Wykreślenie z BIK po spłacie długu – WZÓR wniosku

Forum prawneKategoria: BIKWykreślenie z BIK po spłacie długu – WZÓR wniosku
AvatarJoanna L. zapytał 10 miesięcy temu

Witam. Mam pytanie odnośnie rejestru w BIK. Karta kredytowa niespłacona terminowo. Dług odzyskany przez komornika we wrześniu 2010 i do tej pory dług jest widoczny w bazie BIK.

Jak długo może tam jeszcze widnieć? Czy mogę prosić BIK bądź bank o wymazanie długu z rejestru?

Rozumiem, iż ta informacja widoczna jest obecnie również dla kredytodawców?

Czy można złożyć wniosek o usunięcie danych z BIK?

Dziękuję. Pozdrawiam

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam,

zgodnie z art. 105 ustęp 3 w związku z ustępem 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe, jeżeli opóźnienie w spłacie zobowiązania, w tym również karty kredytowej przekroczyło 60 dni, a jednocześnie upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania przez bank kredytobiorcę o zamiarze przetwarzania jego danych (bez jego zgody) przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową, może być wykonywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania.

Zatem jeśli dług bankowy został uregulowany w 2010 roku, to najpóźniej w 2016 roku Twoje dane powinny zniknąć z rejestru BIK. Jeśli tak się nie stało i są one widoczne dla Ciebie, to również dla banków i innych instytucji finansowych.

Wydłużenie powyżej wskazanego terminu przetwarzania danych byłego klienta z 5 do 12 lat jest możliwe tylko w jednym przypadku – do celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli.

Jednakże ta druga sytuacja jest bezpieczna, bowiem nie ma żadnego wpływu na ocenę zdolności kredytowej i nie obniża tzw. scoringu.

To, co możesz teraz zrobić, to wystąpienie do banku o anulowanie wpisu w BIK, po upływie terminu, przez jaki dane mogły być przetwarzane po spłacie zobowiązania.

Przydatne wzory pism:

Wniosek o aktualizację danych w BIK

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – WZÓR

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania - WZÓR
Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – WZÓR

Koniecznie przeczytaj:

AvatarKse odpowiedział 2 miesiące temu

Dzień dobry,

Mam w BIK wpis od Pekao SA pomimo spłaconej rok temu zaległości. Bank na mój wniosek o usunięcie danych odpisał mi, że tego nie uczyni, ponieważ zaległość wyniosła więcej niż 90 dni i w załączeniu wysłali mi zawiadomienie, które do mnie wysłali, ale pod adres, pod którym nie mieszkałem już ponad 2 miesiące, w związku z czym nigdy tego zawiadomienia nie odebrałem od listonosza.

Co mogę w tej sytuacji zrobić? pisać kolejny wniosek tłumacząc się, że pod ów adresem już nie mieszkałem i załączyć dowody na to, że mieszkałem w innym mieście w momencie gdy oni chcieli mnie zawiadomić? Proszę o informację co dalej z tym robić.

Ps. chodziło o kwotę 580 zł więc nie jakieś krocie.

Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam serdecznie,

aby odnieść się do kwestii samego zawiadomienia, należy sięgnąć do zapisów art. 105a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe.

Niniejszy przepis wskazuje, że informacje o kredycie konsumenckim mogą być przetwarzane przez zgody osoby, której dotyczą, jeśli osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank o zamiarze przetwarzania dotyczących jej tych informacji, bez jej zgody.

Obowiązkiem banku jest więc właściwe poinformowanie klienta o zamiarze przetwarzania jego danych osobowych.

Z powyższego wynika więc, że możesz podjąć “bój” z bankiem, by ten zaniechał przetwarzania Twoich danych po spłacie kredytu. Na poparcie swoich roszczeń, w treści żądania możesz powołać się na brak prawidłowego doręczenie informacji o zamiarze przetwarzania danych po spłacie kredytu. Na potwierdzenie, że adres, na który bank kierował korespondencję nie był aktualny, możesz załączyć wspomnienie dowody. Następnie w treści pisma możesz powołać się na:

 
1. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie sygn. akt I OSK 2514/17, w uzasadnieniu, którego wskazano, że:

“Ustawodawca nie stworzył w tym zakresie żadnych szczególnych wymogów formalnych, co do sposobu i treści takiego poinformowania klienta lub byłego klienta banku. Nie oznacza to jednak całkowitej dowolności w tym zakresie.

Jakkolwiek ustawodawca w żaden sposób nie ograniczył sposobów i form takiego powiadomienia, jednakże w każdym wypadku sposób ten powinien umożliwić zweryfikowanie faktu poinformowania klienta banku o zamierzonym przetwarzaniu jego danych osobowych lub też przynajmniej potwierdzenie, że klientowi umożliwiono zapoznanie się z taką informacją.

W tym zakresie nie mogą mieć miejsca jakiekolwiek domniemania faktyczne.”

  1. Decyzje Prezesa UODO z dnia 21 grudnia 2018 roku, wydaną w sprawie ZSPR.440.854.2018, w której wskazano:

Podkreślenia wymaga, że to na Banku spoczywa ciężar udowodnienia, że poinformował Skarżącą o zamiarze przetwarzania jej danych bez jej zgody.

To w interesie Banku leżeć powinno, aby poinformowanie, o którym mowa w art. 105 a ust. 3 Prawa bankowego odbyło się taki sposób, który umożliwi łatwe wykazanie skutecznego poinformowania w przypadku ewentualnego sporu.

Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych niedopuszczalna jest taka wykładnia art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, że to na osobie fizycznej spoczywał ciężar udowodnienia, że nie została poinformowana o ww. zamiarze przetwarzania danych osobowych.

Mam nadzieje, że tak przygotowana reklamacja okaże się pomocna. Musisz jednak liczyć, się z tym, że jeśli trafisz na „upartego” pracownika banku może zdarzyć się tak, że Twoje dane z BIK znikną tylko na krótko –  do czasu, aż bank prawidłowo poinformuje Cię o zamiarze ich ponownego przetwarzania.

Chcę jednak Cię pocieszyć, pisząc, że zobowiązane spłacone po terminie, nie musi negatywnie wpłynąć na Twoją zdolność kredytową, którą możesz zacząć na nowo budować, korzystają na początku z małych ofert tj. zakupy na raty. Już po spłacie kilku rat kredytowych Twoja zdolność, powinna być w miarę korzystanie oceniona. Zmianę tę zaobserwujesz, sięgając po ocenę punktową, czyli tzw. scoring.

Życzę powodzenia!

Twoja odpowiedź