowane.

Nie może to być mniej, niż 1/10 sumy przeciętnego wynagrodzenia ani więcej, niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Nie jest to jednak reguła, ponieważ istotne jest z czego będzie egzekwowane świadczenie. Jeżeli dotyczy to egzekucji z konta bankowego, wypłaty za pracę, zasiłku da bezrobotnych, stypendium, dodatku aktywizacyjnego, szkoleniowego lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego, wówczas taka opłata wyniesie dłużnika 8% wartości egzekwowanego świadczenia.

W tym przypadku również jest pewne obostrzenie, gdyż nie może być to suma niższa, niż 1/20 przeciętnego wynagrodzenia ani dziesięciokrotności takiego wynagrodzenia miesięcznego. W zależności od wysokości ściąganego świadczenia komornik ściąga od dłużnika proporcjonalną opłatę.

Umorzenie postępowania – opłata egzekucyjna

Zdarza się, że postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone. Może stać się na wniosek wierzyciela. W takiej sytuacji opłatę pobieraną od dłużnika reguluje artykuł 823 Kodeksu postępowania cywilnego.

Mówi on, że w sytuacji umorzenia na wniosek komornik może ściągnąć od dłużnika opłatę w wysokości 5% wartości świadczenia, które pozostało do wyegzekwowania. Przy czym nie może być to opłata mniejsza, niż 1/10 i nie wyższa niż dziesięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dobrze jest pamiętać, że jeżeli nie dojdzie jeszcze do zawiadomienia dłużnika o egzekucji, a wierzyciel już cofnie wniosek, wówczas zobowiązanie dłużnika w stosunku do komornika będzie wynosiło 1/10 średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Umorzenie egzekucji komorniczej może nastąpić także z innych przyczyn, niż na wniosek wierzyciela. W takiej sytuacji, komornik nie pobiera od dłużnika opłaty od świadczenia, z którego egzekucja nie została przeprowadzona.

Z kolei, gdy w grę wchodzi zabezpieczenie świadczenia, które zostało zabezpieczone zanim wszczęto postępowanie, wtedy na poczet opłaty za zabezpieczenie komornik przyjmuje opłatę od wierzyciela, gdy ten uiścił taką wraz ze złożeniem wniosku.

Niecelowe wszczęcie postępowania – opłaty

Może zdarzyć się, że rozpoczęcie postępowania okaże się niecelowe (podanie błędnego lub nieaktualnego adresu dłużnika). W takiej sytuacji to wierzyciel jest zobowiązany do ponoszenia opłat komorniczych.

Jednocześnie, jeżeli opłaty dotknęły dłużnika to ma on prawo – wierzyciel również – do zawnioskowania o obniżenie opłaty (na piśmie). Decyzja w tej kwestii należy do sądu, który może zdecydować ich obniżeniu lub nie, biorąc pod uwagę sytuację materialną wnioskodawcy, jego dochody oraz pracę wykonaną dotychczas przez komornika.

O tym, jak napisać wniosek o zwolnienie z ponoszenia kosztów komorniczych <– pisałam w tym poradniku, jest też wzór takiego wniosku do ściągnięcia w dziale WZORY PISM i WNIOSKÓW.

Temat kosztów komorniczych jest dość często poruszany w komentarzach pod artykułami, pytania zadają jak i dłużnicy, taki i sami wierzyciele, dlatego postanowiłam napisać dzisiejszy artykuł, o to jakie pytania padają najczęściej:

 • Ile wynoszą koszty egzekucji komorniczej?
 • ile wynoszą koszty egzekucyjne komornika?
 • Ile kosztuje postępowanie komornicze i kto za nie płaci?
 • koszty komornicze kalkulator
 • koszty egzekucji komorniczej 2018
 • kalkulator egzekucji komorniczej
 • koszty egzekucji komorniczej po umorzeniu
 • opłaty komornicze 2018
 • itd.

Artykuły, które wybrałam specjalnie dla Ciebie:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień