Przedawnienie nakazu zapłaty i odsetek – [JAK obliczyć?]

Witam, chodzi o przedawnienie nakazu zapłaty i odsetek. Nakaz zapłaty Sądu Rejonowego Lublin-Zachód z dn. 28-11-2011 r. klauzula wykonalności z dnia 14-02-2012 r. czy komornik ma prawo egzekwować należność, czy nakaz się już przedawnił? Odsetki przekroczyły kwotę główną już trzykrotnie czy powinny być dalej naliczane?

Pytanie polega na tym, czy jest możliwość zatrzymania egzekucji komorniczej oraz wysłania do e-sądu wniosku o cofnięcie klauzuli wykonalności ze względu na przedawnienie (długu) nakazu zapłaty?


Czy komornik egzekwuje przedawniony dług? – jak liczyć terminy przedawnienia?

Witam, w myśl obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego roszczenie o zapłatę świadczenia orzeczonego nakazem zapłaty przedawnia się z upływem lat sześciu. Tak brzmi art. 125 § 1 kc. w swym nowym brzmieniu obowiązującym od 9 lipca 2018 roku.

Jednakże dla ustalenia, czy w twoim przypadku doszło do przedawnienia orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie roszczenia, zwrócić trzeba uwagę również na zapis art. 118 kc., w brzmieniu:

“Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”.

Tak, więc biorąc pod uwagę powyżej cytowany przepis, wiesz już, że w twojej sprawie nie doszło do przedawnienia roszczenia i wierzyciel miał podstawy prawne, by zapłaty należności dochodzić właśnie w postępowaniu egzekucyjnym.

Przedawnienie roszczenia stwierdzonego nakazem zapłaty

Dla jasności napiszę: nakaz zapłaty został wydany w lutym 2012 roku, tak więc biorąc pod uwagę nową regulację prawną, która skróciła bieg terminu przedawnienia roszczeń stwierdzonym orzeczeniem sądu, z 10 lat do 6 roszczenie o zapłatę przedawni się z ostatnim dniem roku kalendarzowego, w którym minęło owe 6 lat.

Tak, 6 lat upłynęło w lutym 2018 roku, ale roszczenie przedawniłoby się dopiero w ostatnim dniu roku, czyli 31 grudnia, gdyby wierzyciel nie złożył wniosku egzekucyjnego.

Wszczynając egzekucję wierzyciel „przywrócił” sobie termin przedawnienia roszczenia zyskując kolejnych 6 lat, w przypadku gdy egzekucja okazałaby się bezskuteczna.

A termin nowego biegu przedawnienia roszczenia rozpocznie swój bieg dopiero po prawomocnym zakończeniu obecnej sprawy egzekucyjnej.

Odpowiedź na twoje pytanie brzmi:

Twój dług nie uległ przedawnieniu i komornik egzekwuje należne świadczenie, składanie jakiegokolwiek pisma do sądu w tym przedmiocie nie będzie zasadnym.

Przedawnienie odsetek – jak liczyć?

Odnosząc się jednak do drugiej kwestii, czyli egzekucji odsetek od roszczenia głównego, muszę napisać, że tu sprawa nie jest tak oczywista.

Wiemy już, że zgodnie z regulacją zawartą w art. 125 § 1 kc. odsetki, jako świadczenie okresowe przedawniają się z upływem lat trzech.

Co do zasady wierzyciel może dochodzić zapłaty odsetek jedynie za ostatnie trzy lata.

Jednakże tak, jak przy innych należnościach, tak i przy odsetkach może dojść do przerwania biegu przedawnienia roszczenia.

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, by stwierdzić, czy wierzyciel egzekwuje przedawnione odsetki, to ustalenie okresu, za jaki dochodzone są odsetki w przedmiotowym postępowaniu egzekucyjnym.

Jeżeli są to rzeczywiście ostatnie trzy lata, to należy przyjąć, że egzekucja przebiega prawidłowo.

Jeżeli natomiast odsetki naliczane są za okres dłuższy, to musisz znów ustalić, czy na przestrzeni ostatnich sześciu lat (od wydania przez sąd postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty do złożenia wniosku egzekucyjnego) nie doszło do przerwania biegu przedawniania roszczenia.

Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia

Zgodnie z treścią art. 123 § 1 kc. bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.

Zatem, jeśli obecnie prowadzone postępowanie egzekucyjne nie jest pierwszym na niniejszy nakaz zapłaty lub miały miejsce inne zdarzenia, o których mówi art. 123 kc, mogło dość do przerwania biegu przedawnienia roszczenia, a twój wierzyciel zyskał prawo żądania zapłaty odsetek za cały okres – od dnia powstania roszczenia.

Wniosek dłużnika o ograniczenia egzekucji

Jednak w przypadku, kiedy uda ci się ustalić, że żądane odsetki nie są należne, bo uległy przedawnieniu, masz prawo domagać się od wierzyciela ograniczenia egzekucji o kwotę przedawnionych odsetek.

Żądanie ograniczenia egzekucji należy wysłać listem poleconym, wyznaczając wierzycielowi odpowiedni termin, po upływie którego zastrzeżesz, że złożysz do sądu powództwo przeciwegzekucyjne, o którym mówi art. 840 w § 1 pkt 2:

“Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:
po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne”.

Podsumowując:

Mam nadzieje, że wiesz już, co możesz zrobić, by ustalić, czy roszczenie o zapłatę odsetek uległo przedawnieniu. A jeśli tak się stało, to masz prawo żądać od wierzyciela ograniczenia egzekucji pod rygorem skierowania do sądu powództwa przeciwegzekucyjnego. Życzę powodzenia i pomyślnego rozwiązania sprawy!

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Prośba o umorzenie odsetek

Prośba o umorzenie odsetek – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

4 komentarzy w “Przedawnienie nakazu zapłaty i odsetek – [JAK obliczyć?]”
 1. Cytuję część artykułu powyżej – “Dla jasności napiszę: nakaz zapłaty został wydany w lutym 2012 roku, tak więc biorąc pod uwagę nową regulację prawną, która skróciła bieg terminu przedawnienia roszczeń stwierdzonym orzeczeniem sądu z 10 lat do 6 roszczenie o zapłatę przedawni się z ostatnim dniem roku kalendarzowego w którym minęło owe 6 lat.

  Tak, 6 lat upłynęło w lutym 2018 roku, ale roszczenie przedawniłoby się dopiero w ostatnim dniu roku, czyli 31 grudnia, gdyby wierzyciel nie złoży wniosku egzekucyjnego.”

  Czy na pewno jest to poprawnie obliczone? wg mnie termin przedawnienia upływa w 2022 roku po staremu i w 2024 r. (na koniec) po nowemu. Jako że pierwszy termin jest bardziej korzystny więc pozostaje obowiązujący.
  Proszę o weryfikację

 2. Czy aby na pewno termin przedawnienia jest dobrze obliczony? Nie powinien ten nakaz zapłaty przedawnić się po staremu w 2022 roku, a po nowemu w 2024 r. więc stary termin jest “korzystniejszy” dlatego dług przedawni się dopiero w 2022 roku?
  Proszę o weryfikację.

 3. Przedawnienie nakazu zapłaty. 22 stycznia 2019 dostałam informację o stanie zadłużenia z firmy “BVT zakup i windykacja wierzytelności”. Na podstawie wyroku sądu z 2005 mam zapłacić 409.08 PLN (jest to kwota powiększona już o odsetki -185, ponieważ w 2004 roku było to 118 – należność główna plus 105 kosztów procesu). W roku 2013 sąd nadał klauzulę wykonalności wyrokowi z dnia 18 października 2005 i uznał, że “niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji”.

  Zaznaczam, że jest to pierwsze pismo jakie dostałam w tej sprawie przez te wszystkie lata, ponieważ pisma były przesyłane listem zwykłym na nieaktualny adres. A firma która nawet nie pofatygowała się upewnić, czy otrzymam wezwanie do zapłaty straszy mnie już komornikiem.

 4. Witam. Gmina, w której nie ma zakładu budżetowego, dostarcza do mieszkańców wodę i odprowadza ścieki na podstawie zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Urząd Gminy wystawia faktury do zapłaty za wodę i ścieki. Za lata 2010-2014 wystawiał faktury i wysyłał wezwania – nie płaciłam.

  Urząd wystosował dwa pozwy w 2013 i 2014 r. nie wniosłam sprzeciwu. Sąd wydał nakazy zapłaty, których nie zapłaciłam. Urząd zawnioskował o nadanie klauzuli tym dwóm nakazom. A następnie wniósł do komornika wniosek o wszczęci egzekucji, która okazała się bezskuteczna. Postanowienie z dnia 23.09.2015 o bezskutecznej egzekucji pierwszego pozwu oraz postanowienie o bezskutecznej egzekucji drugiego pozwu. Do dnia dzisiejszego tj. 03.10.2019 urząd gminy jako wierzyciel nie zrobił nic w tej sprawie.

  W związku ze zmianą przepisów ws. terminów przedawnienia, kiedy nastąpi lub kiedy nastąpiło przedawnienie długów z powyższych pozwów? Czy urząd gminy może podjąć jakieś czynności w sprawie ściągnięcia tego długu?

Comments are closed.