Nagrywanie egzekucji komorniczej – [NADCHODZĄ] zmiany…

Zawód komornika jest powszechnie postrzegany negatywnie. Komornik wykonuje pracę, do której musi być doskonale przygotowany, dobrze zarabia, ale w opinii publicznej nie cieszy się popularnością i uznaniem społecznym, chociaż wykonuje on jedynie decyzje sądu i działa na rzecz porządku publicznego.

Jego zadanie polega na rozpoczęciu postępowania egzekucyjnego na podstawie wyroków sądowych, nakazów sądowych i aktów notarialnych. Komornik powinien podejmować takie decyzje, które pozwoliłyby jak najszybciej odzyskać zasądzone należności.

Dokonuje tego między innymi poprzez rozłożenie wierzytelności na dogodne raty, zajęcie konta bankowego lub majątku np. ruchomości do licytacji. Dłużnik, który nie spłaci należności w ustalonym czasie, powinien się spodziewać licytacji komorniczej wycenionego majątku ruchomego i nieruchomego. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży pomniejszone o koszty komornicze, trafiają na konto wierzyciela.

Zmiany w zawodzie komornika

Wiele niepokojących sygnałów dotyczących nieprawidłowości w przeprowadzaniu postępowania egzekucyjnego skłoniło Ministerstwo Sprawiedliwości do zaproponowania zmian prawnych. 28 lutego 2018 roku sejm przyjął dwie ustawy, które wprowadzają do zawodu komornika poważne zmiany.

Były one niezbędne, bo na przestrzeni ostatnich lat wprowadzono do obowiązującej ustawy ponad czterdzieści poprawek, co znacznie pogorszyło jej spójność i przejrzystość.

Najważniejszym jednak pretekstem do zmian była chęć przywrócenia zwodowi komornika należytego prestiżu. Ustawodawcy zależy na tym, by był to zawód zaufania publicznego, a nie przedsiębiorstwo, którego naczelnym celem jest maksymalny zysk i krzywdzenie dłużników.

Zwiększenie nadzoru nad komornikiem

Najważniejszą sprawą jest zwiększenie kontroli Ministra Sprawiedliwości nad komornikami. Minister będzie miał możliwość zawieszenia lub do usunięcia komornika ze stanowiska, jeśli rażąco naruszy on prawo i będzie działał świadomie na szkodę wierzyciela lub dłużnika.

Istotną zmianą jest i to, że poszkodowani będą mieli zapewnioną opiekę i wsparcie ze strony państwa. Będzie to możliwe dzięki temu, że bezpośredni nadzór nad komornikami jest sprawowany przez prezesów sądów rejonowych funkcjonujących na tym samym terenie, na którym działa komornik.

Jeśli więc prezes sądu źle oceni pracę komornika, może go odsunąć od wykonywania czynności na trzydzieści dni, a nawet wnioskować do Ministra Sprawiedliwości o usunięcie komornika ze stanowiska.

Oczywiście takie sytuacje są nadzwyczajne, niemniej w ustawie jest taka możliwość, co zdecydowanie przyczynia się do zdyscyplinowania komornika oraz prawidłowego wykonywania wszelkich czynności egzekucyjnych.

Sami prezesi sądów są zobligowani do tego, by nadzorować czynności egzekucyjne i dokładnie przyglądać się pracy komorników, którzy im podlegają. W innym przypadku mogą być usunięci ze stanowiska.

Istotna jest też kwestia egzekucji z ruchomości i nieruchomości. Jeśli dochodzi do przymusowego otwarcia mieszkania dłużnika, tej czynności musi asystować policja. Precyzyjnie też określono, które ruchomości nie podlegają egzekucji.

Nagrywanie czynności egzekucyjnych w terenie

Wiele czynności komorniczych było negatywnie ocenianych, a do sądu napływały skargi na komorników na sposób ich wykonywania. Nowe przepisy mają ukrócić te procedury i ułatwić sprawdzenie przebiegu czynności wykonywanych przez komornika.

Najważniejszą zmianą jest, że całość czynności postępowania egzekucyjnego w terenie będzie nagrywana. W ten sposób obie strony będą miały dowód. Jeśli jedna ze stron złoży skargę na komornika, przebieg czynności będzie można odtworzyć, gdyż nagranie będzie każdorazowo dołączane do całości dokumentacji.

Komornik będzie też miał obowiązek wręczyć dłużnikowi formularz skargi. Jest to znaczne ułatwienie dla dłużnika. Statystyki pokazują bowiem, że wiele skarg, które były kierowane do sądu, umarzano ze względu na błędy proceduralne.

Zmiany w odpowiedzialności komornika

Na sposób przeprowadzenia egzekucji komorniczej i na samo zachowanie komorników, od pewnego czasu mnożyły się skargi i zażalenia. Uczestnicy postępowania niejednokrotnie mieli zastrzeżenia nie tylko prawne, ale nawet do samej kultury zachowania komorników.

Ściślejsza kontrola i większa odpowiedzialność ma zmienić ten stan rzeczy. Kancelarie komornicze będą poddawane kontroli co dwa lata. Będzie można dokonywać kontroli finansowych, a Minister Sprawiedliwości może też zarządzić kontrole incydentalne, w których ma prawo uczestniczyć biegły rewident.

Istotne jest również, że komornik nie będzie mógł powierzać większości obowiązków asesorom, co się do tej pory zdarzało. To on osobiście ponosi odpowiedzialność za przebieg procesu egzekucyjnego jako pracownik publiczny.

Ponieważ zawód komornika wymaga znajomości prawa, wszyscy prawnicy będą musieli legitymować się ukończeniem studiów prawniczych. Osoby, które takich studiów nie ukończyli, będą mieli na to siedem lat od 1 stycznia roku następującego po wejściu ustawy.

Przejrzystość finansowa

W pracy komornika bardzo istotna jest przejrzystość finansowa. Komornik powinien być poza wszelkimi podejrzeniami i grupami interesów. Będzie mógł się utrzymywać jedynie z prowadzenia kancelarii komorniczej.

Dopuszczalna jest jeszcze możliwość dodatkowych dochodów pochodzących z pracy naukowo-dydaktycznej. Dochód komornika będzie procentową prowizją, która będzie pochodziła od odzyskanych przez komornika opłat. Powyższe rozwiązania stanowią w zamyśle ustawodawcy konieczne warunki do podniesienia prestiżu zawodu.

Podsumowując, z tego wszystkiego najbardziej podoba mi się rozwiązanie, dzięki któremu egzekucja komornicza będzie nagrywana i w razie uchybień, których dopuścił się komornik, po złożeniu skargi na komornika, materiał wideo zostanie dołączony do akt sprawy i zobaczy go sąd.

Terenowe działania komornika powinny być nagrywane od lat, a nie dopiero teraz. Cieszy też fakt, że formularz skargi na komornika będzie można otrzymać na miejscu, od samego komornika. Wielu dłużnikom ułatwi to złożenie skargi na czynności komornicze.

Artykuły, które wybrałam specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze