Wniosek o OBNIŻENIE opłaty egzekucyjnej – jak TO zrobić?

Wierzyciel (bank) sprzedał długi na swój wniosek innemu podmiotowi, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone, komornik ustalił koszty na kwotę 7390 zł z czego 4000zł została zapłacona w trakcie dobrowolnego spłacania zadłużenia przeze mnie.

Nadmieniam iż otrzymuję wynagrodzenie minimalne krajowe tj 2100zł brutto z umowy o pracę, którą świadczę w ZPCH gdyż jestem osobą niepełnosprawną (uszkodzone narządy ruchu oraz po ostrym zawale serca ).

Kwota 2100zł oraz żony emerytura w wysokości 850zł brutto nie pozwala na naszą godną egzystencję, ponieważ z tego spłacam nowemu wierzycielowi kwotę 650zł (tak czyniłem przed cesją długu), również spłacam też innego wierzyciela (czyniłem też wcześniej z ugody), tak więc nie jestem już w stanie udźwignąć tego dodatkowego ciężaru w postaci kosztów postępowania egzekucyjnego.

Czy możliwe jest wniesienie pisma o umorzenie kosztów postępowania egzekucyjnego – komorniczego? Proszę o poradę prawną z ewentualnymi przepisami na które będę mógł się powołać, za co serdecznie z góry dziękuję.


Opłata egzekucyjna – ile może policzyć komornik?

Jak wynika z zapisu art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

A w przypadku skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłaconych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

I właśnie w sposób powyżej opisany, komornik określił opłatę egzekucyjną w Pana sprawie. Niewątpliwie z tego co Pan piszę wynika, że jest Pan z żoną w bardzo trudnej sytuacji zarówno życiowej, jak i materialnej.

Kwota, którą macie miesięcznie na swoje utrzymanie jest stosunkowo niska, aby móc z niej pokryć codzienne koszty utrzymania, w sytuacji kiedy dodatkowo spłaca się dwóch wierzycieli.

Umorzenie kosztów egzekucyjnych, czy jest możliwe?

Odpowiadając zatem na Pana pytanie o możliwość złożenia wniosku o umorzenie naliczonych przez komornika kosztów komorniczych wyjaśniam, iż nasze prawo daje dłużnikowi możliwość wystąpienia z wnioskiem o obniżenie ustalonych kosztów.

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wprowadzona kilka lat temu dała sądom możliwość miarkowania opłaty stosunkowej określonej przez komornika.

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej – dla kogo?

Dłużnik może zatem złożyć do sądu wniosek o obniżenie opłaty ustalonej przez komornika. Sąd natomiast jest uprawniony wniosek dłużnika uwzględnić jeśli uzna, że przemawia za tym znikomy nakład pracy komornika lub sytuacja materialna dłużnika.

W drugim przypadku sąd brał będzie pod uwagę przede wszystkim wysokość dochodów dłużnika, niezbędne koszty utrzymania dłużnika i jego rodziny, zdolności zarobkowe, stan zdrowia i posiadany majątek dłużnika.

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej dłużnik składa do sądu w terminie 7 dni od dnia kiedy uzyskał informację o jej wysokości.  Komornik umarzając postępowanie egzekucyjne wydaje postanowienie o wysokości i ściągnięciu opłaty egzekucyjnej. Zatem najczęściej wspomniany 7 dniowy termin płynąć będzie od dnia odebrania przez dłużnika przesyłki z przedmiotowym postanowieniem.

Jeśli dla Pana termin ten jeszcze nie upłynął, należy przygotować wniosek o obniżenie opłaty ustalonej przez komornika i złożyć go w sądzie przy którym komornik działa.

We wniosku tym nie musi Pan podawać podstawy prawnej, bowiem jako zwykły obywatel nie musi Pan znać poszczególnych zapisów ustaw. Aby sąd uwzględnił Pana wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej powinien on jednak posiadać odpowiednie uzasadnienie.

Tak jak pisałam powyżej, sąd posiada uprawnienie miarkowania wysokości opłaty egzekucyjnej. Może ją zatem zmniejszyć jeżeli wykaże Pan, że jego sytuacja majątkowa jest trudna.

Do wniosku należy zatem dołączyć zaświadczenie o wysokości  pobieranego wynagrodzenia za pracę lub wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa pensja, decyzję ustalającą wysokość emerytury żony, orzeczenie o Pana niepełnosprawności, wyliczenie podstawowych kosztów utrzymania, kserokopie rachunków itp.

Wniosek o przywrócenie terminu – jak wykazać brak zawinienia?

Co bardzo ważne – aby sąd zajął się Pana wnioskiem, musi on być wniesiony w przewidzianym terminie. Obawiam się, że w Pana sytuacji 7 dni już minęło. W takim wypadku powinien Pan wraz z wnioskiem o obniżenie opłaty komorniczej złożyć drugi wniosek – o przywrócenie terminu lecz tu wykazać należy brak swojej winy w jego złożeniu po upływie terminu.

Z pewnością powie Pan, że nie znał prawa i nie wiedział czy może starać się o obniżenie kosztów egzekucyjnych, dlatego takiego wniosku Pan nie złożył.

Obawiam się, że takie wytłumaczenie nie zadowoli sądu. Niestety nieznajomość prawa szkodzi i sam zarzut uchybienia terminu przez brak znajomości prawa może nie być wystarczający.

We wniosku o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić brak winy. Zgodnie z przyjętym orzecznictwem sądów, taka sytuacją może być sprawowana potrzebą sprawowania całodobowej opieki nad członkiem rodziny lub chorobą która uniemożliwiała swobodne poruszanie się, także w celu udania się na pocztę by nadać przesyłkę do sądu.

Wniosek o przywrócenie terminu powinien zostać złożony w ciągu tygodnia od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek.

Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej (czyli w Pana sytuacji złożyć wniosek o umorzenie lub obniżenie opłaty egzekucyjnej)  – tak art. 169 kpc.

Reasumując, aby móc coś „ugrać” w sprawie, musi Pan przede wszystkim obliczyć, czy termin do złożenia wniosku został zachowany. Jeśli upłynął należy przeanalizować możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu oraz argumenty jakie Pan posiada.

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej wolny jest od opłat, dlatego jeśli jest Pan zdeterminowany i ma siłę proszę próbować, a ja trzymam gorąco kciuki. A jak napisać wniosek o miarkowanie kosztów egzekucyjnych? zapraszam do działu wzory pism.

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej

Wniosek-o-obnizenie-kosztow-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej – właściwość sądu

Zgodnie z art. 49 ust. 7 zd. 1 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (dalej: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ) dłużnik może złożyć w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia komornika wzywającego do uiszczenia należności wniosek o obniżenie wysokości opłaty egzekucyjnej. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy art. 767-767(4) Kodeksu postępowania cywilnego (art. 49 ust. 9 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.).

Artykuły, które wybrałam specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze