Rozliczenie egzekucji komorniczej – ile zostało mi do spłaty długu?

Witam, komornik zajmuje mi wynagrodzenie od kilku lat, wg mnie dług powinien być już spłacony, ale niestety komornik nie odzywa się, wciąż pobierając ode mnie część wynagrodzenia.

Czy mogę żądać od komornika rozliczenie egzekucji komorniczej? mam wrażenie, że komornik zapomniał o mnie i pobiera część mojego wynagrodzenia automatycznie, gdzie prawdopodobnie dług został już spłacony.

Czy istnieje jakiś wzór wniosku do komornika o rozliczenie egzekucji komorniczej? gdzie ewentualnie mam zasięgnąć informacji ile mi jeszcze zostało do spłaty zadłużenia u komornika? bo mam wrażenie, że jestem oszukiwana.

Chciałabym sprawdzić poprawność rozliczenia komorniczego, jak tego dokonać? jak prześwietlić komornika i dowiedzieć się ile spłaciłam długu i ile jeszcze pozostało mi do spłaty? Już dwukrotnie dzwoniłam do kancelarii komorniczej, prosząc o rozliczenie egzekucji, ale do tej pory nie dostałam żadnej odpowiedzi. Proszę o pomoc!


Wezwanie komornika do rozliczenia egzekucji

Zacznę od tego, że telefoniczne prośby o przesłanie jakiejkolwiek informacji od komornika zwykle kończą się niepowodzeniem. Jeśli zależy Ci na uzyskaniu od komornika jakiegoś dokumentu, to zasadnym staje się wysłanie do komornika pisma, wniosku czy oświadczenia dotyczącego danej prośby.

Takie formalne zapytanie na piśmie zobowiązuje komornika do przestrzegania pewnych norm, które skutkować będą otrzymaniem przez nas potrzebnego dokumentu. Wszystko po prostu odbywać się musi na piśmie.

Jeśli chodzi o rozliczenie egzekucji komorniczej z komornikiem, to jak wynika z Kodeksu postępowania cywilnego, komornik w pierwszej kolejności zaspokaja z wyegzekwowanych od dłużnika kwot – koszty egzekucyjne, a więc wszelkie wydatki komornika i opłaty, jakie on poniósł. Dopiero w dalszej kolejności komornik zaspokaja wierzyciela lub wierzycieli, gdy jest ich kilku.

Warto w tym momencie przytoczyć tutaj podstawę prawną:

Art. 1025. Kolejność zaspokajania kosztów i należności z kwoty uzyskanej z egzekucji

§ 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:

1) koszty egzekucyjne;
2) należności alimentacyjne;
3) należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika;
4) należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim;
5) należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu;
6) należności za pracę nie zaspokojone w kolejności trzeciej;
7) należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej;
8) (uchylony)
9) należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję;
10) inne należności.

Pisałaś, że mimo próśb o rozliczenie wpłacanych do komornika kwot, nie otrzymałaś żadnej odpowiedzi. No jest to tak naprawdę niezgodne z prawem. Bo prosząc komornika o rozliczenie egzekucji i kosztów egzekucyjnych, skorzystałaś ze swojego prawa, które określa jasno art. 763 k.p.c.

Art. 763. Komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy.

Powyższy przepis nie formułuje, w jakiej formie odpowiedź komornika ma być dłużnikowi dostarczona, może to być więc informacja ustna lub pisemna. Jednak nie spotkałam się jeszcze z sytuacją, gdzie komornik informuje dłużnika o rozliczeniu egzekucji przez telefon.

Dłużnik przeważnie otrzymuje od komornika pisemne rozliczenie egzekucji komorniczej (karta rozliczeń komornika), dzieląc rozliczenie wpłat dłużnika na koszty egzekucyjne, należności uboczne, należności główne i wpłaty przekazane bezpośrednio na rzecz wierzyciela, celem spłaty zadłużenia.

Każdy komornik posługuje się systemem komputerowym, dzięki któremu za pomocą kilku kliknięć komornik jest w stanie wydrukować całe zestawienie wpłat, których dokonał dłużnik i określenie co do grosza, na co poszły przekazane pieniądze.

Poniżej zamieszczam wniosek do komornika o rozliczenie wpłat, które dokonałaś:

Wniosek o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości

wzór-pisma-do-komornika-o-stan-zadłużenia

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości

Jeśli komornik nadal będzie Cię ignorował, to będziesz musiała złożyć skargę na brak dokonania przez komornika żądanej czynności (a więc nieudzielenie informacji na temat stanu zadłużenia). Skarga niestety jest płatna i kosztuje 100 zł. Podstawa prawna w przypadku skargi to art. 767 K.p.c.

§ 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Wzór skargi dołączam poniżej:

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Mam nadzieję, że posiłkując się powyższymi wzorami dokumentów, będziesz w stanie przeprowadzić z komornikiem rozliczenie egzekucji komorniczej. Pamiętaj, aby wniosek o rozliczenie kosztów egzekucji wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, lub dostarczyć wniosek komornikowi osobiście.

To, co jeszcze chciałam dodać, to opisanie procedury przyjmowania przez komornika wpłat od dłużnika. A więc komornik najpierw musi zaksięgować otrzymaną wpłatę od dłużnika… komornikowi zazwyczaj zajmuje to kilka dni roboczych.

Jeśli rzeczywiście dłużnik wszystko spłacił, cały swój dług, uwzględniając oczywiście:

  • należność główną,
  • odsetki (jeśli są),
  • i koszty egzekucji.

… to komornikowi przedłożone zostają akta komornicze i powinno nastąpić umorzenie egzekucji komorniczej. Komornik, dokonując umorzenia postępowania egzekucyjnego, ma obowiązek uchylić wszystkie czynności egzekucyjne, jakie podjął przeciwko dłużnikowi.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze