Sprzeciw od nakazu zapłaty [WZÓR] + lista WAŻNYCH wskazówek

Poniżej znajdziesz informacje, na temat tego, czym jest sprzeciw od nakazu zapłaty, do jakiego sądu należy złożyć sprzeciw, oraz jaki termin wiąże pozwanego, by skutecznie wnieść sprzeciw od nakazu, z którym się nie zgadzasz.

A w dalszej części artykułu zamieszczę wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty, który możesz pobrać, wydrukować i wypełnić!


Sprzeciw od nakazu zapłaty

sprzeciw-od-nalazu-zaplaty-wzor

Postępowanie upominawcze jest wygodną alternatywą dla zwykłego postępowania sądowego. Dlatego, tą dużo tańszą, prostszą i mniej sformalizowaną drogę uzyskania tytułu wykonawczego wybiera coraz więcej podmiotów, które na drodze sądowej chcą dochodzić zapłaty swych roszczeń.

Niestety nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym stał się w ostatnich latach również narzędziem w rękach wyspecjalizowanych firm zajmujących się ściąganiem starych, przedawnionych i często niepewnych należności.

Dłużnik po otrzymaniu nakazu zapłaty roszczenia, z którym się nie zgadza, nie musi od razu biec na pocztę, by dokonać przelewu zasądzonych przez sąd należności.

Dłużnik ma prawo wnieść sprzeciw, broniąc swoich racji i podnosić zarzuty, które skutkować mogą oddaleniem przez sąd powództwa o zapłatę.

Tym samym podpowiadamy, jakie kroki podjąć by nie spłacać niesłusznego długu!

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Czym jest sprzeciw od nakazu zapłaty?

Jest to nic innego jak wniesienie odwołania od wydanego przez sąd, czy referendarza sądowego rozstrzygnięcia nakazującego pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami.

W myśl zasadom regulującym postępowanie upominawcze (art. 4971 i następne kodeksu postępowania cywilnego) sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym przysługuje pozwanemu co do całości roszczenia lub jego części.

Tak więc pozwany może zaskarżyć cały nakaz zapłaty np. w przypadku kiedy zaprzecza istnieniu zobowiązania, podnosi zarzut przedawnienia roszczenia lub zarzut spłaty należności. Ponadto pozwany może zaskarżyć jedynie część roszczenia, uznając powództwo w pozostałej części.

Do jakiego sądu i w jakim terminie?

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym należy złożyć do sądu, który wydał nakaz.

Pozwany może złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty osobiście w biurze podawczym sądu lub przesłać go do sądu listem poleconym w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od dnia od doręczenia nakazu. W przypadku uchybienia terminowi sąd odrzuci sprzeciw bez badania jego zasadności.

Dwutygodniowy termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty liczony jest wraz z dniami wolnymi od pracy (niedziela, święta).

Dlatego, jeśli nakaz został odebrany np. w poniedziałek, to termin do złożenia sprzeciwu upłynie również w poniedziałek.

Co więcej, sobota została zaliczona do dnia pracującego, dlatego, jeśli nakaz odebrano właśnie w ten dzień, to upływ terminu do złożenia sprzeciwu upłynie również w kolejną sobotę, pomimo że sądy w tym dniu nie pracują.

Co sprzeciw powinien zawierać?

Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy. Druki gotowych formularzy dostępne są na stronach sądów i można je wygodnie wypełnić w wersji komputerowej lub wydrukować i dopiero wypełnić ręcznie.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty zawrzeć należy:

 • oznaczenie sądu, do którego sprzeciw jest składany (nazwa i adres sądu, oraz wydział, w którym sprawa została rozpoznana)
 • oznaczenie stron (imię, nazwisko, adres, nr PESEL pozwanego, dane powoda, dane pełnomocników, jeżeli strony korzystają z reprezentacji adwokackiej lub radcowskiej)
 • sygnatura akt sprawy
 • oznaczenie pisma (sprzeciw od nakazu zapłaty)
 • osnowę wniosku (wniosek o oddalenie powództwa w całości, wniosek o oddalenie powództwa w części, wniosek o odrzucenia pozwu)
 • uzasadnienie sprzeciwu (np. okoliczność wygaśnięcia zobowiązania, okoliczność spłaty, zarzut nieistnienia lub przedawnienia roszczenia, zarzut niewykazania przejścia uprawnień w sytuacji cesji wierzytelności)
 • dowody na poparcie przytoczonych okoliczności (np. dokument zapłaty, odpis ugody)
 • podpis z datą
 • lista załączników.

Sprzeciw złożyć należy w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami – jeden dla sądu, drugi dla strony powodowej.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie podlega żadnej opłacie sądowej.

Uzasadnienie sprzeciwu

Największym problem, z którym spotykają się osoby zamierzające samodzielnie przygotować i złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty jest sformowanie wniosków i zarzutów.

Sprawa nie jest jednak tak skomplikowana, jak się z góry wydaje. Najważniejsze, to wskazanie czy zaskarżeniu podlega cały nakaz (dochodzona należność, odsetki, koszty), czy jedynie jego część.

Jeżeli pozwany zaskarża część należności, to przedstawić musi dowody na poparcie twierdzeń, że w pozostałym zakresie należność jest roszczeniem niezasadnym, czyli całkiem podobnie, jak przy zaskarżeniu całego nakazu.

Jakie zarzuty podnieść w sprzeciwie?

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany może podnieść następujące zarzuty:

 • nieistnienia zobowiązania (wierzytelność nigdy nie istniała)
 • spłaty zobowiązania (wierzytelność została spłacona przez pozwanego przed dniem wniesienia przez powoda pozwu o zapłatę)
 • potrącenia roszczenia (wierzytelność została potrącona z przysługującej pozwanemu wierzytelności w stosunku do strony powodowej – fakt ten należy wykazać stosownym dokumentem)
 • przedawnienia roszczenia (roszczenie, o które powód wnosi, uległo przedawnieniu na skutek upływu terminów, o których mowa w kodeksie cywilnym).
 • Ponadto pozwany może formułować własne zarzuty, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy.

Co, jeśli nie masz uzasadnienia do sprzeciwu od nakazu?

Do sprzeciwów od nakazów zapłaty stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o pismach procesowych.

I tak zgodnie z zapisem art. 127 kpc. w pismach procesowych mających na celu przygotowanie rozprawy (pisma przygotowawcze) należy podać zwięźle stan sprawy, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych, wreszcie wskazać dowody, które mają być przedstawione na rozprawie, lub je załączyć.

W pismach przygotowawczych strony mogą wskazywać podstawy prawne swoich żądań lub wniosków.

Co więcej, już z samej treści art. 503 § 1 kpc. odnoszącego się bezpośrednio do sprzeciwu od nakazu zapłaty wynika, że pozwany w piśmie zawierającym sprzeciw powinien wskazać okoliczności faktyczne sprawy.

Czyli w sprzeciwie od nakazu zapłaty znaleźć musi się, chociażby krótkie uzasadnienie, które w praktyce może brzmieć w jednym, dwóch zdaniach, ale opisywać będzie stan faktyczny zaistniały pomiędzy stronami.

Czy warto składać sprzeciw od nakazu?

Sprzeciw od nakazu zapłaty nie musi być skomplikowanym i czasochłonnymi pismem. Jednak jego wniesienie daje szansę zmiany przez sąd pierwotnego rozstrzygnięcia na skutek aktywnego udziału strony pozwanej w sprawie.

Prawidłowo wniesiony sprzeciw, który nie podlega żadnej, opłacie sądowej powoduje, że w wydany uprzednio nakaz zapłaty traci moc, a sąd kieruje sprawę na rozprawę, podczas której wysłuchuje stron postępowania oraz przeprowadza postępowanie dowodowe, co daje szansę pozwanemu na uchylenie się od obowiązku zapłaty nienależnego świadczenia.

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze