Postępowanie upominawcze – opłata – SPRZECIW – dowody – POZEW

postepowanie-upominawcze

Obecnie, kiedy większość osób posiada niezamknięte jeszcze zobowiązania, a czasem również wymagalne już należności, oraz wierzytelności – dobrze wiedzieć, w jaki sposób dochodzić i bronić swych praw przed sądem, również korzystając z dobrodziejstwa ustawodawcy, jakim jest wygodne postępowanie upominawcze.

Dlatego postanowiliśmy stworzyć poradnik, z którego dowiesz się:

 • czym jest postępowanie upominawcze,
 • jakich roszczeń można dochodzić w postępowaniu upominawczym,
 • ile kosztuje wytoczenie sprawy w postępowaniu upominawczym
 • oraz z drugiej strony, jak bronić się w sprawie o zapłatę w postępowaniu upominawczym,
 • kiedy złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty,
 • oraz jakie dowody powołać, by nie przegrać sporu.

Postępowanie upominawcze, czym jest?

postepowanie-upominawcze

Postępowanie upominawcze, to wygodna, tania i bardzo szybka forma dochodzenia niespornych roszczeń.

Praktycznie każda sprawa o zapłatę może być dochodzona właśnie w tym trybie, dlatego tak chętnie z postępowania upominawczego korzystają zarówno banki, jak i inne podmioty finansowe.

Mnogość pozwów o zapłatę nieuregulowanych zobowiązań, to również firmy telekomunikacyjne, oraz inni dostawcy mediów, w tym spółdzielnie i właściciele lokali itd.

Postępowanie upominawcze uregulowane przepisami kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296] od art. 4971 wzwyż, stało się jeszcze bardziej niezależną formą dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, po wprowadzeniu przez ustawodawcę obowiązujących od 1 stycznia 2010 roku przepisów pozwalających zainicjować sprawę poprzez złożenie pozwu elektronicznego.

Od tego czasu, prócz właściwych sądów rejonowych i okręgowych, również specjalny wydział cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie – e-sąd (obecnie Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie) rozpoznaje sprawy o zapłatę w postępowaniu upominawczym napływające z całej Polski, bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Pozew w postępowaniu upominawczym – jak przygotować?

Decydując się na złożenie sprawy w sądzie w trybie upominawczym wystarczy, że powód będzie w stanie w pozwie uprawdopodobnić istnienie dochodzonej należności.

Treść pozwu, przytoczone w nim okoliczności i dowody są jednak bardzo ważne, ponieważ sąd, a częściej referendarz sądowy nie wyda nakazu zapłaty, lecz skieruję sprawę do rozpoznania w normalnym trybie, jeśli w myśl zasadzie przewidzianej w art. 499 § 1 kpc stwierdzi, że:

 • dochodzone roszczenie jest oczywiście bezzasadne,
 • przytoczone okoliczności budzą wątpliwości,
 • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego,
 • miejsce zamieszkania pozwanego nie jest znane albo gdy doręczenie nakazu pozwanemu nie może nastąpić w kraju.

W stosunku do przedsiębiorców pozew w postępowaniu upominawczym powinien być przygotowany na formularzu urzędowym.

Po wzór formularza pozwu sięgnąć mogą również osoby prywatne. Gotowy wzór formularza jest bardzo wygody, bowiem wystarczy w przygotowanych i opracowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości rubrykach, wpisać wymagane dane, by zainicjować sprawę, co bezwzględnie jest wielkim ułatwieniem.

Pozew w postępowaniu upominawczym, ile kosztuje sprawa?

Rozpoznanie sprawy w postępowaniu upominawczym jest znacznie tańsze niż w zwykłym procesowym trybie. Opłatę od pozwu należy uiścić wraz z wniesieniem pozwu do sądu.

Zgodnie z art. 13 ustęp 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu, lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Jednakże postępowanie upominawcze, które jak już wykazałam powyżej, rządzi się nieco odmiennymi prawami, niż inne postępowania cywilne, gdzie od pozwu pobierana jest jedynie 1/4 opłaty.

Jak to wygląda w praktyce?

Otóż wnosząc do sądu pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym, powód zobowiązany jest uiścić całość opłaty od pozwu wyliczonej zgodnie z cytowanym powyżej przepisem. Jednakże w przypadku uprawomocnienia się nakazu zapłaty, sąd zarządza zwrot stronie powodowej 3/4 uiszczonej opłaty.

W nakazie zapłaty sąd orzeka również o obowiązku pozwanego, zwrotu powodowi poniesionych przez niego kosztów związanych z wytoczeniem powództwa, w tym pokrytej opłaty od pozwu w 1/4 części – na wniosek powoda zawarty w pozwie.

Postępowanie upominawcze, a dowody w sprawie

Postępowanie upominawcze nie jest rygorystyczne w przedmiocie dowodów w sprawie. Powód nie musi dołączyć do pozwu dowodów w postaci dokumentów, faktur, wydruków z rachunków.

Wystarczy, że podniesione przez niego okoliczności nie będą wzbudzać wątpliwości i zostaną poparte odpowiednimi argumentami.

Jednakże tak jak w postępowaniu prowadzonym w zwykłym trybie, tak i w postępowaniu upominawczym, czym większa moc dowodowa pozwu, tym większa szansa na szybkie zakończenie sprawy, na skutek wydania przez sąd nakazu zapłaty.

Jak przebiega takie postępowanie?

Pozew w postępowaniu upominawczym inicjuje sprawę, która kierowana jest najczęściej do referatu referendarza sądowego, a w tzw. e-sądzie, tylko do referendarza, który w zależności od natłoku bieżących spraw, w terminie kilku – kilkunastu dni rozpoznaje pozew wydając nakaz zapłaty, wzywają do usunięcia braków pozwu lub przekazując sprawę przewodniczącemu do podjęcia decyzji o wyznaczeniu rozprawy w przypadku, kiedy uzna, że nakaz nie może być wydany z uwagi na okoliczności sprawy.

Przyjmując jednak, że pozew spełnia wszelkie warunki formalne i prawne, to powód na przestrzeni kilku-kilkunastu dni ma szansę otrzymać pełnoprawne orzeczenie sądu, na postawie którego, po uzyskaniu klauzuli wykonalności może dochodzić zapłaty należności angażując komornika.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym uprawomocnia się jeżeli w ciągu dwóch tygodniu po doręczeniu nakazu pozwanemu, ten nie wniesie sprzeciwu.

Sprzeciw wniesiony w wyznaczonym terminie prowadzi do automatycznego uchylenia nakazu zapłaty i skierowania sprawy na rozprawę z udziałem stron postępowania.

Taka sprawa może zakończyć się wydaniem przez sąd wyroku, oddaleniem powództwa o zapłatę, umorzeniem postępowania na skutek zawarcia przez strony ugody lub na skutek cofnięcia powództwa przez powoda.

Jak wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Postępowanie upominawcze, to również osoba pozwanego, który o wszczętej przeciwko niemu sprawie sądowej dowiaduje się dopiero z dniem otrzymania z sądu korespondencji z wydanym nakazem zapłaty, oraz pozwem i załącznikami złożonymi przez powoda.

W przypadku, kiedy pozwany zgadza się z roszczeniem strony powodowej sprawa kończy się już na tym etapie. Jednakże pozwany ma również prawo złożyć sprzeciwu od nakazu zapłaty jeżeli tylko uzna, że nie zgadza się z roszczeniem drugiej strony.

Sprzeciw od nakazy zapłaty należy złożyć w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania nakazu zapłaty zaskarżając nakaz w całości lub w części.

Bez względu jednak na podniesione przez pozwanego argumenty, wniesienie sprzeciwu zawsze powoduje uchylenie nakazu zapłaty i dalsze prowadzenie sprawy na posiedzeniu jawnym.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym opłata

Sam sprzeciw od nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym całkowicie wolny jest od opłat sądowych.

Sprzeciw w postępowaniu upominawczym, jakie dowody powołać?

Tak jak napisałam powyżej każdy sprzeciw prowadzi do uchylenia nakazu zapłaty i wyznaczenia rozprawy, dlatego tak naprawdę nie ma znaczenia jakie argumenty w sprzeciwie podniósł pozwany.

Jednakże najczęściej są to zarzuty:

 • przedawnienia roszczenia,
 • potrącenia należności,
 • nieistnienia zobowiązania,
 • niewykazania przejścia uprawnień w przypadku cesji wierzytelności.

Dowodem w sprawie o zapłatę prócz dokumentów w postaci faktur, rachunków, dowodów wpłaty, mogą być również zeznania świadków, członków rodziny, oraz osób obcych mających wiedzę na temat podnoszonych okoliczności.

Warto jednak wiedzieć, że dowody spóźnione sąd może pominąć w późniejszym toku sprawy, dlatego te najistotniejsze warto powołać już w samym sprzeciwie od nakazu zapłaty.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń nasz artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *