Witam, czym jest i co oznacza umorzenie postępowania egzekucyjnego? Mam spore długi w pożyczkach i kredytach. Komornik prowadził egzekucję z mojego wynagrodzenia, ale straciłem pracę i po jakimś czasie przyszło pismo od komornika mówiące o tym, że nastąpiło umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Co oznacza dla mnie, że egzekucja została umorzona? jak to wygląda jeśli chodzi o przedawnienie? czy mam teraz szansę na przedawnienie długów? mam świadomość, że dług nadal istnieje jednak nie mam pojęcia co dla mnie znaczy umorzenie egzekucji komorniczej, bardzo proszę o wyjaśnienie co dalej.

Czy jak znajdę nową pracę to komornik znów będzie uszczuplać mi wynagrodzenie? czy możliwe jest umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika?


Witam serdecznie! To co zadziało się w twojej sprawie to umorzenie postępowania egzekucyjnego na skutek bezskuteczności egzekucji. Komornik, który dostał od wierzyciela „zlecenie” prowadził egzekucję przez cały czas kiedy pozostawałaś w zatrudnieniu.

Komornik mógł wówczas skutecznie pobierać część twojego zarobku, pozostawiają ci jedynie kwotę wolną od zajęcia. Kiedy straciłaś zatrudnienie musiało dojść do sytuacji, kiedy komornik został zblokowany.

Nie znalazł majątku który mógł zająć. Takiego majątku nie wskazał również wierzyciel. Komornik, jako sądowy organ egzekucyjny w myśl obowiązujących przepisów wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Kiedy komornik umorzy postępowanie egzekucyjne z urzędu?

I tak w myśl przepisom art. 824 § 1kpc  postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu:

1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych

2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna

3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

4) jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania.

Zatem tak jak napisałam powyżej, w twojej sprawie musiała zaistnieć przesłanka o której mówi art. 824 §1  pkt. 3 kpc- komornik powziął informacje, że egzekucja nie doprowadzi do zaspokojenia wierzyciela, a koszty jej prowadzenia mogą być wyższe niż sumy, które będzie w stanie uzyskać w toku dalszego postępowania.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego, a przymusowe ściągnięcie długu w przyszłości

Jak mówi art. 826 k.p.c umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może naruszać praw osób trzecich.

Co powyższy zapis oznacza dla ciebie? Już ci wyjaśniam!

Komornik wydając postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego cofa dokonane w toku sprawy zajęcia – zwalnia rachunek bankowy dłużnika, cofa zajęcie wynagrodzenia za pracę, zwrotu z podatku dochodowego osób fizycznych itp.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego oznacza zamknięcie sprawy. Komornik przestaje interesować się tobą jako dłużnikiem.

Jednakże wierzyciel, który posiada tytuł egzekucyjny (wyrok/nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności) nie traci prawa do dochodzenia swoich pieniędzy w przyszłości.

W każdym czasie będzie on mógł złożyć kolejny wniosek egzekucyjny przeciwko tobie. Do prowadzenia kolejnej sprawy egzekucyjnej będzie mógł wybrać tego samego lub innego komornika.

A komornik, który otrzyma wniosek o wszczęcie przeciwko Tobie egzekucji będzie miał prawo prowadzić egzekucję wszystkimi możliwymi sposobami. Będzie mógł na nowo zająć twoje wynagrodzenie za pracę, rachunek bankowy, ruchomości, a na wniosek wierzyciela prowadzić egzekucję również z należących do ciebie nieruchomości.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że umorzenie postępowania egzekucyjnego nie jest równoznaczne z umorzeniem długu. Tak naprawdę nie wiesz kiedy w przyszłości znów dowiesz się o kolejnej sprawie egzekucyjnej co do tego samego długu.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego a przedawnienie

Zaradny wierzyciel będzie dbał bowiem o to, by swoje pieniądze odzyskać i raczej nie pozwoli na przedawnienie długu. Obecnie dość powszechną procedurą jest cesja wierzytelności.

Banki, instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne odsprzedają swe wierzytelności podmiotom, które profesjonalnie zajmują się odzyskiwaniem trudnych wierzytelności (fundusze sekurytyzacyjne). Dlatego odpowiadając na twoje kolejne pytanie, muszę cię niestety rozczarować pisząc, że czekanie na przedawnienie długu może być bardzo bezmyślne, bo w praktyce może nigdy nie nastąpić.

Obecnie skrócone nowelą lipcową terminy przedawnienia roszczeń należności orzeczonych wyrokiem sądu, przedawniają się po sześciu latach (termin skrócony z lat dziesięciu).

Jednak by mówić o przedawnieniu roszczenia musiała by nastąpić sytuacja, w której przez kolejne sześć lata twój wierzyciel pozostawał by bezczynny. Musisz wiedzieć, że każdy wniosek egzekucyjny przerywać będzie bieg terminu przedawnienia. Po czym rozpoczynać on będzie znów swój bieg na nowo.

Niestety w przyszłości musisz liczyć się z możliwością, że wierzyciel złoży kolejne wnioski egzekucyjne i znów będziesz miała komornika na karku.

Pytałaś również, czy możliwe jest umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika. Ja znam tylko jedną taką możliwość – spłata długu. Jeżeli dokonasz dobrowolnej spłaty zadłużenia, a komornik nadal będzie prowadził postępowanie, wówczas przysługuje ci prawo złożenia wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Mam nadzieje jednak, że ze wszystkim sobie spokojnie poradzisz. Życzę powodzenie i trzymam kciuki!

Wybrane specjalnie dla Ciebie: