Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności WZÓR

Jak napisać zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności ? Dość często dochodzi do sytuacji, kiedy pozwany o wydanym przeciwko niemu nakazie zapłaty dowiaduje się dopiero po wszczęciu przez komornika postępowania egzekucyjnego.

Wówczas nie jest jeszcze za późno, by zatrzymać egzekucję – rzekomemu dłużnikowi przysługuje środek zaskarżenia, jakim na tym etapie jest zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

Sprawdź, jak zatrzymać egzekucję nieistniejącego długu lub przedawnionej należności. Przeczytaj, co możesz zrobić, by nie dopuścić do zajęcia majątku przez komornika, jeśli wcześniej nie miałeś wiedzy na temat toczącej się sprawy o zapłatę.

instrukcja-jak-napisac-zazalenie-na-postanowienie-o-nadaniu-klauzuli-wykonalnosciPoniżej znajdziesz informację o tym, jak i kiedy złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, czyli jak uchylić klauzulę wykonalności. W poniższym poradniku znajdziesz też wzór zażalenia.

Czym jest klauzula wykonalności?

Co to jest klauzula wykonalności? jest to urzędowy akt potwierdzający, że dany dokument jest tytułem wykonawczym, przez co urzędy oraz organy egzekucyjne obowiązane są podporządkować mu się i udzielić wierzycielowi pomocy przy jego realizacji.

W sprawach o zapłatę klauzulę wykonalność sąd nadaje na nakaz zapłaty lub wyrok – najczęściej na wniosek wierzyciela, rzadziej z urzędu.

Po uzyskaniu prawomocnego tytułu egzekucyjnego wierzyciel ma prawo złożyć do sądu wniosek o nadanie mu klauzuli wykonalności. Tytuł egzekucyjny (nakaz zapłaty lub wyrok) wraz z klauzulą wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, na podstawie którego wierzyciel może żądać od komornika przeprowadzenia postępowania o przymusowe ściągnięcie zasądzonej należności wraz z kosztami i opłatami.

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – termin dla dłużnika

wwwwOdpis postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności otrzymuje jedynie wierzyciel. Natomiast dłużnik dopiero po wszczęciu przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego dowiaduje się o istnieniu tytułu wykonawczego.

Wówczas ma prawo złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności w terminie 7 dni od daty odebrania korespondencji od komornika.

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wzór

Zazalenie-na-postanowienie-o-nadaniu-klauzuli-wykonalnosci-wzor-pdf-doc

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – wzór

Powyższe wynika z regulacji art. 795 kpc., w brzmieniu:

1. Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie.

2. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od dnia wydania mu tytułu wykonawczego lub zawiadomienia go o utworzeniu tytułu wykonawczego w systemie teleinformatycznym albo od dnia ogłoszenia postanowienia odmownego, a gdy ogłoszenia nie było – od dnia doręczenia tego postanowienia. Dla dłużnika termin ten biegnie od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. (…)

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli – jakie podnieść zarzuty

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności należy złożyć w zawitym terminie 7 dni do sądu, który wydał przedmiotowe postanowienie.

edSamo zażalenie nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego, dlatego w jego treści należy złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania zażalenia.

Sądy często stosują tzw. fikcję doręczenia, uznając po dwukrotnej awizacji przez listonosza korespondencję z odpisem nakazu zapłaty/wyroku za doręczoną.

Takie sytuacje doprowadzają do funkcjonowania w obiegu prawnych „nieprawnych” tytułów wykonawczych, które na szczęście dłużnicy mają prawo skarżyć.

Zatem podstawą zażalenia może być zarzut braku doręczenie tytułu egzekucyjnego (nakazu zapłaty/wyroku sądu) – jeśli dłużnik nie otrzymał odpisu wcześniejszego orzeczenia nakazującego mu obowiązek uregulowania długu, nie mógł podnieść skutecznej obrony, a tym samym tytuł egzekucyjny nie uprawomocnił się.

Kiedy dłużnikowi przysługuje zażalenie?

ikonaPrawo do złożenia zażalenia na klauzulę wykonalności przysługiwać będzie dłużnikowi, który nie otrzymał wcześniej odpisu orzeczenia sądu nakazującego zapłatę należności z uwagi na posługiwanie się przez wierzyciela nieaktualnym lub nieprawdziwym adresem zamieszkania dłużnika.

Precyzując zarzut, dłużnik powinien uprawdopodobnić podnoszone racje, wskazując na aktualne miejsce zamieszkania w dacie wydania nakazu zapłaty/wyroku i dołączając odpowiednie dokumenty np. umowę najmu.

Należy pamiętać, że podstawą zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nie mogą być zarzuty braku istnienia zobowiązania, czy przedawnienia zobowiązania. Mając takie zarzuty, dłużnik powinien złożyć powództwo przeciwegzekucyjne, którego wzór dołączam poniżej:

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności i co dalej

222Jeśli sąd przyzna rację dłużnikowi i wysnuje wnioski, że klauzula wykonalności nie mogła zostać nadana, bowiem nie doszło do uprawomocnienia się tytułu egzekucyjnego uchyli zaskarżone postanowienie i wyda zarządzenie o ponownym (prawidłowym) doręczeniu nakazu zapłaty/wyroku dłużnikowi.

Po otrzymaniu odpisu orzeczenia, dłużnik zyskuje prawo do zaskarżenia nakazu zapłaty/wyroku, czyli prawo do obrony swych racji – sprawa rozpoczyna swój bieg na nowo, tym razem z udziałem dłużnika.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze