ODSETKI od pożyczki/kredytu - ile mogą wynosić? i co mówi prawo? [PORADNIK] • JakwyjśćZdługów.pl

Zobacz jak wyjść z długów! jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze!

Każdy dług jest zły! ZOBACZ jak wyjść z długów, jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze na spłatę zadłużenia! Jak się pozbyć długów komorniczych. Co to jest pętla zadłużenia – jak jej uniknąć i jak wyjść z zadłużenia!

ODSETKI od pożyczki/kredytu – ile mogą wynosić? i co mówi prawo? [PORADNIK]

Każdy z nas korzysta z różnego typu pożyczek i kredytów: na samochód, dom, mieszkanie, egzotyczne wakacje, meble, studia dla dziecka, rozwój firmy… Pożyczki i kredyty są produktami jak wszystko inne.

Jednak problem pojawia się wtedy, kiedy kredyty przestajemy z różnych względów spłacać. Wtedy pojawia się poważny problem. Warto wiedzieć co się dzieje, kiedy nie spłacamy pożyczek, kiedy zapominamy o odsetkach od zadłużenia.

Należy wiedzieć, z jakim konsekwencjami wiąże się taka sytuacja. To samo dotyczy firm i przedsiębiorstw, które zaciągają zobowiązania lub regulują płatności za towar lub usługi.

Czym są odsetki?

odsetki-za-opóźnienie-w-spłacie-pożyczki

Próżno szukać terminu „odsetki” w prawie bankowym, czy w kodeksie cywilnym, a jednak odsetki są realnym produktem, który musimy wziąć pod uwagę i finalnie zapłacić. Tłumacząc kolokwialnie, odsetki są swoistym rodzajem zapłaty, jaką uiszczamy, kiedy korzystamy z pożyczonych pieniędzy w formie kredytu lub pożyczki.

Odsetki zależą od bardzo wielu czynników i dotyczą zarówno pożyczek bankowych, jak i pozabankowych. Ich wysokość zależy od rodzaju kredytu, wysokości pożyczonej kwoty, oraz wysokości stopy procentowej. Istotny jest też okres, na jaki pieniądze pożyczamy. Im ten okres jest dłuższy, tym większą kwotę odsetek zapłacimy.

Odsetki za opóźnienie w spłacie raty

Oprócz odsetek tradycyjnych, które są pochodną każdego długu możemy mieć do czynienia z odsetkami, które uiszczamy za opóźnienie w spłacaniu zobowiązania finansowego zasadniczego i to jest jeszcze poważniejszy problem, bo kwoty takich odsetek mogą być duże i w dodatku rosną lawinowo. Specjaliści określają odsetki jako dług uboczny. Co to oznacza?

Otóż pożyczka i kredyt są długiem zasadniczym, który zaciągający zobowiązanie finansowe musi w całości spłacić. Jednak bank lub inna instytucja finansowa po prostu nie miałaby żadnego interesu, żeby nam pieniądze pożyczać, gdyby właśnie nie zysk z odsetek.

Stanowią one dla pożyczkodawcy nie tylko wynagrodzenie poniesionych kosztów, ale i potężny zysk (szczególnie jeśli mowa o parabankach). Oczywiście tylko wtedy, kiedy dłużnik regularnie zadłużenie spłaca. W innym przypadku, dla banku zaczyna się procedura, która  jest dodatkowym problemem i może wydłużyć okres, kiedy dług i dodatkowe odsetki wrócą do pożyczającego. Ostatecznie, zawsze tak się dzieje w tej lub innej formie.

O odsetkach mówi się, że mają charakter akcesoryjny. Oznacza to, że nie musimy odsetek płacić, jeśli nie zaciągnęliśmy zobowiązania kredytu lub pożyczki głównego.

Jednak, nawet jeśli dług główny spłacimy, to i tak nasze zobowiązanie nie wygaśnie. Pożyczkodawca ma prawo dochodzić swoich praw nawet w sądzie. Z chwilą, kiedy podjęliśmy zobowiązanie zadłużeniowe, to obie formy (dług główny i akcesoryjny) muszą być uregulowane i spłacone co do grosza.

Rodzaje odsetek

Od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się przepisy prawne dotyczące odsetek, a właściwie ich maksymalnej wysokości. Wyróżniamy zatem:

 • odsetki ustawowe,
 • odsetki maksymalne,
 • odsetki za opóźnienie.

Odsetki ustawowe są to takie odsetki, które pożyczkobiorca płaci za korzystanie z cudzego kapitału. Wysokość odsetek ustawowych jest ustalana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w specjalnym komunikacie. Obecnie wynoszą one 5% od kapitału.

Ministerstwo określa też, ile wynoszą odsetki maksymalne. Jest to bardzo istotne dla konsumenta, żeby miał pewność, że nie zapłaci kwot nieadekwatnych do pożyczonych pieniędzy.

Obecnie wynoszą one 10% w stosunku rocznym. Zdarza się jednak, że dłużnik nie reguluje swojego zobowiązania. W tym przypadku pożyczkodawca może zażądać odsetek za opóźnienie w spłacie. Takie odsetki są przewidziane w umowie kredytowej. Stanowi to swoiste zabezpieczenie dla banku lub innej instytucji pożyczającej pieniądze.

Naliczanie odsetek karnych

W Kodeksie Cywilnym pojawia się przepis, który reguluje naliczanie odsetek karnych. Okazuje się, że pożyczkodawca ma prawo takie odsetki naliczyć nawet wtedy, kiedy nie poniósł żadnego uszczerbku w wyniku wystąpienia opóźnienia, a samo opóźnienie nie wynikało z winy pożyczkobiorcy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości tego typu odsetki nie mogą przekroczyć 14% w stosunku rocznym. Są też odsetki dotyczące transakcji handlowych, czyli obrotu między osobami, które prowadzą działalność gospodarczą.

Transakcje handlowe dotyczą przedsiębiorców, którzy odpłatnie dostarczają towar ewentualnie odpłatnie świadczą usługi. W tym wypadku wysokość odsetek reguluje Ministerstwo Rozwoju. Obecnie maksymalna wielkość odsetek wynosi 9,5%.

Procent ten jest wyższy w przypadku zobowiązań opóźnionych. A kiedy takie następują? Otóż, jeśli dłużnik w określonym umową czasie nie dokona ustalonej zapłaty, to wierzycielowi przysługują odsetki za zwłokę, które wylicza się na mocy Ordynacji Podatkowej.

Ta podstawa nie będzie obowiązywała tylko wtedy, kiedy obie strony umówiły się wcześniej na wypłatę określonych odsetek, które narosły od dnia wymaganej zapłaty do czasu rzeczywistego uregulowania zobowiązań.

Czy odsetki ulegają przedawnieniu?

Odsetki, w chwili ich powstania, stają się niezależne od długu głównego. Mają one charakter okresowy i zgodnie z zasadą ulegają przedawnieniu po trzech latach. Dotyczy to wszystkich rodzajów odsetek. Jeśli jednak wierzyciel uzyska prawomocne orzeczenie sądowe o wymagalne odsetki, termin ich wypłaty upływa po sześciu latach.

Kiedy występują zaległe płatności

Pożyczkodawcy od czasu do czasu mają problem z odzyskaniem swoich pieniędzy i naturalnie z odzyskaniem naliczonych odsetek. Co robić w takiej sytuacji? Banki i instytucje pozabankowe mają określone procedury, które uruchamiają, kiedy do takich sytuacji dochodzi.

Jeśli nie ma możliwości odzyskania pożyczonej kwoty w sposób zgodny z bankowymi procedurami, może zapaść decyzja o oddaniu sprawy do windykacji, czyli przymusowego ściągnięcia wierzytelności.

Firma windykacyjna zaczyna od wystosowania tzw. noty odsetkowej. Jest to pierwsze pismo, w którym żąda się spłacenia zobowiązania i odsetek. W ten sposób zaczyna się trudny proces dla obu stron, wymagający sporo zaangażowania i do tego jest dość kosztowny.

Nic więc dziwnego, że pożyczkodawca stara się przeprowadzić go w sposób skuteczny i szybki. Banki i firmy pożyczkowe posiadają w swoich strukturach komórki windykacyjne, ewentualnie wynajmują wyspecjalizowane firmy, które zajmują się odzyskaniem nie tylko samego długu, ale też i odsetek.

Proces windykacyjny

Windykacje można podzielić na polubowną lub sądową. W pierwszym przypadku proces windykacyjny polega na monitorowaniu spłat i reagowaniu na wszelkie opóźnienia. Zdarza się, że o nieuregulowaniu należności informuje się klienta już dzień po wystąpieniu zaległości.

Drugi typ to windykacja sądowa. Pożyczający pieniądze występuje do sądu z wnioskiem o uzyskanie sądowego wyroku ewentualnie nakazu zapłaty. Dopiero jednak wtedy, kiedy zostanie on uzupełniony o klauzulę wykonalności będzie można wszcząć egzekucję komorniczą.

Przebieg procesu windykacyjnego

Proces windykacyjny jest rozpoczęty wtedy, kiedy: raty wraz z odsetkami nie są spłacane polubownie. Powstaje zobowiązanie, które trzeba uregulować. Można to zrobić i jest to sposób korzystny dla każdej ze stron.

Postępowanie ogranicza się do wysyłania monitów, a także występowanie w innej formie o uregulowanie należności. Najczęściej dochodzi wtedy do ugody między stronami. Dłużnik zobowiązuje się do uregulowanie powstałego długu, a także odsetek. Najczęściej jest to regulowane w ratach w określonym terminie.

Zdarza się jednak, że do ugody nie dochodzi, z różnych zresztą względów. Czasami dłużnik nie ma środków na spłatę zobowiązania i nie zamierza regulować należności, licząc na „odwleczenie” w czasie lub nawet przedawnienie zadłużenia.

Tak się oczywiście nie dzieje i wtedy pożyczkodawca występuje na drogę sądową. Jego celem jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego, który uprawnia stronę do dalszego egzekwowania zobowiązań.

W prawie funkcjonuje też termin: postępowanie klauzulowe, które może rozpocząć się z urzędu, ewentualnie na wniosek strony zainteresowanej. Jego celem jest uzyskanie wyroku, nakazu zapłaty, które powinno być opatrzone w tytuł wykonawczy.

Daje to asumpt do wszczęcia egzekucji komorniczej. Samo postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji. W takim wniosku powinno się zamieścić dokładny opis działań, które mają być podjęte, by wyegzekwować wierzytelność.

Przykład:

wniosek-o-wszczecie-egzekucji

Rodzaje egzekucji komorniczej

Egzekucji komorniczej dokonuje się na podstawie tytułu wykonawczego. Tytułem egzekucyjnym jest wyrok sądu, ugoda zawarta między stronami przed sądem albo mediatorem, wyrok sądu polubownego, akt notarialny.

Na tytule wykonawczym powinna się też znaleźć klauzula wykonalności, która uprawnia komornika do przymusowego wykonania świadczenia. Potem procedura egzekucji przebiega następująco.

Wierzyciel składa do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji i tytuł wykonawczy. W tych dokumentach powinny się znaleźć informacje, co komornik może wykonać w ramach egzekucji konkretnego długu. W samym wniosku powinna się też znaleźć data, od której będą liczone odsetki.

Wierzyciel wskazuje to, co może zająć komornik. Nie może podejmować innych działań, by wyegzekwować należność. Jeśli jednak zlecający nie zna stanu majątku wierzyciela, takie poszukiwania może zlecić komornikowi. W ramach egzekucji komorniczej komornik może zająć:

 • wynagrodzenie za pracę
 • ruchomości,
 • nieruchomości,
 • emeryturę, rentę (do 25%)
 • akcje, udziały,
 • rachunek bankowy.

Komornik nie może natomiast zająć:

 • narzędzi do pracy zarobkowej,
 • zapasów jedzenia i opału,
 • kwoty niezbędnej do utrzymania dłużnika i jego rodziny,
 • przedmiotów urządzenia domowego.

Dług trzeba spłacać regularnie by uniknąć odsetek!

Jak wynika z powyższych informacji, pożyczkobiorca musi świadomie podejmować decyzję o zaciąganiu zobowiązania finansowego. Należy pamiętać o tym, że zwrócić należy nie tylko należność główną, ale też umówione i zawarte w umowie pożyczkowej odsetki. Jeśli będziemy z tym zwlekać, pojawią się odsetki karne i zobowiązania finansowe będą rosnąć zamiast się zmniejszać.

Obecny system prawny i finansowy bardzo mocno wspiera wszystkich pożyczających. Jednocześnie regulując wysokość odsetek chroni prawo konsumenta ograniczając lichwiarską wręcz działalność wielu firm pozabankowych. Zawsze jednak należy pamiętać o przestrzeganiu prawa i zapisów umowy pożyczkowej, kiedy zaciągamy zobowiązanie finansowe.

W innym wypadku odsetki za opóźnienie (za zwłokę), są w stanie doprowadzić do finansowej katastrofy, szczególnie jeśli pożyczkobiorca zaczyna spłacać swoje długi innymi pożyczkami… wtedy zadłużenie i odsetki rosną lawinowo.

Artykuły, które musisz przeczytać:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...

PORADNIK:JAK NIE PŁACIĆ DŁUGÓW?

Zobacz co robić, żeby uniknąć płacenia długów! tylko LEGALNE SPOSOBY!

[mc4wp_form id="5323"]

2 Comments

 1. Anna

  w 2010 roku komornik umorzył sprawę mojej zaległości wobec spółdzielni mieszkaniowej, od której wynajmowałam lokal użytkowy, do dnia 2-07-2018 nikt się do mnie nie odzywał, nic nie spisywał, wiem że dług ma przedawnienie po 10 latach, a co z odsetkami przez ten czas? nikt nie odnawiał sprawy…

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Od tego roku, od lipca, dług stwierdzonym orzeczeniem sądu przedawnia się nie po 10 latach, a po 6. Jeśli dług w 2010 roku został wobec Ciebie umorzony i od tamtej pory nikt się do Ciebie nie odzywał w tej sprawie, to jeśli nie doszło do przerwania biegu przedawnienia, to dług ten uległ przedawnieniu. Nic nie musisz robić, dopiero, gdy ktoś się do Ciebie odezwie, abyś spłaciła ten zaległy dług, np. wierzyciel, firma windykacyjna czy komornik, to wystarczy, że podniesiesz wtedy zarzut przedawnienia roszczenia i nie będziesz musiała tego długu spłacać.

NAPISZ KOMENTARZ