Obowiązek komornika informowania dłużnika [PORADNIK] + WZÓR wniosku

Witam, chcę zapytać o obowiązek komornika informowania dłużnika, czy udzielenie przez komornika informacji o prowadzonych w stosunku do dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym czynnościach jest prawnie komornikowi nakazane? Czy jest coś takiego jak prawo dłużnika do informacji od komornika?

Chodzi mi dokładnie o to, że spodziewam się wizyty komornika i nie wiem, co komornik będzie chciał mi zająć… mam pieniądze na koncie bankowym, dostaję emeryturę, dorabiam sobie i mam dom na własność. Czy obowiązek komornika informowania dłużnika o etapach postępowania komorniczego jest przewidziany w przepisach prawa?

Wciąż brak zawiadomienia o wszczęciu egzekucji komorniczej, a wierzyciel odgraża się, że lada dzień przyjdzie komornik… Czy mogę złożyć wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego?

Informacja-o-stanie-postępowania-egzekucyjnego
Czy komornik ma obowiązek informowania dłużnika o etapach postępowania komorniczego?

Obowiązek komornika informowania dłużnika

Organem egzekucyjnym w Polsce jest komornik, który wszczyna postępowanie egzekucyjne zgodnie z artykułem 776 Kodeksu postępowania cywilnego na wniosek wierzyciela i na podstawie uzyskanego przez wierzyciela tytułu wykonawczego, który został uprawomocniony lub uzyskał klauzulę natychmiastowej wykonalności.

W tym momencie komornik może rozpocząć postępowanie egzekucyjne. Ale ma też obowiązek poinformować o swoim działaniu strony i uczestników postępowania. W tym wypadku są to: wierzyciel, dłużnik lub ewentualnie prawny pełnomocnik jednej ze stron, którego nazywa się uczestnikiem postępowania.

O samym rozpoczęciu postępowania egzekucyjnego wierzyciel wie natychmiast, ponieważ to on złożył do komornika wniosek o jego rozpoczęcie.

wniosek-o-wszczecie-egzekucji

Warto też wiedzieć, że komornik, obejmując urząd komornika, ślubuje działać zgodnie z obowiązującym prawem. Jest to zapisane w artykule 16 ustęp 1 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Zatem, jeśli dłużnik i wierzyciel mają prawo do informacjo o postępowaniu egzekucyjnym, to komornik nie ma prawa tych informacji odmówić. Kiedy dłużnik i wierzyciel informowani są o wszczęciu postępowania egzekucyjnego? Czy można sprawdzić akta sprawy w jej toku?

Czy komornik musi powiadomić o egzekucji komorniczej?

Komornik jest zobowiązany zawiadomić strony postępowania egzekucyjnego o jego wszczęciu. Dłużnik musi otrzymać zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z podaniem w treści tytułu wykonawczego i sposobu egzekucji.

Taki obowiązek został nałożony na komornika na mocy artykułu 805 paragraf 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Ale w artykule tym zapisano, że komornik dokonuje zawiadomienia „przy pierwszej czynności egzekucyjnej”.

Art. 805. § 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji.

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale.

Samo zawiadomienie o wszczęciu egzekucji może mieć różne formy. Może to być na przykład pismo procesowe, ale równie dobrze może to być odpis zajęcia wedle tytułu egzekucyjnego, na przykład odpis zajęcia wynagrodzenia za pracę czy odpis zajęcia rachunku bankowego lub też może to być protokół zajęcia ruchomości.

W piśmie od komornika, które jest przesyłane do dłużnika najczęściej pocztą polską za potwierdzeniem odbioru – muszą być też wymienione informacje, na czyj wniosek jest rozpoczęte postępowanie egzekucyjne, czyli kto jest wierzycielem i z jakiego tytułu jest prowadzona egzekucja.

Konieczne jest podanie w takim dokumencie również sygnatury akt i daty wydania tytułu egzekucyjnego. Muszą się w nim znaleźć także konkretne kwoty, jakie komornik będzie egzekwował. Są to nie tylko kwota długu wobec wierzyciela, ale też koszty postępowania sądowego, koszty egzekucyjne czy narosłe odsetki.

Dzięki temu, że dłużnik otrzymuje powiadomienie o wszczęciu postępowania komorniczego,  może się od niego dowołać. Na mocy artykułu 795 paragraf 1 Kodeksu postępowania cywilnego, dłużnikowi przysługuje prawo do zażalenia, który liczy się od daty doręczenia zawiadomienia do dłużnika. Zażalenie trzeba skierować w ciągu 7 dni do sądu wyższej instancji, czyli sądu okręgowego.

Art. 795. § 1. Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie.

§ 2. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytułu wykonawczego lub postanowienia odmownego, dla dłużnika – od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Informacja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego dla wierzyciela

Skoro to na wniosek wierzyciela prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, logiczne wydaje się, że i on jest informowany przez komornika o postępie sprawy.

Wierzyciel ma prawo otrzymać informacje o stanie postępowania prowadzonego przeciwko dłużnikowi na mocy artykułu 760 Kodeksu postępowania cywilnego.

