Czy komornik może? [ZOBACZ] jak bronić się przed egzekucją [20 pytań]

Czy komornik może…?? od tego zaczynają się najczęściej zadawane przez dłużników pytania w obliczu wiszącej w powietrzu lub już toczącej się egzekucji komorniczej. Dawka wiedzy jaka na Ciebie czeka, pozwoli Ci na skuteczną obronę przed czynnościami komornika, do których komornik nie ma prawa.

Niestety komornicy często korzystają z niewiedzy dłużników i sporo potrafią na tym “ugrać” nie bądź jednym z tych dłużników i przestudiuj poniższe sytuacje, aby wiedzieć co może komornik i jakie ma uprawnienia wobec dłużnika!

Prawa dłużnika wobec komornika – 20 najczęstszych pytań!

Aby ułatwić Ci nawigację w poruszaniu się po zamieszczonych niżej 20-stu najczęściej zadawanych przez dłużników pytaniach, zamieszczam ponumerowany spis treści:

Czy komornik może zając konto socjalne/rodzinne?

Ogólnie świadczenia socjalne i rodzinne jak świadczenie alimentacyjne, zasiłek rodzinny i dodatki czy nawet becikowe nie podlegają zajęciu przez komornika. Jednak, aby ograniczyć egzekucję z “normalnego” rachunku bankowego można powołać się na nowelizację Kodeksu Postępowania Cywilnego, z 20 sierpnia 2016 r. gdzie wprowadzono ograniczenie zajmowanych środków na rachunku bankowym – artykuł 833 KPC.

Art. 833. § 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.

Jednak to w kwestii dłużnika leży, aby udowodnić komornikowi skąd środki się wzięły i że jest to np. świadczenie rodzinne. Jedynie założenie specjalnego konta socjalnego ochroni przed zajęciem środków, które są wykluczone od zajęcia komorniczego, ponieważ na ten typ konta wpływają tylko i wyłącznie takie środki, a więc co do zasady komornik nie może go zająć, bo domyślnie środki te są wykluczone spod zajęcia.

Jeśli zdarzyło się już, że komornik zajął środki pochodzące ze świadczeń objętych ochroną przed zajęciem komorniczym, to należy natychmiast powiadomić o tym komornika, a jeśli ten wciąż upiera się przy zajęciu tych środków, należy złożyć skargę na komornika, której wzór znajdziesz tutaj.

A jak działa konto socjalne? konto socjalne nie różni się tak naprawdę ani obsługą, ani funkcjonalnością od zwykłego konta bankowego. Jedyna różnica pomiędzy zwykłym kontem bankowym a socjalnym jest taka, że gdy ciąży nad Tobą komornik, to będzie miał on prawo zająć zwykłe konto bankowe, ale socjalnego już nie. A to oznacza, że środki pochodzące z różnych świadczeń objętych ochroną przed zajęciem, nie będą mogły być przez komornika zajęte.

Posiadanie konta socjalnego trzeba oczywiście zgłosić komornikowi, zalecam powiadomienie komornika drogą listową. Wtedy każde świadczenie jak:

 • alimenty,
 • świadczenia wypłacane przez Fundusz Alimentacyjny,
 • zasiłki,
 • 500+
 • becikowe,
 • i inne różne świadczenia

… nie będzie mogło być zajęte przez komornika, nawet kiedy przekroczymy kwotę na koncie bankowym w wysokości 1575 zł. A więc, jeżeli Twoje wpływy na konto socjalne będą miały charakter czysto socjalny, to bez względu na ich wysokość, środki te pozostaną niedostępne dla komornika!

Czy komornik może zabrać kuroniówkę?

Generalnie zasiłek dla bezrobotnych (Kuroniówka) traktuje się jako wynagrodzenie ze stosunku pracy. Artykuł 833 ustęp 1 KPC mówi o tym, że wynagrodzenie podlega zajęciu w określonej proporcji wyszczególnionej w Kodeksie Pracy.

Art. 833. § 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

A ustęp 1 punkt 1 informuje, że zasiłek dla bezrobotnych podlega tej samej zasadzie.

§ 1(1). Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jednak istnieje też ograniczenie w kwocie wolnej od zajęcia ustalonej na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 60% w wypadku długów alimentacyjnych. Obecnie minimalna pensja wynosi 2100 zł brutto (1530 zł netto) i to jest kwota wolna od zajęć komorniczych.

Natomiast na chwilę obecną, najwyższa kwota wypłacanego zasiłku wynosi 831,10 zł brutto, więc jest ona o wiele niższa i nie kwalifikuje się do zajęcia przez komornika.

Czy komornik może zająć konto bankowe pełnomocnika?

czy-komornik-moze-zajac-konto-bankowe-wspolwlasciciela

Co do zasady, pełnomocnik działa na rzecz właściciela rachunku bankowego. Ale nie jest to jego własne konto, tak samo jak pełnomocnik ma swoje własne konto bankowe.

Jeśli są to oddzielne konta i nie powiązane ze sobą, to komornik nie ma prawa zająć niczego co nie należy do dłużnika lub jego współmałżonka, gdy występuje wspólnota majątkowa a dług jest jawny.

O egzekucji z rachunku bankowego dłużnika można przeczytać w artykule 889 KPC, ale w artykule 891 omawiane jest zajęcie rachunku dłużnika i osób trzecich, z tym że dłużnik musi być jednym ze współwłaścicieli konta. Dlatego jeśli dłużnik i pełnomocnik nie mają wspólnego konta bankowego, to zajęcie konta pełnomocnika nie ma prawa nastąpić.

Czy komornik może odblokować konto bankowe?

Komornik działa na rzecz wierzyciela i to wierzyciel decyduje o odłożeniu egzekucji lub jej wstrzymaniu. Komornik nie ma takiego prawa, aby na mocy zadań mu przydzielonych opisanych w artykule 761 KPC, samemu decydować o odblokowaniu konta bankowego dłużnika.

Jednak jeśli na koncie zostały zajęte środki nie podlegające egzekucji np. świadczenia rodzinne, to dłużnik ma prawo zgłosić do komornika wniosek i dowód np. wyciąg a banku, że te środki nie powinny być objęte egzekucją.

Do tego na mocy artykułu 54 z Ustawy o prawie bankowym z dnia 29 sierpnia 1997 r. istnieje kwota wolna od zajęcia w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym.

Na chwilę obecną jest to 1575 zł. Jeśli środków na koncie ogółem jest mniej lub środki po odliczeniu świadczeń są niższe w skali miesiąca, to komornik nie może zająć takiego konta.

Czy komornik może nachodzić mnie w miejscu pracy/czy komornik może nachodzić dłużnika w pracy?

Komornik jest urzędnikiem państwowym działającym przy sądzie rejonowym. Jako urzędnik musi się zachowywać zgodnie z obowiązującym prawem i swoimi obowiązkami zapisanymi w artykule 761 KPC oraz w Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji artykuł 16 ustęp 1.

Komornik jest obowiązany postępować zgodnie z przepisami prawa, złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej oraz podnosić kwalifikacje zawodowe.

Komornik wcale nie musi udawać się osobiście do miejsca pracy dłużnika, ale to dłużnik jest zobowiązany udzielić informacji pod karą grzywny, gdyby się od tego uchylał (artykuły 762-763 KPC).

Ponadto w wypadku tytułu egzekucyjnego na wynagrodzeniu za pracę, komornik powiadamia dział kadr/księgowości w danej firmie i to tenże dział odpowiedzialny za wypłatę wynagrodzenia dokona potrącenia obligatoryjnie. Jeśli firma tego nie zrobi to zostanie ukarana grzywną do wysokości 2.000 zł.

A więc praktycznie rzecz biorąc, komornik nigdy nie pojawia się w miejscu pracy dłużnika, cała korespondencja odbywa się listownie, a pracodawca ma obowiązek wykonywać polecenia komornika.

Czy komornik może zająć kartę kredytową?

Ustawa o prawie bankowym z dnia 29 sierpnia 1997 r. mówi o umowie kredytowej w ustępie 1, że “przez umowę kredytu bank oddaje do dyspozycji” środki kredytobiorcy. Zatem środki kredytowe np. karta kredytowa, pozostają cały czas we własności banku, a kredytobiorca – w tym wypadku dłużnik, może nimi dysponować przez czas trwania umowy.

Ponieważ nie są to środki własne dłużnika, a środki należące do banku, który kartę wydał, czyli komornik nie może zająć tej karty kredytowej, ponieważ nie jest ona własnością dłużnika.

Czy komornik może zająć lokatę oszczędnościową w banku/konto oszczędnościowe?

Niestety komornik może zająć konto oszczędnościowe i lokatę oszczędnościową, a nawet tzw. książeczkę oszczędnościową. Ale środki na rachunku oszczędnościowym czy lokacie są objęte kwotą wolną od zajęcia w każdym miesiącu kalendarzowym.

Oznacza to, że co miesiąc sprawdzany jest stan rachunku i jeśli środki nie przekraczają równowartości 75% obecnej kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto (2100 zł) za pracę, to są wolne od zajęcia. Jest to zgodne z artykułem 54 prawa bankowego.

Czy komornik może legitymować/wylegitymować?

Komornik musi się wylegitymować. Artykuł 7 ustęp 6 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucjach z dnia 29 sierpnia 1997 r mówi o tym, że Minister Sprawiedliwości prowadzi wykaz komorników, a więc można na stronie Ministerstwa sprawdzić czy osoba, która legitymuje się jako komornik naprawdę nim jest. Także sąd rejonowy przy którym pracuje komornik musi mieć wykaz komorników.

Czy komornik może zająć L4 (zwolnienie chorobowe)?

Komornik może zająć L4 (chorobowe), ponieważ w myśl artykułu 831 KPC jest to część wynagrodzenia za pracę, które podlega potrąceniom w ustalonej wysokości.

Dla długów alimentacyjnych 60%, dla długów niealimentacyjnych 50%. Żaden artykuł w KPC nie mówi, że zasiłek chorobowy jest całkowicie wolny od zajęcia. Ale w wypadku całego wynagrodzenia, istnieje kwota wolna od zajęcia opiewająca na wysokość minimalnego krajowego wynagrodzenia – obecnie 2100 zł brutto.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, to komornik kontaktuje się z odpowiednim oddziałem i ZUS dokonuje wyliczeń, następnie odprowadza dla komornika stosowną kwotę i przelewa resztę dla dłużnika. Jeśli ZUS tego nie zrobi grozi mu grzywna od komornika.

Czy komornik może zająć limit kredytowy na koncie/debet na koncie?

Wedle artykułu 889 KPC komornik ma prawo zająć konto bankowe, jeśli tytuł wykonawczy egzekucji obejmuje zajęcie rachunku bankowego. Ale wedle artykułu 61 ustęp 1 Ustawy o prawie bankowym komornik nie może zająć debetu czy kredytu.

Ponieważ te pieniądze nie są własnością dłużnika a banku. Już z definicji kredytu wynika, że “kredyt to środki przekazane do dyspozycji kredytobiorcy“, dlatego też cały czas są własnością banku mimo, że dłużnik ma prawo nimi dysponować. A skoro limit kredytowy (debet na koncie) nie jest własnością dłużnika, to komornik nie może go zająć. Odpowiadając jeszcze raz na pytanie: Limit debetowy lub kredytowy na koncie dłużnika, nie może być zajęty przez komornika.

Czy komornik może zabrać laptopa?

czy-komornik-moze-zajac-laptopTo zależy. Po pierwsze kto jest właścicielem laptopa? bo jeśli laptop był kupiony na raty, które są jeszcze spłacane do banku, to jego właścicielem jest bank na mocy artykułu 61 z Ustawy o prawie bankowym.

Jeśli laptop był kupiony przez inną osobę na prezent i istnieje faktura imienna potwierdzająca, że właścicielem jest inna osoba, a nie dłużnik, to także komornik nie może zająć laptopa.

Komornik nie może zająć laptopa, gdy jest to narzędzie do pracy zarobkowej dłużnika. Na mocy artykułu 829 punkt 4 KPC, komornik nie może go zabrać, ale to trzeba udowodnić. Jeżeli jednak komputer jest nowy, posiada dużą wartość i jest własnością dłużnika to komornik ma prawo go zająć.

Art. 829. Nie podlegają egzekucji:

4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych.

Czy komornik może wydać list gończy?

Komornik co do zasady działa według Kodeksu Postępowania Cywilnego, oraz Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. List gończy wydawany jest z kolei w toku postępowania karnego.

List gończy wydawany jest wyrokiem sądu lub na wniosek prokuratora prowadzącego sprawę karną. Mówi o tym Kodeks postępowania karnego artykuł 279 ustęp 1. Jeśli chodzi o same długi, to najczęściej sprawa karna toczy się, gdy dłużnik jest oskarżony o wyłudzenie np. kredytu.

Odpowiadając na pytanie: komornik nie może wydać listu gończego za dłużnikiem, może to zrobić sąd lub prokurator. Warto przy okazji sprawdzić, czy można iść do więzienia za długi?!

Czy komornik może wycofać/zakończyć/odwołać licytacje komorniczą?

Po pierwsze komornik sam o tym nie decyduje. Musi mieć zgodę wierzyciela, a po drugie musi trzymać się przepisów prawa i mieć podstawy do umorzenia, zakończenia czy wstrzymania egzekucji komorniczej.

Ale w sytuacji, gdy znalazł się kupiec i chce on kupić nieruchomość za cenę potencjalnie wyższą niż byłaby do uzyskania w drodze licytacji komorniczej, to można się powołać na artykuł 1013 ustęp 1 KPC, ale można z niego skorzystać jedynie gdy jest to niezabudowana nieruchomość gruntowa.

Art. 1013(3). § 1. Jeżeli zajęto niezabudowaną nieruchomość gruntową, która nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, komornik zaoferuje ją do sprzedaży z wolnej ręki po cenie nie niższej niż wartość oszacowania. Jeżeli strony nie określiły trybu wyszukania nabywcy, tryb ten ustala sąd.

W ciągu miesiąca od daty zakończenia opisu i oszacowania nieruchomości można ją sprzedać, ale nie po cenie niższej niż oszacowana i to komornik musi ją zaoferować do sprzedaży.

W sytuacji, gdy dłużnik ma pieniądze na spłatę wierzyciela i uiści je wraz z kosztami przed licytacją komorniczą, to na mocy przepisu 981 z KPC komornik musi umorzyć egzekucję, a więc odwołać licytację.

Jednak wedle artykułu 822 KPC możliwe jest też udzielenie zwłoki przez wierzyciela, a więc wstrzymanie postępowania egzekucyjnego, w tym licytacji, ale to może mieć miejsce wtedy, gdy dłużnik przedstawi wierzycielowi dowód, że w ciągu następnych dni lub tygodni spłaci cały dług, bo np. dostał spadek, podjął nową pracę itd.

Art. 822. Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Komornik wstrzyma się również z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome.

Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości. O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu.

Czy komornik może mnie przeszukać/czy komornik może przeszukać dłużnika?

Niestety komornik ma do tego prawo, zwłaszcza gdy np. w przeszukiwanym lokalu, komornik nie znalazł wartościowych ruchomości albo po prostu widział, że dłużnik schował wartościową rzecz w kieszeni czy też oddał ją innej osobie w mieszkaniu, wtedy komornik może przeszukać odzież także tej osoby.

Tutaj zastosowanie ma artykuł 814 Kodeksu postępowania cywilnego, który upoważnia komornika nie tylko do przeszukania pomieszczenia objętego egzekucją zmierzającą do zajęcia ruchomości, ale też do przeszukania osoby, a w zasadzie odzieży, którą dłużnik ma na sobie.

Źródło:

Art. 814. § 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.

§ 2. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie.

§ 4. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik.

Jeśli dłużnik się opiera przeszukaniu osobistemu, komornik ma prawo skorzystać z pomocy innych funkcjonariuszy np. policji.

Warto też wiedzieć, że przeszukania odzieży może dokonać tylko osoba tej samej płci co dłużnik np. gdy dłużnik jest kobietą komornik, który przeszukuje odzież musi być kobietą. Jeśli komornik stawiający się na przeszukanie jest mężczyzną to musi sprowadzić koleżankę po fachu, aby dokonała przeszukania.

Czy komornik może zająć mieszkanie którego jestem współwłaścicielem?

Niestety tak, ale tylko do wysokości udziałów dłużnika. Na przykład gdy mieszkanie zostało kupione przez dwie osoby, to udziały są dzielone równo po 50%.

Jednak najpierw komornik musi ustalić udziały stron, oraz skontaktować się z dłużnikiem, ponieważ w ten sposób może zapewnić sobie spłatę długu szybciej niż przez egzekucję.

Natomiast niewinny współwłaściciel może wedle artykułu 841 ustęp 1 KPC żądać zwolnienia zajętego przedmiotu egzekucji w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego, gdy to postępowanie egzekucyjne narusza jego prawa.

Jednak dotyczy to ruchomości. W gruncie rzeczy nie ma ochrony prawnej dla niewinnego współwłaściciela. Generalnie komornik może dokonać wpisu w hipotece na wysokość udziałów dłużnika, ale sprzedać całego mieszkania nie sprzeda. A nikt nie będzie chciał kupić połowy mieszkania… czyli licytacja nieruchomości prawdopodobnie będzie bezskuteczna…

Czy komornik może zająć mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Tutaj sprawa ma się inaczej niż ze zwykłym kredytem, bo hipoteka to jedynie nałożone przez bank zabezpieczenie. W tym kredycie więc mieszkanie jest własnością dłużnika, a bank jest wpisany w hipotece najpewniej jako główny wierzyciel pierwszy do zaspokojenia długów.

Ale to trzeba by było wyczytać z umowy kredytowej, bowiem są różne rodzaje zabezpieczenia wpisywanego do Księgi Wieczystej. Jeśli jednak jest tak jak wyżej napisałam, to i tak zanim dojdzie do licytacji nieruchomości, sprawa trafi do sądu i ten decyduje o wydaniu tytułu egzekucyjnego, bowiem może najpierw zdecydować, że skoro to mieszkanie na kredyt, lepsze dla wierzyciela będzie zajęcie konta bankowego czy wynagrodzenia dłużnika.

Jeżeli dług jest ogromny np. kilkaset tysięcy złotych, to wtedy faktycznie takie mieszkanie może być zajęte. Dokładnie o egzekucjach z nieruchomości mówi artykuł 923 KPC.

Czy komornik może zająć mieszkanie własnościowe?

Tak, komornik może zająć i sprzedać mieszkanie własnościowe na mocy artykułu 923 KPC. O ile wierzyciel wnioskował o tytuł egzekucyjny na nieruchomości. Bo jeśli nie, to komornik sam z siebie nie ma prawa zająć mieszkania dłużnika.

Art. 923. Wskutek wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wymienionej we wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania.

Czy komornik może zająć macierzyński/macierzyńskie?

Niestety tak, komornik ma prawo zająć macierzyński na mocy przepisów egzekucyjnych zapisanych w Ustawie o emeryturach i rentach z 17 grudnia 1998 r.

Zasiłek macierzyński może być zajęty przez komornika, ale do 3/5 wysokości za długi alimentacyjne, oraz do 1/4 wysokości za inne długi – niealimentacyjne. Jednak i tutaj występuje kwota wolna od potrąceń w wysokości 50% kwoty najniższej emerytury przy długach alimentacyjnych, oraz 60% kwoty najniższej emerytury przy długach niealimentacyjnych.

Czy komornik może zająć rzeczy/przedmioty/mienie rodziców?

Nie, komornik nie może zająć przedmiotów i innego mienia Twoich rodziców, bo to nie jest majątek dłużnika tylko osób trzecich. Jeśli jednak dłużnik mieszka z rodzicami, a komornik ma tytuł wykonawczy pozwalający na zajęcie ruchomości to niestety, ale rodzice będą musieli przed komornikiem udowodnić, że dane przedmioty należą do nich i komornik nie ma prawa ich zająć. Podstawa prawna to artykuł 845 ustęp 2 KPC.

Art. 845. § 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.

§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.

Osobie trzeciej, której przedmioty zostały niesprawidliwie zajęte przez komornika, przysługuje złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego, dzięki któremu, osoba trzecia będzie mogła wnioskować o zwolnienie spod zajęcia, zajętych przez komornika rzeczy.

Czy komornik może zrobić minus/debet na koncie?

czy-kmornik-może-zrobić-debet-na-koncie-bankowym-dłużnika

Nie, komornik nie ma prawa minusować debetu na koncie bankowym dłużnika, ponieważ to nie są środki własne dłużnika, tylko banku. Mówi o tym artykuł 61 ustęp 1 Ustawy o prawie bankowym.

Wchodząc w debet czy minus robi się kredyt, więc komornik nie ma do tego prawa, bo nie jest bankiem ani dłużnikiem. Bank jedynie daje dłużnikowi do dyspozycji pewną sumę pieniędzy, która wynika z umowy na debet na koncie. Komornik nie może korzystać praw, które bank nadał dłużnikowi, prawa te bowiem są niezbywalne!

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Czy komornik może? [ZOBACZ] jak bronić się przed egzekucją [20 pytań]”
 1. Witam, mam dylemat, gdyż dostałem w zeszłym miesiącu pieniądze pod sam koniec i wypłaciłem je dopiero na początku następnego miesiąca. Idąc dziś do banku po moją aktualną wypłatę, dostałem informacje ze nic nie zostanie mi wypłacone, a cała wypłata została przekazana do komornika, gdyż według nich wykorzystałem już kwotę wolną, biorąc moją poprzednią wypłatę w tym miesiącu. Co teraz mam zrobić, nie będę miał nawet pieniędzy żeby dojechać do pracy, co spowoduje jej utracenie…

  1. Janina Gołębiecka

   Niestety ale kwota wolna z poprzedniego miesiąca i z tego obecnego nie sumuje się. Jeśli nie wybrałeś ze swojego konta bankowego kwoty wolnej od zajęcia w poprzednim miesiącu, to kwota ta jakby przepada i z nadejściem nowego miesiąca, limit kwoty wolnej od zajęcia odnawia się i znów wynosi 1575 zł. mając egzekucję z konta bankowego trzeba pamiętać, aby co miesiąc wybierać kwotę wolną od zajęcia, inaczej kwota ta przepada.

Comments are closed.