Egzekucja komornicza – jakie KOSZTY poniesie dłużnik/wierzyciel? • JakwyjśćZdługów.pl

Zobacz jak wyjść z długów! jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze!

Każdy dług jest zły! ZOBACZ jak wyjść z długów, jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze na spłatę zadłużenia! Jak się pozbyć długów komorniczych. Co to jest pętla zadłużenia – jak jej uniknąć i jak wyjść z zadłużenia!

Egzekucja komornicza – jakie KOSZTY poniesie dłużnik/wierzyciel?

W ostatnich latach wiele słyszy się o egzekucjach komorniczych, zarówno w radiu, jak i w telewizji. Nie jest to z pewnością przyjemny proces, jednak bywa konieczny. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, jak naprawdę przebiega ani jakie będą ewentualne koszty komornicze, do których poniesienia zobowiązany będzie dłużnik.

Czym jest egzekucja komornicza?

Zanim przejdę do kosztów egzekucji komorniczej, konieczne jest wiedzieć, czym jest egzekucja komornicza i jak jest wykonywana. Przede wszystkim pod tą nazwą kryje się postępowanie mające na celu odzyskanie zaległych wierzytelności.

Całą egzekucję prowadzi komornik i wcale ściąganych od dłużnika środków finansowych nie zatrzymuje dla siebie, jak wydaje się niektórym osobom, a przekazuje po potrąceniu prowizji, wierzycielowi, który tą egzekucję zlecił.

Do egzekucji komorniczej dochodzi zazwyczaj w sytuacjach, kiedy pomimo prawomocnego orzeczenia sądu (wyrok, nakaz zapłaty, postanowienie) dłużnik, bądź dłużnicy, nie regulują swoich zobowiązań względem wierzyciela. Nie wykazują także chęci wykonania orzeczenia sądu, nie kontaktują się z drugą stroną w celu rozłożenia ewentualnych spłat na raty.

Prowadzenie egzekucji komorniczej zleca się jak już wspomniano komornikowi, który jest organem egzekucyjnym, działającemu przy sądzie odpowiednim dla danego rejonu. Wierzyciel uprawniony do ściągnięcia długi zgłasza się do niego z kompletem dokumentów określających jego tytuł do takiego działania i to rozpoczyna proces egzekucji.

Należy pamiętać, że komornik samodzielnie  w żaden sposób nie decyduje, jakie składniki majątku dłużnika zostaną zajęte, dzieje się to za sprawą wierzyciela, który we wniosku o wszczęcie egzekucji, określa jej zakres i tak na podstawie dokumentu opatrzonego klauzulą wykonalności, komornik prowadzi egzekucję komorniczą z wymienionych we wniosku składników majątku dłużnika, a tak wygląda przykładowy wniosek o egzekucję komorniczą:

wniosek-o-wszczecie-egzekucji

Co uprawnia do egzekucji?

Aby komornik rozpoczął egzekucję wierzyciel musi zgłosić się do niego z odpowiednim dokumentem. Sam wyrok czy nakaz zapłaty to za mało. Niezbędne jest, by dokumenty były opatrzone nadaną przez sąd klauzulą wykonalności.

Stanowi ona element, bez którego egzekucja nie może zostać wszczęta i prowadzona. W klauzuli znajduje się informacja, że tytuł egzekucyjny uprawnia wierzyciela do ubiegania się o przysługujące mu należności.

Klauzula wykonalności jest nadawana bezpośrednio na orzeczenie, w którym znajduje się zasądzenie określonych kwot lub rzeczy materialnych na korzyść wierzyciela.

Wierzyciel składa dokument do komornika wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. We wniosku może zostać określony sposób egzekucji albo sposoby egzekucji dotyczące dłużnika, np. z wynagrodzenia za pracę, z emerytury.

Jednocześnie wskazane jest, żeby sposób ściągania zadłużenia był jak najmniej dotkliwy dla dłużnika, warto w tym momencie przeczytać o nadmiernej egzekucji. Jest to równoznaczne z tym, że wierzyciel powinien dążyć do zaspokojenia swojego roszczenia, ale bez powodowania dużych szkód w życiu dłużnika.

Wskazane sposoby ściągania zadłużenia muszą być przez komornika bezwzględnie zastosowane.

Co może zająć komornik?

To sąd i wierzyciel decydują o tym, co komornik może zająć, jednak nie oznacza to, że egzekucja jest całkowicie bezwzględna. Jest ograniczona odpowiednimi przepisami prawa, które chronią, by dłużnik oraz jego rodzina nie pozostali całkowicie bez środków do życia. Wśród elementów, które nie podlegają egzekucji można wymienić:

 • zapasy produktów żywnościowych oraz opału (wystarczające na 1 miesiąc),
 • przedmioty użytku domowego i urządzenia domowego (ubrania, pościel),
 • przedmioty i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej (dotyczy to także mundurów służbowych),
 • produkty medyczne, niezbędne do zachowania zdrowia,
 • zwierzęta domowe (1-2 krowy, kozy) jeżeli służą do zaspokojenia potrzeb żywnościowych rodziny,
 • przedmioty do nauki, odznaczenia, przedmioty związane z praktykami religijnymi i służące o ich wykonywania, papiery osobiste.

Wśród elementów, z których egzekucja ma prawo być prowadzona znajdują się przede wszystkim:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • emerytura lub renta,
 • ruchomości należące do dłużnika,
 • nieruchomości należące do dłużnika,
 • wierzytelności oraz inne prawa majątkowe, które do niego należą.

Jednym z pierwszych etapów rozpoczęcia egzekucji jest zajęcie prawa majątkowego dłużnika oraz poinformowanie o tym stron: wierzyciela, dłużnika, ewentualnych pełnomocników i innych uprawnionych do tej wiadomości podmiotów.

Opłaty za prowadzenie egzekucji

Komornik sądowy nie wykonuje swoich działań za darmo, lecz obiera opłaty egzekucyjne w związku z prowadzonym przez siebie postępowaniem oraz za prowadzone w jego ramach czynności m.in. czynności z udziałem policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Nie można mówić tu stałych kosztach komornika. Wynika to z faktu, że koszty egzekucji komorniczej uzależnione są od prowadzonych przez komornika czynności, czasu jaki poświęcił konkretnej egzekucji, stopnia zaangażowania w powierzone mu zadania, a przede wszystkim od wartości przedmiotu egzekucji. Naliczanie opłat przysługujących komornikowi jest określone ustawą.

Uiszczenie opłaty przez wierzyciela

Choć środki finansowe ściągane są od dłużnika, wierzyciel także powinien wnieść opłatę dla komornika. Taka opłata powinna zostać uiszczona wraz z wnioskiem o egzekucję złożonym w kancelarii komorniczej.

Jeżeli wierzyciel zaniedbał ten obowiązek, komornik wezwie go do opłacenia wniosku w terminie tygodnia. Póki nie wpłynie ona na konto, organ egzekucyjny nie podejmie pierwszych kroków, czyli nie dokona zabezpieczenia.

Kiedy wierzyciel nie zdecyduje się uiścić opłaty w wyznaczonym mu terminie, wówczas komornik zwraca wniosek, gdy opłata znajdzie się na rachunku bankowym komornika, rozpoczyna on czynności egzekucyjne.

Jak ustala się opłatę?

W myśl przepisów ustalenie opłaty z tytułu prowadzonej egzekucji opiera się na kilku zasadach, mianowicie:

 • do wartości świadczenia, które jest egzekwowane albo zabezpieczonego roszczenia będącego podstawą ustalenia opłaty za działania komornicze dolicza się odsetki oraz koszty i inne należności także podlegające egzekucji, zabezpieczeniu razem ze świadczeniem głównym; dotyczy to dnia, w którym złożono wniosek o rozpoczęcie egzekucji albo roszczenie egzekucyjne;
 • podczas oznaczania, jaką wartość ma egzekwowane świadczenie liczy się każde 10 zł rozpoczęte jako pełne;
 • do wartości świadczenia albo zabezpieczenia podlegających postępowaniu nie są wliczane koszty zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego), jak również koszty toczącego się wykonania o udzielenie zabezpieczenia ani postępowania egzekucyjnego;
 • gdy egzekucja dotyczy świadczeń powtarzających się, wówczas ustala się opłatę, a podstawie sumy świadczeń za rok plus suma zaległych świadczeń (kiedy jest to krótszy okres podstawą do naliczenia i obliczenia opłaty jest suma świadczeń za cały okres trwania świadczeń będących przedmiotem egzekucji).

Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego – opłata

Opłacie podlegają praktycznie wszystkie wykonane przez komornika działania. Jeżeli sprawa dotyczy zabezpieczenia roszczenia pieniężnego, wówczas za wydanie postanowienia w tej kwestii (tj. o udzielenie zabezpieczenia roszczenia), komornik ma prawo naliczyć sobie 2% wysokości tego roszczenia.

Nie może być to jednak mniej, niż 3% wartości aktualnie obowiązującego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ani więcej, niż pięciokrotność przeciętnych zarobków.

Egzekucja świadczeń pieniężnych – opłata stosunkowa

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych, które są jednymi z częstszych, komornik prowadzący postępowanie pobiera od dłużnika opłatę 15% wartości świadczenia, które jest egzekwowane.

Nie może to być mniej, niż 1/10 sumy przeciętnego wynagrodzenia ani więcej, niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Nie jest to jednak reguła, ponieważ istotne jest z czego będzie egzekwowane świadczenie. Jeżeli dotyczy to egzekucji z konta bankowego, wypłaty za pracę, zasiłku da bezrobotnych, stypendium, dodatku aktywizacyjnego, szkoleniowego lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego, wówczas taka opłata wyniesie dłużnika 8% wartości egzekwowanego świadczenia.

W tym przypadku również jest pewne obostrzenie, gdyż nie może być to suma niższa, niż 1/20 przeciętnego wynagrodzenia ani dziesięciokrotności takiego wynagrodzenia miesięcznego. W zależności od wysokości ściąganego świadczenia komornik ściąga od dłużnika proporcjonalną opłatę.

Umorzenie postępowania – opłata egzekucyjna

Zdarza się, że postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone. Może stać się na wniosek wierzyciela. W takiej sytuacji opłatę pobieraną od dłużnika reguluje artykuł 823 Kodeksu postępowania cywilnego.

Mówi on, że w sytuacji umorzenia na wniosek komornik może ściągnąć od dłużnika opłatę w wysokości 5% wartości świadczenia, które pozostało do wyegzekwowania. Przy czym nie może być to opłata mniejsza, niż 1/10 i nie wyższa niż dziesięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dobrze jest pamiętać, że jeżeli nie dojdzie jeszcze do zawiadomienia dłużnika o egzekucji, a wierzyciel już cofnie wniosek, wówczas zobowiązanie dłużnika w stosunku do komornika będzie wynosiło 1/10 średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Umorzenie egzekucji komorniczej może nastąpić także z innych przyczyn, niż na wniosek wierzyciela. W takiej sytuacji, komornik nie pobiera od dłużnika opłaty od świadczenia, z którego egzekucja nie została przeprowadzona.

Z kolei, gdy w grę wchodzi zabezpieczenie świadczenia, które zostało zabezpieczone zanim wszczęto postępowanie, wtedy na poczet opłaty za zabezpieczenie komornik przyjmuje opłatę od wierzyciela, gdy ten uiścił taką wraz ze złożeniem wniosku.

Niecelowe wszczęcie postępowania – opłaty

Może zdarzyć się, że rozpoczęcie postępowania okaże się niecelowe (podanie błędnego lub nieaktualnego adresu dłużnika). W takiej sytuacji to wierzyciel jest zobowiązany do ponoszenia opłat komorniczych.

Jednocześnie, jeżeli opłaty dotknęły dłużnika to ma on prawo – wierzyciel również – do zawnioskowania o obniżenie opłaty (na piśmie). Decyzja w tej kwestii należy do sądu, który może zdecydować ich obniżeniu lub nie, biorąc pod uwagę sytuację materialną wnioskodawcy, jego dochody oraz pracę wykonaną dotychczas przez komornika.

Temat kosztów komorniczych jest dość często poruszany w komentarzach pod artykułami, pytania zadają jak i dłużnicy, taki i sami wierzyciele, dlatego postanowiłam napisać dzisiejszy artykuł, o to jakie pytania padają najczęściej:

 • Ile wynoszą koszty egzekucji komorniczej?
 • ile wynoszą koszty egzekucyjne komornika?
 • Ile kosztuje postępowanie komornicze i kto za nie płaci?
 • koszty komornicze kalkulator
 • koszty egzekucji komorniczej 2018
 • kalkulator egzekucji komorniczej
 • koszty egzekucji komorniczej po umorzeniu
 • opłaty komornicze 2018
 • itd.

Wzór wniosku o umorzenie kosztów egzekucji komorniczej

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Obniżenie kosztów egzekucji komorniczej5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

 

Artykuły, które wybrałam specjalnie dla Ciebie:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
2 Udostępnień

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,92 out of 5)
Loading...

20 Comments

 1. Marlena

  Witam. Mam następujący problem. Moja rodzina miała zadłużone mieszkanie. Spłaciłem za nich zadłużenie, a odsetki z zadłużenia zostały całkowicie anulowane przez spółdzielnie mieszkaniową.

  Po 10 miesiącach przyszło pismo od komornika, aby uregulować należność w kwocie 650 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, ponieważ postępowanie egzekucyjne było zawieszone, ale dłużnik nie przyszedł wycofać postępowania.

  Moje pytanie brzmi następująco: czy komornik nie musiał mnie informować po spłacie zadłużenia mieszkania, że jeszcze muszę zapłacić jakieś koszty egzekucyjne?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Czy dłużnik poniesie koszty egzekucji, jeżeli sam spłaci wierzyciela? Wiadomo, że dłużnik, który „ma na głowie” egzekucję komorniczą, może spłacić wierzyciela bezpośrednio, pomijając komornika. Niestety w takim przypadku, dłużnik i tak poniesie koszty egzekucji komorniczej.

   Jeśli chodzi o egzekucję komorniczą, to wysokość należnej komornikowi opłaty, jasno regulują przepisy art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

   Jeśli postępowanie egzekucyjne wobec Was było zawieszone, to w trakcie zawieszenia postępowania, komornik nie ma prawa podejmować żadnych dalszych czynności poza tymi, które zmierzają do podjęcia postępowania egzekucyjnego. Znaczy to tyle, że w stosunku do dłużnika, nie mogą nastąpić inne dalsze skutki dokonanych czynności oprócz tych, które nastąpiły przed zawieszeniem postępowania.

   Wg mnie, w takiej sytuacji komornik ma prawo rozliczyć dłużnika z kosztów egzekucyjnych po zakończaniu egzekucji komorniczej.

 2. w29

  Wraz z mężem braliśmy kredyt w Alior banku, niestety później byłam zmuszona zrezygnować z pracy (ponieważ nie miałam z kim zostawiać 2 dzieci w czasie gdy musiałam iść do pracy), pisaliśmy pismo do banku o zmniejszenie rat kredytu, jednak rzekomo pismo nigdy nie dotarło do banku.

  Dziś dostałam pismo od komornika sądowego, że niby była rozprawa i że mamy z mężem zapłacić prawie 200.000 zł wszystkich kosztów zaległości kredytu, kosztów sprawy sądowej itp.

  Głównym utrzymankiem rodziny jest mąż, pracuje na umowę o pracę, a ja na zlecenie tylko dorywczo, bo nie mam z kim dzieci zostawić, już jesteśmy zapożyczeni u rodziny, a nawet w chwilówkach (pożyczaliśmy kasę by spłacać raty w Alior Banku). Nie mamy mieszkania własnościowego, jesteśmy 4-osobową rodziną, której ledwo starcza od 1-go do 1-go. Proszę o pomoc.

 3. Jan

  Dostałem wezwanie od komornika o wszczęciu egzekucji, oraz stawienia się celem złożenia wyjaśnień. Czy przy dobrowolnej i jednorazowej spłacie opłata 15 % kosztów dla komornika obowiązuje?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Komornik pobierze 8% wartości egzekwowanego długu w sytuacji, kiedy egzekucja komornicza zostanie skierowana do egzekwowania należności z rachunku bankowego, wynagrodzenia lub świadczenia emerytalno-rentowego, zasiłku, stypendium, dodatku szkoleniowego i akwizytacyjnego. Jeśli natomiast egzekucja komornicza będzie obejmować zajęcie i licytację ruchomości, nieruchomości, wierzytelności (nadpłata podatku) lub wierzytelności z tytułu zawartych przez dłużnika umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia itp.), to komornik pobierze wtedy aż 15% wartości wyegzekwowanego długu. I teraz to co zainteresuje Cię najbardziej: gdy dłużnik wpłaci kwotę długu bezpośrednio na konto wierzyciela w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego, to komornik pobierze wtedy jedynie 5% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Jeśli więc spłacisz długi bezpośrednio na konto wierzyciela, to komornik będzie miał prawo pobrać jedynie 5% opłaty komorniczej.

 4. Iza

  Witam. Wierzyciel w czerwcu 2017 zaproponował mi spłacanie mojego długu bezpośrednio na jego konto. Niestety nie mam żadnego pisma, które by to dokumentowało. Pani w rozmowie telefonicznej przekonywała mnie, że uniknę w ten sposób kosztów komorniczych i ja wyraziłam zgodę na tą propozycję.

  Przysłano mi nr konta na który dokonywałam przelewu. W dniu 08.08.2018r odebrałam pismo od komornika gdzie nalicza mi koszty egzekucji komorniczej od kwoty, która pozostała.

  Obecnie mam trudną sytuacje finansową ponieważ mąż miał wypadek i przez dłuższy czas nie mieliśmy dochodu, ponieważ ja nie mogę podjąć pracy bo opiekuję się dzieckiem niepełnosprawnym.

  Mąż po wypadku wrócił już do pracy, ale mamy jeszcze zaległości nieuregulowane. Do tego nie otrzymujemy świadczeń na dziecko, ponieważ mąż pracuje za granicą, a procedury związane z wypłatą świadczeń trwają już rok.

  Nauczeni doświadczeniem ubezpieczyliśmy się prywatnie, ale ubezpieczyciel jak na razie również nie wypłacił nam odszkodowania. Wszystko jest w toku. Przepraszam za nieskładność wypowiedzi ale trudno mi zebrać myśli.

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Witaj Iza, generalnie nie widzę w tym nic złego, że komornik nalicza opłaty komornicze za kwotę, która pozostała do spłaty. Niestety za czynności komornicze i za samo prowadzenie przeciwko dłużnikowi egzekucji komorniczej, komornik ma prawo naliczać opłaty.

 5. Zdzisław

  W ostatnich 3 latach padłem ofiarą trzech oszustów na łączną kwotę około 10 tys. zł, posługujących się sfałszowanymi dokumentami, a trzeci z nich podrobił nawet mój podpis. Natomiast ponad 15 lat jestem nękany przez prokuratorów zdradzających tajemnice służbowe, oraz których których fałszerstwa ujawniłem prokuraturze.

  Przez ten sam okres sędziowie oddalają wszystkie pozwy cywilne składane przeciw tym przestępcom, bowiem będąc biegłym sądowym i pisząc opinię jako czwarty biegły w tej samej sprawie, zapytałem sędzinę w cztery oczy: dlaczego ciągnie proces przez ponad 6 lat, mając niezbite dowody w sprawie, gym mogła już go zakończyć w ciągu 6 miesięcy?

  Mając niezbite dowody przestępstw osób, które oszukały już wiele osób, prokuratorzy nie podejmują żadnych działań, a sędziowie nie dopuszczając tych dowodów do spraw, uniemożliwiając mi złożenia żadnych nowych wniosków, zadawania pytań pozwanym, przyjmują do protokołów wyłącznie fałszywe zeznania pozwanego i fałszywe zeznania świadków pozwanego, oddalają pozwy w I i II instancji naliczając mnie poszkodowanemu najwyższe możliwe koszty.

  W ostatnich dwu sprawach nawet dobrowolnie chciałem zapłacić te koszty pozwanym oszustom, lecz oni nie podając danych ani numerów kont wnieśli sprawę do komornika, który zablokował mi konto, z którego spłacam kredyty bankowe o łącznej kwocie około 60 tys. zł.

  Rodzą się pytania:

  1. czy naprawdę w Polsce nie ma instytucji, która zajęłaby się ewidentnymi przestępstwami prokuratorów i sędziów?
  2. czy komornik miał prawo zablokować mój rachunek bankowy w dniu nadania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, a bank, w którym zaciągnąłem pożyczkę miał obowiązek zablokować środki na rachunku, rezygnując równocześnie ze spłaty zaciągniętego kredytu w kwocie około 56 tys. zł?
  3. Czy oszust nie powinien wpierw wystąpić do mnie z żądaniem zapłaty oraz czy może wykorzystywać do celów egzekucyjnych informacje zdobyte z tajemnic służbowych prokuratorów i sędziów?
  4. Czy komornik miał prawo żądać w wezwaniu na swoje wynagrodzenie 50% zasądzonych na mnie kosztów sądowych, nie wykonując żadnych czynności egzekucyjnych?
  5. Czy i w jaki sposób można wstrzymać egzekucję, obniżyć jej koszty i do kogo się zwrócić?

 6. Irena

  Miałam tytuł egzekucyjny na łączną kwotę 2.470,-zł. W 2017 r. dokonałam wpłaty 1.300,-zł na konto komornika. Do dnia 30.08.br. nie uiszczałam żadnych opłat, gdyż moje dochody to najniższe wynagrodzenie. Komornik zakończył postępowanie egzekucyjne jako bezskuteczne. Obecnie prowadzę rozmowy z wierzycielem co do sposobu uregulowania zobowiązania. W kontakcie telefonicznym poprosiłam komornika o przesłanie mi informacji co do sposobu rozdysponowania wpłaconej przeze mnie kwoty. Wówczas usłyszałam, że te pieniądze poszły na koszty a nie na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela i do dnia dzisiejszego nie otrzymałam żadnej informacji.
  Moje pytanie jest następujące czy mam prawo żądać od komornika takiej informacji i czy rozdysponowanie wpłaconych środków nie powinno odbyć się proporcjonalnie pomiędzy komornika i wierzyciela?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Oczywiście, że masz prawo poprosić komornika o podsumowanie zawierające na co poszły pieniądze, które wpłaciłaś na konto komornika. Jednak sama prośba przez telefon tego nie załatwi. Musisz złożyć u komornika formalne pismo o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach na rzecz długu i stanie pozostałego zadłużenia, inaczej komornik zignoruje Twoje telefoniczne prośby… Wzór takiego wniosku znajdziesz w dziale WZORY PISM i WNIOSKÓW w sekcji nr. 2 „Wzory pism dla dłużnika”, wniosek nosi nazwę: Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego. Pobierz wzór dokumentu, wydrukuj go, wypełnij i wyślij lub zanieś do komornika.

 7. Elżbieta

  W piątek otrzymałam pismo od komornika o sprawie egzekucyjnej- nieopłacony mandat MPK. Koszty, które muszę ponieść to:

  należność główna- 141,40
  odsetki- 52
  koszty procesu-30
  opłata egzekucyjna- 373,11
  wydatki gotówkowe.

  Dodam, że w lipcu skończyłam studia, od 13 sierpnia pracuje w ramach stażu, którego miesięczne wynagrodzenie wynosi 980 zł netto. Nie mam żadnych ruchomości, nieruchomości, akcji etc. Jestem w stanie zapłacić mandat z odsetkami. Pytanie, czy mogę ubiegać się o umorzenie pozostałych kosztów?

 8. on39

  Witam. Mam zadłużenie w banku na kwotę 25000. Niestety nie bylem w stanie spłacać tej kwoty. Dostałem pismo od komornika który doliczył mi do tej kwoty koszty postępowania sadowego i odsetki. Czy jest możliwość umorzenia kosztów postępowania sądowego? Z kwoty 25000 zrobiło się 55000. Chce spłacić zadłużenie ale nie w takiej kwocie…

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   W takim razie Twój dług powiększył się ponad dwukrotnie… Umorzenie kosztów postępowania sądowego, komorniczego oraz odsetek od zadłużenia jest możliwe, ale trzeba wykazać swoją ciężką sytuację życiową i finansową.

 9. Ewa

  Witam. Dostałam pismo od komornika o wszczęciu egzekucji długu. Dług jest na kwotę 6500 zł, a wszystkich kosztów mam naliczone ponad 13 tys zł, czy tak wysokie koszty są zgodne z prawem?

 10. Marcin

  Witam. Interesuje mnie pozycja „wydatki gotówkowe” w awiadomieniu o wszczęciu egzekucji przez komornika. Czy komornik ma obowiązek udokumentowania takich wydatków gotówkowych, jeśli go o to poproszę? Pytam, gdyż wydatki przedstawione w otrzymanym przeze mnie piśmie od komornika są podejrzanie wysokie (ponad 150 zł), a sprawa jest świeża, dopiero pierwsze pismo, to samo miasto mojego zamieszkania, jak i siedziby komornika oraz sądu (dzieli ich może kilometr). Komornik nie mógł się przecież tak wykosztować w krótkim czasie i zawężonym polu działania.

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Witaj Marcin, odeślę Cię do wpisu:

   Wniosek o obniżenie opłat komorniczych – TERMIN – koszt – WZÓR

   • Marcin

    Dziękuję za szybką odpowiedź.

    Chciałbym jeszcze tylko poruszyć kwestię, która mnie dobitnie męczy i tyczy się tego samego komorniczego wezwania do zapłaty.

    W listopadzie 2009 roku otrzymałem sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zapłaciłem wtedy przelewem bankowym na rzecz powoda kwotę, którą byłem dłużny wraz z odsetkami, ale przez gapiostwo nie dołączyłem 90 zł kosztów procesu + 60 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Można rzec, że do tego lata – potocznie ujmując – spałem spokojnie nieświadom, że nie przelałem całej należności. Teraz pojawia się to pismo od komornika, które odwołuje się do wyżej wspomnianego pisma z sądu z 2009 roku.

    Jak to możliwe, że przez 8.5 roku nikt się do mnie z tym nie zwrócił i nie upomniał się o zaległość i nagle jak grom z jasnego nieba dostaję wezwanie od komornika? Czy doszło tu do jakiegoś uchybienia ze strony sądu lub powoda?

    Przecież gdyby ktoś się w czas upomniał, to musiałbym zapłacić „tylko” 150 zł, a tak teraz przez ciszę trwającą 8.5 roku zostałem narażony na kwotę ponad 540 zł, bo taka wynosi suma przedstawionych pozycji przez komornika, z czego samo zadłużenie o dziwo wynosi 90zł + odsetki ponad 80zł.

    Czy takie przypadki podlegają jakimś zaskarżeniom czy odwołaniom? Jeśli tak, to czy można je wnieść nawet po spłaceniu komornika?

    Przepraszam, że zawracam głowę. Starałem się znaleźć u Pani na stronie odpowiedź na ten nurtujący mnie problem, ale z wyczerpania wolnego czasu musiałem się poddać.
    Z góry dziękuję za choćby krótką odpowiedź i jednocześnie pozdrawiam.

    • Janina Gołębiecka

     Janina Gołębiecka

     Przedstawię tę sprawę z nieco innej niż Ty perspektywy Marcin. Generalnie o te pieniądze ktoś się upomniał, tylko, że było to w 2009 roku, przez swoje niedopatrzenie niestety nie zapłaciłeś tej kwoty, a więc wierzyciel (sąd lub komornik) miał wtedy prawo odsetki sobie naliczać. Teraz komornik ponownie musiał włożyć jakiś nakład pracy, aby Cię znaleźć i spróbować wyegzekwować od Ciebie zaległe opłaty za koszty procesu i zastępstwa procesowego. Pamiętaj, że to obowiązkiem dłużnika jest spłacić każdą złotówkę i każdy grosz jaki jest winien. Niestety Ty przez pomyłkę (mimo dobrych chęci) zapomniałeś o zadłużeniu i teraz przyszło Ci za ten błąd zapłacić odsetkami i ponownymi kosztami postępowania egzekucyjnego. Myślę, że nie ma co robić w szklance burzy, spłacać to co masz do spłacenia i będziesz w 100% wolny od wszelkie rodzaju długów… bo nie możesz przecież kwestionować spłaty długu tym, że wierzyciel przez te 8 i pół roku nie upominał się o spłatę zadłużenia prawda? wszystkiego dobrego :-)

 11. Marek

  Miałem 1.5 roku komornika za kredyty bankowe. Spłaciłem swoje zobowiązanie do wierzyciela w niższej kwocie niż u komornika i wierzyciel wysłał pismo o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ale komornik przeciąga sprawę już miesiąc i mówi że musi naliczyć koszty komornicze 5% od kwoty jaka była u niego do spłaty, czy tak może i czy można to uchylić?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   To prawda, spłata zadłużenia bezpośrednio na konto wierzyciela już po wszczęciu postępowania egzekucyjnego także obwarowana jest opłatami i rzeczywiście jest to 5% wpłaconej bezpośrednio wierzycielowi kwoty. Oprócz tych 5% komorniczej prowizji dojdą pewnie też inne koszty egzekucji komorniczej.

NAPISZ KOMENTARZ

Przeczytaj poprzedni wpis:
dwa-zrodla-dochodu-a-komornik
Dodatkowa praca a komornik, chcę podjąć drugą pracę, ile zajmie mi komornik?

Dzień dobry, mam pytanie: mąż ma komornika na wynagrodzeniu i komornik zostawia mu 1530 zł i mąż chce podjąć drugą pracę na zlecenie dodatkowo. Mam pytanie: czy komornik z dodatkowej pracy na zlecenie też zajmie coś? jeśli tak, to ile...

Zamknij