Sprzeciw od nakazu zapłaty – formularz i omówienie krok po kroku

Witam, jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty? tak, żeby zatrzymał on ściąganie długu? dług, który chcą ze mnie ściągnąć, jest przedawniony, a także zmieniłem adres zamieszkania i pisma z sądu i od komornika wysyłane były na inny stary adres, pod którym już nie mieszkam.

Jak napisać uzasadnienie? jaki jest termin? przydałby się też wypełniony wzór takiego pisma… Proszę o pomoc.


Sprzeciw od nakazu zapłaty

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty

Skoro otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zwykłym lub uproszczonym, to przede wszystkim nie możesz panikować, lecz jak najszybciej zacząć działać, bo  pamiętaj, że na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty masz jedynie 14 dni. Czas więc działa na Twoją niekorzyść!

Te dwa tygodnie to termin ustawowy i nie masz żadnego wpływu na to, by termin ten wydłużyć. Jedynie, gdyby do przekroczenia tego terminu doszło nie z Twojej winy, wtedy możesz złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – formularz

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Jeśli więc starasz się wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty, a 14-dniowy termin upłynął nie z Twojej winy (np. zmiana adresu zamieszkania, choroba, wypadek, czy inne zdarzenie losowe), to ustawa wymaga, żeby sprzeciw od nakazu zapłaty wniesiony był razem z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

Jeśli złożysz sam wniosek o przywrócenie terminu, to sąd wezwie Cię do uzupełnienia wniosku o sam sprzeciw od nakazu zapłaty.

Na jakim formularzu wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty?

Art. 503. Sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym

§ 1. Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

§ 2. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy.

Sprzeciw od nakazu należy zatem wnieść na specjalnym formularzu, jeśli pozew był na specjalnym formularzu składany w sądzie. A jeśli pozew przeciwko dłużnikowi wniesiono w formie pisemnej lub w tzw. EPU, to sprzeciw można wnieść w zwykłej pisemnej formie.

Jeśli na wniesiony na formularzu pozew odpowiesz sprzeciwem w formie pisemnej lub będzie on zawierał braki w postaci niewypełnionych pól, czy nie będzie podpisany, to zostaniesz wezwany przez sąd do uzupełnienia braków formalnych, gdzie będziesz mieć tydzień na ich uzupełnienie, lub przesłanie sprzeciwu w prawidłowej formie.

Jeśli nie zmieścisz się w tych 7 dniach, to sprzeciw zostanie przez sąd odrzucony i nakaz zapłaty uprawomocni się, umożliwiając tym samym wierzycielowi wszczęcie przeciwko Tobie egzekucji komorniczej.

Podstawa prawna

Art. 504. Odrzucenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym

§ 1. Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie.

§ 2. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku.

UWAGA: z tego, co wiem, to firmy windykacyjne celowo składają pozwy o zapłatę na urzędowych formularz, bo wiedzą, że dłużnicy mają właśnie najwięcej problemów z wypełnieniem sprzeciwu od nakazu zapłaty na urzędowym formularzu, firma windykacyjna tym samym zwiększa swoje szanse na to, że dłużnik nie będzie wiedział jak taki sprzeciw wypełnić i wnieść w sądzie, co doprowadzi do uprawomocnienia się nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – uzasadnienie

Zarzuty to środek na zaskarżenie wydanego przez sąd nakazu zapłaty i przeciwstawienie się skutkom jego uprawomocnienia – a więc jest to środek odwoławczy.

Oczywiście wnosząc zarzuty od nakazu zapłaty, tylko wstrzymujemy uprawomocnienie nakazu, ale jeśli zarzuty i uzasadnienie nie będą prawdziwe, lub poparte solidnymi dowodami, to nakaz zapłaty i tak uprawomocni się.

Jak powinno wyglądać uzasadnienie nakazu zapłaty i na jakie zarzuty można powołać się?

W zależności od sytuacji każdego pozwanego można posłużyć się np. takimi zarzutami:

 • niewłaściwość sądu,
 • nieprawidłowa kwota przedmiotu sporu,
 • nieistnienie i zakwestionowanie długu,
 • przedawnienie długu,
 • wcześniejsze spłacenie zadłużenia.

Pismo zawierające zarzuty od nakazu zapłaty – wymogi formalne

Pismo spełniać musi szereg wymagań, które jasno określa art. 126 Kodeks postępowania cywilnego:

 • oznaczenie sądu, do którego kierujemy sprzeciw od nakazu zapłaty,
 • dane stron biorących udział w sporze (imię, nazwisko, PESEL, adres, a gdy w sprawie udział bierze firma, należy podać jej NIP lub KRS),
 • oznaczenie rodzaju pisma (Sprzeciw od nakazu zapłaty),
 • uzasadnienie wniosku i dowody potwierdzające okoliczności sprzeciwu,
 • własnoręczny podpis strony lub pełnomocnika,
 • wymiana załączników, które strona dołącza do wniosku.

Ile kosztuje wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty?

Opłata od zarzutów nakazu zapłaty to 3/4 opłaty stosunkowej, a więc, jeśli jest to pozew o zapłatę, gdzie opłata od pozwu wynosi 5% wartości sporu, to koszty wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty będą kształtować się w ten sposób:

Przykład:

 • Wartość przedmiotu sporu: 10 000 zł
 • Opłata od pozwu: 5%
 • Opłata od zarzutów od nakazu zapłaty: 3/4 z 5%

Jak to obliczyć?

Bardzo proste zadanie, 5% z 10 000 zł = 500 zł, a 3/4 z 500 zł = 375 zł.

Czyli jeśli otrzymasz nakaz zapłaty, gdzie wartość sporu wynosi 10 000 zł, to wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty, poniesiesz koszt w wysokości 375 zł. Opłatę za złożenie sprzeciwu należy wnieść którymś z poniższych sposobów zapłaty:

 • w kasie sądu,
 • za pomocą znaczka sądowego,
 • przelewem bankowym na konto sądu.

Jak nie płacić za wniesione zarzuty?

Aby nie płacić za wniesienie zarzutów od nakazu, musisz wypełnić oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania oznajmiając, że nie jesteś w stanie zapłacić opłaty od sprzeciwu bez wyraźnego uszczerbku utrzymania koniecznego dla Ciebie i rodziny.

Co dalej wydarzy się po złożeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Jeśli wniesiesz sprzeciw w terminie, we właściwej formie i do właściwego sądu, to sąd wyznaczy rozprawę i doręczy powodowi (wierzycielowi) Twój sprzeciw i wezwie go na rozprawę.

Powód będzie musiał odnieść się do wszystkich zarzutów, jakie wymieniłeś w sprzeciwie od nakazu zapłaty i spróbować je obalić. Jeśli powód nie będzie w stanie przeciwstawić się Twoim zarzutom, to nakaz zapłaty zostanie pozbawiony mocy.

Podsumowując

Zarzuty od nakazu zapłaty to rodzaj środka zaskarżenia, które przewiduje postępowanie nakazowe. Pozwanemu przysługuje zaskarżenie od nakazu zapłaty (sprzeciw) w pierwszym etapie postępowania sądowego. Na podstawie art. 493 § 1 k.p.c. pozwany musi określić, czy nakaz zapłaty zaskarża w całość lub w części i przedstawić zarzuty.

Termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wynosi 14 dni od daty otrzymania nakazu, prawo przewiduje także przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu, jeśli pozwany z przyczyn od niego niezależnych, nie był w stanie wnieść sprzeciwu w wymaganym 14-dniowym terminie.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze