Skarga na syndyka WZÓR do wypełnienia

Jak napisać skargę na syndyka? Syndyk powoływany jest w przypadku ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku. Jego zadaniem jest objąć majątek firmy lub osoby prywatnej i zarządzać nim, a także zawiadomić o upadłości wierzycieli, komornika czy banki. Syndyk ma zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, jednocześnie zarządzając majątkiem upadłego w odpowiedni sposób.

Wstęp

skarga-na-syndyka-wzor-pdf-doc-przykladJeśli według Ciebie syndyk nie wykonuje swojej pracy należycie, można złożyć na niego skargę dotyczącą zaniechań lub dokonanych czynności. Jak sporządzić taką skargę? aby skarga została potraktowana poważnie i aby wywołała odpowiednie skutki prawne, powinna zawierać w treści kilka niezbędnych klauzul i informacji. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy  do wypełnienia wzór skargo na syndyka, który pobierzesz poniżej:

Skarga na syndyka wzór

Kim jest syndyk masy upadłościowej?

Syndyk zajmuje się obsługą postępowania upadłościowego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Dokonuje on czynności prawnych w imieniu własnym, ale na rachunek upadłego.

Jego praca zaczyna się z momentem ogłoszenia upadłości – realnie, kontaktu ze strony syndyka można spodziewać się w ciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia upadłości konsumenckiej. 

Jego zadaniem jest kolejno:

  • objąć majątek upadłego konsumenta, który musi składniki majątku przekazać syndykowi dobrowolnie,
  • sprawować zarząd majątkiem upadłego konsumenta (przygotowanie do sprzedaży, regulowanie kosztów utrzymania),
  • zabezpieczyć majątek upadłego przez zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem (ubezpieczenie majątku, przeprowadzenie napraw i remontów),
  • zlikwidować majątek upadłego konsumenta.

Syndyka nie należy również mylić z komornikiem. Są to dwie różne funkcje, a w postępowaniu upadłościowym w ogóle nie występuje komornik.

Sąd, który rozpoznaje sprawę ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wyznacza osobę syndyka, a wnioskodawca nie ma wpływu na to, kto zostanie wyznaczony do tej roli i nie może sam wskazać osoby mającej takie uprawnienia. 

 

Komu podlega syndyk masy upadłościowej?

Nad działaniami syndyka nadzór sprawuje sędzia – komisarz, któremu syndyk składa sprawozdania ze swoich czynności, a także sprawozdanie rachunkowe z uzasadnieniem.

Takie sprawozdania syndyk powinien składać w terminach wyznaczonych przez sędziego-komisarza, ale nie rzadziej niż co trzy miesiące.

Po zakończeniu swoich czynności syndyk składa także sprawozdanie ostateczne, które obejmuje sprawozdanie ze wszystkich czynności wraz ze sprawozdaniem rachunkowym. 

Do kogo można złożyć skargę na syndyka?

O skardze na syndyka czytamy w trzeciej części ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe.

Mówi ona przede wszystkim o tym, że czynności syndyka może zaskarżyć wyłącznie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym.

Jak czytamy w tejże ustawie:

1. Na czynności syndyka przysługuje skarga do sądu upadłościowego. Dotyczy to także zaniechania przez syndyka dokonania czynności.

2.Skargę może złożyć upadły, wierzyciel lub inna osoba, której prawo zostało przez czynności lub zaniechanie syndyka naruszone albo zagrożone.

Zatem skargę na syndyka składa się do właściwego sądu upadłościowego, przy czym nie bezpośrednio – skargę składa się najpierw na ręce samego syndyka. Stosowne pismo należy wnieść w terminie siedmiu dni od dnia dokonania czynności lub w terminie 7 dni od pozyskania informacji o dokonaniu danej czynności, na którą chcemy złożyć skargę.

Ten sam termin obowiązuje w przypadku zaniechania dokonania czynności przez syndyka, przy czym liczymy go od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być wykonana. 

Skarga na syndyka w pierwszej kolejności wnoszona jest prosto do syndyka, który dokonał czynności zaskarżonej lub zaniechał jej dokonania.

Jeśli syndyk uwzględni skargę, to powinien zawiadomić o tym skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Jeśli natomiast syndyk skargi nie uwzględni, to w terminie trzech dni od dnia jej otrzymania powinien sporządzić uzasadnienie zaskarżonej czynności lub wykazać przyczyny zaniechania.

 

Swoje uzasadnienie syndyk przekazuje wraz ze skargą do sądu upadłościowego, chyba że uwzględnia skargę w całości – wtedy zawiadamia o tym skarżącego i inne osoby, których sprawa dotyczy.

Jeśli skarga na czynności syndyka trafia do sądu, ten ma siedem dni na jej rozpoznanie.

Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania upadłościowego ani dokonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zadecyduje inaczej, czyli sąd wstrzyma dokonanie czynności.

Skarga nieopłacona, wniesiona po terminie, nieuzupełniona lub z innych przyczyn niedopuszczalna, zostaje przez sąd odrzucona. Na postanowienie o odrzuceniu skargi zaskarżającemu służy zażalenie. 

Warto jeszcze zaznaczyć, że:

W przypadku gdy sąd odrzuci skargę – z urzędu powinien wziąć pod uwagę okoliczności któe w niej wskazano a w razie potrzeby, sąd powinien wydać syndykowi polecenie dokonania odpowiednich czynności lub zakazać mu ich dokonania.

Pismo ze skargą na syndyka

Jak napisać skargę na syndyka? Przede wszystkim skarga na bezczynność syndyka i skarga na czynności syndyka muszą być wnoszone na piśmie.

Dokument powinien zawierać opis czynności syndyka, których zaniechanie lub dokonanie się zaskarża.

Pismo musi zawierać też wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie określonej czynności. Sporządzając je, warto wykorzystać więc gotowy do wypełnienia wzór skargi na syndyka.

Wzór skargi na czynności syndyka pomaga wskazać właściwy termin dokonania lub zaniechania czynności, co pozwala ustalić, czy skargę wniesiono w terminie.

Co więcej, pismo musi zawierać także właściwe uzasadnienie. Jak czytamy w ustawie Prawo upadłościowe:

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności, wraz z uzasadnieniem.

Warto więc sporządzić pismo tak, aby nie wymagało uzupełnienia braków formalnych. 

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Skarga na syndyka WZÓR do wypełnienia”
  1. czyli w przypadku odrzucenia skargi sąd i tak może nakazać syndykowi zaniechanie dokonania czynności? a jeśli odrzuceniu skargi służy zażalenie to w jakim terminie należy je wnieść? dopiero będę składać skargę, ale coś czuję po kościach, że sąd ją odrzuci i będę musiał złożyć zażalenie…

Comments are closed.