Spłaciłam dług a KOMORNIK wciąż BLOKUJE konto bankowe?

Komornik sądu rejonowego dla Łodzi Śródmieścia (Łódź), zajął moje konto bankowe, oraz konto mojej matki emerytki, którego ja jestem współwłaścicielką. Konto mamy było zajęte już przez US, w związku z innym postępowaniem administracyjnym. Komornik o tym został poinformowany.

Dług, który miałam, spłaciłam, poinformowałam o tym pana Janusza Kruka, niezwłocznie, tego samego dnia mailem, a po kilku dniach listem poleconym, z załączonym potwierdzeniem przelewu. Poprosiłam, aby poinformował mnie o tym czy suma, jaką przelałam, jest wystarczająca.

O sumie zajęcia dowiadywałam się na raty. Sumę tą poznałam w Banku mojej mamy. Od wpłaty minął miesiąc (21 maja termin wpłaty). Dziś z mojego banku dowiedziałam się, że nadal konto jest zajęte.

Nie wiem co robić. Komornik nie odpowiada na korespondencję. O co chodzi z zajęciem konta, dowiedziałam się dopiero po wysłaniu trzeciej korespondencji. Problem polega na tym, ze ja mieszkam w Warszawie, a komornik działa w Łodzi…

Co zrobić, jeśli spłaciłam dług, poinformowałam o tym komornika, a komornik nadal nie odblokował mi konta i nie odpowiada na pisma?


Skarga na bezczynność komornika

Nie pozostaje Ci w takim razie nic innego jak złożenie skargi na bezczynność komornika. Przedmiotem skargi może być:

 • naruszenie przez komornika przepisów prawnych;
 • dokonanie nieprawidłowych czynności;
 • niedokonanie przez komornika należytych obowiązków, czyli zaniechanie obowiązków komorniczych.

Art. 767 KPC § 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

Skargę na komornika może wnieść:

 • Dłużnik,
 • wierzyciel;
 • małżonek dłużnika;
 • a także uczestnik postępowania egzekucyjnego, którego prawa naruszył komornik.

Źródło:

Art. 767 KPC § 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

Gdzie złożyć skargę na bezczynność komornika?

Skargę wnosi się bezpośrednio u komornika, który wg Ciebie wykazuje się rażącym niedopełnieniem swoich obowiązków, a zwolnienie spod zajęcia zajętego konta bankowego przez komornika po spłacie zadłużenia, jest rażącym niedopełnieniem obowiązków.

Art. 767 KPC § 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Po spłacie zadłużenia u komornika komornik ma obowiązek natychmiast zwolnić spod zajęcia wszelkie wierzytelności, a także inne świadczenia i prawa majątkowe, które zostały ówcześnie przez komornika zajęte!

3.. 2.. 1..

Po złożeniu skargi na bezczynność komornika komornik ma 3 dni na zapoznanie się ze skargą i ustosunkowanie się do niej. Jeśli komornik naprawi swój błąd, uwzględniając Twoją skargę, to sprawa jest załatwiona, jeśli natomiast komornik nie zgadza się z zarzutami, które wobec niego wyprowadziłaś, to komornik musi przekazać Twoją skargę na jego bezczynność czy zaniechanie, oraz wszystkie akta sprawy do sądu rejonowego, dla którego pracuje. Wtedy sąd rozpatrzy sprawę i wyda ostateczny wyrok.

Skarga na komornika powinna być wniesiona na piśmie, oraz musi spełniać kryteria pisma procesowego. W piśmie powinny znaleźć się między innymi:

 • dokładnie opisana zaniechana czynność komornika;
 • uzasadnienie i opis całej sytuacji;
 • sygnatura akt;
 • dane dłużnika i wierzyciela (wraz z adresem korespondencyjnym);
 • trzeba też wskazać, kto wnosi skargę na komornika i złożyć podpis;
 • dołączyć stosowną liczbę odpisów skargi.

Jak sformułować żądanie skarżącego?

W skardze na komornika należy jasno wskazać, o co wnosi skarżąca osoba, może to być:

 • uchylenie zaskarżonej czynności komorniczej;
 • zmiana zaskarżonej czynności komorniczej;
 • żądanie dokonania czynności komorniczej.

A więc, skoro komornik nie zwolnił jeszcze spod zajęcia Twojego konta bankowego, mimo spłaty całego długu u komornika, to Twoim żądaniem dokonania przez komornika czynności, będzie zwolnienie spod zajęcia tego konta bankowego.

Myślę, że złożenie skargi na bezczynność tudzież zaniechanie komornika, będzie skutecznym sposobem, bo komornik nie będzie mógł Cię teraz zignorować, będzie miał jednak 3 dni na ustosunkowanie się do Twojego żądania lub będzie musiał przekazać skargę do sądu, gdzie sąd rozstrzygnie spór.

O wszystkim zostaniesz poinformowana listownie. Wzór skargi na komornika <– dostępny jest tutaj, wystarczy ją wydrukować, wypełnić i wysłać listem poleconym na adres komornika. Życzę powodzenia Agnieszko, daj znać jak poszło! Trzymam kciuki.

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Artykuły, które również powinnaś przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze