Przerwanie biegu przedawnienia po jego upływie

Witam, chodzi o przerwanie biegu przedawnienia po jego upływie, niestety nieświadomie przerwałem bieg i zacząłem spłacać dług w ratach firmie windykacyjnej. Teraz wyczytałem na Waszym blogu, że mandat za brak biletu przedawnia się po upływie roku (zgodnie z art. 77 tej ustawy).

Firma windykacyjna podeszła mnie bardzo sprytnie, chcieli pójść na układ, że umorzą część długu, jeśli zacznę spłacać go, a więc miejsce miało zawarcie ugody po upływie terminu przedawnienia.

Teraz kiedy napisałem, że długu spłacać nie będę, to mówią, że dług uznałem i nie mam wyjścia, inaczej podadzą mnie do sądu i będzie się toczyć postępowanie egzekucyjne. Co robić?


Przerwanie biegu przedawnienia po jego upływie

Witam, rzeczywiście w myśl regulacji zawartej w art. 77 ustęp 1 w związku z ustępem 3 pkt. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe roszczenia o zapłatę przedawniają się z upływem roku od dnia zapłaty, a gdy jej nie było od dnia, w którym powinna była nastąpić.

Dla roszczeń przewoźników zasądzonych prawomocnym wyrokiem lub nakazem zapłaty zastosowywanie znajdzie natomiast art. 125 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat.

Ugoda z firmą windykacyjną a przedawniony dług

Ty jednak nic nie wspominasz o tym by firma windykacyjna, która przejęła – nabyła umową cesji wierzytelnością twój dług od przewoźnika, legitymowała się stosownym orzeczeniem sądu.

Przyjmijmy zatem, że roszczenie przewoźnika było rzeczywiście przedawnione, więc mogłeś skutecznie uchylić się od obowiązku zapłaty starego mandatu za jazdę bez biletu.

Niestety stałeś się ofiarą sprytnych miniplantacji, jakie stosują firmy windykacyjne, by „przekonać” dłużnika do spłaty długu, znacznie już powiększonego po umorzeniu części należności.

Chwyt typu umorzenie części zadłużenia poprzez podpisanie stosownej ugody jest bardzo popularny. Także nie jesteś jedyną osobom, która uległa sugestiom windykatora i tym samym uznała przedawniony dług.

Uznanie przedawnionego długu, a obowiązek zapłaty

Wiedz jednak, że nie każde uznanie długu wiązać się będzie z obowiązkiem jego zapłaty.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 117 § 2 kc po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba, że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Przyjęliśmy, że dług za jazdę bez biletu w dacie zawarcia porozumienia z firmą windykacyjną był przedawniony, zatem zgodnie z podaną powyżej zasadą kodeksu cywilnego, miałeś możliwość zrzeczenia się zarzutu przedawnienia, ja jednak nie wiem, czy taki zapis znalazł się w ugodzie, którą podpisałeś, czy ugoda dotyczyła jedynie uznania długu i spłaty w ratach.

Zatem celowym będzie sięgnięcie do zapisów ugody i ustalenie przede wszystkim kwestii, czy w treści ugody znalazł się zapis o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia.

Bo jeżeli ugoda z firmą windykacyjną dotyczyła jedynie spłaty długu w ratach, to miało miejsce tzw. uznanie niewłaściwe, które nie miało wpływu na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, który zakończył już swój roczny bieg.

Tu zwrócić uwagę należy na stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie zawarte w wyroku z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie sygn. akt VI ACa 826/2007, iż oświadczenie o uznaniu długu, złożone po upływie terminu przedawnienia nie wywiera żadnych skutków prawnych, w tym nie powoduje, że termin przedawnienia biegnie na nowo.

Czym jest zrzeczenie się zarzutu przedawnienia roszczenia?

W tym momencie dodatkowo chcę zwrócić twoją uwagę na utrwalone już stanowisko Sądu Najwyższego, na którym bazują w swych rozstrzygnięciach również sądy powszechne, zgodnie z którym uznanie przedawnionego roszczenia może zawierać także zrzeczenie się zarzutu przedawnienia, jeżeli z treści oświadczenia lub okoliczności, w których zostało złożone, wynika taka wola dłużnika – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie sygn. akt IV CKN 1013/00, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 stycznia 2013 roku.

Również w wyroku z dnia 15 października 2004 roku w sprawie sygn. akt IICK 68/04 Sąd Najwyższy wskazał, że składający oświadczenie o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia musi wprost lub w sposób dorozumiany objawić swoją wolę, że rezygnuje z przywileju, jaki stwarza przedawnienie, tzn. iż pomimo upływu okresu przedawnienia można będzie nadal skutecznie dochodzić od niego spełnienia świadczenia.

Nie wystarczy, aby było to tylko oświadczenie wiedzy, tak jak to jest przy uznaniu roszczenia, lecz oświadczenie o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia powinno zawierać wyraźny zamiar rezygnacji przez dłużnika z możliwości podniesienia wobec wierzyciela tego zarzutu.

Reasumując

Mam nadzieje, że z tego, co przeczytałeś, będziesz mógł sam ustalić, czy w twojej sprawie doszło jedynie do uznania długu i złożenia deklaracji spłaty należności w ratach, czyli czy nadal masz szansę uchylić się od obowiązku spłaty starego długu za jazdę bez biletu, podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia.

Czy niestety w treści ugody znalazł się jasny zapis o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia roszczenia i tym samym firma windykacyjna będzie mogła skutecznie dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

Ja mam jednak nadzieje, że zawarte porozumienie nie wpłynęło na twój obowiązek zapłaty przedawnionego długu i wystarczy, że korzystając ze wskazanych przeze mnie powyżej regulacji, prześlesz do firmy windykacyjnej żądanie zaniechania dalszej windykacji, by sprawa jazdy bez biletu skończyła się raz na zawsze… Powodzenia!

Pismo do firmy windykacyjnej o przedawnienie długu

Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze