Skarga na czynności komornika w przedmiocie kosztów egzekucji

Witam, mój ojciec nie płacił alimentów na mnie i na mojego brata, toczyło się postępowanie egzekucyjne i komornik zajął działkę i dom, wartość przy ostatniej licytacji wynosiła 36 tys zł, dom i działka zostały sprzedane.

Po podziale całej sumy okazuje się, że komornik wszystkie pieniądze wyliczył jako swoje koszty, a mi i bratu nie należą się żadne pieniądze jako głównym wierzycielom. Czy mogę coś zrobić w takiej sytuacji i czy jest to zgodne z prawem?


Skarga na czynności komornika w przedmiocie kosztów egzekucji

Witam, to co napisałaś, już na pierwszy rzut oka wydaje mi się nieco dziwne. Co prawda komornik związany jest wnioskiem wierzyciela i skoro ten wniósł o egzekucje z nieruchomości, komornik nie może się temu sprzeciwić, jednakże w sytuacji, do której doszło, cel egzekucji nie został spełniony – wierzyciele nie zostali zaspokojeni.

Aby jednak móc odpowiedzieć ci rzetelnie na zadawane pytania, musiałabym mieć przed sobą postanowienie komornika o wyliczeniu kosztów. Skoro jednak jest to niemożliwe, pokrótce przedstawię ci podstawę prawną, na której ewentualnie możesz podeprzeć swe wątpliwości jeżeli takowe nadal będziesz mieć i które będą mogły być podstawą zażalenia.

Koszty komornicze przy egzekucji z nieruchomości

 1. Wśród kosztów, które generuje egzekucja z nieruchomości leżą zazwyczaj:
  należności biegłych i tłumaczy – np. biegły do oszacowania nieruchomości
 2. koszty ogłoszeń – np. obwieszczenie o licytacji
 3. koszty transportu specjalistycznego – np. koszt oględzin nieruchomości
 4. koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej
 5. zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku, o ile wierzyciel domagał się utrwalenia czynności
 6. należności osób powołanych na podstawie odrębnych przepisów do udziału w czynnościach
 7. koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania
 8. koszty doręczenia korespondencji z wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, postępowania zabezpieczającego lub postępowania o wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym
 9. koszty działania komornika poza rewirem komorniczym
 10. koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym
 11. koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczyste (tak. art 6 ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych).

Komornik prowadzący postępowanie po jego zakończeniu wydaje postanowienie o ustaleniu kosztów oraz wskazuje, którą ze stron postępowania koszty te obciążają.

Zatem w postanowieniu w przedmiocie kosztów komorniczych komornik oznacza ich wysokość z rozbiciem na poszczególne rodzaje opłat i wydatków oraz wskazuje, do jakiej wysokości i przez kogo zostały uiszczone, a w razie konieczności wskazuje osobę, którą one obciążają.

Uzasadnienie postanowienia w przedmiocie kosztów komorniczych powinno zawierać szczegółowe wyliczenie powstałych kosztów wraz z dokładnym określeniem sposobu ich obliczenia, określenie czynności lub zdarzeń stanowiących podstawę ich ustalenia oraz wskazanie podstawy prawnej. Na postanowienie komornika o kosztach postępowania egzekucyjnego służy stronom zażalenie.

Opłaty komornicze w egzekucji z nieruchomości

Oprócz wydatków, o który mowa powyżej, w toku egzekucji komornikowi należą się opłaty. I tak w myśl przepisom art. 18 niniejszej ustawy komornik nalicza:

 1. opłaty egzekucyjne za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, wykonanie zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym
 2. opłaty za przeprowadzenie innego postępowania albo dokonanie innych czynności.

W przypadku egzekucji z nieruchomości komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15 % wyegzekwowanego świadczenia nie mniej niż 1/10 i nie więcej nie 30 -krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji).

Sprzedaż nieruchomości, plan podziału i zaspokojenie wierzytelności

Natomiast z uzyskanej ze sprzedaży kwoty zgodnie z treścią art. 1025 kpc. zaspokaja się w następującej kolejności:

 1. koszty egzekucyjne
 2. należności alimentacyjne
 3. należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika
 4. należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na
 5. należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu
 6. należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej
 7. należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej
 8. (uchylony)
 9. należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję
 10. inne należności.

Zatem w myśl tego co mówi zapis art. 1025 kpc. z uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości ojca sum, w kwocie jak napisałaś 36 000 zł, komornik w pierwszej kolejności powinien zaspokoić koszty egzekucyjne, a z pozostałej kwoty powinien spłacić Was, jako wierzycieli alimentacyjnych.

Czy to możliwe, aby koszty egzekucji wyniosły tyle ile udało się uzyskać ze sprzedaży majątku dłużnika, tak że dla Was nie została żadna suma?

Jeśli masz wątpliwości, dokładnie przeanalizuj otrzymane postanowienie o kosztach lub postanowienie o planie podziału i w przewidzianym terminie złóż zażalenie, lub skargę dłużnika na czynności komornika w przedmiocie ustalenia kosztów egzekucji.

Tylko w ten sposób nie dopuścisz do zamknięcia całej sprawy, którą w odpowiedzi na twoje zażalenie zweryfikować będzie musiał sąd. Pamiętaj, że wiążą cię terminy. Życzę powodzenia i korzystnego rozstrzygnięcia!

Wzór skargi na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze