Choroba psychiczna a upadłość konsumencka – czy mam szansę??

Witam serdecznie, dwa lata temu mieszkałem z pewną panią co okazała się oszustką, wiedziała, że choruje na chorobę psychiczną, dlatego dbałabym regularnie nie jadł i nie brał leków. Jej matka była psychiatrą więc widziała jak działają leki. Manipulowała mną tak, że pod pretekstem inwestycji w jej firmę zadłużyłem się w kilku bankach.

Sama zabrała pieniądze i zniknęła, a ja wylądowałem w szpitalu i długo się leczę, potem miałem też próbę samobójczą z tego powodu. Zgłosiłem sprawę, że powierzyłem jej cześć pieniędzy i telefon komórkowy na Policję, ale byłem tak zmanipulowany, że nie dostarczyłem dowodów i uszło jej to płazem.

Czy mam szanse na upadłość konsumencką przez to, że zostałem oszukany i cierpię na chorobę psychiczną?


Choroba psychiczna a upadłość konsumencka

upadłość-konsumencka-problemy-psychiczne
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez problemy psychiczne

Witam, choroba psychiczna może być jedną z przesłanek orzeczenia przez sąd upadłości konsumenckiej. Jednakże każda sprawa traktowana jest indywidualnie i w toku sprawy sąd bada szereg okoliczności, które skutkować będą bądź rozpoznaniem sprawy na korzyść dłużnika, czyli ogłoszeniem upadłości, bądź oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – względy słuszności, względy humanitarne

Obecnie coraz więcej nieradzących sobie ze spłatą zobowiązań dłużników decyduje się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Korzyści jakie można osiągnąć warte są poniesienia zarówno kosztów związanych ze sprawą, jak i dochowania innych formalności. Oddłużony konsument ma bowiem szansę na „nowe” spokojne życie, bez długów i wierzycieli.

Kiedy z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wychodzi dłużnik, którego sytuacja finansowa uległa zmianie np. w wyniku choroby, kalectwa, zdarzenia losowego takiego jak pożar, powódź, czy nawet kradzież sąd może biorąc pod uwagę względy słuszności czy też tzw. względy humanitarne orzec zgodnie z wnioskiem.

I tak właśnie ciężką, nieuleczalną chorobę, chorobę psychiczną, bezdomność, konieczność poniesienia ogromnych kosztów związanych z leczeniem można uznać za przesłanki zastosowania przez sąd właśnie klauzuli humanitaryzmu.

Jeżeli chodzi natomiast o względy słuszności, to tu można powołać się na sytuacje, kiedy dłużnik w wyniku oszustwa popadł w tarapaty finansowe. Piszesz, że zostałeś wykorzystany przez kobietę, która bazując na twojej trudnej sytuacji doprowadziła w pierwszej kolejności do tego, że zaciągałeś pożyczki, a następnie ukradła cię i porzuciła.

Sąd cywilny może wziąć twoje argumenty za słuszne, pomimo tego, że nie udało ci się zebrać wystarczających dowodów, by pani ta poniosła odpowiedzialność karną.

Upadłość konsumencka, czy mam szansę na oddłużenie?

Musisz jednak wiedzieć, że niestety pomimo tego że „instytucja oddłużenia” cieszy się ogromną popularnością ponad 50 % kierowanych do sądu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega oddaleniu.

Z każdym rokiem sądy orzekają coraz więcej upadłości konsumenckich, jednak wielokrotnie sprawy oddalane są przez zawinioną postawę dłużnika, niespełnienie kryteriów przewidzianych przez ustawodawcę, niepodjęcie wykonania planu spłaty itp.

Zatem, w moim mniemaniu przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, każdy dłużnik powinien rozważyć swoje argumenty, dokonać analizy prawnej swojej sytuacji oraz zbadać czy rzeczywiście ma szansę na oddłużenie.

Analizę prawną najlepiej powierzyć adwokatowi lub radcy prawnemu obytemu już w podobnych sprawach. Ty jako osoba chora psychicznie masz prawo do otrzymania pomocy w specjalnych punktach, gdzie świadczona jest darmowa pomoc prawna.

Sądy prowadząc sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej skupiają się przede wszystkim na analizie stanu faktycznego sprawy, i przede wszystkim próbują dociec:

 • co wpłynęło na utratę zdolności dłużnika do wywiązywania się ze spłaty zobowiązań
 • czy dłużnik miał wpływ na powstanie stanu niewypłacalności, czy np. dłużnik sam doprowadził się bankructwa (pętla zadłużenia, hazard)
 • jaka jest obecnie sytuacja zawodowa dłużnika (czy posiada on pracę, czy ma szansę na rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji, czy został on zwolniony z pracy i na jakiej podstawie, czy ma problemy ze znalezieniem pracy)
 • jaka jest sytuacja osobista dłużnika konsumenta
 • jaka jest sytuacja zdrowotna dłużnika i czy wpływa ona na stan jego niewypłacalności.

Upadłość konsumencka, kiedy sąd nie ogłosi upadłości dłużnika?

Zgodnie z zapisem art. 4914 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jeśli:

 • dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
 • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe i jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika
  • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120ustawy
  • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli – chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi
 • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
 • dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Podsumowując

Jako osoba chora psychicznie, z trudną, skomplikowaną sytuacją życiową oczywiście możesz wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Z uwagi jednak na to, że nie jesteś w dobrej formie, a wniosek powinien zostać przygotowany właściwie, bo od niego zależeć będzie w dużej mierze dalszy tok sprawy radzę ci skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Natomiast jeśli sprawa już zawiśnie w sądzie, masz szansę otrzymać pełnomocnika z urzędu. Prośbę o przydzielenie adwokata lub radcy prawnego możesz zawszeć już we wniosku głównym. Pamiętaj, by wniosek poprzeć stosowną dokumentacją lekarską. Twoja choroba może w dużej mierze wpłynąć na treść wydanego przez sąd orzeczenia.

Mam nadzieje, że poradzisz sobie ze wszystkim! Życzę powodzenia i wszystkiego dobrego!

Wniosek o upadłość konsumencką

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

[sc name=”dol-artykulu”]

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze