Czy komornik może? 20 [NAJCZĘŚCIEJ] zadawanych pytań [POZNAJ] odpowiedzi!

W dzisiejszy poradniku odpowiadam na 20 najczęściej zadawanych przez dłużników pytań, pytania są typu: co może komornik, czy komornik może zająć, wejść, zabrać, żądać itd.

Poradnik który napisałam, to skarbnica wiedzy dla każdego dłużnika, który ma, albo będzie miał styczność z komornikiem… Nie daj się komornikowi, zobacz do jakich czynności komornika ma prawo, a do jakich nie!

Uprawnienia komornika – 20 najczęściej zadawanych pytań!

jakie-uprawnienia-ma-komornik

Dla ułatwienia zamieszczam spis treści, abyście mogli szybko namierzyć pytanie i odpowiedź, które najbardziej Was interesuje:

 1. czy komornik może zająć fundusz alimentacyjny
 2. czy komornik może zająć fundusz emerytalny
 3. czy komornik może zająć firmowe konto
 4. czy komornik może grzebać w szafach
 5. czy komornik może nałożyć grzywnę/ukarać grzywną?
 6. czy komornik może zająć gospodarstwo rolne
 7. czy komornik może sprawdzić gdzie pracuje
 8. czy komornik może zabrać gotówkę
 9. czy komornik może żądać historii rachunku
 10. czy komornik może ustanowić/wpisać hipotekę przymusową?
 11. czy komornik może zająć IKE i IKZE?
 12. czy komornik może żądać informacji od biura rachunkowego?
 13. czy komornik może jednocześnie zająć pensję/wynagrodzenie i konto
 14. czy komornik może zająć jedyne źródło dochodu
 15. czy komornik może zająć jednorazowe odszkodowanie z ZUS
 16. czy komornik może zabrać jubileusz/jubileuszówkę
 17. czy komornik może zająć konto oszczędnościowe dziecka
 18. czy komornik może zająć konto w Niemczech
 19. czy komornik może zająć konto mojej żony
 20. czy komornik może zająć konto męża

Czy komornik może zająć fundusz alimentacyjny?

Alimenty to świadczenie pomocy społecznej, które nie podlega egzekucji. A zatem na podstawie artykułu 833 ustęp 6 Kodeksu postępowania cywilnego “nie podlegają egzekucji świadczenie alimentacyjne”, a także inne świadczenie rodzinne, dodatki czy świadczenia z pomocy społecznej.

Jednak jeśli świadczenia te wpływają na konto bankowe, które jest objęte egzekucją komorniczą to w interesie dłużnika leży wykazanie, że jest to zajęcie niezgodne z prawem. Wystarczy przedstawić np. wyciąg z konta, gdzie jest napisane, że są to środki z funduszu alimentacyjnego lub dokument poświadczający wysokość oraz cel wypłacanych środków, które są wedle prawa wyłączone z egzekucji.

Dla ochrony świadczeń alimentacyjnych, warto założyć konto socjalne, do którego dostępu nie będzie miał komornik!

Czy komornik może zająć fundusz emerytalny?

Nie. Środki zebrane w OFE nie podlegają komorniczej egzekucji na mocy artykułu 108 zapisanego w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 roku. Od zapisu w tej ustawie nie ma wyjątków, z których mógłby skorzystać komornik.

Jeśli zaś chodzi o tak zwane pracownicze programy emerytalne, to również tychże środków komornik nie może zająć w myśl artykułu 49 zapisanego w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych z 20 kwietnia 2004 roku. Jednak egzekucji nie podlegają środki ze składki podstawowej. Ale jeśli nastąpił ich zwrot lub wypłata, niestety wtedy faktycznie komornik może je zająć.

Czy komornik może zająć firmowe konto?

Trzeba zacząć od tego, że to wierzyciel decyduje z jakiego tytułu wystąpi o egzekucję do dłużnika. Może to być faktycznie rachunek bankowy. O tytułach egzekucyjnych mówi artykuł 803 KPC. Co do egzekucji z rachunków bankowych odpowiednie przepisy, które umożliwiają to komornikowi znajdują się w artykułach od 889 do 893 KPC. I tutaj też można przeczytać, że egzekucja komornika może dotyczyć wszystkich rachunków bankowych, zarówno prywatnego jako i firmowego.

Natomiast w prawie bankowym (nowelizacja od 8 września 2016 r.) zapisano tzw. kwotę wolną od zajęcia w przypadku egzekucji z rachunku bankowego. Jest to 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli na koncie są środki wyższe to z tej nadwyżki komornik będzie prowadził egzekucję. A także z rachunku firmowego komornik nie może egzekwować długu z kwot, które są przeznaczone np. na bieżące wypłaty, podatki i inne tzw. ciężary ustawowe, zasądzone alimenty, renty, odszkodowania itd.

Czy komornik może grzebać w szafach?

Oczywiście, że tak. Komornik ma prawo wejść do nieruchomości bez zgody właściciela, bez obecności fizycznej dłużnika, a tym bardziej ma prawo sprawdzić wszystkie przedmioty we wskazanym mieszkaniu. W tym zajrzeć do szaf w poszukiwaniu przedmiotów należących do dłużnika, które posiadają wartość, a więc komornik może je zająć na poczet spłaty długu.

Jednak w artykule 829 KPC są wymienione przedmioty, których komornik ze wspomnianych szaf nie może zabrać na poczet egzekucji. Oto najważniejsze z nich:

Art. 829. Nie podlegają egzekucji:

1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

Czy komornik może nałożyć grzywnę/ukarać grzywną?

Tak, jak najbardziej ma do tego prawo. Wszystkie uprawnienia komornika wymienione są w artykule 761 KPC.

Art. 761. § 1. Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

Między innymi, komornik może zażądać złożenia wyjaśnień przez strony postępowania. W przypadku bez uzasadnionej odmowy lub złożenia fałszywych odpowiedzi komornik może ukarać zarówno dłużnika jak i wierzyciela grzywną.

Dłużnik także, gdy nie zawiadomi organu egzekucyjnego, czyli komornika o miejscu przebywania również może dostać grzywnę. Warto wiedzieć, że grzywna może być wymierzona z urzędu lub na wniosek wierzyciela.

Grzywna od komornika dla pracodawcy? oczywiście że tak! komornik ma prawo nałożyć grzywnę na pracodawcę w wysokości do 2.000 zł, gdy ten nie chce współpracować z komornikiem. Współpraca pracodawcy z komornikiem jest jego obowiązkiem.

Czy komornik może zająć gospodarstwo rolne?

Tak, ale Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z 5 lipca 2017 roku rozszerza katalog przedmiotów, które nie podlegają komorniczej egzekucji. Są to m.in. stado podstawowych zwierząt gospodarczych, silosy na zboże, budynku gospodarcze niezbędne do hodowli stada podstawowego itd. Dlatego też, warto sprawdzić katalog przedmiotów, gdy komornik podejmie próbę zajęcia gospodarstwa rolnego.

Czy komornik może sprawdzić gdzie pracuje?

Uprawnienia komornika szeroko opisane są w artykule 761 Kodeksu postępowania cywilnego. W tymże artykule są wymienione sytuacje, kiedy komornik może nałożyć grzywnę, a taką sytuacją jest np. nie udzielenie odpowiedzi lub udzielenie odpowiedzi niezgodnej ze stanem rzeczywistym.

Oznacza to, że gdy dłużnik próbuje zataić miejsce pracy lub wręcz kłamie, że nie pracuje, to komornik ma prawo nałożyć na niego grzywnę. Ponadto jeśli nastąpiła zmiana pracodawcy i z tego powodu dłużnik liczy na zatajenie nowego pracodawcy, to jest w błędzie, bowiem na świadectwie pracy będzie adnotacja o egzekucji komorniczej np. z wynagrodzenia, a więc w nowym miejscu pracy się o tym dowiedzą.

A do tego pracodawca jest prawnie zobligowany do wypłacania potrąceń z pensji na rzecz komornika. Zatem pracodawca sam zgłosi dłużnika – nowego pracownika do komornika.

Czy komornik może zabrać gotówkę?

To zależy. Ogólnie rzecz biorąc tytuł wykonawczy na mocy którego prowadzona jest egzekucja (artykuł 803 KPC) jest wystawiany na wniosek wierzyciela poprzez wyrok sądu. Zatem to wierzyciel wyznacza w jaki sposób ma być odzyskany dług.

Może to być przez gotówkę, wynagrodzenie, zajęcie konta bankowego czy nieruchomości. Jednak to zależy czym jest ta gotówka. Gdy jest to wynagrodzenie za pracę w formie gotówkowej wypłaty, to obowiązuje kwota wolna od zajęcia w wysokości minimalnej pensji krajowej wyrażonej netto (1530 zł).

Natomiast komornik nawet żądając pieniędzy w trakcie czynności egzekucyjnych, musi pozostawić dłużnikowi i jego rodzinie środki odpowiednie do utrzymania rodziny przez dwa tygodnie.

Czy komornik może żądać historii rachunku?

co-komornik-moze

Tak i wbrew pozorom jest to korzystne dla dłużnika, zwłaszcza gdy środki, które wpływają na rachunek są to np. środki z funduszu alimentacyjnego czy pomocy społecznej, które są wykluczone z zajęcia komorniczego.

Egzekucja z rachunków bankowych opisana jest w artykułach 889 – 893 KPC.

Art. 890. § 1. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym, w tym rachunku bankowym obejmującym wkład oszczędnościowy w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.

Jednak jeśli na rachunek bankowy dłużnika wypływają środki wolne od zajęcia, a mimo to komornik je zajmie, to dłużnik musi udowodnić, przez np. pokazanie historii rachunku, że te środki nie mogą być zajęte i komornik musi je zwolnić. Komornik bez udowodnienia tego nie zwolni zajętych środków. Często w takich sytuacjach pomaga złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego!

Czy komornik może ustanowić/wpisać hipotekę przymusową?

O tym z jakiego tytułu będzie ściągana wierzytelność decyduje wierzyciel, a nie komornik. Jednak wierzyciel faktycznie może obciążyć hipotekę nieruchomości dłużnika ustanawiając hipotekę przymusową.

W tym wypadku wystarczy, że wierzyciel wie jaką nieruchomość posiada na własność dłużnik i składa do sądu wniosek o wpisanie roszczenia do księgi wieczystej wymienionej nieruchomości.

Dzieje się tak na mocy ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku, gdzie napisane jest jasno, że wierzyciel na podstawie tytułu egzekucyjnego może uzyskać hipotekę na nieruchomościach dłużnika.

Czy komornik może zająć IKE i IKZE?

Tylko środki z OFE są wolne od zajęć komorniczych. Środki z IKE czy IKZE z tzw. III filaru odprowadzane są dobrowolnie, więc podlegają zajęciu komorniczemu. Ale zajęcie można w legalny sposób utrudnić, zwłaszcza przy obecnym wprowadzaniu Rodo.

Ponieważ we wniosku egzekucyjnym składanym komornikowi wierzyciel musi dokonać zlecenia zapytania do instytucji posiadających przez dłużnika IKE. Dopiero otrzymując oficjalną odpowiedź od wszystkich instytucji komornik może dokonać zajęcia.

A zatem na odpowiedź komornik musi poczekać, a wierzyciel nie zawsze wie o istnieniu IKE czy IKZE, więc może się okazać, że dłużnik z tego tytułu nie będzie odpowiadał.

Czy komornik może żądać informacji od biura rachunkowego?

Tak może. Ale czy je dostanie to zależy od samego biura rachunkowego. Jeśli biuro rachunkowe podlega obowiązkowej tajemnicy zawodowej wynikającej z ustawy to może się uchylić od wydania informacji.

Mówią o tym artykuły 761 i 762 KPC, gdzie omówione są między innymi działania jakie może podjąć komornik. Natomiast, jeśli biuro rachunkowe nie podlega obowiązkowej tajemnicy, to musi udzielić informacji pod groźbą zapłacenia grzywny.

Czy komornik może jednocześnie zająć pensję/wynagrodzenie i konto?

Uprawnienia komornika są opisane w 761 artykule KPC. Ale może być też tak, że dłużnik ma kilku wierzycieli i jeden wierzyciel wnioskuje o tytuł wykonawczy i egzekucję z wynagrodzenia, a drugi wierzyciel uzyskuje tytuł i zajęcie konta bankowego.

Wtedy możesz mieć zajętą pensję wypłacaną gotówką do ręki jak i konto bankowe. Natomiast w obu przypadkach występują kwoty wolne od zajęcia komorniczego. W wypadku wynagrodzenia, jest to ustawowa kwota minimalnego wynagrodzenia (1530 zł), w wypadku zajęcia konta bankowego – 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1575 zł).

Warto też zauważyć, że faktycznie jeden komornik może prowadzić egzekucje dla wielu wierzycieli, ponieważ komornik działa na danym rejonie, który obejmuje sąd rejonowy, do którego wierzyciele składają wnioski.

Czy komornik może zająć jedyne źródło dochodu?

Tak, ale są limity. Komornik może zająć po pierwsze tylko to, co jest zawarte w tytule wykonawczym, czyli to co wpisał wierzyciel. Jednak może to być nawet umowa zlecenie, z tym że jeśli jest jedynym źródłem dochodu to stosuje się taki sam limit zajęcia jak przy umowie o pracę.

Stosuje się też kwoty wolne od zajęcia. Obecnie jest to wysokość pensji minimalnej, czyli jeśli umowa zlecenie lub wypłata są właśnie w tej kwocie lub niższe komornik nie zajmie ani grosza. Tutaj można powołać się na artykuł 833 KPC mówiący o tytułach wykonawczych, oraz artykuł 829 KPC ustęp 5, mówiący o ograniczeniach.

Art. 833 KPC § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

Jeśli komornik zajął wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, to musisz złożyć pismo do komornika, że wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umowy zlecenie, jest Twoim jedynym źródłem dochodu i wypłacane jest systematycznie, wzór oświadczenia <– znajdziesz tutaj.

Czy komornik może zająć jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

Komornik nie może odszkodowania z tytułu wypadku w pracy wypłaconego przez ZUS. Mówi o tym artykuł 831 ustęp 1 punkt 5 KPC.

Art. 831. Sumy, świadczenia, prawa i wierzytelności niepodlegające egzekucji,

§ 1. Nie podlegają egzekucji:

5) świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów;

Jednak nie dotyczy to egzekucji za długi alimentacyjne. Jeśli odszkodowanie wpłynęło na rachunek bankowy i na ten rachunek bankowy wystawione jest zajęcie komornicze to w gestii dłużnika leży udowodnienie, że są to pieniądze z ZUS i nie mogą być w całości zajęte.

W tym celu należy przedłożyć u komornika stosowny dowód np. potwierdzenie z ZUS wypłaty środków z odszkodowania czy wyciąg bankowy za dany miesiąc z tytułem przelewu, kwotą oraz nadawcą przelewu w celu udowodnienia skąd pochodzą środki i że nie podlegają w całej kwocie zajęciu.

Czy komornik może zabrać jubileusz/jubileuszówkę?

Wynagrodzenie rozumiane w sposób szerszy to także m.in. odprawa emerytalna czy nagroda jubileuszowa mimo, że nie wynikają one z pracy stricte. Jednak nagroda jubileuszowa podlega ochronie przed potrąceniem tak samo jak wynagrodzenie za pracę – artykuł 87 KP oraz artykuł 77 ustęp 3 punkt 3 KP.

Zatem w zakresie pokrycia długów nie alimentacyjnych komornik potrąca połowę kwoty na mocy art. 87 ustęp 3, ale obowiązuje przy tym kwota wolna od potrąceń ustalona na kwotę minimalnego krajowego wynagrodzenia.

Czy komornik może zająć konto oszczędnościowe dziecka?

jakie-prawa-ma-komornikMożna się w tej sytuacji powołać na artykuł 101 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego ustęp 1 “Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.” oraz ustęp 2  Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.”

Oznacza to, że konto oszczędnościowe założone na dziecko nie podlega komorniczej egzekucji. Chyba, że rodzic-dłużnik jest współwłaścicielem, wtedy takie konto może być faktycznie zajęte lub też jeśli jest to subkonto do konta rodzica-dłużnika.

Czy komornik może zająć konto w Niemczech?

Komornik wedle artykułu 761 KPC to urzędnik działający przy sądzie rejonowym, a więc działa tylko na danym rejonie, na terenie Polski.

Jednakże nie oznacza to, że nie może sprawy egzekucji przenieść na organy w państwie, w którym dłużnik przebywa, zarabia i ma konto bankowe. Wystarczy wniosek o europejski tytuł egzekucyjny, na mocy którego to niemiecki odpowiednik polskiego komornika zajmie się egzekucją i zajmie konto w Niemczech lub innym kraju wspólnoty.

Wystarczy, że tytuł egzekucyjny spełnia warunki zawarte w rozporządzeniu WE numer 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r.

Czy komornik może zająć konto mojej żony?

To zależy. Jeśli dług powstał przed ślubem i przed powstaniem wspólnoty majątkowej, to komornik nie może zająć konta żony. Jeśli jednak dług powstał w czasie związku małżeńskiego za zgodą małżonki to wedle artykułu 41 ustęp 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wierzyciel może być zaspokojony z  majątku wspólnego małżonków.

Jednak, gdy było to zobowiązanie zaciągnięte bez zgody i bez wiedzy małżonki to ustęp 2 mówi, że wierzyciel może zająć tylko majątek osobisty dłużnika. Jednakże, jeśli jest to konto wspólne i dłużnik jest współwłaścicielem to komornik może z niego egzekwować spłatę długu.

Jeśli małżonkowie nie mają wspólnego majątku na mocy intercyzy, to tym bardziej komornik nie może zająć konta żony za długi męża.

Czy komornik może zająć konto męża?

To zależy. Jeśli małżonkowie przed ślubem zawarli umowę rozdzielności majątkowej to żona-dłużnik będzie odpowiadać z majątku osobistego, a konto bankowe męża nie wejdzie w skład egzekucji. Inaczej jest w wypadku wspólnoty majątkowej.

Warto tu powołać się na Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy artykuł 41.

Art. 41. § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

Gdy żona uzyskała zgodę na zaciągnięcie zobowiązania, które spowodowało dług to mąż tak samo odpowiada poprzez egzekucję z majątki wspólnego małżonków. Gdy małżonek nie wiedział lub nie wyraził zgody to komornik musi zaspokoić dług z majątku osobistego dłużnika.

Jednak to już trzeba będzie udowodnić. Wreszcie artykuł 41 ustęp 3 KRO mówi, że jeśli wierzytelność powstała przed zawarciem małżeństwa i powstaniem wspólnoty majątkowej albo dotyczy tylko majątku osobistego jednego z małżonków, to wierzyciel żąda zaspokojenia z majątku osobistego tegoż dłużnika.

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Artykuły, które nawiązują do podobnych artykułów:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

3 komentarzy w “Czy komornik może? 20 [NAJCZĘŚCIEJ] zadawanych pytań [POZNAJ] odpowiedzi!”
 1. Jestem zadłużona razem z mężem, tydzień temu wszedł komornik na konto bankowe męża. W tym miesiącu nie zdołamy już zapłacić poszczególnych rat, długu jest sporo ok. 100 tyś zł, nie mam siły, walczę z tymi długami ok5 lat . Oboje z mężem pracujemy na czas nieokreślony, zbliżamy się do sześćdziesiątki. Proszę o jakąś radę. Pozdrawiam. Potrzebuję, aby pokierować mną jak pozbyć się długów a przede wszystkim mniejsze raty.

 2. Czy komornik może zabrać pieniądze z nagrody jubileuszowej? Właśnie dzisiaj odbierałem nagrodę jubileuszową i okazało się że komornik swoje potrącił. Pięć lat temu gdy odbierałem poprzednią nagrodę z okazji jubileuszu, takiej sytuacji nie było, bo komornik nie miał prawa tego ruszyć…

  1. Janina Gołębiecka

   Nagroda jubileuszowa (art. 773 § 3 pkt 3 K.p.) podlega ochronie przed potrąceniami komorniczymi (art. 87 K.p.) tak jak wynagrodzenie za pracę. Przepisy które dotyczą ochrony wynagrodzenia przed zajęciem rozciągają się również na inne świadczenia ze stosunku pracy, takie jak m.in. nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie chorobowe, ekwiwalent za urlop, odprawa emerytalno-rentowa. Pracodawca zatem powinien zsumować wynagrodzenie + nagroda jubileuszowa i wyliczyć kwotę zajęcia. Ale odpowiadając na Twoje pytanie: Czy komornik może zabrać pieniądze z nagrody jubileuszowej? TAK, komornik ma prawo ją zająć.

Comments are closed.