Co to jest tytuł egzekucyjny? jakie kroki dalej podjąć?

Czym jest tytuł egzekucyjny? dochodzenie roszczeń przez banki i innych wierzycieli, także osoby prywatne, wymaga potwierdzenia istnienia zobowiązania, jego wysokości, zakresu, terminu zapłaty oraz odsetek i innych należności stosownym dokumentem, który w języku prawniczym nazywany jest tytułem egzekucyjnym.

Sprawdź więc, co oznacza tytuł egzekucyjny i czy na jego podstawie masz szansę odzyskać dług. Czytając poniższy poradnik, dowiesz się również, czym różni się tytuł egzekucyjny od tytułu wykonawczego.

Czy jest tytuł egzekucyjny?

Sądowy tytuł egzekucyjny, to nic innego jak orzeczenie sądu stwierdzające istnienie zobowiązania, jego wysokość, termin zapłaty oraz inne obowiązki stron określone przez sąd w sposób jednoznaczny i zrozumiały, tak aby nie było wątpliwości w zakresie jego interpretacji.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego tytułami egzekucyjnymi są:

  • prawomocne orzeczenia sądów oraz orzeczenia podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugody zawarte przed sądem
  • prawomocne orzeczenia wydawane przez referendarzy sądowych oraz orzeczenia referendarzy sądowych podlegające natychmiastowemu wykonaniu
  • inne orzeczenia, w tym ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej
  • akty notarialne, w których dłużnik poddał się egzekucji i które obejmują obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie
  • akty notarialne, w których dłużnik poddał się egzekucji i które obejmują obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności
  • akty notarialne określone w powyżej wskazanych punktach, w których niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Zgodnie z powyższym tytuł egzekucyjny może pochodzić od:

  • sądu – wyrok zasądzający zapłatę określonej sumy, wyrok alimentacyjny, postanowienie w przedmiocie podziału majątku wspólnego z obowiązkiem spłaty na rzecz jednej ze strony
  • organu zagranicznego – orzeczenie sądu, któregoś z państw Unii Europejskiej, ugoda zawarta przed sądem zagranicznym.
    Tytuł egzekucyjny może powstać również z woli stron – oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przed notariuszem i wpisane w akt notarialny – notarialny dział spadku, umowa kupna-sprzedaży nieruchomości.

Jak dochodzić roszczenia orzeczonego tytułem egzekucyjnym?

Z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych, którym z urzędu nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności dla uzyskania możliwości przymusowego dochodzenia zaspokojenia na drodze postępowania egzekucyjnego, wierzyciel musi zwrócić się do właściwego sądu o nadanie klauzuli wykonalności na posiadający już tytuł egzekucyjny.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

wniosek-o-nadanie-klauzuli-wykonalnosci-wzor-pdf-doc

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wzór

Zatem należy rozróżnić tytuł egzekucyjny od tytuły wykonawczego, którym będzie dopiero tytuł egzekucyjny zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności podlega opłacie sądowej w kwocie 6 zł.
Sąd wydaje postanowienie na posiedzeniu niejawnym – bez udziału stron w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty wpłynięcie wniosku do sądu.

Postępowanie klauzulowe inicjuje właściwie przygotowany i opłacony wniosek wierzyciela złożony w sądzie, w którym sprawa odbyła się w pierwszej instancji.

Sądem właściwym do wydania klauzuli wykonalności będzie również sąd drugiej instancji, dopóki znajdują się w nim akta sprawy, z wyjątkiem Sądu Najwyższego.
Na postanowienie sądu służy zażalenie obu stronom, które należy wnieść w termie tygodnia.

Termin na złożenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności płynie dla wierzyciela od daty otrzymania postanowienia z sądu, zaś dla dłużnika od dnia dowiedzenia się o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wzór

Zazalenie-na-postanowienie-o-nadaniu-klauzuli-wykonalnosci-wzor-pdf-doc

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – wzór

Tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności uprawnia wierzyciela do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania komorniczego i przymusowe ściągnięcie należności.

Klauzula wykonalności nadawana z urzędu

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 782 kpc. sąd z urzędu nadaje klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu w postępowaniu, które zostało lub mogło być wszczęte z urzędu, a także innemu tytułowi egzekucyjnemu w części, w jakiej obejmuje grzywnę lub karę pieniężną orzeczoną w postępowaniu cywilnym, lub koszty sądowe w sprawach cywilnych przysługujące Skarbowi Państwa.

Klauzulę wykonalności z urzędu otrzymuje również nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym przez tzw. e-sąd niezwłocznie po uprawomocnieniu się nakazu.

Podsumowując

Tytuł egzekucyjny to dokument stwierdzający istnienie zobowiązania w jasny, dokładny sposób.

Jednakże w większości spraw, aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń, wierzyciel musi złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, która w połączeniu z tytułem egzekucyjnym stworzy dopiero tytuł wykonawczy, na podstawie którego wierzyciel będzie miał możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego do komornika.

Jedynie w sprawach wskazanych w ustawie (sprawy z zakresu prawa pracy, sprawy alimentacyjna, nakaz zapłaty wydany przez e-sąd w Lublinie) rygor natychmiastowej wykonalności wydawany jest przez sąd z urzędu.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze