Trudno byłoby znać wszystkie przepisy i zawartość kodeksów, jaką znają prawnicy lub sędziowie. Jednak nie oznacza to bycia całkiem nieświadomym w kwestiach prawnych, gdyż nigdy nie wiadomo, kiedy mogą się one przydać. W związku z tym warto znać podstawowe pojęcia, żeby w razie konieczności wiedzieć, co oznaczają oraz z czym się wiążą. Dziś w artykule wyjaśnię co oznacza zawieszenie, umorzenie czy zakończenie egzekucji komorniczej. Zapraszam do lektury:

zakończenie-umorzenie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej

W dzisiejszym artykule dowiesz się czym jest:
– zawieszenie egzekucji komorniczej
– umorzenie egzekucji komorniczej
– zakończenie egzekucji komorniczej

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego – co to jest?

Pierwszym pojęciem, które warto znać jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Jego zasady szczegółowo reguluje rozdział 6 i zawarte w nim artykuły 97-103 kodeksu postępowania administracyjnego.

W postępowaniu administracyjnym „zawieszenie” oznacza zatrzymanie biegu rozpoczętego już postępowania. Nie jest to zatrzymanie na zawsze, lecz z możliwością podjęcia, jeżeli zajdą do tego odpowiednie przesłanki. Przy tym dobrze jest pamiętać, że podjęcie zawieszonego postępowania nie będzie związane z koniecznością powtarzania jeszcze raz już wcześniej dokonanych czynności procesowych. Aktualnie w kodeksie funkcjonują dwa rodzaje zawieszenia:

 • obligatoryjne obowiązkowe,
 • fakultatywne.

Czym jest zawieszenie obligatoryjne obowiązkowe?

Zawieszenie obligatoryjne obowiązkowe to tzw. zawieszenie z urzędu, które organ administracji publicznej inicjuje samodzielnie, bez inicjatywy strony postępowania. Do takiego zawieszenia może dojść w następujących przypadkach:

 • gdy umiera przedstawiciel ustawowy którejś strony,
 • gdy przedstawiciel ustawowy traci zdolność do czynności prawnych (zawieszenie ma miejsce również w chwili, kiedy taką zdolność traci któraś ze stron),
 • gdy dochodzi do śmierci którejś ze stron, nie ma możliwości wezwania do udziału w sprawie spadkobierców, a samo postępowanie nie może zostać umorzone na zasadzie uznania go bezprzedmiotowym,
 • gdy powód wymaga od spadkobiercy zmarłego wykonania długów spadkowych, podczas gdy spadkobierca jeszcze nie złożył zapewnienia spadkowego ani odrzucenia spadku, ani oświadczenia o jego przyjęciu, a termin do takiego działania jeszcze nie upłynął,
 • gdy do rozstrzygnięcia i zakończenia sprawy niezbędne jest rozstrzygnięcie tzw. zagadnienia wstępnego przez sąd albo inny organ administracji,
 • gdy Bankowy Fundusz Gwarancyjny składa wniosek, kiedy stroną w postępowaniu jest podmiot restrukturyzowany (zgodnie z art. 2 pkt 44 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).

Do podjęcia z urzędu zawieszonego postępowania może dojść na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego lub na żądanie strony, kiedy zajdą ku temu odpowiednie przesłanki oraz gdy znikną przyczyny, które wcześniej uzasadniały zawieszenie rozpoczętego postępowania.

Czym jest zawieszenie fakultatywne?

Zawieszenie obligatoryjne nie jest jedynym, jakie może się pojawić. Istnieje także zawieszenie fakultatywne. Jego główną zasadą jest, że wykonuje się je na wniosek strony będącej uczestnikiem postępowania. Może to mieć miejsce w następujących przypadkach:

 • gdy rozstrzygnięcie danej sprawy jest uzależnione od decyzji organu administracyjnego, która jeszcze nie zapadła,
 • gdy rozstrzygnięcie sprawy jest możliwe po zakończeniu innego postępowania cywilnego, które wciąż się toczy,
 • gdy pojawiła się osoba trzecia, która przeciwko obu stronom postępowania wniosła interwencję główną;
 • gdy powód nie pojawił się na rozprawie, a nie żądał jej rozpoznania podczas swojej nieobecności, a strona przeciwna nie wniosła wniosku o rozpoznanie sprawy pomimo tego,
 • gdy obie strony nie pojawiły się na rozprawie, a ustawa nie stanowi inaczej,
 • gdy brak jest adresu lub wskazany jest zły adres powoda, gdy powód podał lub nie podał w ogóle adresu pozwanego, co nie pozwala na prawidłowe zawiadomienie i nadanie postępowaniu biegu,
 • gdy pojawi się, zostanie ujawniony czyn, który po ustaleniu w drodze dyscyplinarnej albo karnej mógłby mieć wpływ na rozstrzygnięcie danej sprawy.

Niezależnie od powyższych przesłanek podanych we wniosku strony, sąd może postępowanie zawiesić, ale nie musi tego robić, gdyż wniosek może zostać odrzucony. Jeżeli do tego dojdzie zostanie wydane orzeczenie uzasadniające taką sytuację (poza orzeczeniem o zawieszeniu wydanym na rozprawie).

Umorzenie postępowania egzekucyjnego – co się pod tym kryje?

Pod hasłem umorzenie postępowania egzekucyjnego znajduje się rozstrzygnięcie sądowe, które kończy rozpoczęta sprawę w postępowaniu sądowym albo w postępowaniu przygotowawczym.

W przypadku sądów dotyczy to zarówno I, jak i II instancji. Koniecznej jest pamiętać, że umorzenie postępowania egzekucyjnego nie jest związane z merytorycznym rozpatrzeniem sporu i istnieje możliwość jego zaskarżenia bądź do instancji wyższej, jeśli to umorzenie sądowe, bądź do sądu, jeśli to umorzenie wydane przez organ administracyjny.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego może zostać orzeczone w kilku przypadkach, mianowicie:

 • gdy powód cofa pozew,
 • gdy wydanie wyroku jest zbędne – dotyczy to sytuacji, kiedy strony postępowania zawarły przed sądem ugodę. Jest ona dopuszczalna tylko w chwili, kiedy strony są dysponentami praw stanowiących przedmiot umowy i gdy sąd uzna, że ugoda jest dopuszczalna,
 • gdy wydanie wyroku nie może dojść do skutku z innych przyczyn, niż cofnięcie wniosku, w tym gdy wydanie wyroku jest niedopuszczalne, np. gdy w toku postępowania któraś ze stron uzyska immunitet dyplomatyczny, gdy sprawa dotyczy roszczeń wygasających wraz ze śmiercią strony, a przepisy nie mówią, że może być ona kontynuowana przy pomocy kuratora lub następców prawnych.

Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść albo na rozprawie, albo na posiedzeniu niejawnym. Dotyczy to sytuacji, kiedy pozew został cofnięty w złożonym do sądu piśmie procesowym lub po zawarciu ugody przed mediatorem i zatwierdzeniu jej przez sąd.

Zakończenie egzekucji – czym jest?

Zakończenie postępowania egzekucyjnego jest finałem egzekucji, która prowadzona jest przez komornika. Do samego końca może dojść z różnych powodów (niekoniecznie związanych ze spłatą zadłużenia) i zakończenie egzekucji może zostać zakończone na kilka sposobów, w tym:

 • z powodu bezczynności wierzyciela,
 • na wniosek wierzyciela,
 • z powodu bezskuteczności,
 • po wyegzekwowaniu określonej orzeczeniem kwoty.

Jeżeli dojdzie do spełnienia postanowień tytułu wykonawczego i wyegzekwuje się od dłużnika całą wierzytelność, wówczas komornik wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, o kosztach oraz określa jaka była wysokość wydatków i opłat egzekucyjnych, które zostały pobrane podczas postępowania.

Do obowiązków komornika należy także powiadomienie wszystkich uczestników postępowania, że doszło do zakończenia egzekucji i dłużnik nie jest już zobowiązany do ponoszenia opłat z tytułu swojego długu.

Bardzo ważny jest fakt, że tytuł wykonawczy, którym posługiwał się komornik dochodząc roszczeń pozostaje w aktach komorniczych. To sprawia, że nie ma obaw, że zostanie on wykorzystany ponownie. Dodatkowo na tytule nanosi się wzmiankę, że został on wykorzystany i zadłużenie ściągnięto.

Warto pamiętać, że jeśli zakończenie egzekucji komorniczej było inne, niż poprzez umorzenie, komornik powinien stwierdzić to postanowieniem, jednocześnie orzekając o kosztach.

Postępowanie egzekucyjne – zakończenie egzekucji umorzeniem na wniosek

Postępowanie egzekucyjne może zakończyć się umorzeniem z innych przyczyn, niż wyegzekwowanie roszczenia i na wniosek. Dzieje się to w m.in. w sytuacji, gdy:

 • żąda tego wierzyciel postępowania;
 • tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • egzekucja została rozpoczęta w stosunku do osoby nie będącej dłużnikiem i która sprzeciwia się postępowaniu egzekucyjnemu (powództwo przeciwegzekucyjne),
 • prowadzenie egzekucji jest sprzeczne z aktualną treścią tytułu wykonawczego,
 • wierzyciel posiada zastaw zabezpieczający egzekwowanie roszczenia.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego w tym trybie jest możliwe albo w całości, albo w części.

Postępowanie egzekucyjne – zakończenie egzekucji umorzeniem z urzędu

Innym sposobem na zakończenie egzekucji komorniczej przez umorzenie jest umorzenie postępowania z urzędu. Komornik jest w stanie dokonać takiej czynności w określonych ustawą przypadkach i po dowiedzeniu się jaka jest przyczyna umorzenia, czyli w sytuacjach gdy:

 • nie ma możliwości uzyskania z egzekucji większej sumy niż koszty egzekucyjne,
 • egzekucja nie leży w zakresie działań organów sądowych, lecz organów egzekucji administracyjnej,
 • egzekucja jest niedopuszczalna z powodu osoby dłużnika albo ze względu na przedmiot egzekucji,
 • dłużnik albo wierzyciel nie posiadają zdolności sądowej,
 • wierzyciel przez pół roku nie podjął żadnych czynności niezbędnych do prowadzenia postępowania oraz nie wniósł o podjęcie postępowania, które zostało zawieszone.

Wśród wspomnianych przyczyn najczęstszą przyczyną umorzenia postępowania jest fakt, że dłużnik nie posiada żadnego majątku, co oznacza, że egzekwowanie od niego środków pieniężnych będzie całkowicie bezskuteczne. Brak majątku oznacza brak możliwości zaspokojenia ciążących na dłużniku roszczeń. W takiej sytuacji nie ma żadnego celu w prowadzeniu egzekucji.

Jeszcze innym sposobem zakończenia egzekucji komorniczej jest jej umorzenie na mocy prawa. Dochodzi do takiej sytuacji w chwili, gdy postanowienie o upadłości konsumenckiej zostanie uprawomocnione.

Gdy dojdzie do sytuacji umorzenia egzekucji komorniczej z urzędu, komornik musi przygotować odpowiednie elementy. Przede wszystkim wydaje postanowienie, w którym zawrzeć musi podstawę prawną umorzenia.

Dodatkowo to właśnie komornik zobowiązany jest do ustalenia ile będą wynosiły koszty egzekucji i musi obciążyć nimi dłużnika. Zdarza się, że kosztami obciążony jest wierzyciel, ale dotyczy to tylko sytuacji, kiedy egzekucja była niecelowa.

W przypadku zakończenia egzekucji w taki sposób tytuł wykonawczy jest zwracany wierzycielowi – po opatrzeniu go adnotacją o wyniku postępowania egzekucyjnego.

Artykuły, które także musisz przeczytać:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień