Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – [WZÓR]

Postępowanie cywilne przed sądem wymaga przestrzegania określonych terminów. Może się jednak zdarzyć, że dochodzi do przekroczenia wymaganego terminu z powodu wypadków losowych. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu

Przygotowanie pisma w tej sprawie nie jest trudne, a sam wniosek nie należy do bardzo sformalizowanych. Warto jednak wziąć pod uwagę, że od tego dokumentu będą w dużym stopniu zależały dalsze losy postępowania toczącego się przed sądem.

Dokument, który zostanie przygotowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub złożony zbyt późno, będzie odrzucony przez sąd, dlatego należy dokładnie wiedzieć, jak powinien wyglądać prawidłowy wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Aby uzyskać przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu, trzeba spełnić pięć warunków:

 • złożyć prawidłowo przygotowany wniosek o przywrócenie terminu,
 • uprawdopodobnić brak winy w uchybieniu terminu, czyli przygotować odpowiednie uzasadnienie i dowody, potwierdzające wskazane okoliczności,
 • wniosek należy złożyć w ciągu tygodnia,
 • równocześnie ze złożeniem wniosku trzeba dokonać czynności, której termin ma zostać przedłużony, czyli złożyć sprzeciw,
 • uchybienie terminu spowodowało negatywne skutki dla wnioskodawcy.

Przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu nigdy nie następuje z urzędu, dokonuje się go jedynie na wniosek.

Kiedy złożyć wniosek o przywrócenie terminu złożenia sprzeciwu?

Postępowanie cywilne wymaga działania w określonych ramach czasowych. Zgodnie z prawem wszystkie czynności wykonane po terminie nie wywołują zamierzonych skutków prawnych. Kiedy termin minął, istnieje możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu złożenia sprzeciwu.

Jest to rozwiązanie, które stosuje się w sytuacjach różnych wydarzeń losowych, np. katastrofy, klęski żywiołowej, pobytu w szpitalu, a także w przypadku otrzymania błędnej informacji na temat obowiązujących procedur lub przy zmianie adresu.

Trzeba pamiętać, że przepisy dokładnie określają terminy i przypadki, w których możliwe jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu składany jest przez stronę, która miała obowiązek dokonania czynności procesowej. Taki dokument może zostać również złożony przez pełnomocnika procesowego, przedstawiciela ustawowego lub interwenta ubocznego.

Wniosek składa się jedynie w sytuacji, w której strona nie dokonała czynności sądowej bez swojej winy, a także w sytuacji, kiedy przywrócenie terminu nie powoduje ujemnych skutków procesowych. Nie można przywrócić terminu instrukcyjnego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu powinien zostać złożony na piśmie. Dokument należy skierować do sądu, w którym miała być dokonana dana czynność, czyli do sądu, w którym zapadła decyzja w sprawie. Wypełnione pismo należy złożyć jak najszybciej.

Obowiązuje termin jednego tygodnia od chwili, w której zainteresowany dowiedział się o czynności sądu lub sprawie i mógł złożyć sprzeciw. Na przykład osoba, która nie mogła złożyć sprzeciwu z powodu hospitalizacji, powinna złożyć wniosek w ciągu siedmiu dni od chwili wyjścia ze szpitala.

Przy składaniu pisma trzeba jednocześnie dokonać czynności procesowych, których termin minął, czyli wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy dostarczyć również sprzeciw.

Jak uzasadnić wniosek o przywrócenie terminu?

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu należy właściwie uzasadnić, czyli uprawdopodobnić okoliczności, które świadczą o braku winy w uchybieniu terminu.

Trzeba wyjaśnić, dlaczego termin nie został dotrzymany oraz z jakiej przyczyny to nastąpiło. Celem przygotowywania uzasadnienia jest przekonanie sądu, że fakty wskazane przez stronę składającą wniosek rzeczywiście wystąpiły i doprowadziły do przekroczenia terminu. Takie uzasadnienie musi opierać się na obiektywnych przesłankach.

Przykładowe uzasadnienie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia terminu:

 • Pozew został wysłany pod adres, pod którym wnioskodawca nie przebywał. Najlepszym dowodem, który potwierdza taką przyczynę uchybienia terminowi, jest zaświadczenie poświadczające miejsce zameldowania. Nie każdy jednak jest zameldowany w nowym miejscu zamieszkania. W takiej sytuacji dowodem będzie również korespondencja przesyłana na nowych adres, na przykład rachunki za media. Jeśli wnioskodawca przeprowadził się do innego kraju, dowodem jest np. zaświadczenie wydane przez zagranicznego pracodawcę, a także kopie biletów lotniczych, wiza, rachunki za wynajem mieszkania itp. Jeszcze innym rozwiązaniem jest wskazanie we wniosku świadków, którzy mogą potwierdzić wskazane okoliczności.
 • Uzasadnieniem wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu może być również choroba, jednak nie w każdym przypadku. Problemy zdrowotne muszą spełniać warunki określone w ustawie, tzn. powinny być wydarzeniem nadzwyczajnym, którego skutki są niemożliwe do przewidzenia i które sprawia, że wnioskodawca nie był w stanie podjąć czynności procesowych. Przykładem sytuacji, spełniającej warunki stawiane przez obowiązujące przepisy, jest hospitalizacja.
 • Czasem dochodzi do sytuacji, w której domownik nie przekazał wnioskodawcy korespondencji z sądu. Uzasadnienie takich okoliczności jest trudne, ponieważ oświadczenie domownika o nieprzekazaniu przesyłki musi również zostać uzasadnione, tzn. powinno znajdować oparcie w zasadach racjonalnego działania i obiektywnych okolicznościach.

Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu jest niezaskarżalne. Złożenie takiego dokumentu nie wstrzymuje wykonania orzeczenia ani postępowania toczącego się w danej sprawie.

… co jeśli sąd odrzuci wniosek o przywrócenie terminu na sprzeciw?

Jeśli sąd odmówi przywrócenia terminu, taką decyzję można zakwestionować w ramach zaskarżenia orzeczenia, które kończy postępowanie w sprawie. Jeśli od uchybienia terminu minął rok, przywrócenie terminu jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Co powinien zawierać wniosek o przywrócenie terminu?

We wniosku o przywrócenie terminu powinna znaleźć się informacja na temat czynności procesowej, której dotyczy wniosek. Niezbędnym elementem takiego dokumentu jest również wyjaśnienie, dlaczego czynność nie została dokonana oraz wykazanie, że nie stało się to z winy wnioskodawcy. Trzeba również wskazać datę, kiedy ustała przyczyna uchybienia, np. nastąpiło wyjście ze szpitala. Podane uzasadnienie zostanie następnie zbadane przez sąd.

Podsumowując – wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu można składać jedynie w określonych przypadkach. Jest to uzasadnione, jeśli uchybienie terminu nie nastąpiło z winy wnioskodawcy i przyniosło negatywne skutki.

Dokument należy złożyć w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia w sądzie, w którym toczy się postępowanie. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i trzeba dołączyć do niego odpowiednie dowody.

Wraz ze złożeniem wniosku trzeba dokonać czynności, której termin został przekroczony. Każdy wniosek o przywrócenie terminu jest badany przez sąd pod kątem jego zasadności. Złożenie wniosku nie wpływa w żaden sposób na tok prowadzonego postępowania.

Wniosek o przywrócenie terminu – opłata sądowa

Wniosek jest wolny od jakichkolwiek opłat! nie poniesiesz absolutnie żadnych kosztów.

Wniosek o przywrócenie terminu – Kpc

Art. 169. § 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

§ 2. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek.

§ 3. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej.

§ 4. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.

Mam nadzieję, że wiesz już, na czym polega przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu. Nie jest zbyt zawiła kwestia i na pewno poradzisz sobie ze złożeniem takiego wniosku do sądu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Artykuły, które koniecznie musisz przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

3 komentarzy w “Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – [WZÓR]”
 1. Witajcie, właśnie szukałem wniosek o przywrócenie terminu, dzięki za jego zamieszczenie, pisma do mnie były kierowane na nieaktualny adres i nie wiedziałem, że sąd wydał przeciwko mnie nakaz zapłaty, muszę wnieść wniosek żeby sąd termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty przywrócił, dzięki jeszcze raz za wzór pisma!

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj, mam nadzieję, że wzór się przydał! pozdrowienia!

 2. Czy o przywrócenie terminu sprzeciwu trzeba opłacić. Jeżeli tak to jaka kwota

Comments are closed.