Wniosek o adwokata z urzędu WZÓR

Jak napisać wniosek o adwokata z urzędu? Pomoc prawną z urzędu w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Zgodnie z jej zapisami, strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych (w części lub w całości) może domagać się ustanowienia radcy prawnego lub adwokata. 

Podobne prawo przysługuje osobie fizycznej, która nie została zwolniona od kosztów sądowych. Może ona domagać się adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży w tej sprawie odpowiedni wniosek, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla niej i dla rodziny.

Wstęp

Poprzez przyznanie prawnika z urzędu, które jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego – sąd przerzuca koszty pomocy prawnej z osoby fizycznej na Skarb Państwa. Jak napisać wniosek o adwokata z urzędu? pismo powinno spełniać wszystkie formalne wymogi, aby zostało uznane przez sąd. Dlatego dla ułatwienia przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o adwokata z urzędu wzór

Kto może uzyskać adwokata z urzędu?

Każdy może ubiegać się o przydzielenie mu prawnika z urzędu, ale nie każdy taką pomoc otrzyma. Z wnioskiem o adwokata z urzędu może wystąpić zarówno osoba, która wcześniej uzyskała zwolnienie od kosztów sądowych, jak i osoba, która takiego zwolnienia nie uzyskała.

Każda osoba fizyczna ma prawo domagać się ustanowienia prawnika z urzędu, jeżeli złoży w tej sprawie wniosek i oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne mogą wystąpić z takim wnioskiem, jeżeli wykażą, że podmiot nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego. 

Warto podkreślić, że wniosek w takiej sprawie jest bezpłatny.

Kiedy sąd przychyla się do wniosku o prawnika z urzędu?

Sąd uwzględnia wniosek o prawnika z urzędu w dwóch przypadkach:

 • kiedy uznaje udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie za potrzebny;
 • kiedy jest to uzasadnione sytuacją majątkową wnioskodawcy.     

Pierwsza sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy strona wnioskująca o adwokata z urzędu:

 • jest nieporadna, 
 • ma trudności z samodzielnym podejmowaniem czynności procesowych
 • nie jest w stanie samodzielnie prowadzić sprawy, z uwagi na fakt, że jest ona skomplikowana pod względem faktycznym i prawnym.

Jeśli więc strona może poradzić sobie sama w prowadzeniu procesu, ponieważ sprawa nie jest skomplikowana, sąd oddali jej wniosek o adwokata z urzędu. Brak wykształcenia prawniczego nie oznacza bowiem, że wnioskodawca jest na gorszej pozycji w postępowaniu. 

Wniosek o adwokata z urzędu

Aby sąd przydzielił danej osobie adwokata z urzędu, musi ona złożyć w tej sprawie stosowny wniosek, zgłaszając go wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno – na piśmie lub ustnie do protokołu. Wniosek o adwokata z urzędu i jednocześnie wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu składa się w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub w sądzie, w którym sprawa już się toczy. 

Jeśli wnioskodawca nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o ustanowienie adwokata/radcy prawnego w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Ten niezwłocznie prześle wniosek dalej, sądowi właściwemu. Natomiast sąd docelowy uwzględni taki wniosek tylko wtedy, kiedy uzna udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie za potrzebny.

Wniosek o przyznanie adwokata z urzędu zgłoszony po raz pierwszy w postępowaniu:

 • apelacyjnym, 
 • kasacyjnym,
 • postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, 

sąd przekazuje do rozpoznania sądowi pierwszej instancji, jeśli nie uzna go za uzasadniony.

Co dołączyć do wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu?

Wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu ma wykazywać, że osoba fizyczna (wnioskodawca) nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Z tego względu do pisma należy dołączyć oświadczenie, które obejmuje szczegółowe dane na temat:

 • stanu rodzinnego wnioskodawcy,
 • majątku wnioskodawcy,
 • dochodów i źródeł utrzymania wnioskodawcy.

Informacje te należy również potwierdzić odpowiednimi dokumentami, takimi jak zaświadczenie o zarobkach, wypełniony PIT, odcinek renty, itd. 

Jeżeli wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu (czyli też wniosek ustanowienie pełnomocnika z urzędu) składany jest wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, osoba fizyczna dołącza do obu pism tylko jedno oświadczenie. Co ważne, dokument ten sporządza się obowiązkowo według ustalonego wzoru.

Jak napisać wniosek o adwokata z urzędu?

Druk wniosek o adwokata z urzędu musi zawierać pewne niezbędne elementy formalne, a także uzasadnienie, które jest zależne od sytuacji każdego wnioskodawcy. Pismo tego typu zawiera zawsze:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane sądu wraz z adresem i wydziałem,
 • oznaczenie sygnatury akt sprawy,
 • odpowiedni tytuł,
 • podstawę prawną: art.78 § 1 Kodeksu postępowania karnego,
 • treść wniosku wraz z uzasadnieniem,
 • podpis wnioskodawcy,
 • listę załączników.

Do przygotowania takiego pisma można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o adwokata z urzędu, który należy uzasadnić zgodnymi z prawdą argumentami. Co może znaleźć się w takim uzasadnieniu? 

Najczęściej używane argumenty to:

 • bezrobocie,
 • niskie zarobki,
 • niepełnosprawność,
 • bycie jedynym żywicielem rodziny. 

Powody te mają udowadniać jeden fakt: brak możliwości poniesienia kosztów obrony bez znacznego uszczerbku, co jest podstawą wnioskowania o adwokata z urzędu.

Oddalenie wniosku o adwokata z urzędu

Jeśli wniosek o adwokata z urzędu zostanie oddalony, wnioskodawca nie może powoływać się ponownie na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku w kolejnym piśmie.

Ponownie złożony wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu z taką samą argumentacją zostanie automatycznie odrzucony, a na postanowienie o odrzuceniu wniosku nie przysługuje już zażalenie.

Natomiast na postanowienie odmawiające ustanowienia adwokata lub na odwołanie adwokata z urzędu przysługuje wnioskodawcy zażalenie. Zażalenie można wnieść w terminie tygodnia, licząc od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia o odmowie.

Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał postanowienie. Jeżeli sąd nie uwzględni zażalenia, to przekaże je wraz z aktami sprawy sądowi drugiej instancji do rozpoznania.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze