Co komornik MOŻE, a czego NIE może?! [20] pytań i odpowiedzi

W dzisiejszym artykule odpowiem na kolejne 20 najczęściej zadawanych przez Was pytań, mam nadzieję, że czas poświęcony na przestudiowanie dzisiejszego PORADNIKA nie pójdzie na marne i dzięki zgromadzonej wiedzy, poznacie prawa komornika i będziecie świadomi co komornik może, a czego nie może…

Jest to kluczowa i bardzo przydatna wiedza w życiu każdego dłużnika, który ma do czynienia z egzekucją komorniczą lub prawdopodobnie dopiero będzie miał z nią do czynienia… Miłej lektury!


Poniżej załączam spis treści, który ułatwi Wam nawigację po artykule, z łatwością znajdziesz pytanie i odpowiedź z tematu, który szczególnie Cię interesuje:

 1. czy komornik ściąga alimenty z zagranicy?
 2. czy komornik może anulować dług?
 3. czy komornik może anulować odsetki?
 4. czy komornik weryfikuje adres dłużnika?
 5. czy komornik może aresztować dłużnika?
 6. czy komornik może zająć alimenty?
 7. czy komornik może zająć auto współwłaściciela?
 8. czy komornik może zająć auto w leasingu?
 9. czy komornik może zająć auto?
 10. czy komornik może zająć auto w kredycie?
 11. czy komornik może działać bez wyroku sądu?
 12. czy komornik może przyjść bez zapowiedzi?
 13. czy komornik blokuje wszystkie konta dłużnika?
 14. czy komornik chodzi w sobotę?
 15. czy komornik może umorzyć cześć długu?
 16. czy komornik może zabrać całą emeryturę?
 17. czy komornik dowie się o umowie o dzieło?
 18. czy komornik dowie się o umowie zlecenie?
 19. czy komornik dowie się, że pracuję?
 20. czy komornik dowie się o spadku?

Prawa i obowiązki komornika

Czy komornik ściąga alimenty z zagranicy?

Wyjazd za granicę nie chroni przed egzekucją długów, w tym również długów alimentacyjnych. Polski sąd, orzekający w takiej sprawie, przesyła dokumenty do sądu zagranicznego, który nadaje orzeczeniu klauzulę wykonalności. Postępowanie egzekucyjne jest prowadzone zgodnie z prawem obowiązującym w państwie, w którym aktualnie przebywa dłużnik.

Ściąganie długów alimentacyjnych z zagranicy regulowane jest przez Konwencję nowojorską, którą podpisało 60 państw oraz przez rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich, które dotyczy państw należących do UE. Warto też wiedzieć: czym jest Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ).

Czy komornik może anulować dług?

Możliwe jest umorzenie egzekucji komorniczej. Najczęstszą przyczyną tej decyzji jest bezskuteczność egzekucji. Po umorzeniu wszystkie zajęcia komornicze zostają zdjęte z wynagrodzenia lub z konta bankowego, jednak  w takim przypadku umorzenie nie oznacza anulowania długu, który nadal istnieje.

Możliwe jest także całkowite umorzenie długu, jednak taka sytuacja następuje po skutecznym przywróceniu terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jeśli sąd uwzględni taki sprzeciw, komornik będzie zobowiązany do dokonania zwrotu wszystkich środków, które zajął w drodze egzekucji komorniczej.

Czy komornik może anulować odsetki?

Odsetki dochodzone przez komornika mogą być umorzone jedynie pod warunkiem, że wierzyciel wyrazi zgodę na takie rozwiązanie. Oznacza to, że w celu umorzenia odsetek, należy zwrócić się do wierzyciela i spróbować osiągnąć porozumienie w tym zakresie. Zobacz: jak wygląda wniosek o odroczenie odsetek.

Czy komornik weryfikuje adres dłużnika?

Według Krajowej Rady Komorniczej, pomyłki popełniane przez komorników spowodowane są błędami lub brakiem danych dłużnika podawanych przez wierzyciela.

Przykładem jest brak numeru PESEL, którego nie ma także w tytule wykonawczym. Zgodnie z przepisami prawidłowe oznaczenie dłużnika jest obowiązkiem wierzyciela. Komornik jednak ma również swoje obowiązki, na przykład musi zbadać, czy pismo wszczynające postępowanie egzekucyjne nie ma braków formalnych.

Komornicy posiadają także dostęp do narzędzi, które pozwalają na weryfikowanie informacji podawanych przez wierzycieli, tzn. mogą zasięgać informacji w Urzędzie Skarbowym, w bankach, spółdzielniach mieszkaniowych, od członków rodziny dłużnika oraz z innych źródeł. Oznacza to, że w praktyce komornik ma wiele możliwości odnalezienia prawidłowego adresu dłużnika.

Czy komornik może aresztować dłużnika?

Komornik nie może nikogo aresztować, jednak istnieją sytuacje, w których można trafić do więzienia z powodu długów. Dotyczy to wyłudzenia kredytu, czyli podawania nieprawdziwych danych w czasie ubiegania się o kredyt w banku.

Drugim przypadkiem jest świadome uchylanie się od spłaty zobowiązań, czyli mataczenie – ukrywanie, sprzedawanie lub oddawanie przedmiotów, które mogą zostać zajęte przez komornika. Za kratkami może również skończyć osoba, która uchyla się od płacenia alimentów, na przykład pracuje na czarno.

Czy komornik może zająć alimenty?

Nie. Zgodnie z art. 833 § 6 Kodeksu cywilnego świadczenia alimentacyjne nie podlegają egzekucji. Dotyczy to także wszystkich pozostałych świadczeń o charakterze socjalnym, na przykład 500+. Jeśli dojdzie do zajęcia, należy założyć konto socjalne, a następnie udać się do MOPS-u i uzyskać zaświadczenie, że dane konto służy jedynie do odbioru takich świadczeń, z takim pismem następnie należy udać się do komornika, aby powiadomić go, że takie konto otworzyliśmy.

Art. 833. §6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.

Czy komornik może zająć auto współwłaściciela?

Komornik postępuje tak samo w przypadku rzeczy, która jest wyłączną własnością dłużnika oraz rzeczy, która jest jedynie współwłasnością. Różnica polega na tym, że w przypadku współwłasności przedmiotem egzekucji jest wyłącznie udział dłużnika w tej rzeczy.

Oznacza to, że komornik może zająć auto współwłaściciela przez wpisanie go do protokołu zajęcia, który dostarczy następnie współwłaścicielowi samochodu. Następnie komornik oszacuje udział i wystawi go na licytację. Jeśli taki udział zostanie sprzedany, nabywca wchodzi w miejsce dłużnika. Jeśli nie uda się sprzedać udziału, wierzyciel zyskuje prawo do jego przejęcia.

Czy komornik może zająć auto w leasingu?

Tak, komornik może zająć auto w leasingu. O zajęciu takiego samochodu komornik musi zawiadomić leasingodawcę. Zazwyczaj w takiej sytuacji leasingodawca zwraca się do wierzyciela, składając pismo o zwolnienie pojazdu spod zajęcia. Jeśli wierzyciel nie zwolni ruchomości, leasingodawca może wystąpić do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym.

Komornik nie może zwolnić samochodu spod zajęcia. Jedynie wierzyciel ma prawo do podjęcia takiej decyzji. Jeśli wierzyciel złoży wniosek o zwolnienie spod zajęcia, komornik będzie musiał postąpić zgodnie z jego wolą, wierzyciel nie musi jednak tego robić i może się domagać dalszego prowadzenia egzekucji.

Leasingodawca ma jeden miesiąc na wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego. Jeśli wierzyciel przegra takie postępowanie, zostanie on obarczony jego kosztami.

Czy komornik może zająć auto?

Tak, jednak istnieją przypadki, w których auto nie będzie przedmiotem egzekucji. Komornik nie ma prawa do zajęcia narzędzi i innych przedmiotów, które są niezbędne dłużnikowi do wykonywania pracy zarobkowej.

Pojazdy mechaniczne zostały wyłączone spod tego zakazu, jednak istnieją wyjątki, a każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Na przykład właściciel firmy transportowej, któremu komornik zajmuje cały tabor, może zaprotestować, wykazując, że bez pojazdów nie będzie w stanie prowadzić działalności.

Samochody mogą być więc zajmowane przez komornika, jednak dłużnik ma prawo do złożenia skargi na czynności komornika. Jeśli okaże się, że przedmiotem egzekucji stały się ruchomości, które są niezbędne dłużnikowi do wykonywania pracy zarobkowej, postępowanie egzekucyjne podlega częściowemu lub całkowitemu umorzeniu.

Czy komornik może zająć auto w kredycie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, komornik ma prawo do zajmowania rzeczy, które znajdują się we władaniu dłużnika. Oznacza to, że komornik może również zająć auto w kredycie. W takiej sytuacji jednak bank może zażądać od wierzyciela zwolnienia pojazdu z egzekucji.

Jeśli wierzyciel nie zdecyduje się na zwolnienie samochodu, bank ma możliwość wniesienia do sądu powództwa przeciwegzekucyjnego. Jeśli takie powództwo zostaje uwzględnione, sąd nakazuje komornikowi zwolnienie samochodu. Bank może wnieść powództwo w ciągu 30 dni od chwili, w której został powiadomiony o zajęciu pojazdu.

Czy komornik może działać bez wyroku sądu?

W przypadku egzekucji długów zazwyczaj obowiązuje standardowa procedura – sprawa zostaje skierowana do sądu, który wydaje tytuł egzekucyjny. Taki tytuł staje się następnie podstawą działania komornika. Zdarza się jednak, że egzekucja może być przeprowadzona również bez postępowania sądowego.

Do takiej sytuacji dochodzi w przypadku, kiedy organ egzekucyjny jest również wierzycielem i może sam sobie wydać tytuł wykonawczy. Przykładem takiego organu egzekucyjnego jest organ gminy lub Urząd Skarbowy. Osoby, które mają długi w stosunku do tych instytucji, np. z powodu niezapłaconych podatków, mogą spodziewać się egzekucji bez postępowania przed sądem.

Czy komornik może przyjść bez zapowiedzi?

Komornik nie ma obowiązku wcześniejszego poinformowania o zamiarze przeprowadzenia czynności terenowych. W piśmie skierowanym do dłużnika komornik ostrzega przed możliwością wykonania takich czynności, jednak nie podaje ich daty. Jeśli dłużnika nie będzie w domu, komornik może zjawić się w towarzystwie policji i ze ślusarzem, a kosztami takiej operacji zostanie obarczony dłużnik. Więcej o kosztach egzekucji komorniczej<— przeczytasz tutaj.

Czy komornik blokuje wszystkie konta dłużnika?

Komornik ma prawo zająć rachunki bankowe każdego rodzaju, także rachunki oszczędnościowe. Nie ma znaczenia ich przeznaczenie ani waluta, w której są prowadzone. Wyjątek stanowi rachunek powierniczy.

Komornik może zdobyć numer konta dłużnika, wykorzystując system OGNIVO, które pozwala na wymianę informacji między komornikiem i bankami. W związku z tym otworzenie konta w innym banku nie uchroni dłużnika przed egzekucją z rachunku bankowego.

Czy komornik chodzi w sobotę?

Komornik może przeprowadzać czynności urzędowe w dni robocze, a także w soboty w godzinach od 7 do 21. Jeśli komornik chce wykonać czynności w godzinach nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy, musi uzyskać zgodę prezesa sądu rejonowego.

W przypadku, gdy czynności egzekucyjne zostaną rozpoczęte przed godziną 21-wszą, komornik może je kontynuować bez takie zgody, ale pod warunkiem, że ich przerwanie w znacznym stopniu utrudni egzekucję. Na przykład, jeśli komornik rozpoczął czynności o 15 i kontynuuje je do 23, nie potrzebuje zgody prezesa sądu, jeśli zaprzestanie grozi ukryciem majątku przez dłużnika.

Czy komornik może umorzyć część długu?

Komornik nie ma uprawnień do umorzenia zadłużenia. Jako organ wykonawczy musi działać zgodnie z wnioskiem egzekucyjnym i tytułem wykonawczym. Decyzję o umorzeniu części lub całości zadłużenia może podjąć jedynie wierzyciel. Jeśli komornik nie wykona czynności zawnioskowanych przez wierzyciela, może ponieść negatywne konsekwencje, na przykład w formie skargi na bezczynność komornika.

Jeśli wierzyciel popiera prowadzenie postępowania egzekucyjnego, chociaż dług został spłacony lub nie powinien być egzekwowany z innych powodów, ponosi odpowiedzialność na gruncie przepisów kodeksu cywilnego.

Umorzenia postępowania egzekucyjnego można żądać, jeśli dług został spłacony przed wydaniem tytułu wykonawczego lub w przypadku, gdy zobowiązanie nigdy nie istniało. Trzeba jednak pamiętać, że samo złożenie zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, nie zatrzymuje egzekucji komorniczej. W tym celu konieczna jest decyzja sądu.

Czy komornik może zabrać całą emeryturę?

Komornik może zająć środki, które pochodzą z emerytury, jednak nie powinien przejąć całego świadczenia. Kwota wolna od zajęcia to kwota, którą komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika. Na jej wysokość nie wpływa suma zadłużenia ani ilość egzekucji komorniczych.

Kwota wolna od potrąceń uzależniona jest od emerytury minimalnej. Od 1 lipca 2017 roku komornik musi pozostawić dłużnikowi sumę, która wynosi co najmniej 75% minimalnej emerytury. Więcej na temat egzekucji z emerytury <— przeczytasz tutaj.

Czy komornik dowie się o umowie o dzieło?

Komornik może dowiedzieć się o zarobkach uzyskiwanych przez dłużnika na kilka różnych sposobów, między innymi przez uzyskanie informacji z Urzędu Skarbowego lub ZUS-u. Jeśli dłużnik pracuje w oparciu o umowę o dzieło, będzie to jednak dużo trudniejsze, ponieważ nie opłaca składek w ZUS, a podatek dochodowy odprowadzany jest przez zamawiającego dzieło, jeśli zamawiającym jest przedsiębiorstwo.

Nie oznacza to jednak, że komornik nie dowie się o dochodach, które dłużnik uzyskuje z pracy na umowę o dzieło. Komornik może zyskać dostęp do takich zarobków na podstawie wpływów na konto bankowe, a więc poprzez zajęcie konta bankowego dłużnika.

Jedną z czynności, którą wykonuje komornik, rozpoczynając egzekucję komorniczą, jest przesłanie zapytania do banków, w celu odnalezienia rachunków bankowych dłużnika i dokonania ich zajęcia. Fakt, że komornik nie dowie się o umowie o dzieło, nie oznacza więc, że nie będzie w stanie zająć wynagrodzenia otrzymywanego z jej tytułu.

Czy komornik dowie się o umowie zlecenie?

Jeśli osoba zatrudniona na umowę zlecenie uczy się i nie przekroczyła 26 roku życia, pracodawca nie ma obowiązku ubezpieczenia takiego pracownika w ZUS-ie. Również pracodawca zajmuje się rozliczaniem podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym, co utrudnia komornikowi znalezienie informacji o dłużniku.

Trzeba jednak pamiętać, że komornicy mają dostęp do systemu OGNIVO, pozwalającego na namierzenie kont bankowych należących do dłużnika, które następnie mogą zająć. W zasadzie jedynym sposobem na uchronienie się przed egzekucją z wynagrodzenia na umowie zlecenie jest przyjmowanie wypłaty w gotówce lub w innej formie, która nie wymaga przelewania pieniędzy na rachunek bankowy. O tym ile komornik może zabrać z umowy zlecenie <— pisałam tutaj.

Czy komornik dowie się, że pracuję?

Komornicy mają wiele sposobów na gromadzenie informacji o dłużniku. W celu ustalenia miejsca zatrudnienia dłużnika oraz otrzymywanych przez niego dochodów komornik może:

 • wysłać zapytanie do ZUS-u, aby uzyskać informacje na temat miejsca pracy oraz płatnika składek ubezpieczeniowych dłużnika,
 • wysłać zapytanie do Urzędu Skarbowego o źródło dochodu, miejsce zatrudnienia i konta bankowe dłużnika.

W ten sposób zazwyczaj komornikowi udaje się zdobyć niezbędne dane. Warto pamiętać, że znaczna większość egzekucji komorniczych przeprowadzana jest „zza biurka” i polega na zajmowaniu wynagrodzenia lub wpływów na konto. Jeśli komornikowi nie uda się ustalić miejsca zatrudnienia dłużnika, może wykorzystać system OGNIVO do znalezienia jego rachunków bankowych. Sprawdź: czy komornik może przyjść do pracy? obalamy mity!

Czy komornik dowie się o spadku?

Komornik może dowiedzieć się o spadku na kilka różnych sposobów. Na przykład, jeśli przedmiotem spadku jest nieruchomość, po przeprowadzeniu działu spadku informacja o nowym właścicielu zostanie zapisana w księdze wieczystej, która dostępna jest dla komornika.

Komornik może również uzyskać informacje o śmierci osoby spokrewnionej z dłużnikiem, na przykład od innych członków rodziny lub sąsiadów. W takiej sytuacji ma również dostęp do informacji na temat tego, czy przed sądem zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, więc jest w stanie ustalić, czy dłużnik otrzymał spadek.

Mam nadzieję, że zamieszczone w artykule pytania i odpowiedzi znacznie powiększą Wasza wiedzę na temat samej egzekucji komorniczej, oraz praw i obowiązków komornika. Niezależnie od okoliczności, dłużnikowi zawsze należy się prawo do złożenia skargi na czynności komornicze, jeśli ten uważa, że komornik przekroczył swoje uprawnienia lub nie dopełnił danego obowiązku.

Wzory pism komorniczych które mogą Ci się przydać:

Jeśli potrzebujesz któryś z poniższych wzorów, to wystarczy, że go pobierzesz, wydrukujesz i uzupełnisz swoimi danymi, by następnie wniosek doręczyć komornikowi osobiście lub drogą listowną (listem poleconym).

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia renty lub emerytury

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury renty

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury renty

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

zbieg-egzekucji-komorniczych-wzor-pisma

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej

Wniosek-o-obnizenie-kosztow-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek do wierzyciela o zawieszenie/odstąpienie od egzekucji komorniczej

Wniosek-do-wierzyciela-o-zawieszenie-odstąpienie-od-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek do wierzyciela o zawieszenie/odstąpienie od egzekucji komorniczej

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia świadczeń nieobjętych egzekucją

Wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-swiadczenia-swiadczen-nieobjetych-egzekucja

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia świadczeń nieobjętych egzekucją

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Artykuły, które musisz przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

5 komentarzy w “Co komornik MOŻE, a czego NIE może?! [20] pytań i odpowiedzi”
 1. Witam, dzisiaj był u mnie komornik pod adresem zameldowania (nie zastał mnie), zadzwoniłam do jego biura i umówiłam się na poniedziałek na spłatę (nie rozmawiałam z nim osobiście tylko ktoś odebrał telefon i tak mnie umówił ). A moje pytanie…Czy komornik może odwiedzić mnie jeszcze przez sobotę albo niedziele. Czy komornicy pracują w weekend?

  1. Janina Gołębiecka

   Komornicy przeprowadzają czynności urzędowe w dni od poniedziałku do soboty, w godz. od 7 do 21. Komornik, który przykładowo zacznie jakąś czynność przed godziną 21-wszą, nie ma obowiązku jej przerywać, jeśli miałoby to dość znacznie utrudnić mu egzekucję. Co jeszcze warto wspomnieć to to, że komornicy mogą wykonywać swoje czynności urzędowe nawet w dni wolne od pracy a także w czasie pory nocnej, ale wtedy zgodę musi wyrazić prezes sądu rejonowego w obrębie którego działa dany komornik.

   Musisz też wiedzieć, że komornik może dokonać dowolnej czynności egzekucyjnej nawet pod nieobecność dłużnika. Komornik ma wtedy obowiązek ustanowić świadków tej czynności… w takim więc wypadku, komornik może dokonywać swoich czynności komorniczych nie tylko w miejscu zamieszkania dłużnika, ale też i w miejscu prowadzenia przez dłużnika działalności.

   A kiedy komornik przyjmie interesanta (dłużnika)?

   Wiadomym jest, że dłużnik może przecież osobiście udać się także do kancelarii komorniczej. Godziny otwarcia kancelarii komorniczych a także godziny przyjęć interesantów zależą od warunków miejscowych w których działa komornik i warunki te ma obowiązek komornik uzgodnić z prezesem sądu rejonowego, przy którym działa. Jeśli sprawy są pilne, to komornik ma obowiązek przyjąć interesanta nawet poza godzinami pracy kancelarii komorniczej, nie wyklucza się też scenariusza, gdzie w szczególnie ważnych przypadkach, komornik ma obowiązek przyjąć interesanta nawet w niedziele i święta.

   Podsumowując: czy komornik pracuje w weekend? tak, komornik pracuje nawet w sobotę, ale w niedzielę już nie.

 2. Witam, mam kilku komorników, potrzebuje zmienić samochód osobowy, chce go kupić za 1,500 zł, a rynkowo jest warty 10tyś zł, czy komornik mi go zabierze? czy kupić samochód przez inna osobę a jeździć nim ja? Nie dam rady spłacać kredytów, bo mam dziecko niepełnosprawne, a samochód to moja ostatnia deska ratunku jechania z dzieckiem po lekarzach i do pracy tylko tyle mam.

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli kupisz samochód na swoje nazwisko, to komornik będzie miał prawo ten samochód zająć i sprzedać go na licytacji komorniczej, jeśli chcesz uniknąć zajęcia samochodu, to najlepiej jeśli kupiłabyś ten samochód przez kogoś.

 3. Miałam komornika i dziś został zamknięty w więzieniu, spłaciłam rok temu połowę zadłużenia, druga połowa nie była spłacona, ponieważ nie miałam dochodu, co teraz z tym zamkniętym komornikiem? czy mam się obawiać czy może zostało to zamknięte i nie będę już musiała spłacać tego długu? proszę o konkretną i szybką odpowiedź, pozdrawiam Marta.

Comments are closed.