Zobacz jak wyjść z długów! jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze!

Każdy dług jest zły! ZOBACZ jak wyjść z długów, jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze na spłatę zadłużenia! Jak się pozbyć długów komorniczych. Co to jest pętla zadłużenia – jak jej uniknąć i jak wyjść z zadłużenia!

NAKAZ ZAPŁATY – czym jest i jak się BRONIĆ przed sądem? [PORADNIK]

Czym jest nakaz zapłaty i co robić, gdy go otrzymasz? Niespłacone długi wracają jak bumerang do 85% dłużników! Dlatego też mając nawet mały dług nie wolno go ignorować, bo jeśli nie spłacimy go dobrowolnie jest bardzo wysoka szansa, że w końcu do naszych drzwi zapuka listonosz z nakazem zapłaty, albo nawet jeśli nie odbieramy poczty – komornik.

Jeżeli jednak masz niespłacone należności w terminie i sąd wyda nakaz zapłaty, to najlepsze co możesz zrobić w tej sytuacji, to współpracować. Czym jest nakaz zapłaty, kto i kiedy może go uzyskać? I najważniejsze: co może zrobić dłużnik po otrzymaniu nakazu zapłaty?

Nakaz zapłaty – orzeczenie sądowe

nakaz-zapłaty-sprzeciw-co-robić

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądowym wydawanym, kiedy wierzyciel dochodzi roszczenia pieniężnego od dłużnika. Dłużnik może być osobą fizyczną albo też kontrahentem czy partnerem biznesowym, który nie zapłacił na czas faktury zakupu.

Samo wydanie nakazu zapłaty ma po prostu wierzycielowi uprosić drogę do odzyskania długu. Wiele osób otrzymując nakaz zapłaty, stosuje się do niego i kontaktuje się z wierzycielem w celu spłaty zadłużenia, dlatego jest to metoda dość skuteczna na dłużników.

Orzeczenie to wydaje sąd lub referendarz sądowy. Potrzebne jednak są jednoznaczne dowody, na przykład nieopłacona faktura VAT, niezapłacony rachunek za wykonane usługi, niespłacona pożyczka na podstawie zawartej umowy.

Dowody muszą pokazywać, że dłużnik miał zobowiązanie wyrażone w pieniądzu i go nie spłacił w wyznaczonym przez wierzyciela terminie, dlatego teraz wierzyciel składa przeciwko niemu pozew.

Sama sprawa o wydanie nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi, odbywa się w ramach posiedzenia niejawnego bez wyznaczania terminu rozprawy. Oznacza to, że strony (dłużnik i wierzyciel) nie biorą w niej fizycznie udziału, a sprawa rozpatrywana jest na podstawie dostarczonych przez wierzyciela dowodów.

Gdy dowody są jasne i wynika z nich, że dłużnik faktycznie nie zapłacił swoich zobowiązań, to sąd wydaje nakaz zapłaty. Na jego mocy i po jego otrzymaniu, dłużnik może zapłacić zasądzoną kwotę na rzecz wierzyciela (np. wysokość długu plus odsetki) albo też odwołać się w ustawowym terminie od tego wyroku. Niezaskarżenie nakazu zapłaty przez dłużnika skutkuje tym, że wyrok się uprawomocnia.

Postępowanie nakazowe

Postępowanie sądowe, w ramach którego wydawany jest nakaz zapłaty nazywa się postępowaniem nakazowym. Jest ono regulowane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego artykuły od 484 do 497.

W tym trybie można dochodzić tylko roszczenia wyrażonego w pieniądzu, więc właśnie długów za niezapłacone rachunku, niespłacone w terminie pożyczki i kredyty czy nawet zobowiązania prywatne jak pożyczki prywatne.

Ważne jest, żeby zawrzeć w tym roszczeniu żądanie wydania nakazu zapłaty. Postępowanie to prowadzone jest przed sądem rejonowym i sądem okręgowym.

Wszystko zależy od kwoty, czyli wartości przedmiotowej sporu. Jeśli jest to kwota do 75 000 złotych, to postępowanie nakazowe będzie prowadził sąd rejonowy, gdy jest to kwota wyższa to sprawą zajmie się sąd okręgowy. A więc dla większości dłużników właściwym sądem będzie sąd rejonowy.

Wierzyciel musi dostarczyć do pozwu następujące dokumenty:

 • Dokument urzędowy,
 • Zaakceptowany przez dłużnika rachunek,
 • Wezwanie do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o zasadności długu,
 • Zaakceptowane przez dłużnika żądane zapłaty, zwrócone przez bank i nieopłacone z powodu braku środków na koncie bankowym dłużnika.

Jeśli pozew i dostarczone dokumenty będą prawdziwe i ich treść nie będzie wątpliwa to sąd wyda nakaz zapłaty dłużnikowi zobowiązany z weksla, czeku, rewersu lub warrantu.

Po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty, pozwany czyli dłużnik ma 2 tygodnie na zaspokojenie roszczenia w całości łącznie z kosztami, albo wnieść w tym terminie skargę do sądu tej samej instancji.

Nakaz zapłaty zostanie doręczony wierzycielowi i dłużnikowi. Dlatego obie strony w tym samym czasie dowiedzą się o wyroku sądu. Nakaz zapłaty trzeba też rozumieć jako tytuł zabezpieczenia wydawany bez klauzuli natychmiastowej wykonalności, czyli dłużnik może go zaskarżyć przez uprawomocnieniem.

Nakaz zapłaty – sprzeciw

Pozwany, czyli dłużnik może zaskarżyć nakaz zapłaty w terminie do 2 tygodni od daty doręczenia mu nakazu. Dłużnik musi złożyć tzw. pismo zawierające zarzuty w sądzie, który uprzednio wydał nakaz zapłaty.

Najczęstsze zarzuty do nakazu zapłaty

Jest kilka rodzajów zarzutów na które można się powołać, można skorzystać z jednego, lub skorzystać z niech wszystkich, jeśli sytuacja na to pozwala. Przykłady zarzutów:

 1. Nieważność zobowiązania.
 2. Przedawnienie długu.
 3. Spłata zobowiązania.
 4. Zarzut nieistnienia roszczenia.
 5. Potrącenia wierzytelności.
 6. Zarzut niewłaściwości Sądu

Jeśli był to sąd rejonowy to skargę na nakaz zapłaty składa się do sądu rejonowego. Nie występuje tu odwołanie do sądu wyższej instancji. Ponadto w treści pisma pozwany, czyli dłużnik musi poinformować czy zaskarża nakaz w całości czy tylko w części.

Dłużnik tak samo jak powód, potrzebuje dokumentów potwierdzających jego racje i dowodów na poparcie swojej wersji wydarzeń. Ponadto jeśli pozew był wniesiony na urzędowym formularzu to i wniosek wniesienia zarzutów musi być wniesiony na urzędowym formularzu. Jest to wbrew pozorom bardzo istotne.

W przypadku wniesienia zarzutów, sąd musi wyznaczyć rozprawę i doręczyć zarzuty powodowi, czyli w tym przypadku wierzycielowi. Sąd musi przeprowadzić rozprawę, podczas której albo uchyli zarzuty wobec dłużnika albo pozew odrzuci albo też postępowanie umorzy. Na wniosek pozwanego sąd może wstrzymać wykonanie nakazu zapłaty na czas sprawy zaskarżającej nakaz.

Postępowanie upominawcze z nakazem zapłaty

Postępowanie nakazowe i nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym to dwie różne rzeczy. Postępowanie upominawcze regulowane jest przez artykuły od 497 do 505 Kodeksu postępowania cywilnego. I jest to postępowanie nie fakultatywne, co oznacza, że sąd wydaje w postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty bez wnioskowania o to przez wierzyciela.

Jednak, aby sąd w postępowaniu upominawczym wydał nakaz zapłaty, muszę być spełnione przesłanki. O tym czy sprawa rozpatrywana jest przez sąd rejonowy czy sąd okręgowy decyduje wysokość przedmiotu sporu.