Wierzyciel może zażądać, aby komornik, czyli organ egzekucyjny udzielił mu informacji. Nie tylko czy już jest przeciwko dłużnikowi prowadzone postępowanie egzekucyjne, ale też o sposobach egzekucji i wysokości egzekwowanych roszczeń, czy o aktualnym statusie sprawy.

Informacja o stanie postępowania egzekucyjnego

obowiazek-komornika-informowania-dluznika

Na mocy artykułu 763 Kodeksu postępowania cywilnego zarówno dłużnik, jak i wierzyciel mają prawo do informacji o statusie postępowania egzekucyjnego.

Art. 763. Komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy.

Komornik ma obowiązek udzielić takich informacji każdej stronie o każdej dokonanej czynności, przy której na przykład nie była obecna czy też poinformować o stanie postępowania egzekucyjnego ogólnie.

Ten przepis zobowiązuje komornika do informowania stron o dokonanej czynności, nawet gdy wcześniej na przykład zawiadamiał dłużnika o jej planowaniu, a dłużnik nie był przy niej obecny.

Według artykułu 763 K.p.c. komornik informuje o czynnościach egzekucyjnych, a także nie mogą to być pouczenia stron. Jednak ważniejszy jest tu przepis z artykułu 13 Kodeksu postępowania cywilnego, który odnosi się ogólnie do spraw prowadzonych w ramach KPC.

Zapisano tu zasadę jawności postępowania. Na mocy artykułu 9 Kodeksu postępowania strony i uczestnicy mają prawo wglądu do akt sprawy. A postępowanie egzekucyjne to przecież sprawa z zakresu prawa cywilnego bowiem toczy się przed sądem rejonowym, który potem ustanawia komornika jako organ wykonawczy.

Dostęp do akt postępowania egzekucyjnego

Zatem zasadę jawności można zastosować też, aby w kancelarii komorniczej otrzymać akta postępowania egzekucyjnego do wglądu. Na tę zasadę mogą powołać się i wierzyciel i dłużnik. Jedynie, gdy w toku sprawy zapisano, że ustanowiono inaczej lub też dane te zostały uznane przez sąd za niejawne, nie ma wtedy zastosowania ta zasada. Aczkolwiek zdarza się to bardzo rzadko.

Przy dostępie do akt komorniczych ważny jest też artykuł 26 z rozporządzenia Ministra Finansów (z dnia 20 grudnia 2005 r.), gdzie przyjęto, że akta komornicze strony i uczestnicy postępowania egzekucyjnego mogą przeglądać tylko pod kontrolą komornika lub osoby przez niego wyznaczonej.

Jest to zwykle asesor komorniczy. Oryginalne akta sprawy nie mogą opuścić kancelarii komorniczej, ale to nie oznacza, że nie można ich pozyskać dla siebie.

W celu zobaczenia akt komorniczych czy to wierzyciel, czy dłużnik musi u komornika złożyć tzw. wniosek o wgląd do akt komorniczych, wzór wniosku znajduje się w dziale WZORY PISM, lecz możesz go też pobrać poniżej:

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Na podstawie tego wniosku uzyskuje się dostęp do akt, a co za tym idzie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego. Bardzo ważne jest jednak, aby oprócz wniosku wziąć ze sobą do kancelarii komorniczej dokument identyfikacyjny, czyli dowód osobisty, ponieważ komornik musi sprawdzić, czy dana osoba, która składa wniosek, faktycznie jest stroną lub uczestnikiem postępowania, sprawdzając po prostu dokumenty.

Przeglądając dokumenty dotyczące postępowania egzekucyjnego, można sporządzić dla siebie notatki, albo skserować dokumenty czy pozyskać ich odpis. Kopia lub odpis są jednak płatne wedle taryfy kosztów sądowych zamieszczonej w artykule 77 i 78 Ustawy o kosztach sądowych. Jednak notatki można zrobić za darmo.

Jeśli komornik odmówi przyznania wglądu do akt postępowania egzekucyjnego, można złożyć na komornika skargę. Taka możliwość zapisana jest w artykule 767 Kodeksu postępowania cywilnego.

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

§ 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Skarga będzie rozpatrywana przed sądem rejonowym, ponieważ komornik, odmawiając wglądu do akt postępowania egzekucyjnego, naruszył obowiązujące prawo. Chyba że faktycznie w aktach zawarta jest adnotacja, że nie są one jawne ze względu na przedmiot postępowania.

Podsumowanie

Jeśli chodzi o obowiązek komornika informowania dłużnika, można powiedzieć, że już od pierwszej czynności egzekucyjnej, postępowanie jest jawne dla dłużnika i wierzyciela, którzy mają prawo do informowania o stanie postępowania, ale też szczegółowych informacji zawartych w aktach sprawy.

Najczęściej jednak same zainteresowane strony muszą wnioskować o dostęp do akt, który musi im być przydzielony, chyba że ustanowiono inaczej. Jak widzisz, prawo dłużnika do informacji od komornika jest przewidziane w przepisach prawa, prawa dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym nie mogą być łamane na żadnym z etapów egzekucji komorniczej!

Wybrałam dla Ciebie artykuły warte przeczytania:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze