Pismo do komornika o stanie zadłużenia – komornik mnie ignoruje [co robić?]

Witam. 30 listopada wysłałam pismo do komornika z prośbą o podanie stanu mojego zadłużania. Do chwili obecnej (22.01) nie uzyskałam od komornika żadnej odpowiedzi. Nie bardzo wiem co w tej sytuacji robić. Sama nie mogę pojechać do kancelarii, ponieważ komornik przyjmuje w godzinach, w których i ja jestem w pracy.

Kiedy kilka razy dzwoniłam do kancelarii, za każdym razem słyszałam, że moje pismo czeka na rozpatrzenie przez komornika.


Jak sprawdzić swoje zadłużenie u komornika?

Witam, jestem bardzo zdziwiona tym, co piszesz. Zazwyczaj wystarczy jeden telefon do kancelarii właściwego komornika, by uzyskać informację na temat aktualnego zadłużenia.

Dzieje się tak dlatego, że pracownicy kancelarii mają wgląd do elektronicznego systemu, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące prowadzonej egzekucji:

  • wysokość zadłużenia,
  • wyegzekwowane kwoty,
  • należne odsetki,
  • rozliczenie kosztów egzekucyjnych.

Oczywiście udzielenia bardziej precyzyjnych informacji (rozliczenie egzekucji) żądać można dopiero po zakończeniu postępowania egzekucyjnego.

Jednakże jeszcze w trakcie sprawy, komornik, jako zobowiązany do prowadzenia specjalnych kart rozliczeniowych także w formie papierowej może spokojnie podać zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielowi informacje na temat prowadzonej egzekucji w tym pozostałą do ściągnięcia kwotę.

PS. a być może wniosek o udzielenie informacji o aktualnym stanie zaległości, który do komornika wysłałaś, był źle sformułowany? lub zawierał błędy? na dole artykułu znajduje się nasz wzór pisma do komornika o stan zadłużenia, który zawsze działa i jest skuteczny.

Wniosek do komornika o udzielenie informacji o aktualnym stanie zaległości – brak odpowiedzi

Ty piszesz, że od dnia przesłania do komornika wniosku o udzielenie informacji w przedmiocie pozostałej do spłaty kwoty minęło już prawie dwa miesiące, więc bezwzględnie upłynął zwyczajowo przyjęty termin do załatwienia spraw podobnego typu.

Co prawda ustawodawca nie nałożył na komorników ściśle określonych terminów do udzielania odpowiedzi na zapytania stron, lecz przyjmuje się, że czynności te powinny być wykonywane w normalnym toku prac kancelaryjnych, czyli w przeciągu dwóch, trzech tygodni.

Rozliczenie egzekucji, a uprawnienie do wglądu w akta komornicze

Szkoda, że z uwagi na pracę nie masz możliwości udania się do kancelarii komorniczej, bo jako strona postępowania mogłabyś skorzystać z uprawnienia do wglądu w akta sprawy. Tam znajduje się zestawienie wyegzekwowanych kwot i sposób ich rozliczenia.

Wiedz, że dla każdej sprawy komornik prowadzi oddzielną kartę rozliczeniową, która składa się z trzech części oznaczonych literami: „A”, „B” i „C”.

Kartę tę zakłada się wraz z aktami sprawy, ustalając jednocześnie wartość roszczenia egzekwowanego lub roszczenia podlegającego zabezpieczeniu.

Na karcie rozliczeniowej odnotowuje się każdą pobraną lub wydaną kwotę w dniu pobrania, lub wydania. Kartę prowadzi się na bieżąco – tak regulacja art. 25 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych.

W kancelarii komornika mogłabyś poprosić również o wygenerowanie z systemu raportu o stanie prowadzonej egzekucji. Takie zestawienie powinno zostać ci wydane od ręki.

Obowiązki komornika względem stron postępowania

W twojej sprawie ewidentnie wniosek o udzielenie przez komornika informacji o stanie Twojego zadłużenia utknął gdzieś w stercie papierów kancelaryjnych.

Ale nie musisz czuć się bezradna, masz bowiem prawo do otrzymania odpowiedzi na złożone zapytanie w normalnym terminie, który bezwzględnie już upłynął.

Komornik jako sądowy organ egzekucyjny nie może działać dowolnie, lekceważąc strony postępowania.

Jego praca podlega nadzorowi m.in. przez Prezesa Sądu Rejonowego, przy którym komornik działa. Pracę komornika może weryfikować również sam Minister Sprawiedliwości oraz Krajowa Rada Komornicza, której uprawnienia polegają m.in. na:

  • ocenie szybkości, sprawności i rzetelności postępowania przez badanie, czy w konkretnych sprawach nie zachodzi nieuzasadniona przewlekłość w podejmowaniu czynności,
  • kontrolowaniu prawidłowości prowadzenia biurowości i rachunkowości kancelarii, zwłaszcza w zakresie ustalenia, czy nie wystąpiły niedobory finansowe,
  • badaniu kultury pracy, w tym przestrzegania wyznaczonych terminów czynności i przyjmowania interesantów oraz utrzymywania kancelarii na poziomie odpowiednim do godności urzędu i posiadanych środków.

Skarga na czynność komornika i wniosek o objęcie nadzorem sądowym pracy komornika

Jeśli więc czujesz się pokrzywdzona działaniem komornika, masz prawo złożyć skargę w przedmiocie zaniechania odpowiedzi na twój wniosek.

Bo w myśl regulacjom art. 763 § 1 kpc. komornik zobowiązany jest do udzielenia stronie na jej żądanie wyjaśnień o stanie sprawy.

A jeśli tego nie zrobi, to zgodnie z nowym obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku zapisem przepisu art. 767 § 1 kpc. na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Przedmiotową skargę można wnieść również w przypadku zaniechania przez komornika dokonania czynności.

Skarga na zaniechanie komornika przysługuje stronie postępowania, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

To na co należy jednak zwrócić uwagę, to okoliczność, że skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

Jeżeli zatem zdecydujesz się wnieść skargę na swojego komornika, musisz podnieść okoliczność braku wskazania przez ustawodawcę terminu, w którym komornik zobowiązany jest załatwiać sprawy podobnego typu, jednocześnie podnosząc, to co napisałam powyżej, a mianowicie, że odpowiedź na twój wniosek powinna zostać udzielona w normalnie obowiązującym trybie prac kancelaryjnych, czyli bez zbędnej zwłoki.

Przed złożeniem skargi na zaniechanie komornika możesz jeszcze raz spróbować skontaktować się z kancelarią komornika, uprzedzając, że z uwagi na brak odpowiedzi na twój wniosek rozważasz możliwość złożenia skargi na czynność komornika oraz wniosku do Prezesa Sądu Rejonowego o objęcie nadzorem działalności komornika.

Możesz też spróbować złożyć poniższy wniosek do komornika o udzielenie informacji o aktualnym stanie zaległości, nie wiem, jak skonstruowany był wniosek o stan zadłużenia, który Ty do komornika wysłałaś, dlatego może spróbujesz tym razem posłużyć się tym sprawdzony dokumentem:

Wzór pisma do komornika o stan zadłużenia

Udzielenie-informacji-o-wpłatach-i-stanie-zadłużenia-dłużnika

Udzielenie informacji o wpłatach i stanie zadłużenia dłużnika

Jeśli i tym razem komornik zignoruje Twoją prośbę, będziesz musiała złożyć skargę na czynności komornika, oto wzór skargi:

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Któryś z tych wniosków powinien załatwić sprawę kompleksowo. Trzymam kciuki i serdecznie pozdrawiam!

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze