NAKAZ ZAPŁATY – 7 wskazówek wartych uwagi + [WZÓR wezwania]

Czym jest nakaz zapłaty? Niespłacone długi wracają jak bumerang do 85% dłużników! Dlatego mając nawet mały dług, nie wolno go ignorować, bo jeśli nie spłacimy go dobrowolnie, to jest bardzo duża szansa, że w końcu do naszych drzwi zapuka listonosz z nakazem zapłaty, jeśli nie odbieramy poczty w ogóle – za jakiś czas zapukać może komornik.

Jeżeli jednak masz niespłacone w terminie należności i sąd wyda nakaz zapłaty, to najlepsze co możesz zrobić w tej sytuacji, to współpracować z wierzycielem!

Czym jest nakaz zapłaty, kto i kiedy może go uzyskać? I najważniejsze: co może zrobić dłużnik po otrzymaniu nakazu zapłaty? o tym wszystkim dowiesz się z poniższego artykułu

Nakaz zapłaty – orzeczenie sądowe

nakaz-zapłaty-sprzeciw-co-robić

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądowym wydawanym, kiedy wierzyciel dochodzi roszczenia pieniężnego od dłużnika. Dłużnik może być osobą fizyczną albo też kontrahentem, czy partnerem biznesowym, który nie zapłacił na czas faktury.

Samo wydanie nakazu zapłaty ma po prostu wierzycielowi uprosić drogę do odzyskania długu i późniejsze wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wiele osób otrzymując nakaz zapłaty, stosuje się do niego i kontaktuje się z wierzycielem w celu spłaty zadłużenia.

Nakaz zapłaty wydaje sąd lub referendarz sądowy. Potrzebne jednak są jednoznaczne dowody na istnienie długu, na przykład nieopłacona faktura VAT, niezapłacony rachunek za wykonane usługi, niespłacona pożyczka na podstawie zawartej umowy itd.

Dowody muszą jasno wskazywać, że dłużnik miał zobowiązanie wyrażone w pieniądzu i go nie spłacił w wyznaczonym przez wierzyciela terminie, dlatego teraz wierzyciel składa przeciwko dłużnikowi pozew o zapłatę.

Sama sprawa o wydanie nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi odbywa się w ramach posiedzenia niejawnego bez wyznaczania terminu rozprawy. Oznacza to, że strony (dłużnik i wierzyciel) nie biorą w niej fizycznie udziału, a sprawa rozpatrywana jest na podstawie dostarczonych przez wierzyciela dowodów.

Gdy dowody są jasne i wynika z nich, że dłużnik faktycznie nie zapłacił swojego zobowiązania, to sąd wydaje nakaz zapłaty. Na jego mocy i po jego otrzymaniu, dłużnik może zapłacić zasądzoną kwotę na rzecz wierzyciela (np. wysokość długu plus odsetki), albo też odwołać się w ustawowym terminie od tego wyroku. Niezaskarżenie nakazu zapłaty (złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty) przez dłużnika skutkuje tym, że wyrok się uprawomocnia.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Postępowanie nakazowe

Postępowanie sądowe, w ramach którego wydawany jest nakaz zapłaty, nazywa się postępowaniem nakazowym. Jest ono regulowane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego artykuły od 484 do 497.

W tym trybie można dochodzić tylko roszczenia wyrażonego w pieniądzu, więc właśnie długów za niezapłacone rachunku, niespłacone w terminie pożyczki i kredyty, czy nawet zobowiązania natury prywatnej jak np. pożyczki prywatne.

Ważne jest, żeby zawrzeć w tym roszczeniu żądanie wydania nakazu zapłaty. Postępowanie to prowadzone jest przed sądem rejonowym i sądem okręgowym.

Wszystko zależy od kwoty, czyli wartości przedmiotowej sporu. Jeśli jest to kwota do 75 000 złotych, to postępowanie nakazowe będzie prowadził sąd rejonowy, gdy jest to kwota wyższa, to sprawą zajmie się sąd okręgowy. A więc dla większości dłużników właściwym sądem będzie sąd rejonowy.

Wierzyciel musi dostarczyć do pozwu następujące dokumenty:

 • Dokument urzędowy,
 • Zaakceptowany przez dłużnika rachunek,
 • Wezwanie do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o zasadności długu,
 • Zaakceptowane przez dłużnika żądane zapłaty, zwrócone przez bank i nieopłacone z powodu braku środków na koncie bankowym dłużnika.

Jeśli pozew i dostarczone dokumenty będą prawdziwe i ich treść nie będzie wątpliwa, to sąd wyda nakaz zapłaty dłużnikowi zobowiązany z weksla, czeku, rewersu lub warrantu.

Po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty, pozwany, czyli dłużnik ma 2 tygodnie na zaspokojenie roszczenia w całości łącznie z kosztami, albo wnieść w tym terminie skargę do sądu tej samej instancji.

Nakaz zapłaty zostanie doręczony wierzycielowi i dłużnikowi. Dlatego obie strony w tym samym czasie dowiedzą się o wyroku sądu. Nakaz zapłaty trzeba też rozumieć jako tytuł zabezpieczenia wydawany bez klauzuli natychmiastowej wykonalności, czyli dłużnik może go zaskarżyć przez uprawomocnieniem.

Nakaz zapłaty – sprzeciw

Pozwany, czyli dłużnik może zaskarżyć nakaz zapłaty w terminie do 2 tygodni od daty doręczenia mu nakazu. Dłużnik musi złożyć tzw. pismo zawierające zarzuty od nakazu zapłaty w sądzie, który uprzednio wydał nakaz zapłaty.

Najczęstsze zarzuty do nakazu zapłaty

Jest kilka rodzajów zarzutów, na które można się powołać, można skorzystać z jednego, lub skorzystać z nich wszystkich, jeśli sytuacja na to pozwala. Przykłady zarzutów od nakazu zapłaty:

 1. Nieważność zobowiązania.
 2. Przedawnienie długu.
 3. Spłata zobowiązania.
 4. Zarzut nieistnienia roszczenia.
 5. Potrącenia wierzytelności.
 6. Zarzut niewłaściwości Sądu

Jeśli nakaz zapłaty wydał sąd rejonowy, to skargę na nakaz zapłaty składa się do sądu rejonowego. Nie występuje tu odwołanie do sądu wyższej instancji. Ponadto w treści pisma pozwany, czyli dłużnik, musi poinformować czy zaskarża nakaz w całości, czy tylko w części.

Dłużnik tak samo, jak powód, potrzebuje dokumentów potwierdzających jego racje i dowodów na poparcie swojej wersji wydarzeń. Ponadto, jeśli pozew był wniesiony na urzędowym formularzu to i wniosek wniesienia zarzutów musi być wniesiony na urzędowym formularzu. Jest to wbrew pozorom bardzo istotne.

W przypadku wniesienia zarzutów sąd musi wyznaczyć rozprawę i doręczyć zarzuty powodowi, czyli w tym przypadku wierzycielowi. Sąd musi przeprowadzić rozprawę, podczas której albo uchyli zarzuty wobec dłużnika, albo pozew odrzuci, albo też postępowanie umorzy. Na wniosek pozwanego sąd może wstrzymać wykonanie nakazu zapłaty na czas sprawy zaskarżającej nakaz.

Postępowanie upominawcze z nakazem zapłaty

Postępowanie nakazowe i nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym to dwie różne rzeczy. Postępowanie upominawcze regulowane jest przez artykuły od 497 do 505 Kodeksu postępowania cywilnego. I jest to postępowanie nie fakultatywne, co oznacza, że sąd wydaje w postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty bez wnioskowania o to przez wierzyciela.

Jednak, aby sąd w postępowaniu upominawczym wydał nakaz zapłaty, muszę być spełnione przesłanki. O tym, czy sprawa rozpatrywana jest przez sąd rejonowy, czy sąd okręgowy decyduje wysokość przedmiotu sporu.

W postępowaniu upominawczym o roszczenia pieniężne będzie wydany nakaz zapłaty obligatoryjnie, nie jest istotne jakie to roszczenie pieniężne ani na jaką kwotę. Taki nakaz zapłaty w tym typie postępowania może wydać sąd albo referendarz sądowy.

Sądowy nakaz zapłaty nie będzie wydany tylko wtedy, gdy z treści pozwu zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

 • Roszczenie jest bezzasadne,
 • Okoliczności budzą wątpliwość,
 • Roszczenie jest świadczeniem wzajemnym,
 • Doręczenie nakazu pozwanemu nie doszło do skutku, gdyż nie jest znane jego miejsce pobytu lub jest to poza terytorium RP.

Jednakże nie oznacza to, że wierzyciel w postępowaniu upominawczym nie ma szans na wygraną. Jeśli nie ma podstawy do wydania nakazu, to będzie wyznaczona rozprawa, na której na przykład wierzyciel może przedstawić dowody, że roszczenie istnieje, jest zasadne i dłużnik wie o jego istnieniu.

Sprzeciw wobec nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Tak samo, jak w postępowaniu nakazowym i w postępowaniu upominawczym, można złożyć wniosek ze sprzeciwem od nakazu zapłaty. Treść wydanego nakazu mówi o tym, że pozwany ma 2 tygodnie od daty doręczenia nakazu na zaspokojenie roszczenia względem powoda, albo na wniesienie sprzeciwu do sądu.

Pismo ze sprzeciwem wnosi się do sądu, który wcześniej wydał ten nakaz. Tak samo, jak w sprzeciwie do postępowania nakazowego trzeba mieć dowody i okoliczności, które są przesłankami do wniesienie sprzeciwy. Jeśli sprzeciw jest wniesiony prawidłowo, to zostaje wyznaczony termin rozprawy, a sam nakaz zapłaty traci moc.

Tutaj inaczej niż w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty nie jest tytułem zabezpieczenia. Dlatego też, jeśli zostanie wniesiony sprzeciw, to nakaz zapłaty wydany przez sąd straci swoją moc.

Postępowanie ze sprzeciwem toczy się jak postępowanie zwykłe. A zatem sąd nie wydaje już decyzji o nakazie zapłaty lub jego odrzuceniu, a rozstrzyga o sporne roszczenie między wierzycielem a dłużnikiem.

Dłużnik przed e-sądem

Wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług e-sądu, ponieważ wyroki wydawane przez sąd elektroniczny są wydawane sprawnie i też można w ramach postępowania elektronicznego upominawczego otrzymać nakaz zapłaty.

Tak naprawdę e-sąd to Sąd Rejonowy w Lublinie, XVI Wydział Cywilny. Więc całe postępowanie będzie toczyć się na zasadach zapisanych w Kodeksie postępowania cywilnego.

Od 1 stycznia 2010 roku jest możliwe prowadzenie właśnie elektronicznego postępowania upominawczego, w ramach którego może być wydany dla dłużnika nakaz zapłaty.

Żeby złożyć wniosek do e-sądu, potrzebne jest konto użytkownika w systemie teleinformatycznym, który obsługuje postępowania przed e-sądem. Potrzebny będzie też kwalifikowany podpis elektroniczny, którym opatrywane są wszystkie pisma składane przez system do e-sądu.

Powód, czyli wierzyciel może wnosić wszystkie pisma tylko w ten sposób i wszystkie dalsze pisma mogą być wnoszone tylko przez tenże system.

Dlaczego wierzyciele coraz chętniej korzystają z e-sądu?

Ponieważ mogą uzyskać nakaz zapłaty szybciej niż podczas sprawy przed tradycyjnym sądem, a co ważne także opłaty od złożenia pozwu są niższe. Jednak tak samo trzeba przedstawić niezbite dowody, że dług istnieje. Jednak nie dołącza się dowodów do pozwu.

Trzeba też wiedzieć, że w postępowaniu przed e-sądem zastosowanie mają przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami przewidzianymi właśnie dla trybu elektronicznego.

Jest to na przykład wymaganie, aby w tym trybie wymagane były roszczenia pieniężne, które stały się wymagane w ciągu 3 lat przed dniem wniesienia pozwu, a w pozwie wierzyciel ma obowiązek wskazać datę, kiedy jego roszczenie stało się wymagalne.

Od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym dłużnik także może się odwołać w ciągu 2 tygodni. Na doręczonym nakazie będzie zamieszczony kod, który umożliwi sprawdzenie w e-sądowym systemie teleinformatycznym szczegółów sprawy i wniesienia sprzeciwu do e-sądu.

Ponieważ jest to tryb postępowania upominawczego tak samo, jak w sądzie tradycyjnym i tu przy postępowaniu odwoławczym nakaz zapłaty traci moc.

Dostałem nakaz zapłaty, co robić?

Jeśli otrzymamy nakaz zapłaty, ale mamy świadomość, że roszczenie jest przedawnione, czy bezpodstawne, albo nawet kwoty się nie zgadzają i co ważniejsze mamy na to dowód, to jak najbardziej warto złożyć wniosek ze sprzeciwem od nakazu zapłaty, wedle tego, w jakim postępowaniu był ten nakaz zapłaty wydany.

W innej sytuacji nie pozostaje nic innego jak zastosować się do nakazu i spłacić wierzyciela, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, odsetki od długu nadal będą rosnąć, a wierzyciel może dalej dochodzić spłaty swojego roszczenia przed sądem, a to już na pewno skutkować będzie egzekucją komorniczą i znów kolejnymi opłatami komorniczymi.

Artykuły, które powinnaś również przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

26 komentarzy w “NAKAZ ZAPŁATY – 7 wskazówek wartych uwagi + [WZÓR wezwania]”
 1. 13 czerwca dostałem nakaz do zapłaty 12000 z powództwa profi credit i w ciągu 14 dni miałem zapłacić, ale nie zapłaciłem, bo mnie nie stać takiej kwoty zapłacić, nie wiem co mam robić…

  1. Janina Gołębiecka

   Konsekwencje niezapłacenia nakazu zapłaty nie będą miłe. Wierzyciel najprawdopodobniej lada moment skieruje sprawę do komornika, aby ten wyegzekwował od Ciebie należność, którą jesteś winien wierzycielowi. Niestety komornik nie pracuje za darmo i zostaniesz obciążony kosztami egzekucji komorniczej <- w tym wpisie sprawdzisz, jakie dokładnie koszty poniesiesz.

 2. Dobry wieczór, dostałem postanowienie nakazu zapłaty od komornika. Koszty sądowe i inne, to jakieś horrendalne kwoty. Zresztą nie wiem czy to wszystko muszę płacić co i jak. Można to jakoś zablokować? bo ten komornik już mnie straszy, ze przyjdzie mi do domu i będzie wszystko przeszukiwał…

 3. Dzień dobry. Komornik ściąga dług z nakazu zapłaty z 2010 roku. Czy teraz po wejściu nowych przepisów mogę wnieść o wstrzymanie egzekucji? Według nowych zasad dług jest chyba przedawniony teraz? Czy wobec tego mam jakieś szanse przed sądem o wstrzymanie egzekucji? czy do komornika trzeba napisać jakieś odwołanie? Pozdrawiam

 4. Nakaz zapłaty a nowy wierzyciel. Czy wierzyciel może posługiwać się nakazem zapłaty wystawionym na rzecz banku? Bank BRE Bank w 2012 uzyskał nakaz zapłaty. W 2016 cesja, bank sprzedał dług firmie Best. Czy obecnie Best może takim nakazem straszyć? Czy musi uzyskać nowy nakaz zapłaty? co z przedawnieniem? Na logikę nowy wierzyciel powinien złożyć nowy wniosek o nakaz.

 5. Witam, mam nr. nakazu zapłaty. Zapewne minął termin do wniesienia zarzutu od nakazu zapłaty. Głównym wierzycielem była firma ubezpieczeniowa za OC. Spełniłam wszystkie formalności dotyczące wypowiedzenia OC i dostałam potwierdzenie telefoniczne, że faktycznie było ono wypowiedziane, czy mogę jeszcze jakoś się odwołać?

 6. Dzień dobry. Mam na imię Anna. Chciałabym, o ile to możliwe uzyskać pewną pomoc. Mianowicie, otrzymałam dzisiaj pismo od jakiejś firmy Raport na temat mojego długu w banku gdzie myślałam, że wszystko zostało już spłacone poprzez zajęcie komornicze. W piśmie jest napisane, że prawomocny nakaz zapłaty jest z dnia 07.01.2013 r. W piśmie jest informacja, że mimo iż komornik umorzył postępowanie egzekucyjne dług nadal jest i będzie odnawiany z każdym kolejnym zgłoszeniem roszczenia do komornika.

  Chciałam się dowiedzieć czy tak jest w rzeczywistości, czy przekazanie długu do komornika odnawia okres przedawnienia? I ewentualnie gdzie po za tą firmą można się dowiedzieć czy rzeczywiście ten dług nadal istnieje? Pismo dotyczy zadłużenia w banku PKO BP. Bardzo proszę o pomoc i podpowiedź. Serdecznie pozdrawiam. Anna

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Aniu, to prawda, każde wszczęcie egzekucji komorniczej przerywa bieg przedawnienia roszczenia, od 9 lipca 2018 r. przedawnienie długu stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu przedawnia się po 6 latach (było kiedyś 10 lat). Jak sprawdzić czy ten dług faktycznie istnieje? poproś komornika o wgląd do akt Twojej sprawy. Pozdrawiam.

 7. Nakaz zapłaty z 13.06.2008 sąd rejonowy, a klauza wykonalności z dnia 05.10.2018 dostałam pismo od komornika 20.11.2018 wcześniej nic nie dostałam żadnego pisma, dług za UPC z roku 2007 firma Justicia, kiedy się przedawniają te wierzytelności? nie wpłaciłam żadnych kwot na poczet zadłużenia. dziękuję za odpowiedź.

 8. Witam, mam wyrok z sądu o nakaz zapłaty, dzwoniłam do firmy gdzie mam pożyczkę, ale odpowiedzieli mi ze odesłali papiery do komornika w lipcu, zabrali mi zasiłek na syna niepełnosprawnego i napisałam do komornika i wysłałam decyzje ze mi zabrali, ale do dziś nie mam żadnego odzewu od komornika. Nie wiem co mam robić, proszę o pomoc – Beata.

 9. W grudniu 2018 roku otrzymałam od komornika zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia oraz rachunku bankowego na podstawie wyroku sądu i klauzuli wykonalności z 2010 roku oraz nakazu zapłaty i klauzuli wykonalności z 2009 roku, dług dotyczył osoby prywatnej za wynajem mieszkania (obecnie z odsetkami jest ok 10.000), czy roszczenia nie są przedawnione? jak i do kogo się odwołać jeśli są przedawnione? a jeśli nie to w jaki sposób ułatwić spłatę długu np. raty, albo częściowe umorzenie zadłużenia jeśli wierzyciel nie będzie skłonny do ugody? czy można zwrócić się z tym do sądu?

 10. Dzień dobry! Miałam zadłużenie w czynszu za mieszkanie na kwotę 2657.96 zł na koniec grudnia wpłaciłam na mieszkanie 3000.00 zł, a wczoraj tj. 3.01.2019 dostałam pismo z sądu “nakaz zapłaty w postępowaniu upominającym”. Z tego co już ustaliłam, to podobno listonosz zostawił mi 2x awizo w skrzynce na listy, nie wiem nie widziałam ich, może wyrzuciłam je z ulotkami.

  Mam pytanko: czy w takiej sytuacji, jeśli wpłaciłam zadłużenie przed otrzymaniem nakazu mogę pisać prośbę do sądu o umorzenie kosztów sądowych na kwotę 642.00 zł? (w tym kwota 617,00 to koszty zastępstwa procesowego). Jeśli sąd nie umorzyłby mi opłaty, to czy wtedy kwota wzrośnie?

 11. Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne na wniosek firmy Raport, która kupiła przedawniony dług. Do domu przychodziły pisma które nie były odebrane, gdyż przebywałam za granicą, było domniemanie doręczenia, sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

  Pismo o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty zostało oddalone. Jest wyrok zaopatrzony w klauzule wykonalności. Czy można coś w tej sprawie jeszcze zrobić?

 12. Dostałem że sądu nakaz zapłaty. Firma Taxat w imieniu Ferratum bank oddała sprawę do sądu, gdzie przegrałem i złożyłem apelację, bo nie chce żeby komornik mi zajął wynagrodzenie. Próbowałem po nakazie zapłaty dogadać się z firmą o miesięcznych ratach, ale oni odmówili, mało tego zaczęli mnie straszyć dlatego też złożyłem odwołanie od wyroku ale co robić dalej?

 13. Witam. Mąż miał kredyt w październiku 2008 na kwotę 2600 zł na 2 lata, w 2017 nagle przyszedł nakaz zapłaty kwoty 13 000 zł, niestety nie wnieśliśmy zarzutu przedawnienia. Czy można jeszcze jakoś wygrać tą sprawę? Czy możemy złożyć do sądu odpowiednie pismo? Podobno sąd teraz musi sprawdzać czy dług jest prawidłowy. Bardzo proszę o radę, na tą chwilę komornik już potrącili 4 000 zł. Dziękuję.

 14. Po roku czasu wczoraj odbyła się sprawa sądowa. Sąd na nowo wręczył mi nakaz zapłaty. Przyjął sprzeciw od zapłaty stwierdzając uznał, że wniesiony w terminie (jest on przedawniony). Wcześniej nakaz się uprawomocnił, bo przesyłka nie dotarła do mnie. Czekam co dalej. Co ja mogę jeszcze zrobić czego się spodziewać? ewentualnie na co przygotować? A dług się spłacił i koniec niby sprawy. Sąd nawet zauważył, że daty można uznać za przedawnione. Co dalej? proszę o pomoc.

 15. Mam kilku komorników, czy komornik może zająć moje mieszkanie? ono jest w współwłasności, właścicielami są nieletni, nakazów do zapłaty 6, co zrobi komornik jak nie będzie miał skąd ściągnąć nakazu? i co grozi mi za nie zapłacenie nakazu zapłaty, i spraw sądowych?

 16. Proszę o poradę… otrzymałam pismo z e-sądu z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, co robić? jeżeli się odwołam to co dalej? dlatego nie wiem co w takiej sytuacji mogę zrobić, proszę pilnie o radę, bo nigdy taka sytuacja mi się nie zdarzyła, co jeżeli się nie odwołam bo nie mam podstaw czy dalej komornik?

 17. Zdzisława

  Trochę chwilówek już podpisałam, ale mam jeszcze zadłużenia z którymi nie radzę sobie, mam wypowiedziane umowy pożyczkowe, ale by przedłużyć czas złożyłam sprzeciwu od nakazu zapłaty, nie wiem co dalej, a nie stać mnie na prawnika, by mi dalej pomógł, nie wiem jak się samej bronić, nie chcę komornika bo to całkowita klapa.

 18. WITAM, sprawa odroczona na kwiecień a pełnomocnik wnioskuje o podanie nr. konta aby zwrócić ściągnięty dług, sprawa się odbyła po zwrocie z SO z Gliwic. Sędzia otworzył sprawę na nowo i przyjął mój sprzeciw od zapłaty. DŁUG komornik przekazał wierzycielowi! A sprawę sędzina odroczyła na kwiecień wczoraj dostałem od pełnomocnika wniosek o podanie konta do zwrotu pobranych mi środków ponieważ złożyłem sprzeciw od zapłaty. Co mam zrobić czekać na sprawę i czy dostanę coś z sądu wcześniej?

 19. od 2006 roku zaciągałam pożyczki, po pewnym czasie nie dałam rady ze spłatą, teraz od ok 7 lat mam komornika który zajął emeryturę. Potrąca ok 500 zł miesięcznie, wszystko ok brałam pożyczki więc muszę oddać.

  Teraz dostałam kolejne zajęcia od komornika z nakazami zapłaty z sądu, tym razem wierzycielami są firmy windykacyjne o każdą pożyczkę jest nakaz zapłaty do 3 firm, Czyli 1 pożyczka 3 nakazy na te samą kwotę, są to firmy typu ultimo, kruk, best itp. przecież to zwykłe oszustwo żeby 3 firmy ścigały mnie o ten sam dług?

 20. Witam. Nie zapłaciłam w terminie pożyczki i urosła kwota bardzo szybko do kwoty 9900 zł, czy jak odbędzie się sprawa w sądzie w kwietniu i dostanę nakaz zapłaty, a nie będę miała takiej kwoty na spłatę, czy pójdę do więzienia? czy mogę jakoś na raty to spłacić? czy może komornik będzie mi z wypłaty odciągać? Bo bardzo się to martwię…

 21. W 2005 r Capital Serwis udzielił mi pożyczki w kwocie 500 zł, spłaciłam z opóźnieniem ok 1200 zł. Dzisiaj pan przyjechał do mnie, że sprawa zaraz trafi do sądu za nie spłacenie chwilówki oraz stwierdził, że w 2015 r był nakaz sądu. Co w takiej sytuacji mam teraz zrobić. Miałam sprawę w sądzie, ale nie pamiętam już czy chodziło o tą chwilówkę.

 22. W dn. 09.10.2012 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód wydał nakaz zapłaty. W dn. 12.12.2012 roku Sąd wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. W dn. 18.02.2019 r. komornik odebrał elektroniczny wniosek o wszczęcie egzekucji. Czy w opisanej sytuacji nie nastąpiło już przedawnienie i komornik ma prawo egzekwować należności?

 23. Dzień dobry,Nurtuje mnie taka kwestia; jak wiadomo, firmy windykacyjne kupują od siebie wierzytelności, jak to jest z uzyskaniem przez daną firmę sądowego nakazu zapłaty, jeśli chodzi o jeden konkretny dług sprzed kilku lat? Czy taki nakaz może uzyskać każda kolejna firma windykacyjna? czy jest on wydawany raz odnośnie do konkretnego długu? Np.: dług Orange, najpierw jedna firma windykacyjna, następnie kolejna i kolejna… czy jak pierwsza uzyska sądowy nakaz zapłaty, kolejna firma też może? Dziękuję, Dorota

 24. Dobry wieczór. Piszę z zapytaniem, ponieważ dostałam list od krajowego rejestru dłużników [KRD] z nakazem zapłaty na sumę, której niestety nie jestem w stanie zapłacić, tydzień temu straciłam prace i jestem na etapie poszukiwania nowej, niestety ze względu na to, iż jestem samotną matką, ciężko mi znaleźć pracę dostosowaną pod potrzeby 6-letniego dziecka. W liście napisali, że nie będę miała możliwości wynajmu mieszkania, czy jako samotnie wychowująca matka bez dochodu, mogą ograniczyć mi prawa do takiego stopnia?

Comments are closed.