Czy dopłaty bezpośrednie podlegają egzekucji?

Otrzymałam dopłaty bezpośrednie na konto bankowe. Czy dopłaty podlegają zajęciu komorniczemu? W listopadzie zaliczkę mi odblokowano teraz wyrównanie już nie.

Czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy z dopłat bezpośrednich? dział zajęć poinformował mnie, że zmieniły się przepisy i że od 2019 r dopłaty podlegają zajęciu… proszę o odpowiedź.


Czy dopłaty bezpośrednie podlegają zajęciu komorniczemu?

Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazuje, że nie podlegają zajęciu komorniczemu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji należności, które ustalane zostały w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów z tytułów płatności określonych w odrębnych przepisach, realizowanych przez Agencję ze środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na ich współfinansowanie.

Mowa zatem właśnie o dopłatach bezpośrednich – dopłaty bezpośrednie nie podlegają egzekucji komorniczej. Jest to przepis art. 32 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z powyższym spójne są przepisy kodeksu postępowania cywilnego, albowiem sumy, świadczenia i prawa, które egzekucji nie podlegają określone zostały w art. 831 kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z nim nie podlegają egzekucji między innymi środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), wypłacone w formie zaliczki, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone.

I tutaj zaczyna się problem…

Zajęcie komornicze dopłat bezpośrednich

Ponieważ o ile nie mogą być zajęte dopłaty bezpośrednie, czyli komornik nie może wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wezwaniem o przekazanie przedmiotowych wierzytelności na rachunek bankowy prowadzonej przez niego kancelarii komorniczej, o tyle komornik może dokonać zajęcia rachunku bankowego, a w ramach tego zajęcia mogą być mu przekazane należności na tym rachunku się znajdujące, w tym należności z dopłat bezpośrednich.

W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego.

O zajęciu komornik zawiadamiania również dłużnika i wierzyciela. O dopuszczalności takiego działania komornika wypowiedział się m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy i wskazał, że:

„Przepis art. 32 ustawy z 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należy odnosić do sytuacji, w której organ zmierzałby do zajęcia tych należności będących jeszcze w gestii ARiMR, ale już przyznanych decyzją.”

W tym kontekście uznano, że przedmiotowy przepis nie ogranicza możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej z rachunków bankowych producentów rolnych, albowiem z chwilą, kiedy pieniądze wpłyną już na rachunek, są traktowane jak wszelkie inne środki.

Skarga na czynności komornika

Jeżeli jednak masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz złożyć skargę na czynność komornika. Pouczenie o przysługującej Ci skardze, terminie do jej złożenia, tego gdzie należy skargę złożyć, znajdziesz na zawiadomieniu o zajęciu rachunku bankowego.

Skargę będzie badał Sąd. Oprócz Twoich zarzutów sąd z urzędu będzie badał czy komornik nie uchybił innym przepisom. Sąd jest władny bowiem kontrolować działania komornika i wydawać mu polecenia czy zalecenia.

Mam nadzieję, że pomogłam Ci rozwiać Twoje wątpliwości. Zajęcie komornicze dopłat bezpośrednich nie jest możliwe u źródła, czyli w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale komornikowi otwiera się droga do zajęcia rachunku bankowego dłużnika, na które to dopłaty bezpośrednie z Agencji wpływają. Życzę powodzenia i serdecznie pozdrawiam.

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze