Zawieszenie, umorzenie, zakończenie EGZEKUCJI komorniczej – wyjaśniam!

Dziś w artykule wyjaśnię, co oznacza zawieszenie egzekucji komorniczej, czym jest zakończenie postępowania egzekucyjnego, a co znaczy umorzenie egzekucji. Na samym końcu artykułu dołączam też wniosek do komornika o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej.

Jak wiadomo prędzej czy później, każde postępowanie egzekucyjne musi się zakończyć. A zakończyć się może na różne sposoby, pociągając za sobą różne skutki i konsekwencje!


Zawieszenie egzekucji komorniczej

zakończenie-umorzenie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej
W dzisiejszym artykule dowiesz się, czym jest:
– zawieszenie egzekucji komorniczej
– umorzenie egzekucji komorniczej
– zakończenie postępowania egzekucyjnego

Pierwszym pojęciem, które warto znać, jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Jego zasady szczegółowo reguluje rozdział 6 i zawarte w nim artykuły 97-103 kodeksu postępowania administracyjnego.

W postępowaniu administracyjnym „zawieszenie” oznacza zatrzymanie biegu rozpoczętego już postępowania. Nie jest to zatrzymanie na zawsze, lecz z możliwością podjęcia, jeżeli zajdą do tego odpowiednie przesłanki. Przy tym dobrze jest pamiętać, że podjęcie zawieszonego postępowania nie będzie związane z koniecznością powtarzania jeszcze raz już wcześniej dokonanych czynności procesowych. Aktualnie w kodeksie funkcjonują dwa rodzaje zawieszenia:

 • obligatoryjne obowiązkowe,
 • fakultatywne.

Czym jest zawieszenie egzekucji obligatoryjne obowiązkowe?

Zawieszenie obligatoryjne obowiązkowe to tzw. zawieszenie z urzędu, które organ administracji publicznej inicjuje samodzielnie, bez inicjatywy strony postępowania. Do takiego zawieszenia może dojść w następujących przypadkach:

 • gdy umiera przedstawiciel ustawowy którejś strony,
 • gdy przedstawiciel ustawowy traci zdolność do czynności prawnych (zawieszenie ma miejsce również w chwili, kiedy taką zdolność traci któraś ze stron),
 • gdy dochodzi do śmierci którejś ze stron, nie ma możliwości wezwania do udziału w sprawie spadkobierców, a samo postępowanie nie może zostać umorzone na zasadzie uznania go bezprzedmiotowym,
 • gdy powód wymaga od spadkobiercy zmarłego wykonania długów spadkowych, podczas gdy spadkobierca jeszcze nie złożył zapewnienia spadkowego ani odrzucenia spadku, ani oświadczenia o jego przyjęciu, a termin do takiego działania jeszcze nie upłynął,
 • gdy do rozstrzygnięcia i zakończenia sprawy niezbędne jest rozstrzygnięcie tzw. zagadnienia wstępnego przez sąd albo inny organ administracji,
 • gdy Bankowy Fundusz Gwarancyjny składa wniosek, kiedy stroną w postępowaniu jest podmiot restrukturyzowany (zgodnie z art. 2 pkt 44 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).

Do podjęcia z urzędu zawieszonego postępowania może dojść na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego lub na żądanie strony, kiedy zajdą ku temu odpowiednie przesłanki oraz gdy znikną przyczyny, które wcześniej uzasadniały zawieszenie rozpoczętego postępowania.

Czym jest zawieszenie egzekucji fakultatywne?

Zawieszenie obligatoryjne nie jest jedynym, jakie może się pojawić. Istnieje także zawieszenie fakultatywne. Jego główną zasadą jest, że wykonuje się je na wniosek strony będącej uczestnikiem postępowania. Może to mieć miejsce w następujących przypadkach:

 • gdy rozstrzygnięcie danej sprawy jest uzależnione od decyzji organu administracyjnego, która jeszcze nie zapadła,
 • gdy rozstrzygnięcie sprawy jest możliwe po zakończeniu innego postępowania cywilnego, które wciąż się toczy,
 • gdy pojawiła się osoba trzecia, która przeciwko obu stronom postępowania wniosła interwencję główną;
 • gdy powód nie pojawił się na rozprawie, a nie żądał jej rozpoznania podczas swojej nieobecności, a strona przeciwna nie wniosła wniosku o rozpoznanie sprawy pomimo tego,
 • gdy obie strony nie pojawiły się na rozprawie, a ustawa nie stanowi inaczej,
 • gdy brak jest adresu lub wskazany jest zły adres powoda, gdy powód podał lub nie podał w ogóle adresu pozwanego, co nie pozwala na prawidłowe zawiadomienie i nadanie postępowaniu biegu,
 • gdy pojawi się, zostanie ujawniony czyn, który po ustaleniu w drodze dyscyplinarnej albo karnej mógłby mieć wpływ na rozstrzygnięcie danej sprawy.

Niezależnie od powyższych przesłanek podanych we wniosku strony, sąd może postępowanie zawiesić, ale nie musi tego robić, gdyż wniosek może zostać odrzucony. Jeżeli do tego dojdzie, zostanie wydane orzeczenie uzasadniające taką sytuację (poza orzeczeniem o zawieszeniu wydanym na rozprawie).

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Pod hasłem umorzenie postępowania egzekucyjnego znajduje się rozstrzygnięcie sądowe, które kończy rozpoczęta sprawę w postępowaniu sądowym albo w postępowaniu przygotowawczym.

W przypadku sądów dotyczy to zarówno I, jak i II instancji. Koniecznej jest pamiętać, że umorzenie postępowania egzekucyjnego nie jest związane z merytorycznym rozpatrzeniem sporu i istnieje możliwość jego zaskarżenia bądź do instancji wyższej, jeśli to umorzenie sądowe, bądź do sądu, jeśli to umorzenie wydane przez organ administracyjny.

Umorzenie egzekucji komorniczej może zostać orzeczone w kilku przypadkach, mianowicie:

 • gdy powód cofa pozew,
 • gdy wydanie wyroku jest zbędne – dotyczy to sytuacji, kiedy strony postępowania zawarły przed sądem ugodę. Jest ona dopuszczalna tylko w chwili, kiedy strony są dysponentami praw stanowiących przedmiot umowy i gdy sąd uzna, że ugoda jest dopuszczalna,
 • gdy wydanie wyroku nie może dojść do skutku z innych przyczyn, niż cofnięcie wniosku, w tym, gdy wydanie wyroku jest niedopuszczalne, np. gdy w toku postępowania któraś ze stron uzyska immunitet dyplomatyczny, gdy sprawa dotyczy roszczeń wygasających wraz ze śmiercią strony, a przepisy nie mówią, że może być ona kontynuowana przy pomocy kuratora lub następców prawnych.

Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść albo na rozprawie, albo na posiedzeniu niejawnym. Dotyczy to sytuacji, kiedy pozew został cofnięty w złożonym do sądu piśmie procesowym lub po zawarciu ugody przed mediatorem i zatwierdzeniu jej przez sąd.

Zakończenie postępowania egzekucyjnego

Zakończenie postępowania egzekucyjnego jest finałem egzekucji, która prowadzona jest przez komornika. Do samego końca może dojść z różnych powodów (niekoniecznie związanych ze spłatą zadłużenia) i zakończenie egzekucji może zostać zakończone na kilka sposobów, w tym:

 • z powodu bezczynności wierzyciela,
 • na wniosek wierzyciela,
 • z powodu bezskuteczności,
 • po wyegzekwowaniu określonej orzeczeniem kwoty.

Jeżeli dojdzie do spełnienia postanowień tytułu wykonawczego i wyegzekwuje się od dłużnika całą wierzytelność, wówczas komornik wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o kosztach oraz określa jaka była wysokość wydatków i opłat egzekucyjnych, które zostały pobrane podczas postępowania.

Do obowiązków komornika należy także powiadomienie wszystkich uczestników postępowania, że doszło do zakończenia egzekucji i dłużnik nie jest już zobowiązany do ponoszenia opłat z tytułu swojego długu.

Bardzo ważny jest fakt, że tytuł wykonawczy, którym posługiwał się komornik, dochodząc roszczeń, pozostaje w aktach komorniczych. To sprawia, że nie ma obaw, że zostanie on wykorzystany ponownie. Dodatkowo na tytule nanosi się wzmiankę, że został on wykorzystany i zadłużenie ściągnięto.

Warto pamiętać, że jeśli zakończenie postępowania egzekucyjnego było inne, niż poprzez umorzenie, komornik powinien stwierdzić to postanowieniem, jednocześnie orzekając o kosztach.

Postępowanie egzekucyjne – zakończenie egzekucji umorzeniem na wniosek

Postępowanie egzekucyjne może zakończyć się umorzeniem z innych przyczyn niż wyegzekwowanie roszczenia i na wniosek. Dzieje się to w m.in. w sytuacji, gdy:

 • żąda tego wierzyciel postępowania;
 • tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • egzekucja została rozpoczęta w stosunku do osoby niebędącej dłużnikiem i która sprzeciwia się postępowaniu egzekucyjnemu (powództwo przeciwegzekucyjne),
 • prowadzenie egzekucji jest sprzeczne z aktualną treścią tytułu wykonawczego,
 • wierzyciel posiada zastaw zabezpieczający egzekwowanie roszczenia.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego w tym trybie jest możliwe albo w całości, albo w części.

Postępowanie egzekucyjne – zakończenie egzekucji umorzeniem z urzędu

Innym sposobem na zakończenie egzekucji komorniczej przez umorzenie jest umorzenie postępowania z urzędu. Komornik jest w stanie dokonać takiej czynności w określonych ustawą przypadkach i po dowiedzeniu się, jaka jest przyczyna umorzenia, czyli w sytuacjach gdy:

 • nie ma możliwości uzyskania z egzekucji większej sumy niż koszty egzekucyjne,
 • egzekucja nie leży w zakresie działań organów sądowych, lecz organów egzekucji administracyjnej,
 • egzekucja jest niedopuszczalna z powodu osoby dłużnika albo ze względu na przedmiot egzekucji,
 • dłużnik albo wierzyciel nie mają zdolności sądowej,
 • wierzyciel przez pół roku nie podjął żadnych czynności niezbędnych do prowadzenia postępowania oraz nie wniósł o podjęcie postępowania, które zostało zawieszone.

Wśród wspomnianych przyczyn najczęstszą przyczyną umorzenia postępowania jest fakt, że dłużnik nie posiada żadnego majątku, co oznacza, że egzekwowanie od niego środków pieniężnych będzie całkowicie bezskuteczne. Brak majątku oznacza brak możliwości zaspokojenia ciążących na dłużniku roszczeń. W takiej sytuacji nie ma żadnego celu w prowadzeniu egzekucji.

Jeszcze innym sposobem zakończenia egzekucji komorniczej jest jej umorzenie na mocy prawa. Dochodzi do takiej sytuacji w chwili, gdy postanowienie o upadłości konsumenckiej zostanie uprawomocnione.

Gdy dojdzie do sytuacji umorzenia egzekucji komorniczej z urzędu, komornik musi przygotować odpowiednie elementy. Przede wszystkim wydaje postanowienie, w którym zawrzeć musi podstawę prawną umorzenia.

Dodatkowo to właśnie komornik zobowiązany jest do ustalenia ,ile będą wynosiły koszty egzekucji i musi obciążyć nimi dłużnika. Zdarza się, że kosztami obciążony jest wierzyciel, ale dotyczy to tylko sytuacji, kiedy egzekucja była niecelowa.

W przypadku zakończenia egzekucji w taki sposób tytuł wykonawczy jest zwracany wierzycielowi – po opatrzeniu go adnotacją o wyniku postępowania egzekucyjnego.

Wniosek do komornika o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Artykuły, które także musisz przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

17 komentarzy w “Zawieszenie, umorzenie, zakończenie EGZEKUCJI komorniczej – wyjaśniam!”
 1. Aleksandra

  Mam kilka spraw u komornika. Z wniosku wierzyciela zostały umorzone. Do dziś jednak komornik nic do zakłady pracy nie nadesłał. Też nadal mam zajęte konto. Na kilku pismach mam kwoty do zapłacenia komorników. Czy muszę płacić?! Oraz czy komornik ma prawo nie powiadomić zakładu pracy i banku o umorzeniu egzekucji komorniczej na wniosek wierzyciela?

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik powinien działać od razu, bez zbędnej zwłoki. Niestety przepisy prawa nie regulują ściśle ile komornik ma dni na dokonanie zmian i wycofanie czynności egzekucyjnych. Jeśli trwa to tydzień, dwa lub trzy, to pamiętaj, że masz prawo do złożenia na komornika skargi na przewlekłość komornika. Skargę składa się u komornika. Komornika obowiązkiem jest powiadamianie każdej ze strony, która jest w jakiś sposób zaangażowana w prowadzoną egzekucję komorniczą. A więc jeśli komornik zajął Ci pensję, jednak wierzyciel umorzył egzekucję po jakimś czasie, to komornik musi powiadomić pracodawcę, aby już nie przekazywał komornikowi środków pochodzących z Twojego wynagrodzenia.

 2. Mam trzech komorników, co z chwilą jeśli jeden z nich zakończył postępowanie egzekucyjne, ale bank przelał mu wszystkie należności ze sporą nawiązką ok 3600 zł. U dwóch komorników egzekucja się nie zakończyła, czy ten pierwszy ma prawo trzymać pieniądze u siebie? Nadmienię, że komornik u którego postępowanie się zakończyło, wystosował pisma do tych komorników o przekazanie spraw (bo działa na terenie mojego zamieszkania) ale oni od prawie 3 miesięcy się nie odzywają i nie odpisują na pisma komornika? ile to może potrwać? ile Komornik może trzymać pieniądze po mimo, że sprawy które prowadził już się zakończyły?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli komornik zakończył egzekucję komorniczą, czyli ściągnął wszystko co miał do ściągnięcia, to rzeczywiście jeśli toczą się wobec Ciebie inne egzekucje komornicze, to komornik powinie powiadomić tych komorników, że “ma dla nich” jakieś środki pieniężne. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć Ci, ile czasu komornik może te środki wyegzekwowane od Ciebie przechowywać. Nie są to informacje ogólnie dostępne i przyznam, że pierwszy raz też z takim pytaniem się spotykam.

   Np. jeśli chodziłoby o pytanie: jak długo komornik może przetrzymywać pieniądze zanim przekaże je wierzycielowi, to jest na to specjalny przepis, który mówi: Art. 22. Termin przekazania uprawnionemu wyegzekwowanych należności. Komornik ma obowiązek w terminie 4 dni przekazać uprawnionemu wyegzekwowane należności, a jeżeli dopuści do opóźnienia, jest obowiązany zapłacić uprawnionemu odsetki ustawowe za opóźnienie od kwot otrzymanych i nierozliczonych w terminie.

   Jeśli natomiast chodzi o przetrzymywanie pieniędzy przez komornika po zakończonej egzekucji, to niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie.

 3. Dzień dobry, mam obowiązek płacenia alimentów w określonej kwocie do 10 dnia każdego miesiąca – z czego wywiązywałem się i wywiązuję w terminie. Na skutek złośliwego postępowania drugiej strony, od ponad roku jest wszczęta wobec mnie egzekucja komornicza (oczywiście złożyłem pozew przeciwegzekucyjny, który pewnie kiedyś będzie rozpatrzony). W aktualnej chwili około 7-go każdego miesiąca dokonuję wpłaty bieżących alimentów i wysyłam potwierdzenie do komornika. Komornik jednak blokuje mi cały czas konto bankowe z którego bank przelewa mu kwotę alimentów za ten sam miesiąc. Oczywiście po około 10 dniach komornik z powrotem przelewa mi kwotę pomniejszoną o jakieś opłaty manipulacyjne.

  Moje pytanie:

  Czy komornik po otrzymaniu dowodu wpłaty alimentów ode mnie za dany miesiąc (i pewnie potwierdzeniu u wierzyciela, że taką wpłatę otrzymał) nie powinien wysłać do banku informację, że w danym miesiącu alimenty nie powinny być pobierane – czy komornik nie postępuje w tym przypadku nadgorliwie (przepisy nie zobowiązują go do wykonywania takich czynności)?

  1. Janina Gołębiecka

   Podejrzewam, że dla komornika prowadzącego tę sprawę jest to również uciążliwe, ale wiedz, że tutaj tak naprawdę rządzi wierzyciel, czyli matka Twojego dziecka. To od niej zależy, czy egzekucja będzie umorzona bądź zawieszona. Jeśli obecna sytuacja jest dla Ciebie uciążliwa, a na pewno taka jest, to spróbuj skontaktować się z matką Twojego dziecka i wyjaśnij, że obecny sposób egzekwowania na Tobie alimentów przez komornika wprowadza więcej zamieszania niż jest to potrzebne, a także generuje to dla Ciebie za każdym razem jakieś koszty, których wolałbyś uniknąć, skorą są zbędne, bo i tak przecież terminowo płacisz alimenty na dziecko/dzieci.

   1. Pani Janino….. właśnie o to chodzi matce dziecka, aby wyładowując własne frustracje i psychiczne zaburzenia np.: (borderline) znęcać się nad ojcem dziecka wykorzystując do tego także koszty komornicze. Mamy tu przykład złośliwego znęcania się matki nad ojcem dziecka. Więc warto pozwać do Sądu matkę za znęcanie się.

