Zarzuty od nakazu zapłaty [WZÓR] – przykłady – [KPC] – opłata

Witam! chciałabym się dowiedzieć jak prawidłowo wnieść zarzuty od nakazu zapłaty. Dostałam list z sądu, że toczy się przeciwko mnie egzekucja, jednak dług, który wymieniony jest w nakazie zapłaty.

Już dawno temu spłaciłam dług na konto wierzyciela, poza tym, dług i tak przedawnił się, był to niespłacony abonament za telefon komórkowy. Proszę mi podpowiedzieć, jak wnieść zarzuty od nakazu zapłaty, mam jeszcze tydzień na złożenie sprzeciwu…


Pozwany, któremu doręczono nakaz zapłaty, może nie zgodzić się na jego zrealizowanie i wnieść tzw. zarzut od nakazu zapłaty. Zapraszam Cię do lektury:

Czym jest nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty, po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności jest aktem uprawniającym do egzekucji komorniczej. Nakaz zapłaty wydawany jest przez sąd rejonowy lub sądy okręgowe na posiedzeniu niejawnym.

Nie uczestniczą w takim postępowaniu zainteresowane strony, a wyrok jest wydawany jedynie na podstawie pozwu i dostarczonych dokumentów. Wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty jest możliwe w ciągu dwóch tygodni od wręczenia nakazu.

Zarzuty od nakazu zapłaty należy dostarczyć do sądu, który taki nakaz wydał i należy zrobić to na specjalnym formularzu, gdyż pozew i sprzeciw wymagają takiej samej formy. W innym przypadku dochodzi do tzw. braków formalnych.

Sprzeciw od nakazu zapłaty wzór

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeśli nie jest znane miejsce pobytu pozwanego, albo nie można nakazu zapłaty wręczyć w kraju; roszczenie jest bezzasadne, okoliczności zaistnienia zdarzenia budzą wątpliwości lub nie ma na nie dowodów; zaspokojenie roszczenia jest uzależnione od świadczeń wzajemnych.

Co zawiera pismo wnoszące zarzuty?

Pismo wnoszące zarzuty powinno zawierać określone treści. Powinny się w nim znaleźć wszystkie zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty. Należy też przedstawić wszystkie okoliczności sprawy i dowody, które potwierdzają nasze argumenty.

Chodzi o to, by pozwany przedstawił wszystkie możliwe dowody i zarzuty, które mogą doprowadzić do oddalenia albo odrzucenia pozwu. Nie należy poprzestawać na jednym, dwóch argumentach, jeśli zależy nam na uzyskaniu pozytywnego rezultatu. Na samym początku  trzeba określić, czy zaskarżany jest nakaz zapłaty w całości, czy też tylko w części.

Zarzuty od nakazu zapłaty – przykłady

Poniżej przedstawiam przykładowe zarzuty od nakazu zapłaty. Są to najczęściej przytaczane “wymówki” na oddalenie nakazu zapłaty, który wydał sąd.

Przedawnienie długu

W procesie sądowym najistotniejsze mogą się okazać powołane zarzuty. Muszą być doskonale przemyślane i sformułowane. Jednym z podstawowych zarzutów jest na przykład przedawnienie długu. Bardzo często jest to argument, na który powołują się formułujący zarzuty.

Większość roszczeń ulega przedawnieniu, chociaż nie wszystkie (np. roszczenia o charakterze niemajątkowym, cywilnoprawne, prawo własności).

Spłata zadłużenia

Inny zarzut to spełnienie roszczeń. W tym argumencie pozwany może stwierdzić, że roszczenie powoda jest zasadne, ale zostało ono już spełnione przez samego pozwanego albo inną osobę. Na potwierdzenie tego argumentu należy pokazać dowody, którymi są pisemne pokwitowania, przelewy.

Jeśli takich dokumentów brakuje, równie ważnym dowodem będą zeznania powołanych świadków.

Nieważność zobowiązania

Kolejnym argumentem jest nieważność zobowiązania i tutaj już można powołać dowolne zarzuty. Najważniejsze jest oczywiście, by były one poparte dowodami.

Kiedy wniesienie sprzeciwu będzie rozpatrywane?

Zainteresowany ma dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu od momentu doręczenia nakazu zapłaty. Sąd ma wtedy obowiązek sprawdzenia przede wszystkim, czy sprzeciw został wniesiony z zachowaniem terminu odwołania, czy spełnione są wszystkie wymogi formalne i przede wszystkim, czy wniesienie sprzeciwu jest zasadne.

Spóźnione dowody są pomijane, chyba że strona nie zgłosiła go nie ze swojej winy. Jeśli wystąpią jakiekolwiek braki formalne, sąd może zwrócić się do pozwanego, by braki uzupełnił. Natomiast, jeśli sprzeciw był wniesiony nieprawidłowo, zostaje on też w całości odrzucony.

Są też takie przypadki, kiedy sprzeciw od nakazu zapłaty nie został wniesiony przez pozwanego, ani przez jego pełnomocnika, ale przez osoby trzecie. Sąd Najwyższy potwierdził, że w takim przypadku nie zostały zachowane względy formalne i należy wdrożyć odrębne postępowanie.

Badanie słuszności i zasadności sprawy

Po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty, sąd skrupulatnie je bada. Sprawdzona jest strona formalna, ale też fiskalna. W tym drugim przypadku chodzi o obowiązkową opłatę, która wynosi ¾ opłaty, którą wniósł powód w odniesieniu do pozwu.

Jeśli zarzuty zostały prawidłowo wniesione, sąd wyznacza termin rozprawy. Informacja o terminie rozprawy zostaje przekazana również powodowi. W trakcie trwania postępowania, powód nie może wnosić już nowych roszczeń.

Jeśli jednak okaże się, że jakieś okoliczności uległy zmianie, to powód ma prawo zażądać zamiast przedmiotu, który stał się powodem sporu, innego przedmiotu lub jego wartości. To samo dotyczy należności okresowych. Można je rozszerzyć o kolejne okresy.

Rozstrzygnięcia sądu

Sąd na specjalnej rozprawie odnosi się do wniesionych zarzutów. Rozstrzygnięcia takiej rozprawy mogą być bardzo różne:

 • Wniesione zarzuty mogą być odrzucone w całości. Przyczyną mogą być względy formalne lub merytoryczne. W tym przypadku postanowienie kończy całość postępowania.
 • Sąd może wydać wyrok, że należy utrzymać nakaz zapłaty w całości lub też w części.
 • Jeśli zarzuty zostaną uwzględnione, sąd może uchylić nakaz zapłaty w formie wyroku.
 • Pozew może być też odrzucony, a nakaz zapłaty uchylony. Sąd wydaje taki werdykt w formie postanowienia.
 • Może być też wydane postanowienie, aby całkowicie umorzyć postępowanie.

Liczy się terminowość!

Nakaz zapłaty wydany przez sąd może szybko przynieść niekorzystne skutki dla pozwanego. Jeśli zamierza on odwołać się od decyzji, musi to zrobić w ciągi dwóch tygodni. Po tym czasie nakaz zapłaty uprawomocni się i pozwany musi uiścić zasadzoną kwotę.

Jak napisać zarzuty od nakazu zapłaty?

Pismo, które zamierzasz złożyć do sądu, jako sprzeciw od nakazu zapłaty muszą spełniać wymagania, które określa art. 126 K.p.c. A więc pismo musi zawierać następujące dane:

 1. Oznaczenie sądu, do którego zamierzasz wysłać sprzeciw.
 2. Twoje imię i nazwisko, bądź nazwy stron, oraz ich przedstawicieli lub pełnomocników. Warto też podać swój PESEL z adresem. Jeśli sprawa dotyczy firmy, to należy też podać NIP firmy i REGON.
 3. Oznaczenie rodzaju pisma.
 4. Uzasadnienie wniosku oraz dowody na poparcie.
 5. Nie wolno zapomnieć o podpisie.
 6. Jeśli są jakieś załączniki, wymień je także!

Zarzuty od nakazu zapłaty – koszty

Koszty od wniesienia zarzutów nakazu zapłaty wynoszą 75% opłaty stosunkowej, czyli jeśli chodzi o pozwy o zapłatę, to jest to 5% wartości przedmiotu sporu (WPS). Jeśli nie opłacisz pisma, sąd automatycznie je odrzuci i nakaz stanie się prawomocny!

Zarzuty od nakazu zapłaty – K.p.c.

Art. 493. Forma i tryb wnoszenia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

§ 1. Pismo zawierające zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w zarzutach bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

§ 2. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie zarzutów wymaga również zachowania tej formy.

§ 3. Do potrącenia mogą być przedstawione tylko wierzytelności udowodnione dokumentami, o których mowa w art. 485 warunki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.§ 4. Powództwo wzajemne jest niedopuszczalne.

Zarzuty od nakazu zapłaty – wzór

Zarzuty od nakazu zapłaty – formularz

Zarzuty od nakazu zapłaty – formularz

Jeśli nie możesz nigdzie znaleźć wzoru formularza, to znajduje się on w dziale WZORY PISM <— wystarczy więc kliknąć podlinkowany tekst, aby się tam dostać. Wzór pisma znajduje się w dziale nr 2 „Wzory pism dla dłużnika”.

Oto co jeszcze MUSISZ przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze