Postępowanie upominawcze – opłata – SPRZECIW – dowody – POZEW

Obecnie, kiedy większość osób posiada niezamknięte jeszcze zobowiązania, a czasem również wymagalne już należności, oraz wierzytelności – dobrze wiedzieć, w jaki sposób dochodzić i bronić swych praw przed sądem, również korzystając z dobrodziejstwa ustawodawcy, jakim jest wygodne postępowanie upominawcze.

Dlatego postanowiliśmy stworzyć poradnik, z którego dowiesz się:

 • czym jest postępowanie upominawcze,
 • jakich roszczeń można dochodzić w postępowaniu upominawczym,
 • ile kosztuje wytoczenie sprawy w postępowaniu upominawczym
 • oraz z drugiej strony, jak bronić się w sprawie o zapłatę w postępowaniu upominawczym,
 • kiedy złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty,
 • oraz jakie dowody powołać, by nie przegrać sporu.

Postępowanie upominawcze, czym jest?

postepowanie-upominawcze

Postępowanie upominawcze to wygodna, tania i bardzo szybka forma dochodzenia niespornych roszczeń.

Praktycznie każda sprawa o zapłatę może być dochodzona właśnie w tym trybie, dlatego tak chętnie z postępowania upominawczego korzystają zarówno banki, jak i inne podmioty finansowe.

Mnogość pozwów o zapłatę nieuregulowanych zobowiązań to również firmy telekomunikacyjne oraz inni dostawcy mediów, w tym spółdzielnie i właściciele lokali itd.

Postępowanie upominawcze uregulowane przepisami kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296] od art. 4971 wzwyż, stało się jeszcze bardziej niezależną formą dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, po wprowadzeniu przez ustawodawcę obowiązujących od 1 stycznia 2010 roku przepisów pozwalających zainicjować sprawę poprzez złożenie pozwu elektronicznego.

Od tego czasu, prócz właściwych sądów rejonowych i okręgowych, również specjalny wydział cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie – e-sąd (obecnie Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie) rozpoznaje sprawy o zapłatę w postępowaniu upominawczym napływające z całej Polski, bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Pozew w postępowaniu upominawczym – jak przygotować?

Decydując się na złożenie sprawy w sądzie w trybie upominawczym, wystarczy, że powód będzie w stanie w pozwie uprawdopodobnić istnienie dochodzonej należności.

Treść pozwu, przytoczone w nim okoliczności i dowody są jednak bardzo ważne, ponieważ sąd, a częściej referendarz sądowy nie wyda nakazu zapłaty, lecz skieruję sprawę do rozpoznania w normalnym trybie, jeśli w myśl zasadzie przewidzianej w art. 499 § 1 kpc. stwierdzi, że:

 • dochodzone roszczenie jest oczywiście bezzasadne,
 • przytoczone okoliczności budzą wątpliwości,
 • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego,
 • miejsce zamieszkania pozwanego nie jest znane albo gdy doręczenie nakazu pozwanemu nie może nastąpić w kraju.

W stosunku do przedsiębiorców pozew w postępowaniu upominawczym powinien być przygotowany na formularzu urzędowym.

Po wzór formularza pozwu sięgnąć mogą również osoby prywatne. Gotowy wzór formularza jest bardzo wygody, bowiem wystarczy w przygotowanych i opracowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości rubrykach, wpisać wymagane dane, by zainicjować sprawę, co bezwzględnie jest wielkim ułatwieniem.

Pozew w postępowaniu upominawczym, ile kosztuje sprawa?

Rozpoznanie sprawy w postępowaniu upominawczym jest znacznie tańsze niż w zwykłym procesowym trybie. Opłatę od pozwu należy uiścić wraz z wniesieniem pozwu do sądu.

Zgodnie z art. 13 ustęp 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu, lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Jednakże postępowanie upominawcze, które jak już wykazałam powyżej, rządzi się nieco odmiennymi prawami, niż inne postępowania cywilne, gdzie od pozwu pobierana jest jedynie 1/4 opłaty.

Jak to wygląda w praktyce?

Otóż wnosząc do sądu pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym, powód zobowiązany jest uiścić całość opłaty od pozwu wyliczonej zgodnie z cytowanym powyżej przepisem. Jednakże w przypadku uprawomocnienia się nakazu zapłaty, sąd zarządza zwrot stronie powodowej 3/4 uiszczonej opłaty.

W nakazie zapłaty sąd orzeka również o obowiązku pozwanego, zwrotu powodowi poniesionych przez niego kosztów związanych z wytoczeniem powództwa, w tym pokrytej opłaty od pozwu w 1/4 części – na wniosek powoda zawarty w pozwie.

Postępowanie upominawcze, a dowody w sprawie

Postępowanie upominawcze nie jest rygorystyczne w przedmiocie dowodów w sprawie. Powód nie musi dołączyć do pozwu dowodów w postaci dokumentów, faktur, wydruków z rachunków.

Wystarczy, że podniesione przez niego okoliczności nie będą wzbudzać wątpliwości i zostaną poparte odpowiednimi argumentami.

Jednakże tak jak w postępowaniu prowadzonym w zwykłym trybie, tak i w postępowaniu upominawczym, im większa moc dowodowa pozwu, tym większa szansa na szybkie zakończenie sprawy, na skutek wydania przez sąd nakazu zapłaty.

Jak przebiega takie postępowanie?

Pozew w postępowaniu upominawczym inicjuje sprawę, która kierowana jest najczęściej do referatu referendarza sądowego, a w tzw. e-sądzie, tylko do referendarza, który w zależności od natłoku bieżących spraw, w terminie kilku – kilkunastu dni rozpoznaje pozew, wydając nakaz zapłaty, wzywają do usunięcia braków pozwu lub przekazując sprawę przewodniczącemu do podjęcia decyzji o wyznaczeniu rozprawy w przypadku, kiedy uzna, że nakaz nie może być wydany z uwagi na okoliczności sprawy.

Przyjmując jednak, że pozew spełnia wszelkie warunki formalne i prawne, to powód na przestrzeni kilku-kilkunastu dni ma szansę otrzymać pełnoprawne orzeczenie sądu, na postawie którego, po uzyskaniu klauzuli wykonalności może dochodzić zapłaty należności, angażując komornika.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym uprawomocnia się, jeżeli w ciągu dwóch tygodniu po doręczeniu nakazu pozwanemu, ten nie wniesie sprzeciwu.

Sprzeciw wniesiony w wyznaczonym terminie prowadzi do automatycznego uchylenia nakazu zapłaty i skierowania sprawy na rozprawę z udziałem stron postępowania.

Taka sprawa może zakończyć się wydaniem przez sąd wyroku, oddaleniem powództwa o zapłatę, umorzeniem postępowania na skutek zawarcia przez strony ugody lub na skutek cofnięcia powództwa przez powoda.

Jak wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Postępowanie upominawcze to również osoba pozwanego, który o wszczętej przeciwko niemu sprawie sądowej dowiaduje się dopiero z dniem otrzymania z sądu korespondencji z wydanym nakazem zapłaty, oraz pozwem i załącznikami złożonymi przez powoda.

W przypadku, kiedy pozwany zgadza się z roszczeniem strony powodowej, sprawa kończy się już na tym etapie. Jednakże pozwany ma również prawo złożyć sprzeciwu od nakazu zapłaty, jeżeli tylko uzna, że nie zgadza się z roszczeniem drugiej strony.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Sprzeciw od nakazy zapłaty należy złożyć w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania nakazu zapłaty, zaskarżając nakaz w całości lub w części.

Bez względu jednak na podniesione przez pozwanego argumenty, wniesienie sprzeciwu zawsze powoduje uchylenie nakazu zapłaty i dalsze prowadzenie sprawy na posiedzeniu jawnym.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym opłata

Sam sprzeciw od nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym całkowicie wolny jest od opłat sądowych.

Sprzeciw w postępowaniu upominawczym, jakie dowody powołać?

Tak jak napisałam powyżej, każdy sprzeciw prowadzi do uchylenia nakazu zapłaty i wyznaczenia rozprawy, dlatego, tak naprawdę nie ma znaczenia, jakie argumenty w sprzeciwie podniósł pozwany.

Jednakże najczęściej są to zarzuty:

 • przedawnienia roszczenia,
 • potrącenia należności,
 • nieistnienia zobowiązania,
 • niewykazania przejścia uprawnień w przypadku cesji wierzytelności.

Dowodem w sprawie o zapłatę prócz dokumentów w postaci faktur, rachunków, dowodów wpłaty, mogą być również zeznania świadków, członków rodziny, oraz osób obcych mających wiedzę na temat podnoszonych okoliczności.

Warto jednak wiedzieć, że dowody spóźnione sąd może pominąć w późniejszym toku sprawy, dlatego te najistotniejsze warto powołać już w samym sprzeciwie od nakazu zapłaty.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

1 komentarz w “Postępowanie upominawcze – opłata – SPRZECIW – dowody – POZEW”
 1. Witam. sprawa dotyczy wyroku z 10 grudnia 2009 r. W lutym tego roku dowiedzieliśmy się z mężem z akt, które przysłał nam komornik, że 9 lat i 5 miesięcy temu sąd wydał wyrok przeciwko nam w postępowaniu upominawczym. Na sprawie nie byliśmy i żadnych dokumentów nie otrzymaliśmy z sądu ani cesji od wierzyciela.

  Wierzyciel oddał sprawę teraz do komornika. Kwota główna i odsetki są iście lichwiarskie. Wystosowaliśmy pismo do wierzyciela już drugi raz o ograniczenie przedawnionych odsetek, lecz bez echa. Komornik zajął konto bankowe, zanim nas powiadomił. W tym czasie wpłynęło 500+ które komornik też zajął bezprawnie.

  Na nasze pismo odnośnie zwrotu nie odpowiedział, do tego na koncie zrobił nam blokadę na podwójną sumę (na pismo banku też nie odpowiada). Złożyłam skargę na czynności komornika i czekam na odpowiedź. Moje pytanie, co należy się wierzycielowi i gdzie dalej się zwrócić? Proszę o fachową pomoc.

Comments are closed.