Skarga na radcę prawnego do Izby – WZÓR

Jak napisać skargę na radcę prawnego do Izby Adwokackiej? Zgodnie z zasadami etyki radców prawnych, osoby pełniące takie funkcje podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie, które jest sprzeczne z prawem lub z godnością zawodu, a także za naruszenie obowiązków zawodowych.

Wstęp

skarga-na-radce-prawnego-do-izby-wzor-pdf-docSkarga na działanie radcy prawnego może dotyczyć zarówno sfery zawodowej, jak i życia prywatnego, ponieważ od osób wykonujących zawód związany z ochroną prawną wymaga się „ponadstandardowego sposobu postępowania”. Aby ułatwić Ci sporządzenie skargi spełniającej wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Skarga na radcę prawnego do Izby wzór

skarga-na-radce-prawnego-do-izby-wzor-pdf-doc

Skarga na radcę prawnego do Izby wzór

Do kogo skierować skargę na radcę prawnego?

Osoby pokrzywdzone często nie wiedzą, gdzie napisać skargę na radcę prawnego. Podpowiadamy więc, że ze stosowną skargą można zgłosić się do odpowiedniej izby. W przypadku radców prawnych jest to okręgowa izba radców prawnych, której wykaz dostępny jest na stronie www.kirp.pl.

W przypadku adwokatów – adresatem skargi będzie okręgowa rada adwokacka. W sytuacji, kiedy kancelaria nie istnieje lub przeniosła się i jej lokalizacja jest nieznana, sprawę można zgłosić nie do rady okręgowej izby radców a na policję.

Co grozi radcy prawnemu, na którego złożona zostanie skarga? Postępowanie sprzeczne z prawem, z zasadami etyki lub godności zawodu, a także naruszenie obowiązków zawodowych to naruszenia, za które radcom prawnym grozi odpowiedzialność karna.

Karami dyscyplinarnymi są w tym przypadku:

 • upomnienie,
 • nagana,
 • kara pieniężna,
 • zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na okres od trzech miesięcy do pięciu lat (w stosunku do aplikantów radcowskich – zawieszenie w prawach aplikanta na okres od jednego roku do trzech lat),
 • pozbawienie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego (w stosunku do aplikantów radcowskich – wydalenie z aplikacji).

Dodatkowo izba może orzec także obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego. Jeśli taki wyrok zapadnie, sąd dyscyplinarny określi sposób jego wykonania, uwzględniając okoliczności sprawy.

Obok kary nagany i kary pieniężnej sąd może orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na okres od roku do pięciu lat. Natomiast obok kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego sąd może orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na okres od dwóch do dziesięciu lat.

Jeśli chodzi o karę pieniężną, to wymierza się ją w granicach od półtorakrotności do dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.

Zarówno kara pieniężna, jak i kara nagany pociągają za sobą utratę biernego prawa wyborczego do organu samorządu radców prawnych na okres do trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Jeśli sąd zdecyduje o orzeczeniu kary pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, konsekwencją będzie skreślenie z listy radców prawnych – bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę radców prawnych przez okres 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary.

Natomiast kara wydalenia z aplikacji pociąga za sobą skreślenie z listy aplikantów – bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę aplikantów radcowskich czy o wpis na listę radców prawnych przez okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary.

Warto pamiętać, że możliwość przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego „przedawnia się” po upływie 3 lat od momentu popełnienia przewinienia, a w przypadku kiedy dotyczyło ono naruszenia wolności słowa – po sześciu miesiącach. Postępowanie dyscyplinarne jest wszczynane przez sąd na wniosek oskarżyciela – poszkodowanego.

W trakcie postępowania sąd może tymczasowo zawiesić radcę prawnego w czynnościach zawodowych (w szczególnie uzasadnionych okolicznościach). Taka sytuacja ma miejsce z urzędu lub na wniosek stron.

 

Jakich naruszeń może dotyczyć skarga na radcę prawnego?

Kiedy skarga na radcę prawnego do izby adwokackiej będzie zasadna? O takim rozwiązaniu można pomyśleć w sytuacji, kiedy radca prawny postępuje:

 • sprzecznie z prawem,
 • sprzecznie zasadami etyki lub godnością zawodu,
 • naruszając swoje obowiązki zawodowe.

Radca prawny powinien przestrzegać postanowień Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Akt prawny wymienia obowiązki i zasady postępowania radcy prawnego, wśród których wyliczamy między innymi:

 • obowiązek pozostawania wolnym od wszelkich wpływów wynikających z osobistych interesów, nacisków z zewnątrz oraz ingerencji z jakiejkolwiek strony,
 • zakaz niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków zawodowych w celu spełnienia oczekiwań klienta lub osób trzecich,
 • postępowanie lojalne wobec klienta i kierowanie się jego dobrem w celu ochrony praw klienta,
 • dochowywanie tajemnicy zawodowej, będącej podstawą zaufania klienta,
 • obowiązek dbania o godność zawodu nie tylko przy wykonywaniu czynności zawodowych, ale również w działalności publicznej czy w życiu prywatnym,
 • unikanie postępowania, które mogłoby zdyskredytować radcę prawnego w opinii publicznej lub podważyć zaufanie do zawodu radcy prawnego,
 • wykonywanie czynności zawodowych sumiennie oraz z należytą starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter działania,
 • rezygnację z prowadzenia sprawy, jeżeli nie posiada wystarczającej wiedzy lub doświadczenia,
 • obowiązek traktowania z szacunkiem wszystkich klientów, a także obowiązek zachowania umiaru i taktu w swoich wypowiedziach,
 • obowiązek zachowywania powściągliwości w okazywaniu osobistego stosunku do stron, uczestników postępowania, sądu lub organu, przed którym występuje.

Naruszenie któregokolwiek z tych obowiązków czy zasad postępowania może stanowić podstawę złożenia skargi na radcę prawnego.

Jak napisać skargę na radcę prawnego?

Chociaż odpowiedź na pytanie, jak napisać skargę do izby adwokackiej będzie podobna do odpowiedzi na pytanie, jak napisać skargę na radcę prawnego, to każde z pism będzie kierowane do innego organu.

W przypadku skargi na radcę prawnego właściwym do rozpoznania sprawy jest okręgowy sąd dyscyplinarny okręgowej izby radców prawnych, którego obwiniony jest członkiem.

Do sporządzenia takiego pisma można wykorzystać gotowy do wypełnienia, przygotowany przez nas druk – wzór pisma skargi na radcę prawnego. Natomiast w przypadku chęci złożenia skargi na pracę adwokata, poleca się wypełnić wzór skargi do Izby Adwokackiej.

 

Podsumowanie

Skargę na adwokata składamy do Okręgowej Rady Adwokackiej, do której dany adwokat należy.

Jeśli jednak mamy do czynienia z radcą prawnym, to skargę kierujemy do Okręgowej Izby Radców Prawnych (Okręgowej Rady Radców Prawnych).

Jeżeli jednak naszą sprawą zajmowała się osoba niebędąca ani radcą prawnym, ani adwokatem – sprawę możemy skierować wprost do prokuratury.

Na koniec dodam tylko, że bez względu na to, czy adresatem skargi będzie krajowa izba radców prawnych, czy skarga na postępowanie adwokata, żaden z tych podmiotów nie powinien odpowiadać za rezultat sprawy, a więc za to, jaki jest wyrok sądu.

Skargę składa się, gdy radca bądź adwokat prowadził sprawę niezgodnie z zasadami należytej staranności zawodowej – tylko wtedy podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 votes, average: 4,53 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze