Postępowanie NAKAZOWE – opłata – do jakiej kwoty – ZALETY – właściwość sądu

Witam, jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym? mam problem z odzyskaniem należności od jednego z moich kontrahentów. Gdzieś słyszałem, że aby uniknąć kosztów postępowania i zaoszczędzić czas, warto zdecydować się  na postępowanie nakazowe, które ponoć kosztuje najmniej i jest szybkie…

Dłużnik unika kontaktu ze mną i ignoruje wszelkie próby komunikacji telefonicznej czy mailowej. Nie widzę już szansy na polubowne załatwienie sprawy, wezwania do zapłaty też nic nie poskutkowały, jestem niestety zmuszony, aby wystąpić na drogę sądową. Dług to 11.000 zł.


Tak to prawda, standardowe postępowanie sądowe wiąże się przeważnie nie tylko z wysokimi kosztami sądowymi, ale i z długim okresem na oczekiwanie na sądowy wyrok. Uzyskanie nakazu spłaty w toku postępowania nakazowego jest rzeczywiście nie tylko tańsze, ale i mniej czasochłonne.

Poniżej postaram się opisać, czym jest postępowanie nakazowe, jakie dokumenty będziesz potrzebować, oraz jak wygląda przebieg takiego postępowania.

Czym jest postępowanie nakazowe?

Postępowanie nakazowe to nic innego jak ekspresowe rozpatrzenie sprawy przez sąd, bez wdawania się w samą podstawę sporu i szczegóły jego dotyczące. Postępowanie nakazowe to coś w rodzaju przyspieszonego postępowania sądowego, którego pierwszym etapem jest wydanie przez sąd nakazu zapłaty.

Postępowanie nakazowe – kpc

Art. 485. Warunki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (Kodeks postępowania cywilnego)

§ 1. Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:

  1. dokumentem urzędowym,
  2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
  3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
  4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Postępowanie nakazowe – zalety

  • przede wszystkim szybkość toczącego się postępowania,
  • niejawne posiedzenie i rozpatrzenie sprawy – na sprawę sądową nie musi przyjeżdżać żadna ze stron sporu,
  • nie ma dolnego limitu dochodzonej kwoty,
  • niskie opłaty za złożenie pozwu, tylko 5% WPS (wartości przedmiotu sporu), jednak nie mniej niż 30 zł,
  • nie trzeba nadawać klauzuli wykonalności, mając w ręku sądowy nakaz zapłaty, można udać się do komornika i wytoczyć przeciwko dłużnikowi egzekucję z rachunku bankowego. Wtedy komornik zablokuje dłużnikowi konto bankowe do kwoty widniejącej na nakazie zapłaty. Środki dłużnika zostaną zablokowane do momentu zakończenia postępowania sądowego.

Składanie wniosku o postępowanie nakazowe

Składając do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, trzeba spełnić kilka warunków, aby sąd mógł wydać nakaz zapłaty w tym właśnie trybie.

Przede wszystkim powinieneś zebrać wszystkie dokumenty, jakie masz przeciwko dłużnikowi, muszą być to dowody na to, że dłużnik faktycznie jest Ci winien żądaną w pozwie kwotę pieniędzy. Dokumenty te musisz dołączyć do pozwu, aby sędzia mógł się z nimi wszystkimi zapoznać.

Kolejną bardzo ważną rzeczą jest, aby w pozwie wyraźnie zaznaczyć, że wnosisz o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Bez wyraźnej prośby, sąd nie będzie mógł wydać nakazu zapłaty w tym trybie.

Jakie dokumenty przeciwko dłużnikowi będą wystarczające?

  • rachunki i faktury zaakceptowane przez dłużnika,
  • dokumenty urzędowe,
  • wezwania do zapłaty,
  • pisemne uznanie długu przez dłużnika,
  • weksel, czek, rewers czy warrant.

Dlaczego dostarczenie odpowiednich dokumentów sądowi jest tak istotne? ponieważ jak już pisałam, sąd będzie rozpatrywać tę sprawę na posiedzeniu niejawnym, a więc bez uczestnictwa żadnej ze stron sporu. Sąd więc musi dysponować niezbitymi dowodami, aby bez żadnych wątpliwości wydać nakaz zapłaty.

Postępowanie nakazowe – właściwość sądu

Mając na uwadze art. 484 (1) paragraf 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych, zastosowanie mają również podstawowe przepisy dotyczące właściwości tj. art. 16 i 17 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Wspomnę jeszcze, że postępowanie nakazowe ma charakter fakultatywny, a więc tryb postępowania zależy jedynie od decyzji wierzyciela (powoda). Rzecz jasna powód ma prawo, aby wytoczyć sprawę w postępowaniu tradycyjnym lub w postępowaniu nakazowym.

Oczywiście to sąd finalnie zdecyduje, czy sprawa może nabrać żądanego przez powoda charakteru, czy też jednak odbędzie się w tradycyjnym trybie. Jeśli sąd uzna, że brak jest wystarczających dowodów przeciwko dłużnikowi, to sprawa dalej potoczy się w tradycyjnym trybie i sąd wyznaczy datę rozprawy.

Wydanie nakazu zapłaty

Jeżeli sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, to wydając ten nakaz, sąd zobowiąże pozwanego (dłużnika) do zaspokojenia roszczenia w całości razem z kosztami rozprawy w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty.

Nakaz zapłaty będzie zawierać pouczenie, że pozwany może w tym terminie wnieść zarzuty od nakazu zapłaty, jeśli nie zgadza się z przedmiotowym nakazem zapłaty.

Wtedy, jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że pozwany zgłasza zarzuty, to konieczne niestety jednak będzie przeprowadzenie rozprawy z udziałem obu stron, czyli wierzyciela i dłużnika. Rozprawa i tak finalnie kończy się wydaniem przez sąd wyroku. Wyrok sądu może wtedy zostać uchylony lub utrzymany w części, lub całości.

Postępowanie nakazowe – opłaty

W odróżnieniu od innych opłat, opłaty dla postępowania nakazowego i upominawczego w postępowaniu nakazowym wyglądają trochę inaczej. A więc od złożenia jednego pozwu pobierana jest czwarta część opłaty, a pozostałe trzy czwarte części opłaty pobierane są od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym (art. 19 ust. 2 i 4), warunkiem jest jednak zasada, że opłata w postępowaniu nakazowym nie może być mniejsza niż 30 zł (art. 20 ust. 1).

Postępowanie nakazowe do jakiej kwoty?

W postępowaniu dotyczącym spraw gospodarczych zasadą jest właściwość sądu okręgowego. Jednak wszystkie spory w postępowaniu nakazowym rozpoznają sądy rejonowe, jeśli wartość przedmiotu sporu (WPS) nie przekracza 100.000 złotych (art. 4793 § 2 K.p.c.).

Artykuły, które powinnaś również przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze