Jak napisać i jak złożyć wniosek/pismo do komornika? [WZORY PISM] • JakwyjśćZdługów.pl
Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem! ebook + Wzory pism

Długi, komornik, firma windykacyjna, wpis w BIK, KRD to ogromny problem, jeśli potrzebujesz darmowej porady, zadaj pytanie ekspertowi. W serwisie znajdziesz także wzory pism, oraz taniej kupisz ebook: Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem – 12 kroków, autorką jest Iwona Wendel – założycielka tego bloga. Zachęcam też do komentowania wpisów! tam także możesz zadawać pytania!

Jak napisać i jak złożyć wniosek/pismo do komornika? [WZORY PISM]

Często w mailach pytacie, jak napisać wniosek do komornika i jak go złożyć, pytacie też o wzory pism dla wierzyciela, dlatego w dzisiejszym poradniku napiszę, jak to wszystko powinno przebiegać, załączę także gotowe wzory pism do komornika, aby maksymalnie ułatwić Wam współpracę i komunikację z komornikiem. Zapraszam do lektury!


Wzory pism i wniosków do komornika

wzór-pisma-do-komornika

Poniższe wzory pism do komornika należy pobrać, wydrukować, a później wypełnić, po czym dostarczyć komornikowi drogą pocztową (list polecony za potwierdzeniem odbioru), lub osobiście, jeśli mieszkacie niedaleko od kancelarii komorniczej komornika.

Spis treści:

 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji – wzór
 2. Zmiana komornika – wzór
 3. Wniosek do komornika o wstrzymanie egzekucji komorniczej – wzór
 4. Oświadczenie o wyborze komornika – wzór
 5. Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika – wzór
 6. Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej – wzór
 7. Skarga na czynności komornika
 8. Umorzenie długu przez wierzyciela
 9. Wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika
 10. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór
 11. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór
 12. Wniosek o ograniczenie postępowania egzekucyjnego na dłużniku
 13. Cesja wierzytelności – wzór

1. Wniosek o wszczęcie egzekucji

Postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi nie jest wszczynane automatycznie, żeby wyegzekwować od dłużnika swoje należności, trzeba złożyć wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Dopiero po otrzymaniu przez komornika takiego wniosku, komornik zacznie prowadzić działania mające na celu wyegzekwowanie Twoich pieniędzy.

Żeby móc złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej, musisz posiadać wydany przez sąd tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Jakie czynności podejmie komornik wobec dłużnika? zakres czynności komornika zależy od wniosku który złożysz, bowiem możesz nakazać komornikowi podjęcie następujących czynności:

 1. egzekucja z wynagrodzenia,
 2. egzekucja z rachunku bankowego,
 3. egzekucja z ruchomości,
 4. egzekucja z nieruchomości.

2. Zmiana komornika – wzór

Jeśli uważasz, że obecny komornik nie egzekwuje długu na dłużniku w sposób skuteczny, lub masz inne powody przez które nie chcesz już współpracować z tym komornikiem, to masz prawo do zmiany komornika na innego.

Podstawa prawna:

Art. 8. Zakres terytorialny działania komornika, prawo wyboru komornika

13. Komornik, za zgodą wierzyciela, może przekazać całość lub część sprawy egzekucyjnej innemu komornikowi, jeżeli ten wyrazi na to zgodę.

Przekazanie sprawy do innego komornika może odbyć się tylko i wyłącznie na pisemny wniosek wierzyciela, przekazanie sprawy odbędzie się w formie postanowienia.

Obecny komornik po przekazaniu sprawy innemu komornikowi, zobowiązany będzie do zwrotu niewykorzystanej zaliczki którą otrzymał od wierzyciela, zwrot zaliczki musi nastąpić w ciągu 7 dni.

3. Wniosek do komornika o wstrzymanie egzekucji komorniczej

Powyższy wniosek o wstrzymanie czynności egzekucyjnych może pobrać wierzyciel jak i dłużnik, bowiem dłużnik także ma prawo do wstrzymania egzekucji, pod warunkiem, że dłużnik udowodni komornikowi, że dług jest spłacony, lub wierzyciel wyraził zgodę na odroczenie płatności, jasno o tym mówi:

Art. 822. K.p.c. Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki.

Wstrzymanie egzekucji może także mieć miejsce, gdy przed jej rozpoczęciem, małżonek dłużnika podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską, oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome.

4. Oświadczenie o wyborze komornika

Wierzyciel ma prawo do wyboru komornika, a więc komornik którego wybrać może wierzyciel, może piastować swoje stanowisko w dowolnym mieście na terytorium Polski. Jasno o tym mówi poniższy przepis:

Art. 8. Zakres terytorialny działania komornika, prawo wyboru komornika

5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

6. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Wyjątkiem jest egzekucja z nieruchomości, którą prowadzić musi komornik mający swoją kancelarię w obrębie rewiru w którym ta nieruchomość się znajduje.

Oświadczenie o wyborze komornika musi zawierać co najmniej:

 • datę oraz miejscowość sporządzenia oświadczenia,
 • dane i adres do doręczeń komornika,
 • tytuł (oświadczenie wierzyciela o wyborze komornika),
 • dane wierzyciela,
 • dane dłużnika,
 • oświadczenie: wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru komornika na podstawie przepisu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.).

 • oświadczenie: wierzyciel zgodnie art. 8 ust. 5 u.k.s.e. ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 • i kilka innych bardzo ważnych elementów.

5. Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika – wzór

W myśl przepisom kodeksu postępowania cywilnego, a dokładnie zapisom art. 913 i kolejnych, wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika wyjawienia majątku jeszcze przed wszczęciem egzekucji.

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika trzeba złożyć w sądzie właściwości ogólnej dłużnika, czyli w sądzie rejonowym okręgu w którym mieszka dłużnik.

Opłata od wniosku za nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku wynosi 40 zł. Opłatę trzeba uiścić w sądzie podczas składania wniosku, lub przelać kwotę na rachunek bankowy sądu.

Wniosek o wyjawienie majątku można też przesłać pocztą załączając do niego dowód uiszczenia opłaty sądowej – wtedy wizyta wierzyciela w sądzie nie będzie konieczna.

6. Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej

Ty jako wierzyciel, a więc strona postępowania egzekucyjnego, masz prawo aby zwrócić się do komornika z zapytaniem o stan sprawy egzekucyjnej jaką komornik na Twój wniosek prowadzi.

Podstawa prawna:

Art. 763. K.p.c. Komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy.

A więc na podstawie art. 763 K.p.c – komornik ma obowiązek udzielić Tobie, lub dłużnikowi informacji na temat czynności jakie organ egzekucyjny podjął, celem wyegzekwowania długu.

7. Skarga na czynności komornika

Skargę na komornika może złożyć wierzyciel jaki dłużnik, oraz każda osoba której prawa przez działanie komornika zostały naruszone. To o czym warto jeszcze wspomnieć, to fakt, że skarga na czynności komornika powinna spełnić listę formalnych kryteriów przypisanych pismom procesowym.

Art. 767 § 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Od dnia 8 września 2016 roku skarga na czynność komornika powinna być składana do komornika którego ta skarga dotyczy. Po złożeniu skargi, komornik ma 3 dni robocze na ustosunkowanie się do niej.

Jeśli komornik skargi na swoje czynności nie uwzględni, skargę tą komornik ma obowiązek przekazać do sądu w obrębie którego działa. Wtedy to sąd podejmie ostateczną decyzję, czy komornik naruszył prawa wierzyciela, dłużnika, lub innej osoby czy też nie.

Jeśli natomiast komornik skargę którą złożyła strona postępowania uwzględni, to ma on obowiązek powiadomić o tym skarżącego.

8. Umorzenie długu przez wierzyciela – wzór

9. Wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika

10. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór

11. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór

12. Wniosek o ograniczenie postępowania egzekucyjnego na dłużniku

13. Cesja wierzytelności – wzór

Podsumowując:

Jak napisać wniosek do wierzyciela? jeśli chodzi o własnoręczne sporządzanie pism, to możesz napotkać wiele trudności związanych z formalnymi wymogami o których możesz po prostu nie wiedzieć. Dlatego idealnym i bezproblemowym rozwiązaniem jest skorzystanie ze wzoru pisma. W ten sposób zaoszczędzisz sobie sporego bólu głowy i tygodni spędzonych na korespondowaniu i poprawianiu błędów we wniosku.

Jak złożyć wniosek do komornika? każde pismo, wniosek, prośba, czy oświadczenie – musi być składane w formie pisemnej! telefoniczne prośby kierowane do komornika nie zdadzą się na nic. Każda czynność z udziałem organu egzekucyjnego musi przebiegać „na piśmie”!

Mam nadzieję, że załączone wzory pism komorniczych spełnią Twoje oczekiwania, gdyby brakowało tu jeszcze jakiegoś wzoru pisma, to proszę o tym napisać w komentarzu pod tym artykułem, a ja wtedy postaram się taki dokument dostarczyć i opublikować. Powodzenia!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,71 out of 5)
Loading...


1 Comment

 1. Avatar

  Ala

  Dostałam pismo od komornika jak go uniknąć? Jak napisać pismo do sądu z prośbą o wycofanie komornika? miałam kilka rat nie zapłaconych do banku, ale wpłaciłam później, dostałam pismo z sądu, a teraz dostałam pismo od komornika… jak tego uniknąć, aby nie mieć komornika sądowego? chcę wysłać pismo i podać wyższą kwotę raty i uniknąć komornika, czy wysłać pismo do sądu czy do banku?

NAPISZ KOMENTARZ