Przedawnienie składek ZUS – właśnie otrzymałam zestawienie

Witam, chcę zapytać o przedawnienie składek ZUS, od 2007 roku nie opłacam składek ZUS, obecnie dostałam zestawienie tych nieopłaconych składek. Proszę o informacje, czy te składki nie uległy czasem przedawnieniu? Miałam zajęcia z rachunku bankowego, ale nigdy nie było tam żadnych środków. Nie było żadnych innych zajęć komorniczych. Pozdrawiam.


Witaj, o przedawnieniu roszczeń, także tych pochodzących z nieuregulowanych składek społecznych można mówić w przypadku bezwzględnego upływu przewidzianego ustawą terminu, jeżeli w czasie biegu określonego terminu nie zostały podjęte czynności mające wpływ na jego przerwanie lub zawieszenie.

Czym w ogóle jest przedawnienie? definicję przedawnienia jasno opisuje treść art. 117 §2 kodeksu cywilnego:

Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Roszczenie jako samo w sobie po przedawnieniu nie wygasa, a zmienia tylko swój charakter i staje się zobowiązaniem naturalnym (niezupełnym).

Co to oznacza dla Ciebie?

Oznacza to tyle, że wierzyciel (w tym przypadku ZUS) nadal może legalnie dochodzić swojego roszczenia mimo, że uległo ono przedawnieniu.

Ty jako dłużnik zyskujesz wtedy prawo, aby podnieść zarzut przedawnienia i uchylić się o przymusu spłaty zadłużenia. Niestety, aby zarzut przedawnienia roszczenia został uznany, dłużnik musi ten zarzut podnieść.

A w przypadku kiedy dłużnik spłacił ZUS-owi dług, który był już przedawniony, dłużnik ma prawo, aby domagać się zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Przedawnienie składek ZUS

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, obowiązek zgłaszania i obliczania wysokości składek, a także terminy przedawnienia należności względem ZUS regulują obecnie przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z zapisem art. 24 ustęp 4 niniejszej ustawy, co do zasady należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne.

Jednakże obecnie obowiązujący termin przedawnienia dotyczy jedynie nieuregulowanych składek powstałych po 1 stycznia 2012 roku.

Składki z poprzednich okresów przedawniać się będą niestety w terminie dłuższym, wynoszącym lat 10.

Dłuższy okres przedawnienia składek ZUS obowiązywał przed wprowadzeniem zmian zawartych w ustawie z dnia 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (art. 11 ustawy).

Dlatego jak widzisz, w twoim przypadku dzielić można składki, na te które ulegną przedawnieniu w okresie 10 lat, czyli te powstałe pomiędzy 2007 a 2012 rokiem (data wejścia w życie przepisów zmieniających) i te które przedawnią się w krótszym 5 letnim okresie – składki wymagalne po 1 stycznia 2012 roku.

Zaległości w ZUS, a przerwanie terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę

Czy składki, które wyliczył ci ZUS do zapłaty uległy przedawnieniu, tak naprawdę nie wiadomo.

Nie można z góry powiedzieć, że tak się stało przyjmując jedynie upływ terminu przedawnienia roszczenia (10 i 5 lat), bowiem tak jak pisałam na wstępie: pewne czynności powodują przerwanie lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia.

Okoliczności te mogły zajść również w twojej sprawie, piszesz bowiem, że dług był egzekwowany, a organ rentowy zajął twoje konto bankowe. Z uwagi na brak środków na koncie egzekucja długów okazała się jednak bezskuteczna.

Wiedz, że zgodnie z regulacją zawartą w ustępie 5b art. 24 ustawy rentowej bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Takie czynności, jak sama podałaś miały miejsce w twojej sprawie. Tak więc po zakończeniu postępowania egzekucyjnego termin przedawnienia roszczenia rozpoczął swój bieg na nowo.

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy bieg terminu przedawnienia zawiesza się,

  • jeżeli wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd
  • w przypadku wydania przez Zakład decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia
  • w przypadku śmierci zobowiązanego.

Każda z tych czynności ma wpływ na to w jaki sposób liczony będzie termin przedawnienia składek ZUS.

Dodatkowo dodam, że na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia mogą mieć wpływ również kroki podjęte przez samego zobowiązanego do zapłaty.

Przede wszystkim do zawieszenia biegu terminu przedawnienia może dojść na skutek:

  • wniosku zobowiązanego o odroczenie płatności zaległych składek
  • wniosku zobowiązanego o rozłożenie zaległości na raty.

Zawarcie ugody w przedmiocie odroczenia płatności zaległych składek lub rozłożenia należności na raty zawiesza bieg terminu przedawnienia roszczenia na czas ustalonych płatności, po którym termin przedawnienia roszczeń nadal niezaspokojonych sum rozpoczyna swój bieg na nowo.

Podsumowując:

Jak widzisz, bez głębszej analizy akt sprawy trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy roszczenie ZUS o zapłatę nieuregulowanych składek rzeczywiście uległo przedawnieniu.

Jeśli jednak masz takie przypuszczenie, to w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty możesz przygotować i przedłożyć w ZUS-ie pismo z wyjaśnieniami, że uważasz iż część składek uległo przedawnieniu, bowiem upłynął przewidziany termin, o którym mowa w art. 24 ustęp 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze