Czym jest POWÓDZTWO przeciwegzekucyjne? TERMIN- opłata – WZÓR – kpc

Powództwo przeciwegzekucyjne to temat dzisiejszego artykułu. Zdarzają się sytuacje, kiedy wszczęte postępowanie egzekucyjne nie jest według dłużnika uzasadnione, jest błędne i nie powinno nastąpić.

Wbrew przekonaniom niektórych, dłużnik nie jest wówczas pozostawiony sam sobie, lecz może skorzystać z możliwości, jakie daje mu prawo i wnieść pozew przeciwegzekucyjny.


Powództwo przeciwegzekucyjne – zasady

powodztwo-przeciwegzekucyjne

Fakt, że jest się dłużnikiem w jakiejś sprawie i wierzyciel ma prawo do egzekwowania należności m.in. przez komornika, nie oznacza, że nie można bronić się przed taką egzekucją. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy według dłużnika egzekucja jest niezgodna z prawem.

W takiej sytuacji kodeks postępowania cywilnego przychodzi z pomocą, poprzez możliwość wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego. Prawo do jego wniesienia mają: dłużnik oraz osoba trzecia, która chce się obronić przed niesłuszną egzekucją wynikającą z posiadanego przez wierzyciela tytułu wykonawczego.

Aktualnie polskie prawo przewiduje dwa rodzaje powództwa przeciwegzekucyjnego, mianowicie:

 • powództwo opozycyjne – może je wytoczyć dłużnik;
 • powództwo ekscydencyjne – ma prawo wytoczyć je osoba trzecia, jeżeli uważa, że jej prawa zostały naruszone w związku tytułem wykonawczym.

Zanim przejdziemy do szczegółowego określenia zasad wnoszenia przeciwegzekucyjnego, niezbędne jest podkreślenie, że aby je w ogóle wnieść musi już istnieć tytuł wykonawczy.

Wiąże się to z faktem, że samo powództwo tego rodzaju jest z nim ściśle związane i jego głównym celem jest pozbawienie tytułu wykonalności albo ograniczenie wykonalności tytułu.

Pod nazwą „tytuł wykonawczy” kryje się tytuł egzekucyjny, któremu została nadana klauzula wykonalności. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i artykułem 777, istnieje kilka rodzajów tytułów egzekucyjnych, w tym:

 • prawomocne orzeczenia sądu (wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty),
 • ugoda przedsądowa między dłużnikiem a wierzycielem,
 • prawomocne orzeczenie referendarza sądowego.

W klauzulę może zostać zaopatrzone nie tylko orzeczenie sądowe, lecz także akt notarialny. Zaopatrzone w klauzulę orzeczenie sądowe lub akt notarialny mogą zostać w chwili, kiedy sąd uzyska podstawy do jego nadania.

Powództwo opozycyjne – co to jest?

Powództwo opozycyjne jest rodzajem powództwa przeciwegzekucyjnego. Opiera się głównie na artykule 840 k.p.c., w którym zostało zdefiniowane i skorzystać z niego może przede wszystkim dłużnik.

Dotyczy to sytuacji, kiedy dłużnik uważa, że należy zakwestionować istniejącą wierzytelność, kiedy miało miejsce zdarzenie, które doprowadziło do wygaśnięcia wierzytelności, bądź niemożności jego egzekwowania albo w momencie, kiedy małżonek, przeciwko któremu istnieje klauzula, wnosi zarzuty, zaznaczając, że wierzyciel nie ma uprawnień do świadczenia, które egzekwuje.

Powództwo ekscydentacyjne – co to jest?

Powództwo ekscydentacyjne, jak wspomniano już, jest rodzajem powództwa przeciwegzekucyjnego. Przysługuje przede wszystkim osobie trzeciej i jest jej środkiem obrony w chwili, gdy naruszane są jej prawa materialne.

Powództwo ekscydentacyjne bazuje na artykułach 841 i 842 k.p.c. Powództwo tego typu oznacza, że osoba trzecia domaga się zwolnienia z egzekucji przedmiotu lub przedmiotów, które zostały zajęte w trakcie postępowania egzekucyjnego przez komornika.

Kiedy wnieść powództwo przeciwegzekucyjne do sądu?

Zanim rozpocznie się kompletowanie dokumentacji i wniesie sprawę do sądu, należy wiedzieć, kiedy taka możliwość przysługuje. Istnieje kilka przesłanek, aby wnieść powództwo przeciwegzekucyjne do sądu, czyli:

 • dłużnik (podmiot mający zaspokoić roszczenie) zaprzecza zaistniałym zdarzeniom, na podstawie których została nadana klauzula wykonalności albo podważa, tj. kwestionuje przejście obowiązku stwierdzonego na podstawie tytułu wykonalności, pomimo istnienia dokumentu, który takie przejście stwierdza, albo kwestionuje dalsze funkcjonowanie obowiązku wobec wierzyciela, stwierdzone na podstawie dokumentu, który nie jest orzeczeniem sądowym;
 • na podstawie artykułu 787 k.p.c. małżonek, przeciwko któremu nadana jest klauzula wykonalności, wykazuje, że wierzytelność, do której prawa rości sobie wierzyciel, wierzycielowi nie przysługują. W takim przypadku małżonek korzysta zarówno ze swojego prawa wniesienia zarzutów, jak i prawa, których nie mógł wnieść jego małżonek (mąż, żona);
 • nastąpiło zdarzenie, po wydaniu klauzuli wykonalności, które doprowadziło do wygaśnięcia wcześniej istniejącej wierzytelności (zobowiązania) albo wydarzenie, które jest przeszkodą w trakcie egzekwowania należności z tytułu wierzytelności. Jeżeli dotyczy to klauzuli nadanej na orzeczenie sądowe, takie zdarzenie może mieć miejsce po zakończeniu sprawy oraz wydaniu orzeczenia, wówczas dłużnik ma prawo do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego.

Cel wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego

Poza momentami, kiedy wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego jest zasadne, warto zdawać sobie sprawę również z tego, jaki jest cel jego wniesienia.

Jak już wspomniano, podstawowym celem jest obrona przynależnych dłużnikowi albo osobie trzeciej praw materialnych. Naruszenie tych praw powoduje, że egzekwowanie ich ochrony u komornika sądowego zajmującego się egzekucją jest bezcelowe.

Jest to związane z artykułem 804 k.p.c, który dłużnik powinien mieć na uwadze i który mówi, że komornik sądowy nie ma obowiązku badać zobowiązania, które jest objęte wydanym tytułem wykonawczym. Z uwagi na to, że jest funkcjonariuszem publicznym działa na podstawie wniosku złożonego przez wierzyciela i tylko w granicach złożonego wniosku.

W oparciu o to prawodawstwo zawiera środki, które mogą służyć ochronie interesu dłużników, następców dłużników albo małżonków dłużników.

W jakim sądzie złożyć powództwo przeciwegzekucyjne?

Aby nadać bieg powództwu przeciwegzekucyjnemu, trzeba wnieść je do właściwego sądu. Jeżeli postępowanie egzekucyjne już się rozpoczęło, wówczas właściwym sądem jest sąd, w którego okręgu prowadzone jest aktualnie postępowanie egzekucyjne.

Natomiast jeśli do wszczęcia egzekucji jeszcze nie doszło, pozew wnosi się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego albo osoby prawnej.

Powództwo przeciwegzekucyjne – opłata

Prawidłowo wniesiony pozew przeciwegzekucyjny musi być opłacony. Nie istnieje jedna cena dla każdego pozwu, lecz należy ją obliczyć, mając na uwadze, że jej kwota to 5% wartości przedmiotu sporu objętego postępowaniem.

Przy czym trzeba trzymać się zasady, że opłata od powództwa przeciwegzekucyjnego nie może być niższa niż 30 zł oraz nie może wynieść więcej niż 100 000 złotych. Jeżeli z obliczeń kwoty sporu pomnożonej przez 5% wychodzi np. kwota 25 zł, na rachunek sądu trzeba wpłacić i tak 30 zł. W przeciwnym razie można być wzywanym o braki formalne bądź pozew przeciwegzekucyjny zostanie zwrócony.

Wyliczoną kwotę można przelać na konto bankowe sądu albo opłacić w kasie sądu. Jeżeli jest to mniejsza suma, można opłacić ją znakami sądowymi dostępnymi w kasie.

Trzeba również pamiętać, że jeśli okaże się, że kwota sporu przewyższa 75 000 złotych, wówczas do jej rozpatrzenia nie jest właściwy sąd rejonowy, lecz sąd okręgowy.

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Sukces wniesienia powództwa zależy od jego prawidłowego przygotowania przed złożeniem do sądu. Pozwoli to na uniknięcie uzupełniania braków formalnych, do czego wzywałby sąd i tym samym do przedłużenia postępowania.

Powództwo przeciwegzekucyjne wymaga prawidłowego pisma procesowego złożonego w siedzibie sądu albo nadania go pocztą. Samo pismo powinno zawierać niezbędne dla pozwu elementy, w tym:

 • nazwa sądu, wydział, do którego jest kierowany pozew oraz adres placówki sądowej,
 • imię i nazwisko stron oraz ich pełnomocników, jeżeli strony ich posiadają, bądź reprezentujących ich przedstawicieli ustawowych; podając dane osobowe, trzeba pamiętać o podaniu aktualnego miejsce zamieszkania (jeżeli adres do korespondencji jest inny, konieczne jest jego wpisanie), niezbędne jest podanie numerów PESEL, a w przypadku podmiotów gospodarczych KRS i NIP, należy wyraźnie oznaczyć na początku pozwu, kto jest powodem, a kto pozwanym, np.:

Powód: Jan Kowalski, ul. Nowaka 1, 00-000 Warszawa, Pesel: 00992211222

Pozwany: Anna Kowalska, ul. Nowaka 3, 00-00 Warszawa, Pesel: 99999999999.

Pamiętać należy, że brak danych strony przeciwnej może zdyskwalifikować pozew lub zmusić do uzupełniania danych. Sąd nie jest zobowiązany z urzędu do poszukiwania danych adresowych przeciwnika, podanie prawidłowych danych, w tym danych do doręczeń leży w interesie osoby wnoszącej pozew.;

 • podanie, jaką wartość ma przedmiot sporu, zarówno liczbowo, jak i słownie, np. 5 000 zł (pięć tysięcy złotych),
 • zaznaczenie rodzaju pisma, tj. nadanie mu nagłówka „Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego”, brak tego może utrudnić rozpatrzenie pozwu lub doprowadzić do nierozpatrzenia go wcale. Teoretycznie prawo procesowe nie wymaga takiej tytulatury, jednak aby nie było pomyłek to judykatura oraz doktryna wymagają, by pismo było prawidłowo zatytułowane;
 • jeżeli w piśmie pozwany domaga się zabezpieczenia, niezbędne jest wyraźne podkreślenie tego faktu oraz uzasadnienie wniesienia w pozwie takiego wniosku;
 • wyjaśnienie przyczyn złożenia pozwu oraz spis dowodów, na poparte okoliczności, samo napisanie, że wnosi się o pozbawienie wykonalności tytułu to za mało, trzeba jak najlepiej uzasadnić, jakie są do tego przesłanki;
 • jeśli postępowanie egzekucyjne zostało już wszczęte, należy podać sygnaturę akt komorniczych;
 • podpis – powoda albo pełnomocnika, który przygotował pismo w imieniu powoda;
 • spis załączników do pozwu, np. dowód opłaty sądowej, potwierdzenia przelewów, umów pożyczki, zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego,
 • do pozwu musi być dołączony odpis pozwu wraz z załącznikami dla strony przeciwnej.

Jeżeli skonstruuje się pismo przeciwegzekucyjne w taki sposób i wniesie do sądu, zostanie mu nadany prawidłowy bieg. Przy tym warto pamiętać, że pisząc uzasadnienie złożenia pozwu – jeżeli pisze się go samodzielnie, a nie przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika – musi być jak najbardziej rzeczowe oraz obrazujące fakty.

Osobiste przemyślenia oraz żal lub obrażanie strony przeciwnej i komornika nie przynoszą niczego dobrego ani nie świadczą o kulturze i profesjonalnym podejściu do pism sądowych.

Co jeszcze jest ważne i warte uwagi?

Jeśli komornik wytoczył już przeciwko Tobie egzekucję komorniczą, poprzez np. zajęcie konta bankowego, wynagrodzenia czy innego prawa majątkowego, to samo powództwo przeciwegzekucyjne nie wystarczy!

Pamiętaj, że wniesienie powództwa opozycyjnego nie oznacza z automatu zawieszenia postępowania egzekucyjnego, dlatego warto, jest w treści pozwu dołączyć wniosek o udzielenie przez sąd zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego w całości lub części.

Dzięki takiemu zabiegowi (komornik) organ egzekucyjny będzie musiał powstrzymać się z czynnościami egzekucyjnymi, aż do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia wniesionego przez Ciebie powództwa przeciwegzekucyjnego.

W tym miejscu warto przeczytać artykuł dotyczący tej właśnie kwestii:

Powództwo po wyegzekwowaniu długu

Jeśli Twój wierzyciel został już przez Ciebie spłacony, a wciąż grozi Ci skierowaniem sprawy do komornika, to w takiej sytuacji należy wysłać do wierzyciela dowody spłaty długu, to powinno załatwić sprawę.

Warto także poinformować wierzyciela, że jeśli skieruje do komornika egzekucję spłaconego długu, to wniesiemy powództwo przeciwegzekucyjne, a także zgłosimy sprawę do prokuratury z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.

Powództwo przeciwegzekucyjne – termin

Jaki jest termin na powództwo przeciwegzekucyjne? Na ogół nie istnieje jeden termin dla wszystkich spraw i dla każdej okoliczności. Termin na wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego zależny jest od przyczyny oraz celu samego powództwa przeciwegzekucyjnego.

Jeśli przykładowo komornik zajął laptop znajdujący się we władaniu dłużnika, ale nie należący do niego, to właściciel laptopa ma miesiąc na skuteczne wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego. Jest to wtedy powództwo ekscydencyjne.

Powództwo przeciwegzekucyjne K.P.C.

Art. 840.K.p.c. Powództwa przeciwegzekucyjne”

§ 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

§ 2. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi.

Art. 840 – 1. Jeżeli dłużnik albo jego małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 lub art. 787 1 , podnosi wynikający z umowy majątkowej małżeńskiej zarzut wyłączenia lub ograniczenia jego odpowiedzialności całością lub częścią majątku, przepis art. 840 § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 840 – 2. Jeżeli egzekucja prowadzona jest na podstawie tytułu egzekucyjnego lub innego dokumentu, któremu nie nadaje się klauzuli wykonalności, do ochrony praw dłużnika stosuje się odpowiednio przepisy art. 840 i art. 843.

Art. 840 – 3. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności orzeczenia sądu, o którym mowa w art. 1153 1 , art. 1153 4 lub art. 1153 7 , dłużnik może w drodze powództwa żądać odmowy wykonania takiego tytułu, w całości lub części, na podstawie określonej w przepisach odrębnych. Odmowa wykonania ma skutki pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności.

Artykuły, które wybrałam specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

3 komentarzy w “Czym jest POWÓDZTWO przeciwegzekucyjne? TERMIN- opłata – WZÓR – kpc”
 1. Dzień Dobry. W 2006 roku został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Komornik wszczął egzekucję na początku roku 2007 i umorzył ją na koniec roku 2007. W 2010 roku z własnej inicjatywy zawarłem ugodę z wierzycielem. Kilka rat płatnych na koniec miesiąca. Ostatnia rata wypadała wedle ugody na koniec Grudnia 2010.

  Niestety nie zapłaciłem ani jednej raty na skutek nieprzewidzianych i nagłych wydatków. Od ugody aż do Października tego roku nie było żadnych działań w tej sprawie podejmowanych z żadnej ze stron.

  W tym tygodniu komornik przysłał mi pismo o wezwaniu do złożenia wykazu majątku. Nie napisał że wszczyna postępowanie, nie podał sygnatury akt ani odpisu nakazu zapłaty. Komornik pisze jedynie o sprawie egzekucyjnej, nie podając w ogóle w piśmie egzekwowanej kwoty.

  Czy mój dług się przedawnił? Jak zatem mam złożyć powództwo przeciwegzekucyjne z zabezpieczeniem powództwa, nie znając aktualnie egzekwowanej kwoty ? Chodzi o wyliczenie 5 procent wymaganej kwoty wartości egzekucji przy opłacie przy wpływie pozwu sądu. Będę zobowiązany za odpowiedź.

 2. W 2018 r. otrzymałam pismo od komornika w sprawie spłaty zadłużenia pani Zofii B. która do 2004r. wynajmowała mi lokal na działalność gospodarczą (wypożyczalnia DVD, VHS). Nie zapłaciłam ostatniego czynszu ponieważ wymówiony został mi lokal, nie miałam żadnych dochodów. Decyzja Sądu jest z 2006r.(13lat). Czy mogę ubiegać się o pozbawienie wykonalności? Maria H.

 3. Pytanie: Komornik zajął mi samochód, licytacja jest ogłoszona na 7 stycznia, długi są tylko na mnie i tylko na mnie tytuły egzekucyjne. Samochód formalnie kupiliśmy razem z żoną w późniejszym czasie, co prawda żony nie ma w dowodzie rejestracyjnym, ale wydaje mi się, że samochód należy do majątku wspólnego, czy żona może wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym ekscydencyjnym i wnioskować o wyłączenie samochodu z egzekucji, a tym samym zablokować licytację komorniczą samochodu?

Comments are closed.