Powództwo ekscydencyjne – co zrobić, gdy komornik zajął rzecz osoby trzeciej?

Powództwo ekscydencyjne to temat dzisiejszego artykułu. Jeśli nie jesteś dłużnikiem, a Twoje prawa zostały naruszone, Twoje ruchomości zostały zajęte, to przysługuje Ci skarga na czynności komornika za zajęcie ruchomości osoby trzeciej.

Tą skargą jest właśnie odmiana powództwa przeciwegzekucyjnego, czyli powództwo ekscydencyjne. Zapraszam do lektury:


Powództwo ekscydencyjne

powodztwo-ekscydencyjne

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje ochronę interesów dłużnika, ale również osoby trzeciej, której prawa zostały naruszone egzekucją poprzez instytucję tzn. powództw przeciwegzekucyjnych.

Osoba trzecia może dochodzić ochrony swych praw poprzez wytoczenie powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji sądowej (art. 841 k.p.c.) lub egzekucji administracyjnej (art. 842 k.p.c.) bądź o ustalenie, że tytuł wykonawczy nie podlega wykonaniu w stosunku do niej.

Jednym z powództw przeciegzekucyjnych jest powództwo ekscydencyjne, inaczej o zwolnienie od egzekucji uregulowane w art. 841 i następnych kodeksu postępowania cywilnego.

Powództwo ekscydencyjne stanowi środek ochrony osoby trzeciej, której prawa zostały naruszone w toku prowadzonej egzekucji z uwagi na zajęcie określonego przedmiotu.

Art.841 kodeksu postępowania cywilnego

  1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.
  2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.
  3. Powództwo ekscydencyjne można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Istota powództwa o zwolnienie od egzekucji

Celem powództwa ma być zwolnienie od egzekucji, dlatego przepis art. 841 k.p.c. winien być rozumiany ściśle, czyli naruszenie prawa powinno być utożsamiane jako przedmiot egzekucji.

Dotyczy zatem takich praw jak własność, użytkowanie wieczyste, szeroko rozumiane wierzytelności, rachunki bankowe i inne prawa majątkowe.

Powództwo o zwolnienie od egzekucji dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy prawa osoby trzeciej zostały naruszone przez skierowanie egzekucji zgodnie z przepisami procesowymi.

Inaczej zatem niż skarga na czynność komornika, która przysługuje wtedy, gdy komornik, dokonując czynności, naruszył przepisy procesowe.

Kto może wytoczyć powództwo ekscydencyjne?

Powództwo wytoczyć może osoba trzecia, czyli osoba niebędąca stroną właściwego postępowania egzekucyjnego. Nie może z przedmiotowym powództwem wystąpić dłużnik egzekwowany.

Dłużnikowi do ochrony swoich interesów przysługują inne instrumenty.

Powództwo to ma na celu jedynie uchylenie skutków naruszenia prawa osoby trzeciej do przysługujących jej przedmiotów, w stosunku do których skierowano egzekucję.

Powództwo to jest środkiem prawnym chroniącym prawa podmiotowe osoby trzeciej, które zostały naruszone poprzez egzekucję.

W ramach powyższego w powództwie osoba trzecia nie zwalcza samego tytułu wykonawczego, lecz jedynie sprzeciwia się prowadzeniu egzekucji z zajętego przedmiotu.

Termin do wytoczenia powództwa

Powództwo ekscydencyjne osoba trzecia powinna wytoczyć w ciągu miesiąca od dnia, w którym dowiedziała się o naruszeniu jej praw. Przyjmuje się zasadę, zgodnie z którą termin ten liczy się od pozyskania faktycznej wiedzy o toczącym się postępowaniu i przede wszystkim zagrożeniu interesów osoby trzeciej.

Wiedza ta nie musi być wiedzą formalną tj. np. zawiadomieniem komornika o toczącym się postępowaniu, ale czasami informacja ta jest pierwszą informacją i wówczas stanowi podstawę obliczania terminu.

To na powodzie, czyli osobie trzeciej, ciążyć będzie obowiązek wykazania, że termin został dochowany. Co istotne i wydaje się być oczywiste, powództwo o zwolnienie od egzekucji może być wytoczone dopiero po wszczęciu egzekucji.

Przedmiotowy termin nie podlega przywróceniu w przypadku jego uchybieniu. W przypadku niedochowania miesięcznego terminu do wytoczenia powództwa, jak też zakończenia postępowania egzekucyjnego, osobie trzeciej pozostanie jedynie możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Podstawa wytoczenia powództwa

Podstawą powództwa z art. 841 § 1 KPC. jest naruszenie prawa osoby trzeciej przez zajęcie określonego przedmiotu w toku egzekucji.

W szczególności chodzi tu o sytuację, gdy określony przedmiot (przedmioty) stanowi własność osoby trzeciej lub gdy ma ona na zajętym przedmiocie ograniczone prawa rzeczowe, ustawa zaś nie nakazuje uwzględnić tego prawa w inny sposób w egzekucji, gdy przedmiot nie należy do dłużnika, a osoba trzecia ma prawo żądać zwrotu tego przedmiotu oraz gdy na korzyść osoby trzeciej istnieje obowiązujący dla wierzyciela zakaz zbywania lub obciążania przedmiotu.

Dla jego zasadności podstawowe znaczenie ma to, czy powództwo takie zgłoszone zostało w okresie toczenia się egzekucji obejmującej rzecz ruchomą, stanowiącą własność powoda.

Tylko w tym okresie możliwy byłby sposób ochrony praw podmiotowych powoda przewidziany w art. 841 § 1 KPC i domaganie się zwolnienia zajętej rzeczy od egzekucji.

Sąd właściwy do rozpoznania powództwa przeciwegzekucyjnego

Powództwa przeciwegzekucyjne wniesione w toku postępowania egzekucyjnego rozpoznaje sąd, w którego okręgu jest prowadzona egzekucja, i wówczas mamy do czynienia z właściwością wyłączną.

Właściwym rzeczowo w tych sprawach jest zatem albo sąd rejonowy, albo sąd okręgowy, w zależności od wartości przedmiotu sporu i charakteru stron.

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Powództwo ekscydencyjne – co zrobić, gdy komornik zajął rzecz osoby trzeciej?”
  1. Problem polega na tym, iż mam zajęcie komornicze w banku. Niestety komornik zajął dostępne środki. Problem w tym, że to nie moja gotówka, udostępniłem koleżance swoje konto walutowe, by mogła przelać pieniądze ze swojego Holenderskiego konta do Polski. Czy istnieje możliwość aby komornikowi spłacić należności, lub zezwolić na przejęcie zablokowanych stoków na spłatę długu?

Comments are closed.