Czy komornik może… [20] pytań i ODPOWIEDZI, które MUSISZ znać!

W dzisiejszym artykule dowiecie się: jakie są uprawnienia i możliwości komornika siedzącego za biurkiem oraz w czasie działań terenowych jak np. zajmowanie ruchomości czy wkraczanie do mieszkania dłużnika z pomocą ślusarza i w eskorcie Policji.


Poniżej, dla ułatwienia nawigacji w zamieszczonych pytaniach i odpowiedziach, dołączam spis treści dzięki któremu, znajdziesz treści, które najbardziej Cię interesują, ale wierz mi, warto przeczytać każde pytanie i odpowiedź, aby mieć świadomość co może komornik, a czego nie może… tylko w ten sposób, będziesz w stanie bronić się przed nadużyciem ze strony komornika, które zdarza się bardzo często…

co-komornik-moze-a-czego-nie-może

 1. czy komornik może naliczać odsetki?
 2. czy komornik może obniżyć/umorzyć koszty komornicze/egzekucyjne
 3. czy komornik może odstąpić od kosztów komorniczych?
 4. czy komornik może odmówić wszczęcia egzekucji?
 5. czy komornik może obciążyć kosztami wierzyciela?
 6. czy komornik może sam otworzyć mieszkanie/drzwi albo wyważyć drzwi?
 7. czy komornik może odmówić wglądu do akt
 8. czy komornik może zająć odszkodowanie z PZU
 9. czy komornik może przyjść w niedzielę do dłużnika?
 10. czy komornik może przyjść bez zapowiedzi/bez powiadomienia
 11. czy komornik może przeszukać/przeszukiwać mieszkanie?
 12. czy komornik może prowadzić egzekucję bez klauzuli wykonalności
 13. czy komornik może przekazać sprawę innemu komornikowi
 14. czy komornik może przyjść z policją?
 15. czy komornik może przeszukać torebkę?
 16. czy komornik może sprzedać połowę mieszkania
 17. czy komornik może rozłożyć dług na raty
 18. czy komornik może zabrać rodzinne?

Uprawnienia komornika

Czy komornik może naliczać odsetki?

Zacznijmy od tego, że komornik zajmuje się egzekucją wierzytelności i to od tej wierzytelności naliczane są odsetki. Ustawa o egzekucji komorniczej oraz 760 artykuł Kodeksu postępowania cywilnego określają, co może zrobić komornik, ale główna myśl tych zasad jest taka, że działa on na rzecz wierzyciela, a więc to wierzyciel decyduje m.in. o tym, jakiej wysokości są odsetki karne, bo było to zapisane w umowie, którą dłużnik wcześniej podpisał z wierzycielem, ale jej nie wypełnił i stąd narósł dług.

Warto jednak wiedzieć jak komornik egzekwuje dług, bo nie jest to takie oczywiste. Najpierw dłużnik, który przegrał sprawę w sądzie, musi pokryć koszty sądowe, potem komornik egzekwuje odsetki, które narosły od długu licząc je za każdy dzień zwłoki, a dopiero na koniec kwotę główną długu. Jeśli dłużnik zalega też za koszty sądowe to i od nich będą naliczane odsetki karne. Warto też wiedzieć jak kształtują się koszty egzekucji komorniczej, które zgadnij kto ponosi? dłużnik!

Czy komornik może obniżyć/umorzyć koszty komornicze/egzekucyjne?

Komornik nie może sam o tym zadecydować, ale może to zrobić sąd rejonowy, w którym toczy się postępowanie w sprawie dłużnika. Trzeba jednak złożyć wniosek o umorzenie kosztów postępowania egzekucyjnego, wzór takiego wniosku znajdziesz w dziale wzory pism i wniosków. Umożliwia to Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 roku artykuł 64E, paragraf 2.

Jednak trzeba tu wykazać, że dłużnik nie jest w stanie zapłacić kosztów, aczkolwiek trzeba przedstawić dowód na ten stan rzeczy. Pomocny będzie też artykuł 771 KPC., który mówi o tym, że sąd w postępowaniu rozpoznawczym może zwolnić od kosztów sądowych także w postępowaniu egzekucyjnym. Koszty sądowe są jednym z kosztów egzekucyjnych i płaci je przegrana strona, czyli najczęściej dłużnik.

Art. 771. Zwolnienie od kosztów sądowych, przyznane stronie przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym lub z którego strona korzysta z mocy ustawy, rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne.

Czy komornik może odstąpić od kosztów komorniczych?

Tak, ale nie w każdej sytuacji. Komornik pobiera zwykle zaliczki na wydatki takie jak koszty ogłoszenia w pismach, należności biegłych, koszty działania komornika poza rewirem, koszty uzyskania informacji, doręczenia korespondencji itd. Są to koszty komornicze, które komornik może pobierać wedle Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Do zaliczek dochodzą jeszcze opłaty egzekucyjne oraz koszt postępowania sądowego dla przegranej strony, czyli dłużnika.

Możliwe jest zwolnienie od opłaty kosztów komorniczych na mocy artykułu 771 KPC. Z kolei wedle artykułu 102 Ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym osoba fizyczna może domagać się zwolnienia kosztów. Ale trzeba przedstawić oświadczenie majątkowe, że pokrycie kosztów spowodowałoby “szkodę dla utrzymania siebie lub gospodarstwa domowego”. Koniecznie trzeba też złożyć Wniosek w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych.

Czy komornik może odmówić wszczęcia egzekucji?

Co do zasady – komornik wyznaczony jest przez sąd rejonowy do egzekucji długu osoby mieszkającej w danym rejonie/rewirze. Jest to zadanie wykonywane na podstawie artykułu 760 KPC. Jednakże Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji po nowelizacji wprowadza zapis, że komornik może odmówić wszczęcia egzekucji, gdy ta ma się odbywać poza jego rewirem. Byłoby to niezgodne z Konstytucją. Innych wyjątków nie przewidziano.

Czy komornik może obciążyć kosztami wierzyciela?

Ma to miejsce jedynie w przypadku, gdy na drodze sądowej okaże się, że egzekucja została wszczęta niecelowo i bezzasadnie. Na mocy artykułu 49 paragraf 4 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, sąd nałoży koszty postępowania na wierzyciela, a całe postępowanie zostanie umorzone. Także, gdy sam wierzyciel złoży wniosek o umorzenie postępowania, to też on zapłaci koszty sądowe.

Art. 49. Opłata w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych

4. W przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, uiszcza wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa wierzyciela do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.

Czy komornik może sam otworzyć mieszkanie/drzwi albo wyważyć drzwi?

Komornik musi działać w granicach obowiązującego prawa, o czym mówi choćby 7 artykuł Konstytucji:

Art. 7. Konstytucji. Zasady działania organów państwa. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Ale Kodeks postępowania cywilnego uprawnia komornika także do otworzenia mieszkania i innych pomieszczeń, jeśli wymaga tego cel egzekucji. Także podczas nieobecności dłużnika lub kiedy on się na to nie zgadza, a nawet utrudnia postępowanie.

Wszystko to odbywa się na mocy artykułu 814 KPC.:

Art. 814. § 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.

Na mocy tego artykułu komornik może też wezwać ślusarza do otworzenia drzwi lokalu, co jest częściej praktykowane niż wyważenie drzwi siłą. Jednak w wypadku nieobecności dłużnika lub innych osób zamieszkałych w lokalu, powinno to nastąpić w obecności funkcjonariuszy Policji.

Czy komornik może odmówić wglądu do akt?

Nie może odmówić wglądu do akt. Wgląd do akt mają zapewniony strony i uczestnicy postępowania egzekucyjnego. Wynika to z artykułu 9 KPC, wedle którego rozpoznanie spraw odbywa się jawnie.

Art. 9. Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.

Natomiast z artykułu 13, paragraf 2 KPC. wymieniono zakres dostępu do akt komorniczych. Warto jednak wiedzieć, że akt nie można np. zabrać do domu, można je przejrzeć pod nadzorem komornika lub upoważnionej przez niego osoby, najczęściej asesora komorniczego.

Czy komornik może zająć odszkodowanie z PZU?

To zależy co to za rodzaj odszkodowania, ale ogólnie komornik może zająć tylko 25% świadczenia z tytułu ubezpieczeń osobowych, a także odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych. To minimum nie dotyczy roszczeń alimentacyjnych.

Wyjątkiem jest też odszkodowanie lub jednorazowa zapomoga na pokrycie kosztów pogrzebu, gdzie egzekucji podlegają one tylko na zaspokojenie właśnie tych kosztów. Więcej o potrąceniach ze świadczeń można przeczytać w artykułach 87 i 88 Kodeksu Pracy.

Czy komornik może przyjść w niedzielę do dłużnika?

O tym, w jakich godzinach i w jakie dni komornik może przyjść do dłużnika, mówi Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. W artykule 19 jest napisane, że są to dni robocze i soboty, w godzinach od 7 do 21. Natomiast, gdyby komornik chciał przyjść w inny dzień np. w niedzielę, musi uzyskać zgodę prezesa sądu rejonowego, pod który podlega.

Art. 19. Godziny i dni wykonywania czynności przez komornika

1.Komornik może wykonywać czynności urzędowe w dni robocze i soboty w godzinach od 7 do 21. Na wykonanie czynności w dni ustawowo wolne od pracy lub w godzinach nocnych wymagana jest zgoda prezesa sądu rejonowego.

2.Czynności komornika rozpoczęte przed godziną 21 mogą być prowadzone w dalszym ciągu bez zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli ich przerwanie może znacznie utrudnić egzekucję.

Czy komornik może przyjść bez zapowiedzi/bez powiadomienia?

O wszczęciu postępowania egzekucyjnego dłużnik musi zostać powiadomiony listownie. W wypadku tytułu egzekucji na nieruchomości ważny jest artykuł 923 KPC., który mówi wprost o “Wezwaniu dłużnika do zapłaty pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości“. O zajęciu nieruchomości komornik musi poinformować na mocy artykułu 925 KPC.

Ale jeśli chodzi o tzw. czynności terenowe, czyli np. przyjście do domu dłużnika i zajęcia ruchomości czy przeprowadzenia wywiadu z dłużnikiem, to można się spodziewać komornika od poniedziałku do soboty, między 7 a 21. Na podstawie artykułu 19 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik może przyjść bez zapowiedzi/powiadomienia. Przy okazji sprawdź: czy komornik może przyjść do pracy? obalamy mity!

Czy komornik może przeszukać/przeszukiwać mieszkanie?

Tak, jeśli ma odpowiedni tytuł egzekucyjny, który obejmuje zajęcie nieruchomości lub/i ruchomości dłużnika. Na podstawie artykułu 814 KPC komornik może zarządzić otwarcie i przeszukanie mieszkania dłużnika, a nawet odzieży dłużnika, którą ma na sobie, gdy zachodzi podejrzenie, że ukrył w niej wartościową ruchomość.

Ogólnie na podstawie artykułu 845 paragraf 2 KPC. komornik ma prawo zająć ruchomości w mieszkaniu, które stanowią własność dłużnika i są na tyle wartościowe, że po ich sprzedaży dłużnik spłaci nimi część długu u wierzyciela.

Czy komornik może prowadzić egzekucję bez klauzuli wykonalności?

Komornik może prowadzić egzekucję, tylko mając tytuł wykonawczy/tytuł egzekucyjny, który przez sąd ma nadany klauzulę wykonalności. Mówi o tym artykuł 776 Kodeksu postępowania cywilnego. Z kolei artykuł 777 KPC. mówi o tym, jakie są rodzaje tytułów egzekucyjnych.

Art. 776. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Czy komornik może przekazać sprawę innemu komornikowi?

Jest to możliwe, komornik może przekazać sprawę drugiemu komornikowi, i najczęściej zdarza się to w dwóch przypadkach. Kiedy jeden dłużnik ma dwa lub więcej tytuły egzekucyjne, następuje “zbieg egzekucji” do tych samych rzeczy, o którym mówi artykuł 773 KPC to komornik, który później wszczął egzekucję, musi niezwłocznie przekazać  sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję.

A to oznacza, że jeśli komornik z “młodszym” postępowaniem egzekucyjnym był i tak pierwszy u dłużnika, to musi przekazać sprawę “starszemu” komornikowi, a więc faktycznie nastąpi zmiana komornika.

Druga sytuacja to zmiana komornika, ponieważ to dłużnik nie jest zadowolony z wykonywanej przez komornika pracy. Na mocy artykułu 8 paragraf 13 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji możliwa jest zamiana komornika, jeśli wierzyciel wyrazi na to zgodę.

13. Komornik, za zgodą wierzyciela, może przekazać całość lub część sprawy egzekucyjnej innemu komornikowi, jeżeli ten wyrazi na to zgodę.

Wtedy też komornik musi przekazać sprawę innemu komornikowi. Oczywiście mogą też nastąpić takie wypadki jak śmierć komornika, a wtedy wedle zapisów z Ustawy inny komornik przejmie sprawy.

Czy komornik może przyjść z policją?

A nawet musi, szczególnie gdy otwiera nieruchomość bez zgody lub obecności dłużnika w celu zajęcia nieruchomości, lub ruchomości w tymże lokalu. O otwarciu lokalu mówi np. artykuł 814 KPC. Może być też tak, że komornik przychodzi w asyście Policji lub Straży Granicznej w obawie o bezpieczeństw.

O tym, kiedy jeszcze komornik może skorzystać z pomocy Policji, mówi artykuł 765, paragraf 1 KPC:

Art. 765. § 1. W razie oporu komornik może wezwać pomocy organów Policji. Jeżeli opór stawia osoba wojskowa, należy wezwać pomocy właściwego organu wojskowego, chyba że zwłoka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.

… jednak warto zaznaczyć, że nie jest to obligatoryjne działania. Komornik ma prawo wspomóc swoje działania asystą Policji, ale nie musi z niego korzystać, gdy dłużnik, mówiąc kolokwialnie “nie sprawia problemów”.

Czy komornik może przeszukać torebkę?

Tutaj podstawą prawną może być artykuł 814 Kodeksu postępowania cywilnego:

§ 3. Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu rejonowego. W wypadkach nie cierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego.

Jednak ma on zastosowanie, gdy dochodzi do otwarcia nieruchomości, która jest przeszukiwana w celu znalezienia wartościowych ruchomości. W paragrafie 1 artykuł 814 mówi o tym, że i odzież i przedmioty, które ma przy sobie dłużnik mogą zostać przeszukane.

Natomiast dalej można przeczytać, w paragrafie 3, że może to nastąpić też poza miejscem zamieszkania dłużnika, pracy itd. na mocy pozwolenia wydanego pisemnie przez prezesa sądu rejonowego, pod który podlega komornik.

Warto jednak wiedzieć o paragrafie 4, który mówi, że dłużnika i osoby trzecie może przeszukać komornik tej samej płci. Oznacza to, że komornik mężczyzna musi poczekać na komornika kobietę w celu przeszukania dłużnika kobiety, bo zakładamy, że w pytaniu chodzi o damską torebkę.

Czy komornik może sprzedać połowę mieszkania?

Zakładamy, że chodzi tu o sytuację, gdy tylko jeden współwłaściciel mieszkania jest dłużnikiem, i tylko przeciw niemu został wydany tytuł egzekucji o zajęcie nieruchomości. Na mocy artykułu 1005 KPC. komornik musi zawiadomić wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o zajęci części należącej do dłużnika.

Po drugie współwłaściciel niebędący dłużnikiem musi na drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu w toku egzekucji na podstawie artykułu 841 paragraf 1 KPC. Zwłaszcza gdy zajęte zostały ruchomości należące do niego. Jednak sam dłużnik wedle artykułu 801 paragraf 1 musi złożyć wykaz majątku pod karą grzywny. Zatem komornik dowie się o współwłasnościowym mieszkaniu.

Jeśli chodzi o samą sprzedaż połowy mieszkania, to komornik ma do tego prawo, ale najlepszym  i legalnym sposobem byłoby wziąć udział w licytacji komorniczej i odkupić w ten sposób udziały dłużnika przez współwłaściciela nie dłużnika.

W księdze wieczystej takich nieruchomości często ustanawiana jest też hipoteka, a to już jest element odstraszający dla potencjalnych kupców, bo nikt nie chce kupować tylko połowy mieszkania jeszcze zapewne z lokatorem. Chociaż to może się zdarzyć i wtedy nabywca będzie miał pełne prawo do rozporządzania swoją połową mieszkania. W tym miejscu polecam zapoznać się z artykułem: jak przebiega egzekucja komornicza z nieruchomości.

Czy komornik może rozłożyć dług na raty?

Komornik to jedynie funkcjonariusz służby publicznej występujący jako organ egzekucyjny, o czym mówi Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Stroną postępowania, z którą można negocjować, jest wierzyciel. Dlatego tylko i wyłącznie wierzyciel może zgodzić się na rozłożenie długu na raty. W dziale WZORY PISM znajduje się wzór pisma o umorzenie długu.

Ustalenia między dłużnikiem a komornikiem nie mają mocy prawnej, więc nie mogą być egzekwowane. Prośbę o rozłożenie długu na raty, zawieszenie czasowe postępowania egzekucyjnego czy nawet umorzenie egzekucji należy kierować do wierzyciela.

Komornik, czyli organ egzekucji co do zasady może zawiesić postępowanie na wniosek wierzyciela. Ale to na dłużniku spoczywa obowiązek, aby dostarczyć komornikowi dowód na piśmie, że wierzyciel się zgodził na rozłożenie długu na raty czy udzielił mu zwłoki.

Jednak na mocy artykułu 820 [3] KPC. może to być też na wniosek dłużnika, ale dłużnik musi przedstawić zaświadczenie sądowe z wyrokiem zaocznym lub nakazem zapłaty, które zostały doręczone w inne miejsce niż miejsce zamieszkania dłużnika. Taka zwłoka może się przydać do negocjacji z wierzycielem albo do zebrania środków na spłatę długu.

Czy komornik może zabrać rodzinne?

Co do zasady, komornik nie może zająć rodzinnego i jasno mówi o tym artykuł 833 paragraf 6 Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie.

Jest tam jasno powiedziane, że z egzekucji wykluczone są świadczenie rodzinne, dodatki rodzinne itp. Także świadczenie rodzinne rozumiane jako świadczenie 500 plus jest wolne od zajęcia komorniczego.

Ale problem może nastąpić wtedy, gdy komornik zajmuje konto bankowe, na które między innymi wpływają takie świadczenia. Wtedy to niestety dłużnik musi udowodnić, że taka kwota środków jest przyznana z tytułu świadczenia rodzinnego i nie podlega zajęciu.

Co prawda to bank odpowiada za zajęcie komornicze na rachunku bankowym, ale nie raz może też dokonać błędnie zajęcia tych środków. Wtedy trzeba niezwłocznie udać się do komornika celem przedstawienia mu np. decyzji o wypłacie takich środków w konkretnej kwocie, a komornik ma obowiązek je zwolnić lub dokonać zwrotu. Najważniejsze jest, aby zrobić to w 4 dni od zajęcia, bo tyle czasu ma komornik na zaksięgowanie zajętych środków.

Dla bezpieczeństwa, aby chronić świadczenia nieobjęte egzekucją komorniczą, dłużnik powinien założyć konto rodzinne (socjalne), wtedy komornik nie ma dostępu do takiego konta i nie zajmie ani złotów ze świadczeń objętych ochroną przed zajęciem komorniczym!

Wzory pism komorniczych, które mogą Ci się przydać:

Jeśli potrzebujesz któryś z poniższych wzorów, to wystarczy, że go pobierzesz, wydrukujesz i uzupełnisz swoimi danymi, by następnie wniosek doręczyć komornikowi osobiście lub drogą listowną (listem poleconym).

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia renty lub emerytury

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury renty

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury renty

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

zbieg-egzekucji-komorniczych-wzor-pisma

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej

Wniosek-o-obnizenie-kosztow-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek do wierzyciela o zawieszenie/odstąpienie od egzekucji komorniczej

Wniosek-do-wierzyciela-o-zawieszenie-odstąpienie-od-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek do wierzyciela o zawieszenie/odstąpienie od egzekucji komorniczej

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia świadczeń nieobjętych egzekucją

Wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-swiadczenia-swiadczen-nieobjetych-egzekucja

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia świadczeń nieobjętych egzekucją

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Artykuły, które musisz przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze

40 komentarzy w “Czy komornik może… [20] pytań i ODPOWIEDZI, które MUSISZ znać!”
 1. Mam pytanie, czy komornik informuje o swoim przyjściu? Dostałam pismo o terminie wizyty. Co powinnam zrobić? Czy udać się do kancelarii komorniczej?

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik informuje, że wobec Ciebie została wszczęta egzekucja komornicza ale jeśli chodzi o wizytę komornika, to może on przyjść w dowolnie wybrany przez niego dzień, oprócz oczywiście Niedzieli.

 2. Witam w 2007 r. wzięłam 2 pożyczki, jak pracowałam to spłacałam, później już nie, i w tym roku sobie przypomniał komornik i firma która się zajmuje takimi rzeczami żeby ściągnąć ze mnie dług.

  W tym momencie nie stać mnie żebym spłacała zadłużenie, ponieważ mam 2 dzieci na wychowaniu, na te najmłodsze dziecko dostaję 1500 zł do lutego 2019r. Mieszkamy u mojej babci, mamy pokój o metrażu 14.4m. trwa sprawa w sądzie o eksmisję moją i moich dzieci z tego mieszkania.

  Mam pytanie, bo mam pożyczoną pralkę i głośniki, czy komornik ma prawo to zająć jak nie jest moje? Oraz mój starszy syn który ma 16lat, jego ojciec kupił mu telewizor i Xboxa, czy komornik ma prawo zająć?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli komornik znajdzie TV i Xbox-a w mieszkaniu w którym przybywasz, to będzie miał prawo je zająć, bo jak by nie patrzeć, przedmioty te są w Twoim i Twoich dzieci władaniu. Jeśli natomiast ojciec Twojego syna ma rachunek czy fakturę na zakup tych przedmiotów, to składając wniosek o zwolnienie zajętych przedmiotów spod egzekucji i przedstawiając dowód na to, że przedmioty te zostały zakupione za jego pieniądze, zmusi komornika do zwrotu tych przedmiotów. Jeśli nie ma dowodów na to, że pieniądze które posłużyły na zakup tych rzeczy nie pochodzą od osoby trzeciej, a nie od dłużnika, to komornik ma prawo zająć telewizor i Xbox i nie ma obowiązku ich zwracać.

 3. Mam komornika i wypłacane kosiniakowe 1.000 zł co miesiąc, czy może mi zająć to świadczenie?

 4. Witam. Posiadam w Polsce konto walutowe na które co miesiąc wpływają pieniądze z Niemiec z tytułu rodzinnego na dziecko, tzw. Kindergeld. Komornik zablokował oczywiście konto. Moje pytanie brzmi, czy miał prawo zabrać część pieniędzy z konta bankowego, na które wpływa tylko ten zasiłek z Niemiec? czy komornik może zająć kindergeld?

 5. Nie długo spodziewam się wypłaty zaległych świadczeń tzn zasiłek rodzinny oraz 500+ łącznie około 15.000 zł, te pieniążki wpłyną na moje konto bankowe, które jest zajęte przez komornika, czy komornik ma prawo zająć te pieniądze?

  1. Janina Gołębiecka

   Myślę, że w pierwszej kolejności komornik zajmie wszystkie środki znajdujące się na Twoim koncie bankowym, ponieważ bank dostał taką dyspozycję, aby wszystko co wpłynie na konto dłużnika, przekazywać na konto komornika. Jeśli jednak są to pieniądze pochodzące ze świadczeń, które nie podlegają egzekucji komorniczej, to masz prawo zwrócić się do komornika, aby zwolnił spod zajęcia wszystkie środki, które zajął. Będziesz musiała po prostu udać się do komornika i złożyć stosowne wyjaśnienia, ponieważ komornik nie będzie posiadał wiedzy, skąd pochodzą pieniądze które właśnie zajął.

 6. Od ośmiu lat mamy komornika na pensji. Dług wynosił 250.000 na dzień dzisiejszy komornik ściągnął nam ponad 300.000 tysięcy i dalej ściąga, czy jest szansa na pozbycie się już komornika?

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik zawsze ściąga z dłużnika więcej niż wynosi suma ogólnego zadłużenia, ponieważ do kwoty długu dochodzą przecież dodatkowe koszty jak np. odsetki karne, monity od pożyczek (jeśli były), koszty postępowania egzekucyjnego i inne koszty około egzekucyjne. Jeśli chcesz się dowiedzieć ile masz jeszcze do spłaty u komornika, to złóż u niego Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego, które toczy się wobec Ciebie. Wzór takiego wniosku znajdziesz w dziale WZORY PISM w sekcji nr. 2 “Wzory pism dla dłużnika” – komornik będzie wtedy miał obowiązek udzielić Ci informacji na temat stanu Twojego zadłużenia.

 7. Chciałbym zapytać: czy jeśli spłacam swój dług w miesięcznych ratach, to czy komornik może mi zając moje mienie… Meble, tv itp?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli wierzyciel we wniosku o wszczęcie przeciwko Tobie egzekucji komorniczej wskazał również egzekucję z ruchomości, to mimo systematycznej spłaty jaką dokonujesz na konto komornika czy wierzyciela, komornik ma obowiązek przeprowadzić również egzekucję z ruchomości.

 8. Witam, czy jak przebywam u jakiejś osoby bez zameldowania, osoba ta jest właścicielką mieszkania, czy komornik może wejść i zabrać jej rzeczy i syna? korzystam z pomocy opieki społecznej.

  1. Janina Gołębiecka

   Aby ochronić przed zajęciem komorniczym przedmioty należące do osób trzecich, osoby te powinny dysponować na żądanie komornika dowodami zakupu tychże przedmiotów.

 9. Mam długi. Jestem z żoną po rozwodzie. Żona ma mieszkanie własnościowe w bloku. Mamy dwóch synów na których płacę alimenty. Ja pracuję za granicą. Gdy przyjeżdżam do kraju, to żona ze względu na dzieci pozwala mi spać w swoim mieszkaniu. Czy żona ma obowiązek wpuszczenia komornika jeżeli nie ma mnie akurat w kraju? Jeżeli tak, to czy komornik ma prawo coś zająć z mieszkania?

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Piotrze. Niestety komornik ma prawo wejść do mieszkania w którym Cię nie ma, komornik może wejść nawet do mieszkania, którego nie jesteś właścicielem. Jeśli Twoja żona zdoła przedstawić podczas wizyty komornika dowody na to, że dany przedmiot (ruchomość) została zakupiona za jej pieniądze, to wtedy komornik nie ma prawa tego przedmiotu jej zająć. Poza tym (zależy na jakiego komornika traficie), jeśli w tym mieszkaniu na stałe nie mieszkasz, i żona poinformuje o tym komornika, to być może obejdzie się bez wchodzenia komornika do środka, ale tak jak piszę, to zależy na jakiego komornika traficie. Trzymam kciuki.

 10. Córka jest zameldowana u mnie. Po dwóch latach wróciła do domu czyli do mnie z długami. Ściga ją komornik czy komornik ma prawo zająć cokolwiek z mojego domu?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli twoja córka posiada długi, a w sprawę zaangażowany zostanie komornik, to całkiem możliwe, że kiedyś złoży on córce wizytę. Jeśli córka zameldowana jest w Twoim mieszkaniu, a także przebywa tam, to komornik będzie miał prawo wejść do Twojego mieszkania. Komornik będzie mógł próbować zająć przedmioty (ruchomości) w których córka jest władaniu. Co to oznacza? znaczy to tyle, że jeśli córka ogląda w salonie telewizję razem z Tobą, to komornik może próbować zająć także ten telewizor, chyba, że wykażesz, że telewizor czy inny sprzęt RTV lub AGD został zakupiony za Twoje, a nie córki pieniądze. Będziesz musiała udowodnić komornikowi, że wartościowe przedmioty w Twoim mieszkaniu należą do Ciebie. Wtedy komornik nie będzie mógł nic z Twojego mieszkania zabrać…

 11. Czy jeśli osoba trzecia posiada rachunek lub dokument potwierdzający, że rzeczy są jej własnością, to czy komornik przychodzący do dłużnika, który mieszka pod tym samym adresem co osoba trzecia, to może je zabrać?

  1. Janina Gołębiecka

   Dokładnie, jeśli osoba trzecia posiada jakikolwiek dowód na to, że daną ruchomość kupiła za własne pieniądze, to komornik takiego przedmiotu nie ma prawa zająć.

 12. Mam pytanie, czy komornik może wejść do mieszkania w którym ja mieszkam u dziewczyny, które ona wynajmuje? by zając moje rzeczy ? Bo dostałem dzisiaj telefon od Pana dzielnicowego który mnie poinformował ze Pan komornik zgłosił się do niego w celu ustalenia mojego miejsca zamieszkania. Ja podałem adres mieszkania u dziewczyny. Z góry dziękuje.

  1. Janina Gołębiecka

   Tak, podstawą do wejścia komornika do mieszkania które wynajmuje Twoja dziewczyna jest sam fakt, że tam zamieszkujesz. W świetle prawa nie musisz być ani właścicielem, ani wynajmującym mieszkanie, by komornik miał prawo do mieszkania w którym przebywasz wejść.

 13. Mam takie pytanie: czy może komornik zająć telewizor jeżeli jest on nie mój tylko na mojego teścia? i faktura tego sprzętu jest na mojego teścia? i czy po przedstawieniu faktury na inną osobę może komornik zabrać ten sprzęt? I czy komornik ma prawo zająć kanapę do spania lub szafę na ubrania którą posiadam tylko jedną sztukę?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli telewizor jest kupiony na dane osoby innej niż dłużnik, to po okazaniu rachunku zakupu, komornik telewizora zająć nie będzie mógł. Czy komornik może zająć kanapę i szafę? nie sądzę, są to tanie rzeczy i wątpię, aby komornik chciał je zajmować.

 14. Czy komornik może zająć konto mojej koleżanki jeżeli moja wypłata będzie wpływały na jej konto bankowe? To ja jestem obciążona długami. Ona nie ma długów. Proszę o pomoc i poradę. Pozdrawiam. Proszę o odpowiedź tak czy nie…

 15. Zajecie komornicze a nagroda dyrektora. Moje pytanie to: dostałam nagrodę dyrektora w kwocie 800 zł brutto jednak księgowa przekazała całą kwotę komornikowi. Mój dług nie jest alimentacyjny i pracuje za najniższą krajową. Czy w tum przypadku księgowa postąpiła prawidłowo? Wspomnę, że w tamtym roku też dostałam nagrodę i księgowa przekazała komornikowi jedynie 50% nagrody i każde socjalne trzynastki przekazywała po 50%.

 16. Czy komornik miał prawo zawiadomić mojego męża o moim długu? Mąż nic nie wie o zaciągniętej przeze mnie pożyczce. Komornik wysłał pismo do mojego męża, żeby podał lokalizację mojego samochodu. Ja nie dostałam żadnego pisma od komornika, ani wyroku sądu. Samochód jest zarejestrowany na mnie, ale kupiony w czasie trwania małżeństwa.

 17. Witam mam pytanie w sprawie komornika, mam jutro wpłacić 900 zł którego nie mam teraz, prosiłem komornika żeby dał mi czas do ostatniego października ale komornik się nie zgadza, a mam stały meldunek u rodziców, a mieszkam gdzieś indziej i nie mam tu meldunku z rodziną. Co mogę zrobić? a nic nie mam… ani majątku żadnego, a mieszkanie jest wynajmowane. Jestem bez radny proszę o pomoc!

 18. Dzień dobry. Posiadam komornika na koncie ale też mam wierzycieli tzn już jednego którego spłacam. Czy komornik nim spłacę wierzyciela może mi zabrać auto które wezmę w kredyt? U komornika mam zaledwie 1,5 tysiąca zadłużenia, auto będzie kosztować koło 20 tysięcy. Czy komornik ma prawo do zabrania czegoś dużo droższego niż jest do spłacenia dług u niego ?

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Darku, komornik niestety ma prawo zająć coś droższego niż faktyczne długi które komornik egzekwuje na Tobie. Komornik po prostu zlicytuje Twój samochód, część pieniędzy przeznaczy na spłatę zadłużenia wierzyciela, doliczy swoje koszty jakie poniósł, a reszta która zostanie ze sprzedaży samochodu zostanie przekazana Tobie. Lepiej więc od razu spłacić dług u komornika, a dopiero później decydować się na zakup samochodu, dodatkowo zapraszam Cię do przeczytania artykułu: Zajęcie samochodu przez komornika – co robić by uniknąć zajęcia? Pozdrawiam!

 19. Witam. Mój problem to niewiedza chyba. Zacznę od początku. Firma energetyczna Enea operator wystawiła fakturę której nie opłaciłem, faktycznie doszło do tego, że sprawa znalazła się w sądzie o którym nie wiedziałem, otrzymałem nakaz zapłaty w kwietniu 2017r. uiściłem opłatę 109 zł zadłużenie + koszty sądowe coś odsetki nie pamiętam razem 136 zł w dniu 21.05.2017 i myślałem że sprawa zakończona.

  W dniu 23.11.2018 chciałem zrobić przelew i co widzę? z kwoty około 1046 zł komornik pobrał sobie 416 zł, mało tego sprawdzam konto walutowe i jeszcze większe zdziwienie z kwoty 603 euro, komornik pobrał 97 euro.

  No cóż, po nazwie dzwonie do komornika, w ogóle nie mogłem się dowiedzieć za co to zajęcie i dlaczego – w końcu się dowiedziałem, że rzekomo 11 07 2018 i 04.10 komornik wysyłał wiadomość której nie odebrałem, a podwójnie awizowana uznaje się za dostarczoną i łaskawie po negocjacji komornik powiedział kto jest wierzycielem.

  Następnie wykonałem chyba cztery telefony do Enea operator i za każdym razem podobne odpowiedzi… ja nie mam u nich żadnego długu, ja mam nadpłatę 21 zł w końcu po tej czwartej rozmowie dowiedziałem się o tym, że takie sprawy to prowadzą im jacyś radcy prawni.

  Zadzwoniłem i tu zdziwienie: oni mają zlecenie i oni to zlecenie realizują, po tych wszystkich telefonach już nie mam siły walczyć żeby chociaż się dowiedzieć o jaką kwotę chodzi. Dlaczego Enea nie poinformowała o niedopłacie? dlaczego listy z tymi informacjami do mnie nie doszły? bo domyślam się że chodzi o 60/70zł i dopłacił bym bez problemu, a teraz zabrali 850 zł i mam problem z czego zapłacić bieżące rachunki…

  Co mogę zrobić? złożyć jakieś zażalenie? gdzie na kogo? nikt nie udziela informacji tylko ściągają pieniądze… pozdrawiam. Eugeniusz Sz.

 20. 4 lata temu zaciągnęłam kredyt w wysokości 500 zł i nie miałam jak go spłacić. Zmieniałam kilka razy swój numer telefonu i adres zamieszkania i nigdy nie przyszło mi pismo, a o pożyczce zapomniałam. Parę dni temu przyszedł do mnie komornik i zażądał, abym w ciągu 4 dni oddała cała kwotę tj. 1500 zł inaczej zabierze mi wartościowe rzeczy, takie jak kuchenka elektryczna, kuchenka gazowa i laptopa których sama nie kupiłam, a dostałam, aczkolwiek nie posiadam dokumentu który to potwierdza. Bardzo proszę o kontakt i poradę czy mogę się jeszcze dogadać z komornikiem o spłatę tego długu? dokładnie pożyczki z Providenta?

 21. Stanisław

  Witam, mam taki problem: od miesiąca grudnia 2018 komornik sądowy wystąpił do zakładu ubezpieczeń społecznych ZUS o zajęcie komornicze emerytury na rzecz firmy Signi z Wrocławia, gdzie mam dług. W miesiącu grudniu komornik otrzymał zajecie 25% od ZUS-u, pozostała kwota wpłynęła na moje konto bankowe plus do tego komornik sądowy zablokował mi rachunek bankowy.

  Mogę tylko wypłacić kwotę wolną, tylko że z tej kwoty wolnej jestem zmuszony zapłacić ratę kredytu który posiadam w tym samym banku co konto.

  Po zapłaceniu zostaje mi na życie 339 zł a gdzie rachunki opłacić? dodam, że wynajmuję lokal na który w tym momencie mnie nie stać i właściciel mieszkania chce mi wypowiedzieć umowę najmu, reszta kwoty która pozostała na koncie około 920 zł została także zajęta przez tego samego komornika i bank przesłał te pieniądze na jego konto.

  Czy komornik ma prawo takie coś zrobić żeby zabrać z ZUS-u zajęcie oraz z konta bankowego wierzytelność, gdzie tylko mam to jedno zadłużenie w firmie Signi z Wrocławia? proszę o pomoc i oczekuję na odpowiedź… z poważaniem Stanisław.

 22. Witam. Mam niestety pytanie, czy komornik może zająć moje konto bankowe i zabrać pieniądze które dostaję na dzieci? Miałam sprawę w tamtym roku jednej z pożyczek. Spłaciłam ją do końca, choć miałam rozłożoną pożyczkę na 14 rat po 50 zł miesięcznie, czy jeśli ja spłaciłam pożyczkę, to komornik ma prawo zająć dzieci pieniądze? A mi zająć konto bankowe?

 23. Dzień dobry. Potrzebuję się dowiedzieć, czy jak mam konto w banku które jest już zajęte przez komornika (zajecie komornicze), a chcę wziąć pożyczkę w Vivus-ie, to czy nie będzie problemu i dostanę ją normalnie czy nie? Czy jak chce wziąć 2000 zł to komornik zostawi mi podstawę 1500zl? Proszę o szybką odpowiedź. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli komornik zajął Ci konto bankowe, to jeśli wpłynie tam jakaś kwota, to zostanie ona pomniejszona. A więc komornik zajmie część środków które na konto wpłynęły. Trzeba pamiętać, że kwota wolna od zajęcia komorniczego z rachunku bankowego wynosi nieco ponad 1600 zł, a więc jeśli na konto wpłynęło by przykładowo 2.000 zł, to komornik będzie mógł zająć z tej kwoty jedynie 400 zł. Jeśli na konto wpłynie 3.000 zł, to komornik będzie mógł zająć nieco ponad 1400 zł. Jeśli na konto wpłynie 1600 zł, to komornik nie będzie mógł nic zająć z takiego wpływu (zakładając, że na koncie nie masz w chwili obecnej nic). Pozdrawiam.

 24. Dobry wieczór, nurtuje mnie taka sprawa, komornik zajmuje mi od 2 miesięcy pensję, zostawia tylko kwotę wolną od zajęcia komorniczego, ale to wpływa na konto bankowe, też jest zajmowane przez komornika, czy komornik ma do tego prawo?

  1. Janina Gołębiecka

   Z tego co piszesz wynika, że komornik zajmuje Ci pensję, oraz konto bankowe na które ta pensja wpływa – od razu napiszę, że jest to niezgodne z prawem. Komornik nie ma prawa dwukrotnie potrącać kwoty zajęcia egzekucyjnego z tych samych środków pieniężnych – niestety zdarza się to notorycznie.

   Jeśli dobrze wywnioskowałam, to jeśli komornik zajmuje Ci konto bankowe i pensję, musisz złożyć wniosek do komornika o zdjęcie zajęcia konta bankowego. Wzór takiego pisma znajdziesz tutaj: Jednoczesne zajęcie konta bankowego i wynagrodzenia

   Powyższe pismo należy pobrać i wydrukować, następnie zanieść do komornika osobiście, lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Comments are closed.