POBIERZ: Przedsądowe wezwanie do zapłaty WZÓR na [2022]

Jak i kiedy wysłać dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty? ostateczne wezwanie do zapłaty wysyłamy już w przypadku, kiedy dłużnik bądź kontrahent nie reaguje na upomnienia i prośby dotyczące spłaty należności.

Stosując przedsądowe wezwanie do zapłaty stosujemy metodę miękkiej windykacji, jest to mało kosztowna metoda na odzyskanie pieniędzy, ponieważ jedyne co trzeba zrobić, to zaangażować trochę swojego czasu w sporządzenie takiego pisma i wysłanie go do dłużnika listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Gotowy do pobrania i wydrukowania wzór ostatecznego wezwania do zapłaty pobierzesz w dalszej części niniejszego artykułu.

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to pismo, które należy skierować do kontrahenta lub dłużnika, który jest nierzetelny w swoich obowiązkach dotyczących spłaty roszczenia wynikającego z niezapłacenia za towar czy usługę.

Wezwanie do zapłaty to pierwszy krok mający na celu odzyskanie Twoich pieniędzy i w ten sposób, Ty jako wierzyciel możesz uniknąć dodatkowych kosztów sądowych, oraz zaoszczędzisz jakże cenny w dzisiejszych czasach czas…

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Niestety nie istnieje jeden uniwersalny wzór wezwania do zapłaty obowiązujący każdego i w każdej sytuacji. Jedyne, o czym musisz pamiętać to, by wezwanie do zapłaty spełniało swoją funkcję, a więc musi być to pismo stanowcze i bardzo oficjalne, a przy tym musi zawierać wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą nierzetelnemu kontrahentowi zidentyfikować jego dług i umożliwić mu jego spłatę.

Oto jakie elementy powinno zawierać takie pismo:

 • dane wierzyciela (imię i nazwisko),
 • dane dłużnika (imię i nazwisko + ewentualnie nazwa firmy),
 • datę oraz miejsce sporządzenia wezwania,
 • stosunek prawny, z którego wynika obowiązek spłaty zadłużenia,
 • zagrożenie skierowaniem sprawy do sądu,
 • zagrożenie wszczęciem postępowania egzekucyjnego,
 • zagrożenie wystawieniem wierzytelności na giełdzie długów,
 • kwota zadłużenia całkowitego oraz odsetki,
 • ostateczny termin spłaty zadłużenia,
 • dokładne dane do przelewu (numer rachunku bankowego),
 • Twój podpis.

Wierzyciele często pytają: czym jest stosunek prawny, który wynika z obowiązku spłaty zadłużenia, jest to nic innego jak okoliczności, które spowodowały powstanie tego zobowiązania, czyli może to być np.:

 • faktura za usługę,
 • faktura za towar,
 • umowa o dzieło itd.

Jeśli natomiast chodzi o to, jaki termin płatności wystawić na wezwaniu do zapłaty, to jest absolutnie sprawa indywidualna każdego wierzyciela. Jednak najczęściej termin zapłaty na wezwaniu wynosi 7 lub 14 dni, ale też nie stoi nic na przeszkodzie, aby ten termin wynosił nawet 30 dni.

Natomiast termin na zapłatę, który określisz w wezwaniu, będzie liczony od dnia dostarczenia wezwania nierzetelnemu kontrahentowi.

Wezwanie do zapłaty – wzór

Jak skłonić kontrahenta do zapłaty?

Jest kilka sztuczek, które rzeczywiście działają na podświadomość nierzetelnego kontrahenta. W wezwaniu do zapłaty warto dodać kilka informacji, są to między innymi:

 1. Konsekwencje niewywiązania się z obowiązku zapłaty w terminie, który określa wezwanie do zapłaty, a więc można napisać, że niezapłacenie należności w terminie 7 dni skutkować będzie zaprzestaniem dostarczania usług lub towaru.
 2. Kolejnym zapisem, jaki powinien znaleźć się na wezwaniu, jest informacja, że dłużnik w razie niespłacenia roszczenia, obciążony zostanie kosztami sądowymi w przypadku skierowania sprawy do sądu po nakaz zapłaty.
  1. Przykład: W przypadku braku wpłaty na wyżej wymienione konto bankowe sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Wtedy kwota zadłużenia zostanie powiększona o koszty sądowe.
 3. Można wspomnieć też, że dług wynikający z otrzymanego wezwania do zapłaty może zostać sprzedany na giełdzie wierzytelności/długów.
 4. Obowiązkową klauzulą będzie także informacja dla dłużnika, że w przypadku niespłacenia roszczenia, jego dane zostaną opublikowane w rejestrach dłużników takich jak:
  1. BIG
  2. KRD
  3. ERIF
 5. Sporządzając wezwanie do zapłaty, warto najważniejsze kwestie pogrubić, a czcionkę zwiększyć, kolorując ją na CZERWONO. Takie działanie podkreśli powagę wezwania, jest to dość szybki i prosty sposób nadający wezwaniu naprawdę poważnego wydźwięku.

Ile razy i kiedy wysłać wezwanie?

Żadne przepisy nie określają, kiedy należy wysłać wezwania do zapłaty oraz ile razy to poczynić. Na ogół nie warto sporządzać wezwania do zapłaty, kiedy kontrahent ma tylko kilka dni opóźnienia w płatności, ale też nie można czekać zbyt długo, bo spowoduje to zator płatniczy i narazi to Twoją płynność finansową na niepotrzebne nadwyrężenie.

Ciekawostka: przeprowadzono kiedyś badania, które jednoznacznie stwierdziły, że prawdopodobieństwo odzyskania należności od nierzetelnego kontrahenta znacznie maleje po czwartym miesiącu zwłoki.

Sporządzając i wysyłając wezwanie do zapłaty, przedsiębiorca powinien kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. Niemal standardem jest, że wezwanie do zapłaty przedsądowe wysyła się dopiero po miesiącu od upływu pierwotnego terminu płatności.

Warto wiedzieć, że żadne przepisy prawa nie regulują ani ilości wysyłanych wezwań do zapłaty, ani terminu ich wysyłki przed wystąpieniem na drogę sądową [skierowanie sprawy do sądu] – jest to kwestia indywidualna.

Można oczywiście wysłać nawet drugie czy trzecie wezwanie do zapłaty naszemu nierzetelnemu kontrahentowi, jeśli pierwsze wezwanie zostało przez niego zignorowane, ale wysyłanie czwartego czy piątego wezwania, to już lekka przesada i w takiej sytuacji warto rozważyć wejście na drogę postępowania sądowego, by uzyskać nakaz zapłaty, a następnie skierować sprawę do komornika celem odzyskania wierzytelności.

Uwaga: przedsądowe wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a następnie, razem ze skierowaniem sprawy do sądu, należy to potwierdzenie dołączyć do pozwu.

Nie wiem, czy wiesz, ale wezwanie do zapłaty można również wysłać też za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), faksem bądź nawet wiadomością SMS.

Niestety wezwania do zapłaty muszą mieć odpowiednią formę, a w przypadku papierowych wezwań (wysyłanych listem poleconym) wiąże się to nie tylko z nakładem pracy, ale i z kosztami przesyłki, niezależnie jednak od wszystkiego, wezwania na papierze mają też swoje zalety, ponieważ przydają się do celów dowodowych podczas rozprawy sądowej.

Ponaglenia o płatność za usługę czy towar, które wysyła się SMS-em, lub pocztą elektroniczną są na pewno o wiele tańsze, ale ich znaczenie dowodowe jest wtedy dużo mniejsze. (K. Kreczmańska-Gigol 2015 s.35-36)

Wystąpienie na drogę sądową

W przypadku braku kontaktu z dłużnikiem, mimo wysyłanych wezwań do zapłaty, możesz skierować sprawę do sądu, a więc należy złożyć pozew, do którego musisz dołączyć odpis wezwania do zapłaty, jakie otrzymał dłużnik, a także dowody jego doręczenia (odcinki z poczty), udowodnisz wtedy przed sądem, że jako wierzyciel próbowałeś polubownie załatwić sprawę.

UWAGA: jeśli do pozwu nie dołączysz odpisu wezwania do zapłaty oraz potwierdzenia nadesłania wezwania, to bez względu na wynik sprawy, sąd może obciążyć Cię kosztami procesu, z powodu zaniechania tych czynności i przyczynienia się do zbędnego wytoczenia sprawy. (Art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego).

Art. 130. § 1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wystawia się, gdy dłużnik mimo wcześniejszych wezwań nie reaguje i nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty. Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty jest zatem jak by ostatnim ostrzeżeniem przed wniesieniem sprawy do sądu.

Ten właśnie rodzaj wezwania wzbudza w dłużnikach najwięcej strachu i obawy przed dalszymi konsekwencjami niewywiązywania się z finansowych obowiązków, dlatego po wysłaniu ostatecznego wezwania do zapłaty, często kwota zadłużenia ląduje na koncie bankowym wierzyciela.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór

Przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty-wzor-pisma-pdf-doc

Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór

Ty jako wierzyciel, możesz żądać natychmiastowej spłaty długu dzięki art. 476 Kodeksu Postępowania Cywilnego:

Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Podsumowanie

Kto może wystawić wezwanie do zapłaty przedsądowe? wezwanie może wystawić każda osoba, wobec której roszczenie ma dłużnik. Może to być więc: osoba fizyczna, firma, JDG, bank, firma pożyczkowa, spółdzielnia mieszkaniowa, operator telekomunikacyjny, firma windykacyjna, dostawca energii elektrycznej, gazownia, itd.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (art. 187) przed złożeniem pozwu w sądzie o zapłatę konieczne jest podjęcie próby polubownego rozwiązania konfliktu. Dowodem takiej czynności jest wysłanie dłużnikowi przedsądowego wezwania do zapłaty. Zatem pozew o zapłatę powinien zawierać kopię wezwania wraz z pocztowym dowodem nadania.

Każde wezwanie do zapłaty powinno być wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru!

Termin na spłatę zadłużenia wierzyciel w wezwaniu powinien określić przykładowo na 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W wezwaniu koniecznie należy określić stosunek prawny, z którego jasno wynika obowiązek zapłaty (np. faktura/umowa nr. …….).

Przedsądowe wezwanie do zapłaty (znane też jako ostateczne wezwanie do zapłaty) w przypadku polubownego rozwiązania sprawy – traci moc. Co więcej, dłużnik, który spłacił swoją wierzytelność, może zażądać od wierzyciela oświadczenia o spłacie długu.

W większości przypadków przedsądowe wezwanie do zapłaty działa na wyobraźnię dłużników i Ci, chcąc uniknąć postępowania sądowego i egzekucji komorniczej, dokonują szybkiej spłaty długu, czego wam serdecznie życzę!

Wybrałam dla Ciebie do przeczytania:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

3 komentarzy w “POBIERZ: Przedsądowe wezwanie do zapłaty WZÓR na [2022]”
 1. Witam, dostałem od firmy windykacyjnej wezwanie do zapłaty. Sprawa jest rzekomo u komornika, ja zajęć nie miałem, a z ich dokumentacji wynika, że były dwa zajęcia w roku 2015 i 2016. Dług ma jakieś 8 lat, czy to jest dług przedawniony? Co mogę zrobić w tej sprawie? Pani z firmy windykacyjnej nie ma żadnej dokumentacji tylko sygnaturę nakazu zapłaty z sądu wydaną w 2012 roku.

 2. Dzień dobry, czy można wysłać wezwanie do zapłaty mailem? moim dłużnikiem jest firma która od 4 miesięcy nie opłaciła jeszcze faktury za wykonaną usługę. Bardzo proszę o szybką odpowiedź.

 3. Dostałam pismo od komornika, wezwanie do zapłaty należności z powodu braku wpłat należności. Nie mogłam spłacać, gdyż spłacałam inne zobowiązania, na dzień dzisiejszy spłaciłam tamte zobowiązania i chciałabym zacząć spłacać to zadłużenie. Egzekucje mam na 12.03, próbuje dodzwonić się do komornika ale nie mogę się dodzwonić. Chciałabym spłacać dług i spać spokojnie. Co robić jak to wszystko poukładać. Proszę o pomoc

Comments are closed.