Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu wzór

Jak napisać wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu? Stronę w sądzie może reprezentować profesjonalny pełnomocnik: adwokat lub radca prawny. Ustanowienie takiej osoby z wyboru wymaga opłacenia jej wynagrodzenia. Jeśli strony nie stać na poniesienie takich kosztów, może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. W takim przypadku koszt wynagrodzenia zostanie przeniesiony na Skarb Państwa.

Wstęp

wniosek-o-ustanowienie-pelnomocnika-z-urzedu-wzor-pdf-docKto może złożyć wniosek o pełnomocnika z urzędu? Jak przygotować taki dokument? aby pismo zostało uznane przez sąd i wywołało określone skutki, musi spełniać wszystkie formalne wymogi stosowane dla pism procesowych. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu wzór

wniosek-o-ustanowienie-pelnomocnika-z-urzedu-wzor-pdf-doc

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu wzór

Komu należy się pełnomocnik z urzędu?

O tym, kto ma prawo złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, informują przepisy kodeksu postępowania cywilnego (art. 117). Zgodnie z zapisami KPC, z wnioskiem w takiej sprawie może wystąpić:

 • osoba, którą sąd zwolnił od kosztów sądowych w całości lub w części,
 • osoba, która nie była zwolniona od kosztów sądowych, ale nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. 

Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu składa się bez żadnych dodatkowych opłat. Do pisma należy dołączyć jednak oświadczenie, sporządzone zgodnie z narzuconym wzorem urzędowym, obejmujące szczegółowe dane o:

 • stanie rodzinnym, 
 • majątku, 
 • dochodach,
 • źródłach utrzymania wnioskodawcy. 

Z obowiązku składania powyższego oświadczenia zwolniona jest osoba, która nie ponosi kosztów sądowych – uzyskała zwolnienie od tych kosztów za sprawą złożonego wcześniej wniosku z takim samym oświadczeniem. Oświadczenie sporządza się zgodnie z ustalonym wzorem!

Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek o pełnomocnika z urzędu?

Wniosek o adwokata z urzędu można złożyć wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno. Wniosek powinien przyjmować formę pisemną, ale może też zostać złożony ustnie do protokołu. W drugim przypadku należy złożyć go przed sądem, który prowadzi sprawę. 

Wniosek w formie pisemnej najlepiej złożyć do sądu jeszcze przed wszczęciem postępowania. Pismo adresuje się do sądu, który jest właściwy do prowadzenia danej sprawy.

Jeśli wnioskodawca nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na miejsce swojego zamieszkania – sąd przekaże wniosek sądowi właściwemu.

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu można złożyć w każdym czasie, również na etapie postępowania odwoławczego. 

Kiedy sąd ustanawia pełnomocnika z urzędu?

Sąd uwzględnia wniosek o pełnomocnika z urzędu, jeśli uznaje udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie za potrzebny. Potrzeba taka zachodzi między innymi w sytuacji, kiedy strona wykazuje „szczególną nieporadność” w prowadzeniu sprawy lub gdy sprawa jest bardzo skomplikowana pod względem faktycznym, lub prawnym. 

Poza tym spełniony musi zostać warunek obiektywnej niemożności poniesienia kosztów profesjonalnego pełnomocnika. Oznacza to, że sąd uzna wniosek, jeśli stwierdzi, że na sytuację materialną wnioskodawcy mają wpływ okoliczności, na które nie ma on rzeczywistego wpływu.

Przykładowo, jeżeli wnioskodawca zdolny do pracy nie wykorzystuje swoich możliwości zarobkowych, nie spełnia przesłanek do przyznania pełnomocnika z urzędu.

Jak napisać wniosek o pełnomocnika z urzędu?

Wiele osób szuka odpowiedzi na pytanie, jak napisać wniosek do sądu o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Pomocny w sporządzeniu takiego pisma może okazać się gotowy do wypełnienia wzór wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, który zawiera:

 • datę sporządzenia wniosku
 • oznaczenie stron procesowych:
  • dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania
  • oznaczenie przeciwnika procesowego
 • oznaczenie sądu właściwego, do którego wnosi się wniosek
 • tytuł pisma: Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
 • treść wniosku,
 • uzasadnienie ze wskazaniem, że wnioskodawca nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, ewentualnie wskazanie konkretnego adwokata
 • lista załączników: wypełniony druk oświadczenia o stanie rodzinnym, o majątku, o dochodach i źródłach utrzymania, a także dokumenty, które potwierdzają opisaną  sytuację majątkową i wysokość dochodów wnioskodawcy, w tym PIT, odcinek renty, zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie z MOPS itp.
 • podpis wnioskodawcy.

Jeśli sąd w odpowiedzi na wniosek wyda postanowienie odmawiające ustanowienia pełnomocnika z urzędu, wnioskodawcy przysługuje zażalenie.

Stosowne pismo należy wnieść w terminie jednego tygodnia od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia, adresując je do sądu, który wydał zaskarżane postanowienie.

UWAGA: Ustanowienie adwokata bądź radcy prawnego przez sąd jest jednoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego.

Czy można wybrać sobie adwokata z urzędu?

Wnioskodawca może wskazać w swoim piśmie konkretnego radcę prawnego lub adwokata. Taki dokument to wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu ze wskazaniem.

Jeśli strona złoży pismo, w którym wskazuje na konkretnego pełnomocnika, odpowiednia okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych – w porozumieniu ze wskazanym adwokatem/radcą prawnym – wyznaczy tego pełnomocnika.

Warto podkreślić przy tym, że pozytywna decyzja w tej sprawie zastępuje pełnomocnictwo, którego strona musiałabym samodzielnie udzielić radcy prawnemu lub adwokatowi.

Jeśli wniosek o pełnomocnika z urzędu nie zawiera wskazania, o wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej, lub rady okręgowej izby radców prawnych.

Rady te wyznaczają adwokata bądź radcę prawnego wskazanego przez stronę niezwłocznie, czyli nie później niż w terminie dwóch tygodni, jednocześnie zawiadamiając o tym sąd.

Ponowny wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

W sytuacji, kiedy sąd oddali wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, strona może złożyć taki wniosek ponownie. Musi jednak przygotować pismo z uzasadnieniem innym niż poprzednio.

Jeśli ponownie złożony wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego będzie odwoływał się do tych samych okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku, to zostanie on automatycznie odrzucony. 

Co więcej, na postanowienie o odrzuceniu wniosku nie przysługuje zażalenie.

Tymczasem na postanowienie odmawiające ustanowienia pełnomocnika lub na postanowienie o odwołanie pełnomocnika stronie przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie jednego tygodnia od dnia doręczenia/ogłoszenia postanowienia o odmowie.

Podstawa prawna: pomoc prawną z urzędu w sprawach cywilnych opisują przepisy: Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) w artykułach od 117 do 124. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze