Jak UTRUDNIĆ, opóźnić, WSTRZYMAĆ egzekucję komorniczą? [PORADNIK]

opóźnienie-utrudnianie-wstrzymanie-egzekucji-komorniczej

Dziś o tym, jak wstrzymać, utrudnić lub opóźnić egzekucję komorniczą. Na koniec zeszłego roku w Polsce było aż 15 milionów osób mających zobowiązania finansowe, kolokwialnie mówiąc długi. Zdecydowana większość Polaków regularnie je spłaca, a nawet jeśli robi to po terminie, to jedyną karą są odsetki karne.

Jednak jak się okazuje, wśród tych dłużników jest też około 2,5 miliona osób, które w ogóle długów nie spłacają i ich sprawa trafia do sądu po nakaz zapłaty, a potem do komornika. I co wtedy?

Unikanie komornika nie jest rozwiązaniem?!

opóźnienie-utrudnianie-wstrzymanie-egzekucji-komorniczej

Zbyt wiele osób uważa, że jeśli będzie unikać komornika, to egzekucja komornicza zakończy się sama i będzie po sprawie. Niestety nie, a nawet będzie jeszcze gorzej, ponieważ my jako dłużnik, nie będziemy wiedzieli, co się dzieje z naszą sprawą.

Warto jasno sobie powiedzieć, że kwestie doręczania korespondencji reguluje Kodeks postępowania cywilnego i zasadą jest, że pismo sądowe doręcza się bezpośrednio adresatowi, ale z drugiej strony samo awizo traktowane jest jako informacja, że pismo pozostawiono i w ciągu 7 dni należy je odebrać.

Jeśli nie odbierzemy pisma lub odmówimy jego odebrania i wróci ono do nadawcy, czyli do sądu, pismo to zostanie potraktowane jako odebrane, a więc przepada nam termin 14 dni, aby złożyć odwołanie! Podstawą prawną jest tu artykuł 139 Kodeksu postępowania cywilnego, zwłaszcza paragraf 2. Podsumowując, dwukrotne AWIZO uznawane jest przez sąd za doręczone!

A złożenie odwołania od wyroku może być jedną z metod zastopowania na czas ponownego rozpatrzenia sprawy w sądzie samej egzekucji komorniczej. Zwłaszcza gdy wiemy, że wierzyciel domaga się spłaty długu, który my już częściowo spłaciliśmy, a wierzyciel nadal chce całość, czy też, kiedy dług jest przedawniony i nie powinniśmy w ogóle go spłacać.

Nie odbierając pisma i nie korzystając z 14 dni na odwołanie, działamy więc na swoją szkodę. Ale jest też inna opcja manewru, czyli doręczenie zastępcze.

Wstrzymanie egzekucji, bo dłużnik nie wiedział o wyroku sądu

Może się zdarzyć, że dłużnik zmienił miejsce zamieszkania i najzwyczajniej na świecie pismo do niego nie dotarło. Ale może też zdarzyć się, że na mocy artykułu 139 KPC. zastosowano tak zwane „doręczenie zastępcze”.

Co prawda jest ono rzadko stosowane, ale nadal się zdarza. Trzeba jednak wykazać, że pismo nie zostało do nas doręczone, a odebrał je zastępca – w skrajnych przypadkach nawet burmistrz czy wójt gminy, bo na to pozwala prawo.

Zastosowanie doręczenia zastępczego może skutkować tym, że dłużnik złoży wniosek o wstrzymanie egzekucji, ponieważ w odpowiednim terminie, w którym mógłby złożyć jeszcze odwołanie, nie dowiedział się o egzekucji. Wtedy samo postępowanie jest przedłużane, a komornik informuje wierzyciela o tym fakcie.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa

Oprócz doręczenia pisma z sądu na inny adres niż miejsce zamieszkania dłużnika są jeszcze inne przesłanki z mocy prawa, na które można się powołać, aby zawiesić postępowanie egzekucyjne. Można się powołać na działanie siły wyższej.

Polska leży w taki miejscu, że często mamy powodzie i śnieżyce, a zatem może to być powód do zawieszenia egzekucji na pewien czas, aż pogoda się ustabilizuje, a dłużnik będzie mógł wrócić do pracy zarobkowej czy w najgorszej sytuacji z możliwych, gdy jego nieruchomość zostanie zalana lub zniszczona, znajdzie inne miejsce do życia i jego sytuacja stanie się stabilna.

Jednakże jest to naprawdę rzadko wykorzystywana możliwość wstrzymania egzekucji komorniczej, choć jak najbardziej legalna.

Ugoda z wierzycielem lub dług spłacony, a egzekucja komornicza

Znacznie częściej wykorzystuje się możliwości zapisane w artykule 822 Kodeksu postępowania cywilnego.

Art. 822. Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki.

Przede wszystkim paragraf 1 będzie pomocny osobom, które już spłaciły w międzyczasie dług wobec wierzyciela, a ten nadal kieruje sprawę do sądu lub też dłużnik porozumiał się z wierzycielem co do nowego terminu spłaty i wierzyciel zgodził się na tzw. zwłokę.

Komornikowi na piśmie trzeba przedstawić dowód, że my jako dłużnik wszystko spłaciliśmy wobec wierzyciela, wtedy egzekucja zostanie wstrzymana, można też przedstawić porozumienie z wierzycielem, że otrzymaliśmy określony czas zwłoki, wtedy na ten konkretnie czas komornik także wstrzyma egzekucję.

Paragraf 2 z kolei często jest wykorzystywany przez małżeństwa.

Komornik wstrzyma się również z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome.

Wciąż niewiele par małżeńskich w Polsce decyduje się na umowę rozdzielności majątkowej, ale takie przypadki się zdarzają i właśnie dzięki paragrafowi 2 artykułu 822 KPC. można wnieść do komornika wniosek o wstrzymanie egzekucji, ponieważ taka umowa majątkowa małżeńska istnieje i komornik nie ma prawa na jej mocy prowadzić egzekucji z majątku obojga małżonków.

O czym też musi zostać poinformowany wierzyciel albo też musi zostać udowodnione, że wierzyciel o takiej umowie wiedział, a i tak świadomie wnioskował o tytuł egzekucji, który byłby egzekwowany z majątku obojga małżonków.

Ale sam artykuł 822 należy traktować jako wyjątek do artykułu 804 KPC., który omawia zasady związania tytułem wykonawczym.

Z mocy prawa zawiesza się postępowanie egzekucyjne także, gdy dłużnik ogłosił upadłość konsumencką, ponieważ wniosek o upadłość składa się do sądu i na mocy jego wyroku majątek dłużnika jest rozdzielany sprawiedliwie wedle wszystkich wierzycieli, przedstawiany jest plan spłaty lub jeśli dłużnik jest w trudnej sytuacji materialnej i nie wywiąże się z planu spłaty, to dług jest umarzany.

Z mocy prawa zawiesza się postępowanie także, gdy wszczęto postępowanie naprawcze w stosunku do dłużnika.

Skarga na komornika

Temat skarg na komornika jest bardzo szeroki, ale podstawą prawną do złożenia samej skargi jest artykuł 767 Kodeksu postępowania cywilnego. Skargę kieruje się do sądu właściwego, przy którym działa komornik, czyli najczęściej naszego sądu rejonowego. W czasie rozpatrywania skargi wstrzymuje się z dokonaniem egzekucji.

Warto jednak wiedzieć, że nie można skierować skargi na cokolwiek, co nam się w zachowaniu komornika nie podoba. A ponadto taka skarga podlega opłacie sądowej w wysokości 100 złotych.

Przedawnienie długu a skarga na komornika

Skargi nie można wnieść dlatego, że dług jest przedawniony. Z artykułu 840 KPC. wynika, że komornik nie bada zasadności wniosku wierzyciela o egzekucję długu, więc komornik nie sprawdza, czy dług jest przedawniony, czy nie.

Ale jeśli my jako dłużnik przedstawimy dowód, że dług uległ przedawnieniu, a mimo to komornik nie zatrzymuje postępowania egzekucyjnego, to jak najbardziej jest to powód do złożenia skargi na czynności komornicze.

Także, jeśli dług został spłacony, a komornik nadal prowadzi postępowanie egzekucyjne, trzeba zgłosić się do wierzyciela i przedstawić komornikowi, że sprawa została rozwiązana, a jego obowiązkiem jest zamknąć postępowanie.

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą z nieruchomości

Najczęstszym powodem skarg na komorników, jest zaniżenie wartości nieruchomości lub – co gorsza – za niskie oszacowanie nieruchomości. Komornik jest zobowiązany powołać biegłego do oszacowania wartości nieruchomości zajętej od dłużnika, ale może się zdarzyć, że wycena jest za niska, bo biegły nie wziął pod uwagę jakiegoś czynnika podwyższającego jej wartość np. świeżo wyremontowana łazienka lub też celowo wartość została zaniżona, aby nieruchomość szybciej zlicytować.

Skargę na oszacowanie składa się do sądu na podstawie artykułu 853 paragraf 2 KPC. przy zajęciu nieruchomości, a maksymalnie do dnia licytacji.

Ubezwłasnowolniony lub niepełnoletni dłużnik – skarga na komornika

Skargę można też złożyć, gdy komornik prowadzi egzekucję przeciwko osobie niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej, gdy żąda tego wierzyciel, bo np. jest to osoba zstępna, a sam dłużnik zmarł.

Egzekucja z rachunku bankowego

Bardzo często komornik też zajmuje konto bankowe, na które wpływają świadczenia, które z mocy prawa nie podlegają zajęciu komorniczemu. Artykuł 833 KPC. mówi o wyłączeniu spod zajęcia środków wymienionych w ustępach 6 i 7, a także ważny jest artykuł 890 KPC., który wymienia, jakie świadczenia nie podlegają egzekucji, w tym, nawet jeśli wpływają na zajęte konto bankowe.

Trzeba jednak do komornika iść i wykazać, że to są właśnie te środki i w jakiej kwocie wpływają. Jeśli mimo dowodów komornik nie chce ich zwolnić spod zajęcia lub zwleka z ich zwrotem, można wnieść na niego skargę.

Egzekucja świadczeń

Panuje też powszechne przekonanie, że to na komornika wnosi się skargę, gdy z pensji czy emerytury albo innych świadczeń podlegających potrąceniu, potrąca się za dużo.

Ale to przedsiębiorstwo, w którym pracujemy lub ZUS wylicza, ile z naszego świadczenia ma trafić do komornika i to do nich trzeba się zgłosić, aby ustalić, gdzie nastąpił błąd i dlaczego zostało potrącone za dużo, bo wysokość potrąceń reguluje ustawa lub KPC., a nie sam komornik.

Egzekucja ruchomości

W wypadku zajęcia ruchomości, na którą jest wystawiony tytuł egzekucyjny, może dojść do sytuacji, że nie tylko rzeczy należące do dłużnika zostaną zajęte.

Bardzo często jest tak, że w wynajmowanym przez dłużnika mieszkaniu, jest tylko kilka jego rzeczy, albo też dłużnik nie mieszka sam i część rzeczy w lokalu należy do osoby trzeciej.

Komornik bardzo często zajmuje po prostu wszystko, co jest wartościowe, a nie ma prawa do zajęcia ruchomości należącej do osoby trzeciej. I jeśli komornik tak zrobi, można złożyć na niego skargę, bo pogwałcił zapis z artykułu 845 paragraf 2 KPC.

Jednak trzeba udowodnić, posługując się np. rachunkiem imiennym, zeznaniami świadków, że zabrane przez komornika rzeczy należały nie do dłużnika, a do osoby trzeciej.

Przygotowaną skargę należy wnieść na odpowiednim wzorze pisma do komornika, na którego skargę chcemy złożyć. Komornik ma 3 dni od daty otrzymania skargi, aby sporządzić uzasadnienie zaskarżonej czynności, a skargę wraz z jego uzasadnieniem przekazuje do właściwego sądu, który rozpatruje skargę i wyjaśnienie komornika.

Oczywiście, jeśli komornik przychyli się do naszej skargi, to sprawa dalej nie wędruje do komornika. Komornik naprawia skutki swojej decyzji i życie wraca do normy.

… jak jeszcze utrudnić komornikowi egzekucję komorniczą?

Wniosek o sądowy nadzór nad komornikiem

Trzeba też wiedzieć, że jeśli nie mamy podstaw do złożenia skargi na komornika, nie oznacza to, że nie możemy utrudnić komornikowi życia przez sprawdzanie jego każdej czynności bardzo dokładnie przez sąd.

Nazywa się to sądowym nadzorem nad komornikiem i jest legalne na podstawie artykułu 759 paragraf 2 KPC. Jeśli komornik ma nadzór sądowy nad swoją pracą, będzie musiał bardzo dokładnie wywiązywać się ze swoich obowiązków i nie popełni błędów takich jak np. zajęcie majątku osoby trzeciej.

Jak doprowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Umorzenie egzekucji komorniczej ma na celu zakończenie postępowania egzekucyjnego, mimo że dług nie został odzyskany w całości lub nawet w części.

Co do zasady, umorzenie egzekucji komorniczej może nastąpić z mocy prawa np. gdy postępowanie jest zawieszone, a wierzyciel w ciągu roku od zawieszenia egzekucji, nie złożył wniosku o jego ponowne podjęcie. Albo też uprawomocnił się wyrok w sprawie ogłoszenia upadłości dłużnika z licytacją jego majątku.

Umorzenie egzekucji komorniczej z urzędu następuje, gdy egzekucja komornicza nie należy do organów sądowych, a takim organem egzekucji jest właśnie komornik sądowy.

A także, gdy wiadome jest, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej nawet od samych kosztów egzekucji, gdyż dłużnik nie ma żadnego majątku. Także egzekucja komornicza będzie umorzona z urzędu, gdy dotyczy dyplomaty obcego państwa.

Umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela

Egzekucja może być też umorzona na wniosek, gdy żąda tego wierzyciel, ale tu jest oczywiste, że aby wierzyciel złożył wniosek o umorzenie egzekucji, to my jako dłużnik, musimy się z wierzycielem porozumieć i wpłacić część należności za dług, czy też zobowiązać się do spłaty całości. Nie zdarza się, aby wierzyciel zaprzestał egzekucji z „dobrego serca”.

Egzekucję umarza się też, gdy została skierowana przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem i sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji.

Takim przykładem może być sytuacja, kiedy dłużnik zmarł, a spadek z dobrodziejstwem inwentarza przechodzi na zstępnych, ale zstępni odmawiają przyjęcia spadku, więc de facto nie ma wtedy kto tego długu spłacić. Umorzenie egzekucji może też nastąpić po rozpatrzeniu skargi na czynności komornika.

Egzekucja komornicza alimentów

Trzeba jednak wiedzieć, że egzekucja alimentów nie podlega możliwości umorzenia postępowania z mocy prawa, czy z powodu bezskuteczności egzekucji. A samo umorzenie postępowania egzekucyjnego u komornika, nie oznacza umorzenia długu.

Umorzenie oznacza jedynie, że komornik jest zobowiązany do odstąpienia od wszystkich czynności. Ale sam dług nadal istnieje i wierzyciel nadal może podejmować działania na celu odzyskania swoich pieniędzy.

Jak utrudnić egzekucję komorniczą?

Można sobie pomyśleć, że skoro komornik nam uprzykrza i utrudnia życie, ale nie robi nic ponad prawem, na co można by było złożyć skargę, to i my możemy utrudnić egzekucję. I to prawda. Jest kilka legalnych możliwości.

Między innymi ustanowienie dozoru nad ruchomościami. Artykuł 855 paragraf 1 KPC. mówi, że zajęte ruchomości może komornik pozostawić we władaniu osoby, u której je zajął albo też oddać pod dozór innej osobie.

Zmianę dozoru można ustanowić od razu po zajęciu lub w późniejszym czasie. Ale musi wystąpić ważna przyczyna i oddanie ruchomości nie może spowodować, że jej wartość spadnie, czy sama ruchomość zostanie zniszczona.

Nawet jeśli komornik zajmie ruchomość, to można złożyć wniosek o zmianę dozoru na osobę trzecią. Oczywiście to potrawa, ale w tym czasie dłużnik ma możliwość zebrać środki finansowe, aby własną rzecz odkupić na licytacji, gdy zostanie wystawiona przez komornika.

Komornik może zmienić dozór po złożeniu przez dłużnika skargi np. na naruszenie przepisów o publicznym charakterze licytacji. W tym wypadku wystarczy, że „nasza” osoba trzecia wyga licytację i ustanowi na siebie dozór, albo składa wniosek u komornika o zmianę dozoru.

Ty jako dłużnik, możesz wtedy złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, podpierając go oświadczeniem o stanie rodzinnym majątku itd. Zanim wniosek zostanie rozpatrzony, nawet jak zostanie nie uznany, to i tak sąd będzie wzywał do uzupełnienia braków formalnych, ty możesz złożyć zażalenie i według szybkości działania polskich sądów uzyskujesz około pół roku zwłoki.

Ponadto osoba trzecia może się rozmyślić i odebrać pieniądze za wylicytowany przedmiot, a wtedy można znowu zmienić dozór.

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego
Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego

Ochrona wynagrodzenia przed komornikiem

Minimalne wynagrodzenie to kolejna metoda, aby zachować wszystkie pieniądze dla siebie. Jeśli pracujemy na umowę o pracę i dostajemy minimalne wynagrodzenie – na rok 2018 jest to 2100 zł brutto (1530 zł netto), to komornik nie zabierze z tego ani grosza.

Minimalne wynagrodzenie jest bowiem samo w sobie kwotą wolną od potrąceń w myśl artykułu 87 Kodeksu pracy. Wystarczy więc znaleźć pracę, gdzie zarabiamy dokładnie tyle, aby całą pensję komornik zostawił w spokoju.

Karta kredytowa. Trzeba tutaj przedstawić definicję kredytu i pożyczki, ponieważ wiele osób myli te dwa produkty finansowe. Otóż kredyt jest nam udzielany przez bank i są to pieniądze oddane do naszej dyspozycji, ale pozostające we własności banku.

Z kolei pożyczki może udzielić bank, SKOK, parabank i inne instytucje w tym osoby prywatne, z tym że z definicji pożyczki wynika, że są to pieniądze przekazywane na własność pożyczkobiorcy – dłużnikowi.

Dlatego do karty kredytowej i środków na niej zebranych komornik nie ma dostępu, ponieważ są to pieniądze banku. Ale co innego pożyczki. Te podnoszą wysokość naszego majątku, bo przechodzą na naszą własność. Ponadto nie każdy kredyt można traktować tak samo np. mieszkanie kupione na kredyt hipoteczny, komornik ma prawo zająć.

Notoryczne składanie skarg i odwołania. Jest to jedna z metod osób, które mają już doświadczenie z komornikami i wiedzą, że rozpatrywanie skarg zajmuje dużo czasu i zawiesza postępowanie egzekucyjne.

Oczywiście złożenie jednej skargi, to koszt 100 złotych, ale jeśli dług jest ogromny, może to być w gruncie rzeczy opłacalne. Trzeba tylko pilnować terminów i przestrzegać wszystkich wzorów pism, aby nie zostały one oddalone ze względów formalnych. W ten sposób można przeciągać postępowanie egzekucyjne przez wiele miesięcy.

Utrudnianie, opóźnianie lub wstrzymywanie egzekucji nie jest prostym zadaniem, warto jednak pochylić się na próbami, bo można zyskać dodatkowe dni a czasem miesiące na zebranie kwoty, która pozwoli Ci na spłatę zadłużenia u komornika.

Wniosek do wierzyciela o wstrzymanie egzekucji komorniczej

Wniosek do wierzyciela o odstąpienie od egzekucji komorniczej
Wniosek do wierzyciela o zawieszenie/odstąpienie od egzekucji komorniczej

Wniosek do komornika o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor
Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynności-komornika
Skarga na czynności komornika – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń nasz artykuł:
1 komentarz w “Jak UTRUDNIĆ, opóźnić, WSTRZYMAĆ egzekucję komorniczą? [PORADNIK]”
  1. Avatar

    Komornik sądowy chce odzyskać pieniądze dla firmy ubezpieczeniowej Warta S.A. jak powstrzymać komornika przed zajęciem domu? W 2015 r. miałem wypadek samochodowy pod wpływem alkoholu, w wypadku zginęła jedna osoba (kobieta), dostałem wyrok siedem lat pozbawienia wolności, nadal go odsiaduję. Koniec kary grudzień 2022. Mam do zapłaty odszkodowania (zwrot do ubezpieczalni) kwota ponad 450 000,00 zł plus odsetki i koszty komornicze to będzie już ponad 500 000,00 zł, jedną trzecią już zapłaciłem, sprzedałem część pola, bo jestem rolnikiem, chcę jeszcze sprzedać na spłatę długu, ale kupca brak. Proszę o pomoc. Marcin.

Comments are closed.