Jak obniżyć koszty egzekucji komorniczej? wyjaśnienie + [WZÓR]

Witam, dostałem wezwanie do zapłaty od komornika w 2012 r., egzekucja komornicza była bezskuteczna, w 2015 r. zawarłem ugodę z wierzycielem – kwota do spłacenia ok 45 tys. Wierzyciel wycofał nakaz zapłaty od komornika, a ten przysłał wezwanie do zapłaty kosztów postępowania na kwotę ok. 6 tys.

Pytanie moje brzmi: czy mogę zwrócić się do sądu o umorzenie kosztów komorniczych? zaznaczam, że otrzymuje najniższe wynagrodzenie, spłaciłem już dwóch komorników, spłacam jeszcze dwóch, oraz ugodę, którą zawarłem z wierzycielem.


Ile zapłaci dłużnik za wszczęcie postępowania egzekucyjnego?

Zgodnie z zapisem art. 770 kpc., dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, w tym koszty poszukiwania majątku dłużnika. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem.

Koszty egzekucji komorniczej ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu zażalenie przysługuje stronom oraz komornikowi.

Wyjątek od powyższej zasadny łącznego ściągania kosztów egzekucji przewidują przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, które przyznają sądom prawo miarkowania w konkretnej sprawie wysokości należnej opłaty stosunkowej wyliczonej przez komornika.

W myśl art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

A w przypadku skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, jak również wypłaconych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W celu pobrania opłat, o których mowa w ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Postanowienie o ustaleniu opłaty po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej – przesłanki obniżenia opłaty

Wniosek o obniżenie opłaty stosunkowej wyliczonej przez komornika należy złożyć w terminie 7 dni od daty uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty lub od dnia doręczenie postanowienia komornika o wezwaniu do uiszczenia opłaty.

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej należy złożyć do sądu, przy którym działa komornik. Jeżeli jednak postanowienie wydał komornik działający poza obszarem swojego rewiru, sądem właściwym do rozpoznania wniosku będzie sąd właściwy według zasad ogólnych – w większości przypadków sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Przepis art. 49 ust. 10 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stanowi, że sąd rozpoznając wniosek, powinien w szczególności uwzględnić nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów.

Kiedy sąd obniży opłatę naliczoną przez komornika?

Sąd może zatem uznać zasadności wniosku dłużnika o obniżenie wysokości opłaty egzekucyjnej, biorąc pod uwagę nakład pracy komornika, oraz badając sytuację majątkową wnioskodawcy i wysokość jego dochodów. A każde z tych kryteriów może stanowić samodzielnie podstawę oceny zasadności wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej.

Jednak należy mieć na uwadze, że przede wszystkim sytuacja materialna wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów ma charakter oceny. Zatem, aby wniosek o zmniejszenie kosztów egzekucji został przez sąd uwzględniony, dłużnik powinien wykazać przede wszystkim stosownymi dokumentami, czyli:

 • dochody, jakie dłużnik pobiera ze świadczonej pracy,
 • renty,
 • emerytury,
 • oraz koszty, jakie ponosi w związku ze swoim i rodziny utrzymaniem.

Do wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej należy dołączyć m.in. zaświadczenie pracodawcy o pobranych dochodach, decyzję o prawie do renty/emerytury, zaświadczenie o korzystaniu ze środków socjalnych wydane przez MOPS/GOPS, dowody potwierdzające inne postępowania egzekucyjne, wyliczenie stałych wydatków (energia elektryczna, gaz, woda, czynsz), wydatki na leczenie, rehabilitacje.

Klarowne przedstawienie sytuacji materialno-bytowej dłużnika ma niezmiernie ważne znacznie dla oceny zasadności wniosku. W doktrynie przyjmuje się bowiem, że dopuszczalność ustalania wysokości opłaty egzekucyjnej przez komornika lub sąd winna mieć charakter wyjątkowy i nie powinna dotyczyć każdego postępowania, lecz ograniczać się do tych spraw, w których ustalenie opłaty stosunkowej może nastręczać pewne trudności.

Jak widzisz, masz możliwość złożenia wniosku o obniżenie kosztów komorniczych. Zadbaj jednak o to, by we wniosku znalazły się mocne i wiarygodne argumenty podparte dokumentami. Pamiętaj również o terminie 7 dni – po jego przekroczeniu wniosek zostanie odrzucony. Życzę powodzenia i trzymam kciuki za korzystne rozstrzygnięcie.

Jak napisać wniosek o obniżenie kosztów komorniczych?

Wniosek o obniżenie opłat komorniczych egzekucyjnych nie jest łatwy do samodzielnego sporządzenia, dlatego przygotowałam dla Ciebie wzór takiego wniosku, wniosek wystarczy pobrać, wydrukować, wypełnić i złożyć w sądzie dla którego działa komornik.

Wniosek-o-obnizenie-kosztow-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Czytelnicy bloga najczęściej szukali:

 • jak napisać wniosek o obniżenie kosztów komorniczych,
 • wniosek o obniżenie opłat komorniczych,
 • wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej – wzór,
 • wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej – wzór,
 • czy można zmniejszyć koszty komornicze,
 • wzór wniosku o umorzenie kosztów egzekucyjnych,
 • wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej właściwość sądu,
 • wniosek o obniżenie wysokości opłat ustalonych przez komornika sądowego.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze