Wniosek o wszczęcie egzekucji [wzór] 2022 + instrukcja

Z dzisiejszego poradnika dowiesz się jak krok po kroku złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej i o czym pamiętać, aby wszystko przebiegło sprawnie i bez komplikacji.

Poniżej zamieszczam także wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej, który jest sprawdzony i wciąż przez nas stosowany, zapraszam do więc do lektury i pobrania wniosku.


Przed wszczęciem egzekucji

wniosek-o-wszczecie-egzekucji-wzor

Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na podstawie tytułu wykonawczego. Oznacza to, że po wydaniu przez sąd orzeczenia – najczęściej nakazu zapłaty lub wyroku, musi się ono uprawomocnić, jednak ustawa przewiduje również inne rodzaje tytułów egzekucyjnych.

Następuje to, jeżeli dłużnik (pozwany) w oznaczonym terminie nie zaskarży orzeczenia – w przypadku nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym zarzutami, nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym sprzeciwem, wyroku wnosząc apelację.

Jeżeli postawa dłużnika będzie bierna, nakaz zapłaty otrzyma przymiot prawomocności (uprawomocni się). W takiej sytuacji masz możliwość wnieść wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na przedmiotowy tytuł egzekucyjny (orzeczenie sądu).

Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu klauzulę wykonalności nadaje sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczyła lub toczy.

Wniosek taki należy opłacić opłatą w wysokości 6 zł za jedną stronę orzeczenia. Sąd rozpozna Twój wniosek i doręczy Ci orzeczenie wraz z klauzulą wykonalności. Nazywa się to właśnie tytułem wykonawczym, który jest podstawą egzekucji.

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej zwykle składany jest komornikowi. Od dnia 1 stycznia 2019 roku może on być złożony na urzędowym formularzu, ale nie musi. Możesz spokojnie użyć poniższego wzoru wniosku:

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej - wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzór

Co do samej treści wniosku, należy przede wszystkim wskazać świadczenie, które ma zostać podczas egzekucji zaspokojone.

W praktyce najczęściej formułujesz wniosek egzekucyjny w ten sposób, że wnosisz o przeprowadzenie egzekucji celem wyegzekwowania następującego roszczenia – i tu podajesz zgodnie z tytułem wykonawczym kwoty zasądzone przez sąd.

Istotne jest, aby nie zapomnieć załączyć do wniosku tytułu wykonawczego (w oryginale). We wniosku należy oznaczyć wierzyciela i dłużnika wraz ze wszystkimi danymi adresowymi.

W treści klauzuli wykonalności będzie podany PESEL/NIP/KRS dłużnika, który warto wskazać we wniosku egzekucyjnym. Wniosek egzekucyjny umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.

Powinieneś zatem we wniosku wskazać, z jakich składników majątkowych żądasz przeprowadzenia egzekucji – możesz tutaj podać np. znane Ci numery rachunków bankowych dłużnika.

Pamiętaj, że komornik prowadzić będzie egzekucję tylko z majątku należącego do dłużnika oznaczonego w tytule wykonawczym. Jeżeli chcesz, aby egzekucji skierowana została także do nieruchomości dłużnika, musisz skierować osobny wniosek egzekucyjny, albowiem egzekucja z nieruchomości prowadzona jest wyłącznie na podstawie wniosku wierzyciela.

Należy wtedy dostatecznie oznaczyć nieruchomość, która ma być przedmiotem egzekucji, ze wskazaniem jej położenia i numeru księgi wieczystej.

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Wniosek-o-wszczęcie-egzekucji-z-nieruchomości-wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór

Majątek dłużnika

Co, jeżeli nie wskażesz we wniosku egzekucyjnym majątku dłużnika, z którego ma zostać przeprowadzona egzekucja?

Wtedy komornik z urzędu ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną, a także wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku.

Wykaz majątku składany jest przez dłużnika komornikowi na piśmie bądź ustnie do protokołu (wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).

O przedmiotowej odpowiedzialności dłużnik jest pouczany wraz z wezwaniem do złożenia wykazu majątku, a ponadto komornik poucza dłużnika, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Komornik może ukarać dłużnika grzywną za niezłożenie wykazu majątku bez usprawiedliwionej przyczyny.

Jeżeli ten środek przymusu nie da zamierzonych efektów, komornik właściwości ogólnej dłużnika na wniosek wierzyciela zwróci się do sądu o nakazanie przymusowego doprowadzenia dłużnika celem złożenia wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności.

Komornik może to również uczynić na Twój wniosek. Jeżeli ustalenie majątku dłużnik we współdziałaniu z nim nie będzie możliwe, jako wierzyciel możesz wystąpić z wnioskiem o poszukiwanie majątku przez komornika. Za poszukiwanie majątku dłużnika pobierana jest przez komornika opłata stała w wysokości 100 złotych.

Sposoby prowadzenia egzekucji

wniosek-egzekucyjny

Komornik może prowadzić egzekucję komorniczą zajmując różne składniki majątku dłużnika jednocześnie. O prowadzeniu egzekucji w określony sposób dłużnik jest każdorazowo zawiadamiany.

Wniosek egzekucyjny z wynagrodzenia za pracę dłużnika

Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji zgodnie z przepisami kodeksu pracy i stosuje się je odpowiednio do zasiłków pobieranych przez bezrobotnych, ale również do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

Kodeks pracy w art. 87 określa jakie należności podlegają potrąceniu z wynagrodzenia za pracę.

W tym katalogu znajdują się m.in. sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne.

Przedmiotowy przepis wskazuje również granice, w jakich mogą być potrącane należności.

W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych istnieje możliwość dokonywania potrącenia do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, natomiast w razie innych należności – do połowy wynagrodzenia.

Trzeba również zwrócić uwagę na treść art. 871 kodeksu pracy, który wskazuje na wysokość wynagrodzenia wolną od potrąceń i tak w przypadku potrącania sum egzekwowanych na mocy innych tytułów wykonawczych niż na pokrycie należności alimentacyjnych wolne od potrąceń jest wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób.

Ponadto komornik wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, a przekazywał je komornikowi bądź bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu.

Wniosek egzekucyjny z wierzytelności z rachunku bankowego

Komornik celem dokonania zajęcia przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek bankowy zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnych dłużnika i jednocześnie wzywa bank do niedokonywania dłużnikowi wypłat z rachunku bankowego bez zgody komornika.

Ponadto komornik zawiadamiania o zajęciu dłużnika. Bank przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika. Egzekucja skierowana może być również do innych wierzytelności bądź praw majątkowych.

Wniosek egzekucyjny o zajęcie ruchomości

Na wniosek wierzyciela komornik może dokonać czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika i zająć należącego do niego przedmioty.

Jeżeli dłużnik prowadzi gospodarstwo domowe, wraz z innymi osobami (np. rodzicami) najpewniej w mieszkaniu będą znajdowały się ruchomości będące własnością dłużnika, jak i własnością innych osób.

Komornik najpewniej zapyta, które przedmioty są własnością dłużnika. Nie podlegają jednak zajęciu ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika.

Komornik nie przeprowadzi egzekucji z przedmiotów urządzenia domowego, pościeli, bielizny i ubrań codziennych, niezbędnych dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, ubrań niezbędnych do pełnienia służby i wykonywania zawodu, zapasów żywności, opału niezbędnych dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny na okres jednego miesiąca, narzędzi i przedmiotów niezbędnych do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowców niezbędnych do produkcji a okres jednego tygodnia, przedmiotów niezbędnych do nauki, papierów osobistych, odznaczeń, przedmiotów służących do wykonywania praktyki religijnych oraz przedmiotów codziennego użytku mających dla dłużnika znaczną wartość, a które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej wartości.

Komornik dokonuje zajęcia przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia. Zajęcie ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a zatem postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy.

Na każdej zajętej ruchomości komornik umieści znak ujawniający na zewnątrz jej zajęcie, a w przypadku kiedy to nie jest możliwe, komornik ujawni zajęcie w inny sposób. Wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o sprzedaż zajętych ruchomości.

Egzekucja z nieruchomości

Na wniosek wierzyciela komornik przystąpi do egzekucji z nieruchomości. Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Komornik o wszczęciu egzekucji z nieruchomości zobowiązany jest poinformować sąd właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Nie będę wdawać się teraz w szczegóły prowadzenia tego postępowania, albowiem jest ono dość specyficzne w porównaniu do pozostałych sposobów egzekucji i również czasochłonne ze strony komornika.

Właściwość komornika

Co do zasady wierzyciel ma prawo wyboru komornika do prowadzenia egzekucji z jego wniosku. Wyjątkiem jest prowadzenie egzekucji z nieruchomości, albowiem jak już wskazałam powyżej, należy ona wyłącznie do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

W sytuacjach przewidzianych w ustawie o komornikach sądowych określone są sytuacje, w których komornik może odmówić wszczęcia egzekucji.

Zawsze istnieje możliwość skierowania wniosku o wszczęciu egzekucji do komornika ogólnej właściwości dłużnika, tj. komornika działającego w okręgu, w którym dłużnik ma miejsce zamieszkania.

Warto jeszcze wspomnieć, że wierzyciel ma prawo, aby zmienić komornika w trakcie postępowania egzekucyjnego <— tutaj dowiesz się więcej na ten temat, a poniżej znjajduje się wzór takiego wniosku do pobrania:

Wniosek o zmianę komornika

Wniosek o przekazanie sprawy do innego komornika – wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji – opłata

Co do zasady postępowanie egzekucyjne związane jest z opłatami, które ostatecznie obciążają dłużnika, jednak wierzyciel jest zobowiązany najpierw opłaty pewne “wyłożyć z góry”.

Zwykle związane jest to z zaliczką, do której złożenia komornik wzywa, określając wysokość zaliczki i termin oraz sposób jej uiszczenia.

Ponadto, jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności.

W toku egzekucji w razie wyegzekwowania od dłużnika należności, komornik jest uprawniony do pobrania opłaty stosunkowej, która jest związana z prowadzeniem przez niego egzekucji. Jest to niejako wynagrodzenie komornika za prowadzenie postępowania.

Podsumowując:

Mam nadzieję, że wiesz już jak wszcząć egzekucję komorniczą na dłużniku, nie jest to trudny proces, wystarczy skompletować wszystkie wymagane dokumenty i złożyć u komornika wniosek egzekucyjny.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze