Czy komornik może zająć, sprzedać, straszyć lub ukarać? [PORADNIK]

W dzisiejszym poradniku przedstawiam 20 pytań i ODPOWIEDZI na najczęściej zadawane przez dłużników pytania, dotyczące tego co może komornik i czego nie może podczas toczącej się przeciwko dłużnikowi egzekucji komorniczej. P

oniżej zamieszczam spis treści, który ułatwi Ci poszukiwanie najbardziej interesujących Cię kwestii związanych z uprawnieniami komornika.

Dlaczego warto znać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w czasie toczącej się egzekucji komorniczej? To proste, znajomość prawa pozwoli Ci na ochronę przed bezprawnymi działaniami komornika.

Wiedz, że komornicy bardzo często naginają prawo, aby dostać to czego chcą… nie daj się komornikowi i poznaj odpowiedzi na poniższe pytania!

Co może komornik?

Czy komornik może sprzedać bez licytacji komorniczej?

Tak, komornik może sprzedać nieruchomość bez licytacji, taka procedura nazywa się “sprzedaż z wolnej ręki”. Mówi o tym na przykład artykuł 1013 paragraf  Kodeksu postępowania cywilnego, gdzie zapisano komornikowi prawo do sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości bez zgody dłużnika, ale jeśli jest to niezabudowana nieruchomość gruntowa oraz jest ona wolna od obciążeń osób trzecich.

Art. 1013[3]. § 1. Jeżeli zajęto niezabudowaną nieruchomość gruntową, która nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, komornik zaoferuje ją do sprzedaży z wolnej ręki po cenie nie niższej niż wartość oszacowania. Jeżeli strony nie określiły trybu wyszukania nabywcy, tryb ten ustala sąd.

Jednakże za zgodą dłużnika wedle artykułu 1013 paragraf 4 KPC każdą nieruchomość komornik może sprzedać bez licytacji. Z kolei jeśli dłużnik chciałby sprzedać na poczet spłaty długu nieruchomość z wolnej ręki, musi najpierw uzyskać zgodę wierzyciela, ale także jest to możliwe z tym, że cena nie może być niższa niż ta oszacowana przez komornika.

Czy komornik może szukać dłużnika za granicą?

Zacznijmy od tego, że to dłużnik pod karą grzywny powinien udzielić komornikowi wszystkich informacji, zarówno o stanie majątku jak i miejsca zamieszkania czy pobytu. Wyjazd za granicę nie chroni dłużnika przed komornikiem.

A komornik ma też przyznane środki na poszukiwanie dłużnika, co prawda wliczane są one jako koszty do długu dłużnika, ale komornik może je przeznaczyć m.in. na znalezienie miejsca pobytu dłużnika.

Jeśli chodzi o wyjazd za granicę to komornikowi wystarczy Europejski Nakaz Zapłaty lub Europejski Tytuł Egzekucyjny, o który wniosek składa w sądzie, w którym wydano orzeczenie. Gdy się go uzyska, to przekazuje się go do odpowiednika komornika sądowego w innym kraju, jako dokument pozwalający na rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego w tymże kraju. Jednak ten dokument jest ważny tylko w krajach UE.

Czy komornik może sprzedać współwłasność?

Tak i nie, bo co do zasady może sprzedać udziały dłużnika w przedmiocie współwłasności, a nie cały przedmiot, który jest własnością dwóch i więcej osób. Jeśli chodzi o nieruchomość, to komornik na wniosek dłużnika lub wierzyciela ustala udziały w nieruchomości dłużnika i ta wydzielona część własnościowa dłużnika wystawiana jest na sprzedaż na licytacji komorniczej.

O sposobie zajęcia nieruchomości mówi artykuł 925 KPC:

Art. 925. § 1. W stosunku do dłużnika nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania. W stosunku do dłużnika, któremu nie doręczono wezwania, jako też w stosunku do osób trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej lub złożenia wniosku komornika do zbioru dokumentów.

Na mocy artykułu 805 KPC komornik doręcza wszystkim współwłaścicielom informację o wszczęciu egzekucji:

Art. 805. § 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji.

Jednakże w szczególnych wypadkach może współwłaściciel nieruchomości żądać zniesienia współwłasności – artykuł 210 KPC. Sąd także może nakazać zniesienie współwłasności za pomocą sprzedaży publicznej np. artykuł 212 paragraf 2 KPC.

W takiej sytuacji najlepszym wyjściem jest wykup udziałów dłużnika przez współwłaściciela, który w przypadku mieszkania uzyskał by je w całości (lub w większej części) na własność.

Czy komornik może sprzedać dom z hipoteką?

Przede wszystkim hipoteka to rodzaj zabezpieczenia. W wypadku tzw. kredytu hipotecznego jest to forma zabezpieczenia stosowana przez bank na wypadek, gdy kredytobiorca przestanie spłacać kredyt. Jednak bank ustanawiając sobie hipotekę ustanowił się też prawnie pierwszym wierzycielem do zaspokojenia długu tzw. wierzycielem hipotecznym.

Oznacza to, że gdy z jakiegoś powodu dojdzie do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, to komornik najpierw musi spłacić bank z twoich pieniędzy, a potem resztę wierzycieli. Tak jest wedle artykułu 1025 paragraf 1 ustęp 5.

Art. 1025. Kolejność zaspokajania kosztów i należności z kwoty uzyskanej z egzekucji

5) należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu;

Tak samo działa pożyczka pod zastaw nieruchomości. Warto jednak wiedzieć, że tytuł egzekucyjny na zajęcie nieruchomości z hipoteką najczęściej wydawany jest właśnie na rzecz banku, w którym ma się kredyt. Po sprzedaży takiej nieruchomości komornikowi zostanie z niej średnio 30%, więc to zależy od wartości nieruchomości czy wierzycielowi opłaca się występować o taki tytuł.

Czy komornik może straszyć więzieniem?

Co do zasady, komornik w ogóle nie może straszyć i nie może prowadzić postępowania karnego. A o tym czy dłużnik zostanie postawiony przed sąd karny, prokurator go oskarży i faktycznie będzie dłużnik odbywał karę więzienia decydują inne czynniki niż samo posiadanie długu.

Przesłanką, aby sądzić dłużnika z przepisów karnych jest między innymi: uchylanie się od spłaty, ukrywanie majątku, składanie fałszywych oświadczeń majątkowych i inne czynności, aby nie spłacić wierzyciela. Tutaj zastosowanie ma artykuł 300 paragraf 2 Kodeksu Karnego i takie postępowanie grozi karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

W tym momencie warto przeczytać:

Druga możliwość sprawy karnej to sytuacja, gdy dłużnik umyślnie ze świadomością tego co robi, oszukał bank czy inną instytucję, w której należało przedstawić rzetelne informacje np. o dochodach celem otrzymania kredytu, pożyczki, zaciągnięcia innego zobowiązania.

Gdy dłużnik kłamał w oświadczeniu o dochodach można uznać to za wyłudzenie. Wedle artykułu 297 paragraf 1 Kodeksu karnego grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat. Z kolei jeśli dłużnik w celu osiągnięcia korzyści majątkowej celowo wprowadził w błąd wedle artykułu 286 paragraf 1 KK, grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Czy komornik może sprzedać samochód w kredycie?

Tak, jak najbardziej komornik może sprzedać samochód w kredycie, ale tylko udziały należące do dłużnika. Zazwyczaj przy kredycie samochodowym jest tak, że kredytobiorca, czyli tutaj dłużnik, ma 51% udziałów własności, a bank ma 49% procent własności przedmiotu. Zatem jeśli komornik prowadzi postępowanie, gdzie wierzycielem nie jest bank, a inna osoba czy instytucja, to w procesie egzekucji najpierw i tak zaspakajany jest bank, a po nim wierzyciel. Wedle artykułu 1025 KPC.

Chyba, że samochód jest wybitnie drogi i z jego egzekucji coś jeszcze zostanie dla wierzyciela. Jednak dochodziło już do sytuacji, gdy sprzedawane było 51% udziałów dłużnika w samochodzie.

Czy komornik może sprzedać udziały w nieruchomości?

Tak, komornik może sprzedać udziały w nieruchomości na mocy artykułu 946 paragraf 1 i 3 KPC. Potrzebne jest wydzielenie nieruchomości na wniosek dłużnika lub wierzyciela. Na poczet spłaty długu komornik zajmie ustaloną, należącą do dłużnika część i w drodze licytacji komorniczej będzie mógł ją sprzedać.

Jednak wszyscy współwłaściciele wedle artykułu 1005 KPC muszą być powiadomieni o zajęciu nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym. A także wedle artykułu 923 KPC mogą zgłosić sprzeciw zajęcia nieruchomości, a na mocy artykułu 949 KPC mogą zgłosić prawo do zajętej nieruchomości. W praktyce jednak odbywają się licytacje komornicze części udziałów w nieruchomości.

Czy komornik może zabrać trzynastkę/ trzynasta pensje?

Trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne także podlega egzekucji komorniczej wedle przepisów Kodeksu pracy. W wypadku świadczeń alimentacyjnych podlega zajęciu do pełnej wysokości wedle artykułu 87 paragraf 5 Kodeksu Pracy.

W przypadku innych potrąceń wedle obowiązujących przepisów także z artykułu 87 Kodeksu pracy. Jeszcze warty uwagi jest artykuł 881 KPC, gdzie określono co może zająć komornik, ale też jakie obowiązki ma wobec komornika pracodawca, bo to na pracodawcy pod karą grzywny leży nakaz potrącenia z wynagrodzenia na rzecz komornika.

Czy komornik może zająć/zabrać telewizor/telefon komórkowy/tablet?

Telewizor, telefon komórkowy czy tablet to tak zwane ruchomości. Komornik może je zająć na podstawie artykułu 845 KPC, mówiącym o zajęciu ruchomości.

Art. 845. § 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.§ 2.

Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.

Także w wypadku, gdy komornik wchodzi do mieszkania z tytułem zajęcia może dokonać zajęcia ruchomości, a jeśli nie jest to własność dłużnika, to właściciel musi udowodnić przed komornikiem swoją własność. A do tego na mocy artykułu 846 KPC, komornik może też zająć ułamkową cześć ruchomości, jeśli dłużnik jest współwłaścicielem.

Jeśli zdarzy się, że komornik zajmie przedmiot osoby trzeciej, to osobie tej przysługuje prawo do złożenia pozwu przeciwegzekucyjnego, w którym osoba trzecia udowodni, że zajęty przez komornika przedmiot, należy do niej, a nie do dłużnika. Wzór pozwu przeciwegzekucyjnego <– można znaleźć tutaj.

Czy komornik może udzielać informacji osobom trzecim?

Komornik jest zobowiązany do zachowania informacji dla siebie i stron w postępowaniu egzekucyjnym przez tajemnicę zawodową. Wynika to z artykułu 20 ustęp 1 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Jednakże na mocy artykułu 7601 KPC komornik ma prawo udzielać informacji wierzycielowi, ale na wniosek wierzyciela.

Informacji osobom trzecim komornik może udzielić tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania jego uprawnienia lub spełnienia obowiązku nałożonego na niego przez prawo – artykuł 23 ustęp 1 punkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Na przykład jeśli przez osobę trzecią rozumiemy np. współwłaściciela mieszkania, które będzie w części ułamkowej zajęte na poczet spłaty długu to w mocy artykułu 1005 KPC, komornik musi współwłaściciela mieszkania o zajęciu poinformować.

Czy komornik może ukarać pracodawcę grzywną?

Niestety komornik ma prawo ukarać grzywną. Najczęściej w wypadku, gdy pracodawca nie dokona potrącenia z wynagrodzenia dłużnika – pracownika. Obowiązki pracodawcy są zapisane w artykule 882 KPC. O karze grzywny za niewykonanie należnych pracodawcy czynności mówi z kolei artykuł 886 KPC:

Art. 886. § 1. Pracodawcy, który nie złożył w przepisanym terminie oświadczenia przewidzianego w art. 882 albo zaniedbał przesłania zawiadomienia lub dokumentów zajęcia wynagrodzenia nowemu pracodawcy dłużnika stosownie do art. 884 § 2 i § 3, komornik wymierza grzywnę w wysokości do pięciuset złotych. Grzywna może być powtórzona, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie.

Sama grzywna może wynosić do 2 tysięcy złotych, ale może być powtórzona.

Czy komornik może uchylić swoje postanowienie?

Myślę, że ma tu zastosowanie artykuł 359 KPC dotyczący zmiany i uchylenia postanowień nie kończących postępowania w sprawie, w razie zmiany okoliczności sprawy. Jednak musi to być za prawomocnym wyrokiem sądu. Może to być np. gdy komornik się pomylił w obliczeniach i w wyniku tego niewykrytego wcześniej błędu, wydano również błędne postanowienie.

Art. 359. § 1. Postanowienia nie kończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne.

§ 2. Postanowienia, o których mowa w § 1, mogą być zmieniane lub uchylane także wówczas, gdy zostały wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą.

Czy komornik może wejść do mieszkania bez zgody i uprzedzenia dłużnika?

O tym jak komornik może wejść do mieszkania, czyli zarządzić otwarcie mówi artykuł 814 KPC. Komornik ma prawo wejść do mieszkania bez zgody i bez uprzedzenia dłużnika, ale w godzinach od 7-21 i w dni robocze oraz soboty. Komornik oprócz przeszukania mieszkania ma prawo przeszukać też odzież dłużnika, którą ten ma na sobie.

Ponadto, gdy dłużnika nie ma w mieszkaniu lub nie ma też inny osób je zamieszkałych, komornik musi wejść w asyście Policji lub innej służby państwowej. Także gdy dłużnik stawia opór komornik może wezwać funkcjonariuszy Policji.

Czy komornik może zająć świadczenie pielęgnacyjne?

Nie. Zgodnie z artykułem 833 paragraf 6 KPC zajęciu przez komornika świadczenie pielęgnacyjne nie podlega. Jeśli wpływa na konto bankowe, które komornik zajął to trzeba dostarczyć komornikowi dowód, że na tym koncie zajmują się środki, których komornik nie powinien zająć.

Co do zasady komornik zajmuje środki na koncie nie wiedząc z jakich źródeł pochodzą, więc dłużnik musi wykazać wpływy na zajęte konto bankowe pochodzące ze świadczeń pielęgnacyjnych. Warto w takich sytuacjach posiadać konto rodzinne (tzw konto socjalne).

Czy komornik może zająć rentę socjalną?

Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach, komornik może zająć rentę socjalną. Ale nie całą. Renty i emerytury podlegają zajęciu w wysokości 25 %. Jest też ustanowiona tzw. kwota wolna od potrąceń odpowiadająca 50 % najniższej emerytury.

Oznacza to, że dopiero powyżej tych środków komornik dokona zajęcia z wypłacanej renty. Jednakże obecnie kwota renty socjalnej to 1029, 80 zł brutto co jest też kwotą obecnie najniższej emerytury.

Czy komornik może zająć rzeczy z wynajmowanego mieszkania?

Na podstawie artykułu 814 KPC komornik może wejść do mieszkania dłużnika, nawet jeśli jest tylko wynajmowane. Może też dokonać zajęcia ruchomości na mocy artykułu 845 KPC. Jeśli komornik zajmie ruchomość, która nie należy do dłużnika, to jej właściciel musi udowodnić, że przedmiot jest jego i komornik musi odstąpić od zajęcia.

Czy komornik może zająć świadczenie rehabilitacyjne?

Niestety tak. Z artykułu 833 paragraf 5 KPC oraz artykuł 10 paragraf 3 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 wynika, że można dokonać egzekucji na takich świadczeniach. Jednak będzie to zajęcie w wysokości do 60% kwoty zasiłku dla długów alimentacyjnych oraz do 25% w wypadku innych długów niż alimentacyjne.

Czy komornik może zająć świadczenie przedemerytalne?

Także świadczenie przedemerytalne podlega egzekucji komorniczej. Jednak jest wolne od potrąceń w wysokości do 50% kwoty najniższej emerytury – obecnie 1029,80 zł na mocy artykułu 141 ustęp 1 Ustawy o emeryturze.

Komornik ma prawo zająć to świadczenie na mocy artykułu 833 paragraf 4 KPC. Ogólne granice potrąceń opisane są w artykule 87 Kodeksu pracy.

Czy komornik może zająć świadczenie pielęgnacyjne na dziecko?

Wedle artykułu 833 paragraf 6 Kodeksu postępowania cywilnego świadczenia egzekucji nie podlegają między innymi świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne itd. Problem jednak może pojawić się wtedy, gdy środku ze świadczenia pielęgnacyjnego wpływają na konto bankowe, które zajmie komornik.

Najlepiej w ciągu 4 dni od zajęcia jest udać się do komornika właściwego dla sprawy, celem poinformowania go, że środki na rachunku nie podlegają zajęciu, bowiem jest to świadczenie pielęgnacyjne. Wtedy komornik musi zwolnić środki lub dokonać ich zwrotu.

Czy komornik może zająć świadczenia z pomocy społecznej?

Tutaj ma zastosowanie podstawa prawna z Kodeksu postępowania cywilnego, artykuł 831.1 Gdzie wymieniono w punkcie 6, że nie podlegają egzekucji świadczenia z pomocy społecznej. Jednakże problematyczne może być, gdy środki te wypłacane są na konto oszczędnościowo-rozrachunkowe dłużnika, bowiem komornik ma tytuł zajęcia konta bankowego i nie sprawdza skąd wzięły się pieniądze na danym koncie, tylko zajmuje środki w całości powyżej kwoty wolnej od zajęcia – obecnie 1575 zł.

Zatem jeśli komornik zajął też środki ze świadczenia z pomocy społecznej to należy złożyć pisemną skargę na komornika albo udać się od razu do kancelarii komorniczej celem złożenia wniosku i udowodnienia, że ta kwota nie podlega zajęciu. Wtedy komornik ma obowiązek środki zwrócić.

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Artykuły, które musisz przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Czy komornik może zająć, sprzedać, straszyć lub ukarać? [PORADNIK]”
 1. Stanisław

  Dzień dobry, bardo lubię wasz portal, proszę mi powiedzieć, mam zasiłek rehabilitacyjny z ZUS-u na rękę 2200 zł, ile komornik potrąci mi ?jaką kwotę na rękę zajmie z sumy 2.200 zł? dziękuje.

  1. Janina Gołębiecka

   Podczas dokonywania potrącenia ze świadczeń pieniężnych, które przysługują dłużnikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego (ZUS) w razie choroby (świadczenie rehabilitacyjne) stosować należy przepisy ustawy emerytalnej.

   Ustawa jasno mówi, że na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych (długi za alimenty), komornik może zająć dłużnikowi alimentacyjnemu aż 60% świadczenia rehabilitacyjnego. Jeśli dłużnik ma długi o innym charakterze niż alimenty, to komornik może wtedy zająć z zasiłku rehabilitacyjnego jedynie 25% świadczenia.

   Jeśli więc Twój zasiłek rehabilitacyjny wynosi 2200 zł, to jeśli Twoje długi nie są za alimenty, komornik będzie mógł zająć Ci jedynie 25% wysokości tego zasiłku, a więc 550 zł, do ręki powinieneś otrzymać więc więc kwotę 1650 zł zasiłku rehabilitacyjnego.

Comments are closed.