Odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty WZÓR

Jak napisać odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty? Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym to środek zaskarżenia, jaki przysługuje stronie pozwanej (a więc np. dłużnikowi).

Wstęp

odpowiedz-na-sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-pdf-docSprzeciw nie przesądza jednak o dalszym biegu sprawy – powód (czyli wierzyciel) ma prawo nadal bronić swoich racji, składając m.in. odpowiedź na sprzeciw. Aby ułatwić Ci przygotowanie takiej odpowiedzi, która spełni wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty, który pobierzesz poniżej:

Odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty wzór

odpowiedz-na-sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty WZÓR

Pozwany zaskarżył nakaz zapłaty, co można zrobić?

Co to jest nakaz zapłaty? nakaz zapłaty to orzeczenie sądowe, które sąd wydaje tylko w niektórych sytuacjach, uwzględniając powództwo w całości. Co istotne, sąd wydaje nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym. Przepisy z tym związane uregulowane są w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

Podjęcie walki i złożenie odpowiednich wniosków dowodowych jest o tyle istotne, że w czasie postępowania sądowego obowiązkiem przewodniczącego jest przeprowadzenie jawnego postępowania dowodowego.

Dlatego, kiedy sprawa o zapłatę jest sporna, pozwany nie uznaje powództwa i składa sprzeciw, warto podjąć starania, by w trakcie rozprawy udowodnić swoje racje.

Przede wszystkim po otrzymaniu sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, strona powodowa powinna skupić się na odparciu zarzutów podnoszonych przez pozwanego w treści sprzeciwu i w kolejnych pismach procesowych.

Strona powodowa może zająć stanowisko, składając rzetelnie przygotowaną odpowiedź na sprzeciw.

Decydując się na taki krok, warto wykorzystać odpowiedź na sprzeciw – wzór przygotowany przez prawnika, który można wygodnie modyfikować i dostosowywać do realiów danej sprawy sądowej.

 

Jak napisać odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty?

Otrzymując sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, sąd zobligowany jest przeprowadzić rzetelne postępowanie dowodowe. Dlatego odpowiedź powinna zawierać rozszerzenie pozwu.

Jeśli w treści pozwu o zapłatę nie zostały podniesione wszelkie okoliczności sprawy świadczące o istnieniu zobowiązania oraz fakcie, że upłynął termin wymagalności zapłaty, a roszczenie nie jest przedawnione, strona powodowa powinna odnieść się do wszystkich tych kwestii.

Strona powodowa powinna również podjąć starania, by w treści odpowiedzi znalazły się odpowiedzi odnośnie twierdzeń strony przeciwnej.

Dla rozjaśnienia:

Jeśli pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty podniósł brak istnienia zobowiązania, obowiązkiem powoda, który dąży do wygrania sprawy, jest wykazanie odpowiednimi dowodami, że dług istnieje i jest wymagalny.

Na odpowiednie dowody należy przywołać się w treści odpowiedzi na sprzeciw, a następnie dowody w postaci dokumentów należy złożyć w sądzie.

W sprawach o zapłatę dowodem będą przede wszystkim umowy, przelewy bankowe i prowadzona pomiędzy stronami postępowania korespondencja.

Warto dodać, że przygotowanie odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym będzie też odpowiednim momentem do powołania dowodów z przesłuchania świadków.

Na świadków warto wskazywać osoby, które mają wiedzę na temat zobowiązań łączących strony postępowania, a dodatkowo mogą jasno i rzetelnie wypowiedzieć się przed sądem i są wiarygodne.

Dodatkowo przygotowując odpowiedź na sprzeciw, należy pamiętać o dopełnieniu warunków formalnych. Przede wszystkim pismo powinno zostać odpowiednio oznaczone.

W treści odpowiedzi zawrzeć należy:

  • nazwę sądu i wydziału
  • sygnaturę akt sprawy
  • dane stron postępowania, ewentualnie ich pełnomocników
  • nazwę pisma
  • zgłaszane wnioski.

Odpowiedź należy własnoręcznie podpisać i złożyć w sądzie w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla strony pozwanej. Tak samo w dwóch egzemplarzach należy złożyć każdy z załączników.

 

Jaki jest termin na odpowiedź na sprzeciw?

Otrzymując wezwanie do przygotowania i złożenia odpowiedzi na pozew, strona powodowa powinna zapoznać się z pouczeniem sądu. W treści pouczenia znajdować powinien się bowiem termin, w czasie którego odpowiedź powinna zostać przygotowana i złożona w sądzie.

Ustawodawca nie wskazał terminu, w jakim odpowiedź powinna zostać złożona, jednak w większości spraw przewodniczący dają stronie dwa tygodnie na wypowiedzenie się co do sprzeciwu pozwanego, choć zdarzają się sytuacje – najczęściej w większych sądach, kiedy terminy te są znacznie dłuższe i wynoszą np. miesiąc.

Na koniec dodam, że warto dochować zakreślony przez sąd termin na złożenie odpowiedzi na sprzeciw pozwanego, inaczej istnieje ryzyko, że wnioski i argumenty zawarte w treści odpowiedzi zostaną przez sąd odrzucone jako spóźnione.

Tutaj koniecznie należy pilnować terminu odbioru pisma z sądu rejonowego, bowiem termin liczy się właśnie od dnia, w którym odebraliśmy list.

Podsumowanie

Sprzeciw od nakazu zapłaty pozwany wnosi do sądu listem poleconym, jednak to nie jedyna droga – pozwany może bowiem wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty bezpośrednio w sądzie w biurze podawczym, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania nakazu zapłaty (daty otrzymania nakazu zapłaty).

Datę odbioru nakazu zapłaty sąd będzie znać na podstawie weryfikacji systemu Poczty Polskiej, ponieważ nakaz zapłaty jest doręczany przesyłką rejestrowaną.

Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty po terminie podlega odrzuceniu z automatu (wszystkie szczegóły odnoszące się do tej kwesti pozwany znajdzie na nakazie zapłaty).

Co dla powoda oznacza fakt złożenia sprzeciwu przez pozwanego? W takim scenariuszu powód może wnieść odpowiedź na sprzeciw, dalej usiłując wyegzekwować wierzytelność.

W odpowiedzi należy podważyć to, na co pozwany powołuje się w sprzeciwie, zatem odnieść się należy bezpośrednio do twierdzeń drugiej strony i starać się je obalić – inaczej nakaz zapłaty traci moc.

 

Podstawa prawna: Kodeks Postępowania Cywilnego.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze