Upadłość konsumencka – [PORADNIK od A do Z] + wniosek

Zobacz, co może Ci dać upadłość konsumencka, ile trwa, ile kosztuje, jak napisać wniosek i jak wygląda cały proces. A czym jest upadłość konsumencka?

Jest to umorzenie lub zredukowanie wszystkich zaległości i zobowiązań osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej pod warunkiem, że długi powstały w skutek niezawiniony, czyli np. z przyczyn losowych, a nie celowo! Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć o upadłości konsumenckiej:

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, w którego drodze na rzecz osoby fizycznej sąd orzeka niewypłacalność wobec wierzycieli. Przez niewypłacalność rozumiemy sytuację, w której dłużnik nie płaci zobowiązań przez okres co najmniej 3 miesięcy. Innymi słowy, upadłość konsumencka pozwala statystycznemu Kowalskiemu na realne wyjście z zobowiązań, którym nie jest w stanie sprostać w danym momencie.

Przepisy dotyczące postępowania upadłościowego oraz naprawczego reguluje Prawo upadłościowe i naprawcze [Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535] z dnia 28.02.2003 r., z późniejszymi nowelizacjami. Na terenie niektórych krajów Unii Europejskiej upadłość konsumencką określa się terminem bankructwa osobistego.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest cudownym sposobem na uwolnienie się od ciążących zobowiązań finansowych. Upadłość daje możliwość rozłożenia zobowiązań na raty takiej wysokości, by osoba zadłużona była w stanie dokonywać ich spłaty i jednocześnie zapewniać byt swojej rodzinie.

Z uwagi na indywidualny charakter postępowania, sąd może umorzyć część zobowiązań dłużnika, ponieważ jednym z zamysłów postępowania upadłościowego jest umorzenie tych roszczeń, których nie udało się zaspokoić w postępowaniu likwidacyjnym. Daje to konsumentowi realną szansę na nowy początek, a wierzycielom w większości przypadków umożliwia wpisanie umorzonej kwoty jako kosztu uzyskania przychodu.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o orzeczenie upadłości konsumenckiej [prawym przyciskiem myszki i “zapisz jako” aby pobrać wniosek] może złożyć każdy konsument, który stał się niewypłacalny. Dotyczy to również osób obciążonych tylko jednym długiem (np. osoby, które brały kredyt mieszkaniowy we frankach wiele lat temu).

Bankructwo osobiste…

Nadrzędnym czynnikiem decydującym o orzeczeniu przez sąd bankructwa osobistego jest jego przyczyna. Osoby, które traciły płynność finansową umyślnie, np. wskutek rażącego zaniedbania bądź poprzez uprawianie hazardu i tym samym doprowadziły do powstania roszczeń ze strony wierzycieli, nie mogą liczyć na przychylność sądu.

Jeżeli jednak utrata majątku nastąpiła z przyczyn niezależnych od dłużnika (np. utrata pracy w konsekwencji likwidacji zakładu pracy lub wskutek nieszczęśliwych zdarzeń losowych), wówczas sąd wniosek uwzględni.

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego bądź taka, która przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej. Do czasu wprowadzenia poprawek w 2015 r. bankructwa osobistego nie mogła ogłosić osoba, która nie posiadała na własność żadnego majątku.

W praktyce oznaczało to, że dłużnik ubiegający się o orzeczenie upadłości konsumenckiej musiał dysponować majątkiem o wartości co najmniej pokrywającej koszty postępowania sądowego czy syndyka. W tej chwili koszty postępowania upadłościowego mogą być tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa.

Istnieją okoliczności, w których sąd może oddalić wniosek o upadłość osobistą. Należy do nich sytuacja, w której dłużnik, świadomy swojej niewypłacalności, zaciągnął jakiekolwiek dodatkowe zobowiązania finansowe (czyli np. zaciągnął kolejny kredyt, na pokrycie poprzedniego wiedząc, że nie będzie w stanie go spłacać z bieżących przychodów – pętla zadłużenia) albo przyczynił się do utraty pracy (np. poprzez zwolnienie dyscyplinarne lub podpisanie rozwiązania stosunku pracy przez porozumienie stron).

Wniosek o upadłość zostanie odrzucony gdy:

 • w ciągu ostatniej dekady prowadzono wobec dłużnika postępowanie upadłościowe, na mocy którego umorzono mu część długów lub zawarto innego rodzaju porozumienie;
 • prowadzone postępowanie nie doprowadziło do zaspokojenia roszczeń wszystkich wierzycieli, a po jego zakończeniu bądź umorzeniu, dłużnik nie dokonał pozostałych zobowiązań;
 • postępowanie upadłościowe umorzono z powodu innego niż na wniosek wszystkich wierzycieli;
 • postępowanie upadłościowe zostało prawomocnie uznane za dokonane, pomimo pokrzywdzenia wierzycieli.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Od 1.01.2016 r. wniosek o orzeczenie upadłości konsumenckiej może złożyć zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Powinien być on złożony na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, w wydziale gospodarczym sądu rejonowego.

Formularz musi zawierać opis okoliczności, które zmusiły dłużnika do ubiegania się o orzeczenie o bankructwie osobistym, a także wykaz składników majątku własnego, środków finansowych, wszystkich należności oraz wierzycieli.

Wniosek o upadłość konsumencką uzasadnienie

Jeżeli w uzasadnieniu zaistniałych trudności finansowych figuruje np. utrata pracy w konsekwencji nastałych problemów zdrowotnych, warto dołączyć do wniosku dokumentację medyczną potwierdzającą odbyte leczenie. Sąd przychylniej patrzy na wnioski kompletne.

Co następuje po orzeczeniu przez sąd upadłości konsumenckiej?

Kolejnym etapem następującym po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest wszczęcie przez syndyka postępowania mającego na celu wdrożenie planu podziału masy upadłościowej pomiędzy wierzycieli. W skład masy upadłościowej nie wchodzą wszystkie dobra, ale te, których wartość pozwala uzyskać zysk po sprzedaży.

Syndyk nie zajmie rzeczy osobistych, zgromadzonej żywności oraz przedmiotów o niewysokiej wartości. Zwykle są to nieruchomości i cenne ruchomości (wraz z aktami własności). Nie oznacza to jednak, że po likwidacji majątku zostaniemy bez dachu nad głową.

Z pieniędzy uzyskanych z licytacji otrzymamy równowartość czynszu najmu przeciętnego lokalu mieszkalnego w naszej lokalizacji na okres roku (czasem dwóch lat), przy uwzględnieniu liczby członków wspólnego gospodarstwa domowego.

Z puli powstałej po likwidacji masy upadłościowej odejmuje się również koszty postępowania upadłościowego, a pozostała kwota podlega ustalonemu przez sąd podziałowi pomiędzy wierzycieli. Syndyk zajmuje również comiesięczną pensję upadłego, z tym że na koncie dłużnika pozostawia co miesiąc kwotę odpowiadającą minimalnemu wynagrodzeniu.

Syndyk nie zajmie również przedmiotu, który umożliwia dłużnikowi działalność zawodową, np. fotela stomatologicznego dentyście, czy samochodu taksówkarzowi.

Czy przedmioty wchodzące w skład majątku wspólnego podlegają licytacji?

upadłość-konsumencka-warunki-zasady-co-to-jest
Jak działa upadłość konsumencka?

Formalne ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje jednoczesnym ustanowieniem rozdzielności majątkowej między małżonkami. Niestety na poczet masy upadłościowej zalicza się również cały majątek wspólny, którego małżeństwo dorobiło się przed dniem ogłoszenia upadłości.

Nawet, jeżeli małżonek ma prawo np. do połowy nieruchomości, swoich roszczeń może dochodzić u sędziego-komisarza, zajmując tym samym pozycję wierzyciela w stosunku do współmałżonka, ponieważ majątek wspólny jest w takiej sytuacji niepodzielny.

Wyjątek stanowią przedmioty, które współmałżonkowi dłużnika służą jako narzędzia niezbędne do prowadzenia działalności zawodowej lub gospodarczej, pod warunkiem, że zostały nabyte nie później niż dwa lata przed datą złożenia wniosku o upadłość.

Rozdzielczość majątkowa

Część majątku wspólnego podlega ochronie i nie wejdzie w skład masy spadkowej, jeżeli małżonkowie dokonali rozdzielności majątkowej co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o upadłość jednego z nich. Jeśli jednak nastąpiło to w terminie krótszym niż dwa lata, sąd nie weźmie tego pod uwagę.

W sytuacji, gdy dłużnik zamierzający złożyć wniosek o upadłość majątkową, chce ochronić część swojego majątku, np. poprzez zbycie nieruchomości, darowizny itp., musi liczyć się z trudnościami, ponieważ w tym przypadku niezwykle istotne jest zachowanie odpowiednich dla danej czynności prawnej terminów.

W przeciwnym razie wszystkie składniki majątku dłużnika, które na skutek jego czynności prawnych nie weszły w skład masy upadłościowej lub z niej wybyły, wejdą w jej poczet ponownie.

W konsekwencji dłużnik nie tylko nie ochroni składników swojego majątku, ale również narazi się na odrzucenie przez sąd wniosku o orzeczenie bankructwa osobistego.

Ustawa bowiem stanowi, że dłużnik musi dobrowolnie wykazać przed sądem wszystkie składniki własnego majątku, natomiast w sytuacji, gdy dojdzie do próby „zatrzymania” któregoś ze składników poprzez czynności prawne np. na rzecz krewnych, sąd może uznać działanie upadłego za celowe oraz niezgodne z przepisami prawa upadłościowego i naprawczego, może również uniemożliwić skorzystanie dłużnikowi z postępowania upadłościowego na okres 10 kolejnych lat.

Jeżeli udział małżonków w majątku wspólnym jest równy, a pomiędzy małżonkami występuje ustawowa wspólnota majątkowa, współmałżonek może wystąpić do sędziego-komisarza z roszczeniem dotyczącym połowy masy upadłościowej. Może wówczas okazać się, że z przyczyn technicznych złożenie wniosku o upadłość będzie bezzasadne.

W takiej sytuacji korzystniejsze okazuje się składanie wniosku o upadłość konsumencką przez oboje małżonków. Wówczas w skład masy upadłościowej wchodzą również majątki własne (odrębne) współmałżonków.

Plan spłaty zadłużenia

Jak wygląda plan spłaty zobowiązań dla dłużnika i jakie wiążą się z nim ograniczenia? Na mocy wydanego orzeczenia o upadłości konsumenckiej sąd musi ustalić plan spłaty roszczeń wierzycieli. Plan spłaty obejmuje okres nie dłuższy niż 3 lata i ustala drobiazgowo komu, kiedy i w jakich kwotach dłużnik spłaci swoje zobowiązania. W rzadkich przypadkach sąd może wydłużyć plan spłaty o 18 kolejnych miesięcy.

Prawa dłużnika

W tym okresie osoba, na której rzecz sąd ogłosił upadłość konsumencką, nie może nabywać nowych nieruchomości ani ruchomości o wysokiej wartości. Prawa dłużnika ograniczają się do czynności prawnych niewychodzących poza tzw. zwyczajowe zarządzanie majątkiem.

Dłużnik nie ma prawa dokonywać zakupów na raty bądź takich, których płatność może ulec odroczeniu, natomiast może zaciągać pożyczki na utrzymanie własne oraz członków gospodarstwa domowego. Do końca kwietnia każdego roku dłużnik rozlicza się przed sądem z wykonanego planu spłaty.

Każdorazowo wymaga to przedstawienia sprawozdania podatkowego, przychodów, rozchodów oraz wykazania dowodów zakupów rzeczy opiewających na kwotę przekraczającą dwu krotność ustalonego ustawowo wynagrodzenia minimalnego.

Oznacza to, że w czasie trwania procesu likwidacyjnego oraz w trakcie realizacji planu spłaty, upadły nie będzie mógł np. zorganizować wesela lub innej kosztownej uroczystości. Jeżeli dłużnik wykona zgodnie z założeniami plan spłaty, może złożyć do sądu wniosek o umorzenie pozostałych zobowiązań i tym samym zakończenie postępowania.

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku?

Brak majątku, zwany inaczej ubóstwem masy upadłościowej, na chwilę obecną nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o orzeczenie bankructwa osobistego. Obowiązuje zasada, że przy ubóstwie masy upadłościowej nie przeprowadza się postępowania likwidacyjnego, ale sąd zatwierdza listę wierzycieli dłużnika. Koszty postępowania pokrywa wówczas Skarb Państwa.

W normalnym postępowaniu syndyk spłaca koszty, jakie poniósł Skarb Państwa z kwoty uzyskanej po licytacji masy spadkowej, jednak w sytuacji, gdy upadły nie posiada oszczędności ani majątku, przepisy przewidziały dwie możliwości: sąd ustala plan spłaty i uznaje, że upadły jest w stanie się z niego wywiązywać, a co za tym idzie – comiesięczne płatności zobowiązań obejmą również spłatę kosztów postępowania.

Możliwość druga zakłada, że dłużnik nie ma szans wywiązać się ze swoich zobowiązań, w związku z czym jego dług wobec Skarbu Państwa zostaje umorzony.

Jakie długi nie ulegają umorzeniu?

Istnieje szereg zobowiązań, które nie ulegają umorzeniu, bez względu na orzeczenie sądu. Należą do nich przede wszystkim alimenty oraz wszelkie roszczenia zasądzone w sprawach karnych jak: renty wynikające z tytułu odszkodowania za wywołanie jednostki chorobowej, niezdolności do wykonywania zawodu, kalectwa bądź śmierci.

Do roszczeń finansowych nieulegających przedawnieniu należą również wszelkie zobowiązania celowo nieujawnione przez dłużnika, jeśli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu upadłościowym, ale również długi w ZUS-ie i US.

Jakie są koszty postępowania upadłościowego?

Całkowity koszt, jaki ponosi osoba fizyczna, przy wnoszeniu wniosku o orzeczenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 zł. Jest to kwota na poczet opłaty sądowej. Jakiekolwiek późniejsze koszty wynikające z postępowania upadłościowego pokrywane są z likwidacji masy upadłościowej. Oznacza to, że konsument nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Jeżeli natomiast wartość majątku upadłego jest zbyt niska i niewystarczająca na pokrycie kwot postępowania, obowiązek ten przejmuje Skarb Państwa. Syndyk zwraca do Skarbu Państwa równowartość poniesionych kosztów niezwłocznie po pojawieniu się w masie upadłościowej umożliwiających spłatę środków.

Jak długo trwa proces ustanawiania upadłości majątkowej?

W największej mierze jest to warunkowane sprawnością sądów w danym mieście. Zwykle ogłoszenie upadłości nie trwa dłużej niż 3-4 miesiące. Długość postępowania likwidacyjnego zależy od składników majątku dłużnika.

Najkrócej toczą się postępowania u konsumentów nieposiadających majątku, wówczas postępowanie może się zakończyć przed upływem 6 miesięcy. Jeżeli sąd założył plan spłaty w postępowaniu naprawczym, długość postępowania może wynosić kilka lat i zależy również od biegłości zawodowej syndyka.

Czy umorzone długi stanowią w świetle prawa przychód?

Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązania niezwiązane z pozarolniczą działalnością gospodarczą, które zostały umorzone na drodze postępowania upadłościowego, nie podlegają opodatkowaniu, ponieważ nie stanowią przychodu.

Natomiast zwrot podatku, który przysługuje nam w bieżącym roku podatkowym, wejdzie w skład masy spadkowej.

Czy warto starać się o upadłość konsumencką?

Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji konsumenta. Mimo wszystko należy mieć na uwadze, że proces upadłościowy jest procedurą niezwykle skomplikowaną, niosącą za sobą daleko idące konsekwencje, zarówno w kwestiach zawodowych, jak i rodzinnych, gdy w grę wchodzi licytacja majątku wspólnego małżonków.

W ostatnich latach prawo upadłościowe doczekało się kilku korzystnych z punktu widzenia konsumentów zmian, dzięki którym postępowanie upadłościowe jest procesem dostępnym niemal dla każdego.

Korzystny okazał się zapis, który umożliwia dłużnikowi zawieranie układów z wierzycielami w kwestiach terminów spłat i wysokości rat bądź możliwość likwidacji majątku przez samego dłużnika, pod nadzorem syndyka. W sytuacji, gdy na szali leży licytacja majątku własnego, być może z prawnego punktu widzenia korzystniejsze jest samodzielne spieniężenie wybranych składników majątku własnego i spłata długów.

Warto skonsultować się z wykwalifikowanym prawnikiem i omówić plusy i minusy planowanego postępowania upadłościowego. Ponieważ zagadnienia z dziedziny prawa upadłościowego są bardzo złożone, nie warto toczyć ich na własną rękę.

Większość kancelarii prawnych podejmuje podobne sprawy, co daje nam gwarancję, że nie potkniemy się w gąszczu przepisów prawnych. Osoby nieposiadające płynności finansowej mogą zgłosić się do radcy prawnego „z urzędu”.

Upadłość konsumencka nie „wymaże” historii!

Podsumowując: upadłość konsumencka otwiera możliwość uregulowania skomplikowanej sytuacji budżetowej upadłego, ale nie może być traktowana jako sposób na wyprostowanie szeregu nieodpowiedzialnych decyzji finansowych.

Wniosek o upadłość konsumencką

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

[sc name=”dol-artykulu”]

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

32 komentarzy w “Upadłość konsumencka – [PORADNIK od A do Z] + wniosek”
 1. Stały bywalec

  Od 2 miesięcy zastanawiam się jak wyjść z długów komorniczych, nie chcę decydować się na upadłość konsumencką, dla to sprawa osobista, może niektórzy pójdą na łatwiznę i poddadzą się upadłości, nie ja! to by była dla mnie życiowa porażka która nie dałaby mi spokój do końca moich dni. Będę walczyć! to mogę Wam obiecać!

  1. Nie jest tak, że upadłość konsumencka natychmiast jest orzekana i kończy się umorzeniem długów. To proces, który trwa – najczęściej z planem spłat. Można oczywiście walczyć z długami, ale na pewnym etapie one zazwyczaj rosną, pomimo spłat (dochodzą koszty procesu i egzekucyjne), a parabanki i firmy windykacyjne to instytucje bezwzględne (i proszę się nie martwić, oni i tak swoje zarobią na masowej windykacji). Jako prawnik – radzę tylko, aby nie odrzucać tak szybko instrumentów, które mogą przywrócić spokój i stabilizację. Obecnie upadłość nie wiąże się ze stygmatyzacją społeczną (tak, jak to kiedyś bywało) – proszę sobie nawet zobaczyć, o ile więcej upadłości orzeka się we Francji, czy w Niemczech.

 2. upadłość konsumencka osób fizycznych 2017 – czy w tym roku coś się zmieniło? czy warunki upadłości pozostały takie same jak w 2015 roku? męczę się już dwa lata i kto wie, może poddam się upadłości konsumenckie… wolę to nazywać osobiste bankructwo :/ bo to osobista porażka jak pisze @bywalec.

 3. upadłość konsumencka bez majątku? to jak wierzyciele otrzymają pieniądze które nam pożyczyli? czy rzeczywiście nastąpi umorzenie długów na całej długości?

  1. To zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika – umorzenie długów po zakończeniu postępowania może nastąpić z tzw. planem spłat oraz bez takiego planu. W przypadku upadłości tzw. “bezmasowych ” (brak majątku) wierzyciele mogą nie zostać zaspokojeni nawet w części, ale wiele zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika.

 4. U mnie chyba będzie miała miejsce upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, interes nie wypalił, na początku wszystko spinało się w całość i wszyscy byli zadowoleni, niestety przeinwestowałem w firmę zaciągając dość duży kredyt, sytuacja na rynku nieoczekiwania zmieniła się interes przestał się opłacać, nie było jak reanimować działalności bo ludzie nie chcieli zejść ze stawek, zostałem z niczym…

 5. Czy ktoś by mi pomógł jak napisać wniosek o upadłość konsumencką i uzasadnienie? zapłacę! proszę o maila na ertynea@gmail.com Pozdrawiam i liczę na kontakt osoby znające się na rzeczy!

 6. Dzięki za wyczerpujący artykuł, wiem już jak ogłosić upadłość firmy. Pozdrowienia ze Szczecina

  Patryk

 7. ogłoszenie upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest tak proste jak osoby fizycznej, niestety będę musiała stawić czoła temu skomplikowanemu procesowi bo zanosi się biznesowa porażka…

 8. kiedy można ogłosić upadłość konsumencką? ile muszą wynosić zobowiązania dla wierzycieli? jaka to jest kwota? bo chyba nic o tym nie wspomnieliście w artykule? czy przegapiłam gdzieś?? W moim przypadku na szczęście firma dobrze funkcjonowała przez 3 lata i dorobiła się trochę ruchomości, mam nadzieję, że zlicytowanie ich pozwoli w pełni wyjść z długów i wszelkiego zadłużenia… dam znać jak już będzie po wszystkim :/

 9. Kto pomoże w kwestii upadłość konsumencka a mieszkanie własnościowe? czy lepiej przed ogłoszeniem upadłości sprzedać mieszkanie osobiście i spłacić część długów czy pozwolić aby Syndyk się tym zajął gdy już ogłoszę upadłość konsumencką? jestem osobą fizyczną. Bardzo proszę o szybką odpowiedź!

 10. Marta Żnin

  Dzięki, niestety musiałam się dowiedzieć jak ogłosić bankructwo :/ u mnie problemy sprowadził partner który okazał się zadłużonym po uszy oszustem. Cóż, nie miałam jak sprawdzić jego wiarygodności finansowej przecież… :(

 11. A gdzie się składa wniosek o upadłość konsumencką? poza tym, jeśli ktoś chciałby porozmawiać bo miał już takie przejścia w swoim życiu, to zapraszam na maila do mnie wandzia79@gmail.com chętnie wymienię się doświadczeniami i opiniami!

 12. Dzięki za artykuł, niestety ale zbliżam się do punktu bez odwrotu, szukałam właśnie info jak ogłosić upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, trzymam kciuki za wszystkich którzy też przez to przechodzą/będą przechodzić…!

 13. Mnie natomiast interesuje zagadnienie: upadłość przedsiębiorcy a zakończenie jego działalności, czy jest tutaj ktoś kto był lub nadal jest w takiej sytuacji? mam kilka nurtujących mnie pytań i chętnie się poradzę korzystając z czyjego doświadczenia… Proszę o kontakt na wirtutti@onet.pl

  Pozdrawiam Zbyszek.

 14. dłużniczka

  jak ogłosić upadłość konsumencką żeby nie stracić mieszkania?czy to w ogóle możliwe? mam 45 000 zł długu a mieszkanie w którym mieszkam warte jest jakieś 150 000 zł, jest to mieszkanie dwu pokojowe w 200 tysięcznym mieście. Chciałabym ogłosić upadłość konsumencką ale boję się utraty mieszkania na rzecz spłaty długu, co jeśli przepiszę mieszkanie na kogoś z rodziny najpierw? czy sąd zauważy ten fakt?

 15. Musisz wiedzieć, że umorzenie długu przez sąd nie zawsze jest pewne, to zależy jak powstały u Ciebie długi, co miało wpływ na ich narastanie, czy robiłaś coś aby pozbyć się długów itp. Sąd prześledzi ostatnie 10 lat wstecz ;-) więc jeśli masz coś za skórą to nie łudź się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej hehe. Jakie życie wtedy było by łatwe nie sądzisz? bawimy się na całego, składamy wniosek o upadłość i po jakimś czasie gdy długi zostaną umorzone, zaczynamy bawić się od nowa hihih nie nie nie, to tak nie działa kochana…

 16. Czy znacie jakieś instytucje pomagające spłacić długi ? czy można do kogoś się zwrócić o pomoc? czy nie ma nikogo kto pokieruje co robić?

 17. Mam duże długi w parabankach, czy dobrym rozwiązaniem na wyjście z długów będzie kredyt na spłatę długów parabankowych? Bo bank przecież nie wiem, że wziąłem jakieś chwilówki prawda? firma w której brałem chwilówkę, przyznaje chwilówki bez BIK więc powinno być ok?

 18. czy mogę być zwolniona z kosztów złożenia wniosku o upadłość konsumencką? jeśli tak, to jak to zrobić?

 19. ile kosztuje złożenie wniosku o upadłość konsumencką i czy mogę zrobić to listownie? jakie mam szanse wygrać sprawę jeśli działam bez adwokata na którego mnie nie stać?

 20. Moja mama jest bardzo zadłużona i podupadła już na zdrowiu, ma 71 lat, póki mogla pracowała i spłacała zadłużenie, jest bardzo uczciwa, jednak sąd odrzucił wniosek o upadłość konsumencką, co ma dalej robić?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli ogłoszenie upadłości nie udało się, to dłużnik może za jakiś czas złożyć ponowny wniosek o upadłość. Dłużnik ma prawo złożyć ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli po oddaleniu wcześniejszego wniosku, pojawiły się jakieś nowe okoliczności, które mogą wpłynąć na ocenę sytuacji przez sąd w stopniu znacznym, np. kiedy mogą pojawić się względy słuszności lub względy humanitarne.

   Jeżeli sąd oddalił wniosek dłużnika o upadłość konsumencką oznajmiając, że stan niewypłacalności dłużnika bądź jego znaczne powiększenie, jest konsekwencją umyślnego działania dłużnika lub jego rażącego niedbalstwa, to dłużnik nie ma już wtedy możliwości, aby ponownie złożyć wniosek o upadłość. Nie ma też wtedy znaczenia ile czasu upłynie od daty ostatniego oddalenia wniosku przez sąd, wtedy nie mają też znaczenia nowe okoliczności, które pojawiły się w życiu dłużnika.

 21. Mam dług, którego wartość przekracza o 100 tys wartość majątku. Jest to kwota nie realna do spłacenia. Jaka jest szansa ze po wykonaniu planu z tytułu upadłości konsumenckiej, pozostały dług zostanie całkowicie umorzony?

  1. Janina Gołębiecka

   Ciężko powiedzieć, bo tak jak pisałam, zanim sąd podejmie jakąkolwiek decyzję, dokładnie i skrupulatnie analizuje sytuację dłużnika. Ja o Tobie o Twoich długach nie wiem tak naprawdę nic więc na ten temat nie mogę się wypowiedzieć. Zwykle sąd umarza długi jeśli dłużnik rzeczywiście nie ma ich z czego spłacić i a majątek został już spieniężony.

 22. Jestem ciekaw czy dam radę sam podejść do sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, czy muszę mieć osoby prowadzące? które chcą ode mnie 3600 zł za taką usługę pomocy ogłoszenia upadłości? A mnie nie stać…

 23. Mam wiele kredytów bankowe i poza bankowe, niestety moja sytuacja finansowa się pogorszyła i nie jestem w stanie sprostać ze spłatą już, mam wiele umów pożyczkowych wypowiedzianych w windykacji, chciała bym ogłosić upadłość konsumencką, ile by mnie wyniósł cały koszt sprawy?

  1. Janina Gołębiecka

   Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej? opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi na dzień dzisiejszy jedynie 30 zł. Należy jeszcze uwzględnić koszty postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, wysokość tych kosztów zależy od czasu trwania postępowania upadłościowego, a także czynności jakie syndyk podejmie w toku postępowania.

   Warto też wspomnieć, że aby ułatwić dłużnikom całe postępowanie upadłościowe, wynagrodzenie syndyka zostało dość mocno przez polskie prawo ograniczone. Obecnie wynagrodzenie syndyka 1/4 dodwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

   Biorąc pod uwagę jednak wszystkie koszty które poniesie dłużnik, ogłaszając upadłość konsumencką, można dojść do wniosku, że średni koszt postępowania upadłościowego waha się w granicach od 3.000 do 5.000 zł. Dodam jeszcze tylko, że dłużnik nie musi posiadać całości środków, by móc złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeśli majątek dłużnika nie wystarcza aby pokryć koszty postępowania upadłościowego, to koszty te pokryje tymczasowo Skarb Państwa.

 24. Witam. Popadłem w długi, stałem się niewypłacalny, mam już komornika na koncie bankowym, złożyłem wniosek o upadłość konsumencką. Sąd wniosek odrzucił. Będę składał apelacje, ale jeśli to nie pomoże, to co zrobić gdy ma się ok. 250 tys długów :( ?

  1. Janina Gołębiecka

   No przykro mi, że sąd odrzucił wniosek o upadłość konsumencką. Niestety składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nikt nam nie zagwarantuje, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Każdy dłużnik musi liczyć się z tym, że wniosek może zostać oddalony. Na szczęście dłużnik ma jeszcze szansę, aby na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożyć zażalenie.

   Zażalenie na postanowienie oddalające upadłość konsumencką należy wnieść do sądu drugiej instancji, czyli do sądu okręgowego. Zażalenie składa się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję o odrzuceniu wniosku o upadłość, czyli skarżone postanowienie. Zażalenie sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym.

   Sąd drugiej instancji nie ma prawa jednak postanowić o tym, że dłużnikowi upadłość konsumencka zostanie umożliwiona, sąd może tylko wydać decyzję, aby wniosek dłużnika o upadłość konsumencką został rozpatrzony ponownie.

   Jaki jest termin do wniesienia zażalenia na postanowienie oddalającego wniosek o upadłość konsumencką? jest to tylko jeden tydzień. Termin na złożenie zażalenia zaczyna biec od dnia ogłoszenia postanowienia po przeprowadzeniu rozprawy.

   Ile kosztuje zażalenie? no nie jest to tani proces… bo koszt złożenia zażalenia to aż 200 zł. Trzymam za Ciebie kciuki, aby sąd pozwolił Ci ogłosić upadłość konsumencką.

 25. Witam. Je też potrzebuję pomocy na temat upadłości osoby fizycznej. Jeżeli ktoś już to przechodził to proszę o pomoc na meila jolszc-80@wp.pl

Comments are closed.