W postępowaniu upominawczym o roszczenia pieniężne będzie wydany nakaz zapłaty obligatoryjnie, nie jest istotne jakie to roszczenie pieniężne ani na jaką kwotę. Taki nakaz zapłaty w tym typie postępowania może wydać sąd albo referendarz sądowy.

Sądowy nakaz zapłaty nie będzie wydany tylko wtedy, gdy z treści pozwu zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

 • Roszczenie jest bezzasadne,
 • Okoliczności budzą wątpliwość,
 • Roszczenie jest świadczeniem wzajemnym,
 • Doręczenie nakazu pozwanemu nie doszło do skutku, gdyż nie jest znane jego miejsce pobytu lub jest to poza terytorium RP.

Jednakże nie oznacza to, że wierzyciel w postępowaniu upominawczym nie ma szans na wygraną. Jeśli nie ma podstawy do wydania nakazu, to będzie wyznaczona rozprawa, na której na przykład wierzyciel może przedstawić dowody, że roszczenie istnieje, jest zasadne i dłużnik wie o jego istnieniu.

Sprzeciw wobec nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Tak samo jak w postępowaniu nakazowym i w postępowaniu upominawczym, można złożyć wniosek ze sprzeciwem od nakazu zapłaty. Treść wydanego nakazu mówi o tym, że pozwany ma 2 tygodnie od daty doręczenia nakazu na zaspokojenie roszczenia względem powoda, albo na wniesienie sprzeciwu do sądu.

Pismo ze sprzeciwem wnosi się do sądu, który wcześniej wydał ten nakaz. Tak samo jak w sprzeciwie do postępowania nakazowego trzeba mieć dowody i okoliczności, które są przesłankami do wniesienie sprzeciwy. Jeśli sprzeciw jest wniesiony prawidłowo to zostaje wyznaczony termin rozprawy a sam nakaz zapłaty traci moc.

Tutaj inaczej niż w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty nie jest tytułem zabezpieczenia. Dlatego też, jeśli zostanie wniesiony sprzeciw to nakaz zapłaty wydany przez sąd straci swoją moc.

Postępowanie ze sprzeciwem toczy się jak postępowanie zwykłe. A zatem sąd nie wydaje już decyzji o nakazie zapłaty lub jego odrzuceniu, a rozstrzyga o sporne roszczenie między wierzycielem a dłużnikiem.

Dłużnik przed e-sądem

Wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług e-sądu, ponieważ wyroki wydawane przez sąd elektroniczny są wydawane sprawnie i też można w ramach postępowania elektronicznego upominawczego otrzymać nakaz zapłaty.

Tak naprawdę e-sąd to Sąd Rejonowy w Lublinie, XVI Wydział Cywilny. Więc całe postępowanie będzie toczyć się na zasadach zapisanych w Kodeksie postępowania cywilnego.

Od 1 stycznia 2010 roku jest możliwe prowadzenie właśnie elektronicznego postępowania upominawczego, w ramach którego może być wydany dla dłużnika nakaz zapłaty.

Żeby złożyć wniosek do e-sądu, potrzebne jest konto użytkownika w systemie teleinformatycznym, który obsługuje postępowania przed e-sądem. Potrzebny będzie też kwalifikowany podpis elektroniczny, którym opatrywane są wszystkie pisma składane przez system do e-sądu.

Powód, czyli wierzyciel może wnosić wszystkie pisma tylko w ten sposób i wszystkie dalsze pisma mogą być wnoszone tylko przez tenże system.

Dlaczego wierzyciele coraz chętniej korzystają z e-sądu?

Ponieważ mogą uzyskać nakaz zapłaty szybciej niż podczas sprawy przed tradycyjnym sądem, a co ważne także opłaty od złożenia pozwu są niższe. Jednak tak samo trzeba przedstawić niezbite dowody, że dług istnieje. Jednak nie dołącza się dowodów do pozwu.

Trzeba też wiedzieć, że w postępowaniu przed e-sądem zastosowanie mają przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami przewidzianymi właśnie dla trybu elektronicznego.

Jest to na przykład wymaganie, aby w tym trybie wymagane były roszczenia pieniężne, które stały się wymagane w ciągu 3 lat przed dniem wniesienia pozwu, a w pozwie wierzyciel ma obowiązek wskazać datę kiedy jego roszczenie stało się wymagalne.

Od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym dłużnik także może się odwołać w ciągu 2 tygodni. Na doręczonym nakazie będzie zamieszczony kod, który umożliwi sprawdzenie w e-sądowym systemie teleinformatycznym szczegółów sprawy i wniesienia sprzeciwu do e-sądu.

Ponieważ jest to tryb postępowania upominawczego tak samo jak w sądzie tradycyjnym i tu przy postępowaniu odwoławczym nakaz zapłaty traci moc.

Dostałem nakaz zapłaty, co robić?

Jeśli otrzymamy nakaz zapłaty, ale mamy świadomość, że roszczenie jest przedawnione, czy bezpodstawne, albo nawet kwoty się nie zgadzają i co ważniejsze mamy na to dowód, to jak najbardziej warto złożyć wniosek ze sprzeciwem wedle tego w jakim postępowaniu był to wydany nakaz.

W innej sytuacji nie pozostaje nic innego jak zastosować się do nakazu i spłacić wierzyciela, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, odsetki od długu nadal będą rosnąć, a wierzyciel może dalej dochodzić spłaty swojego roszczenia przed sądem, a to już na pewno skutkować będzie egzekucją komorniczą.

Artykuły, które powinnaś również przeczytać:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,89 out of 5)
Loading...


6 komentarzy

 1. Bronek

  13 czerwca dostałem nakaz do zapłaty 12000 z powództwa profi credit i w ciągu 14 dni miałem zapłacić, ale nie zapłaciłem, bo mnie nie stać takiej kwoty zapłacić, nie wiem co mam robić…

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Konsekwencje niezapłacenia nakazu zapłaty nie będą miłe. Wierzyciel najprawdopodobniej lada moment skieruje sprawę do komornika, aby ten wyegzekwował od Ciebie należność, którą jesteś winien wierzycielowi. Niestety komornik nie pracuje za darmo i zostaniesz obciążony kosztami egzekucji komorniczej <- w tym wpisie sprawdzisz, jakie dokładnie koszty poniesiesz.

 2. Jacek

  Dobry wieczór, dostałem postanowienie nakazu zapłaty od komornika. Koszty sądowe i inne, to jakieś horrendalne kwoty. Zresztą nie wiem czy to wszystko muszę płacić co i jak. Można to jakoś zablokować? bo ten komornik już mnie straszy, ze przyjdzie mi do domu i będzie wszystko przeszukiwał…

 3. Wojciech

  Dzień dobry. Komornik ściąga dług z nakazu zapłaty z 2010 roku. Czy teraz po wejściu nowych przepisów mogę wnieść o wstrzymanie egzekucji? Według nowych zasad dług jest chyba przedawniony teraz? Czy wobec tego mam jakieś szanse przed sądem o wstrzymanie egzekucji? czy do komornika trzeba napisać jakieś odwołanie? Pozdrawiam

 4. gość

  Nakaz zapłaty a nowy wierzyciel. Czy wierzyciel może posługiwać się nakazem zapłaty wystawionym na rzecz banku? Bank BRE Bank w 2012 uzyskał nakaz zapłaty. W 2016 cesja, bank sprzedał dług firmie Best. Czy obecnie Best może takim nakazem straszyć? Czy musi uzyskać nowy nakaz zapłaty? co z przedawnieniem? Na logikę nowy wierzyciel powinien złożyć nowy wniosek o nakaz.

 5. Gość

  Witam, mam nr. nakazu zapłaty. Zapewne minął termin do wniesienia zarzutu od nakazu zapłaty. Głównym wierzycielem była firma ubezpieczeniowa za OC. Spełniłam wszystkie formalności dotyczące wypowiedzenia OC i dostałam potwierdzenie telefoniczne, że faktycznie było ono wypowiedziane, czy mogę jeszcze jakoś się odwołać?

NAPISZ KOMENTARZ