 4. Dzień dobry, otrzymałam pozew o zapłatę z orzeczeniem od komornika, chociaż tego pozwu nie otrzymałam. Wysłany był na zły adres. Złożyłam odwołanie do sądu o przywrócenie terminu. W tym czasie komornik cały czas ściągał mi już dług z wynagrodzenia. Niedawno otrzymałam postanowienie z sądu o umorzeniu postępowania czy zatem mogę wystąpić do komornika o zwrot nienależnie pobranych środków? Jak to zrobić?
  Pozdrawiam

  1. Janina Gołębiecka

   Tak, teraz musisz pofatygować się z pismem z sądu do komornika, weź ze sobą wyciągi z konta bankowego, na których widać ile komornik do tej pory niesłusznie ściągnął od Ciebie należności. Zażądaj od komornika zwrotu całej kwoty, tyle.

 5. Witam. Mam pytanie: mąż ma Komornika z powodu alimentów, są one spłacane na bieżąco, nie ma żadnych zaległości, mąż doszedł do porozumienia z byłą żona i chce aby zakończyła egzekucję przez Komornika.
  Jakie pismo – wniosek powinna złożyć u Komornika i czy musi to zrobić osobiście czy może pocztą?

  1. Janina Gołębiecka

   Była żona powinna złożyć wniosek o umorzenie egzekucji komorniczej, może to zrobić osobiście w kancelarii komorniczej (pokierują ją co ma podpisać), lub listownie. Jeśli zależy Wam na czasie, to najlepiej umorzyć egzekucję alimentów osobiście w kancelarii komorniczej.

 6. Witam serdecznie. Spłaciłam swoje zadłużenie, chcę napisać prośbę o wystawienie dokumentu, który potwierdzi zakończenie egzekucji komorniczej i żeby zawarte w dokumencie było czego dotyczyła sprawa. Z poważaniem.

 7. Chce spłacić całość zobowiązania komorniczego i nie wiem jak długo będę czekała na rozliczenie i ile czasu komornik ma na powiadomienie pracodawcy o zamknięciu egzekucji, aby nie ściągał kolejnych miesięcznych kwot z wynagrodzenia. Zobowiązanie spłacam 20 lutego, a wynagrodzenie mam na koniec miesiąca. A jeśli jednak dostanie kwotę od pracodawcy, to ile czasu ma komornik na jej zwrot?

 8. Byłam przedstawicielka syna, który uzyskał pełnoletność w trakcie trwania jeszcze egzekucji komorniczej. Nigdy nie otrzymał żadnych pieniędzy od ojca, a ja otrzymywała alimenty z Funduszu Alimentacyjnego.Syn pracuje i chce zakończyć tę egzekucję.Jaki wniosek napisać do komornika czy o zakończenie egzekucji, czy umorzenie w części jej, bez ponoszenia konsekwencji tj. płacenia za koszty komornicze? A co z Funduszem Alimentacyjnym czy to jest odrębna sprawa?Dziękuję za szybką odpowiedź.

 9. Mam kilku komorników, którzy zajęli mi rachunek bankowy. Mój bank mimo przesłania pisma przez pierwszego komornika, który zakończył egzekucję, bank nadal przelewa mu pieniądze. Następuje zwrot tej samej kwoty, a bank za każdy przelew pobiera opłatę 30 PLN. Co zrobić by bank zaczął przelewy na następną wierzytelność?

 10. Witam. Prosiłabym o radę. Jak napisać pismo do sądu o zamknięcie sprawy komorniczej? Przez jakiś okres córka mieszkała u ojca. Były zasądzone alimenty. Pojawił się komornik. Od prawie roku córka mieszka u mnie. Prosiłam wielokrotnie, żeby ojciec dziecka zgłosił się do komornika i zamknął sprawę. Za każdym razem odpowiadał, że to zrobił, a problem jest nadal. Oczywiście wiem, że dług muszę spłacić, ale nadal naliczane są odsetki, których nie powinno być. Dowiedziałam się, że można napisać pismo do sądu z taką prośbą o zamknięci sprawy. Jednakże nie mam pojęcia jak je napisać. Proszę o pomoc.

 11. Witam. Chodzi o oświadczenie do komornika w sprawie potwierdzenia zakończenia sprawy egzekucyjnej. Byłam winna bankowi Santander pieniądze, sprawa trafiła do komornika, całą należność uregulowałam, chce wypisać oświadczenie do komornika z prośbą o potwierdzenie z jego strony, że moja sprawa jest już zamknięta i nie będę już nic mu winna. I nie wiem jak to napisać. Z poważaniem Mariola…

Comments are closed.