Koszty umorzenia egzekucji komorniczej – ile wynoszą?

Forum prawneKategoria: KomornikKoszty umorzenia egzekucji komorniczej – ile wynoszą?
Użytkownik zapytał 5 lat temu

Witam,

w marcu 2018 zostało wszczęte przeciwko mnie postępowanie komornicze, a jutro mam podpisać ugodę sądową z wierzycielem i na jego wniosek komornik ma umorzyć egzekucję komorniczą (wierzyciel zostanie zaspokojony w całości).

Nie wiem jaki procent od niespłaconej kwoty powinnam zapłacić na rzecz komornika, która stawka mnie obowiązuje: z 2019 czy z 2018 roku? 5%,10 czy 15%? Komornik twierdzi, że 15% a mój prawnik, że może to być 5%. Proszę o pomoc, gdyż zależy mi na szybkim zamknięciu tego etapu mojego życia i jak najszybciej zamierzam uregulować wymaganą opłatę. Dziękuję za pomoc.

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 lat temu

Witaj,

zgodnie z art. 29. 1. ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych, której przepisy obowiązują od 1 stycznia 2019 roku w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika. Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Od wszczęcia postępowania w Twojej sprawie minęło już więcej niż miesiąc – podajesz, że sprawa toczy się od marca 2018 roku, zatem bez wątpienia komornik nie naliczy opłaty w wysokości 5%.

W poprzednim stanie prawnym opłata stosunkowa w przypadku umorzenia postępowania po zawarciu ugody, jeżeli postępowanie trwało dłużej niż miesiąc, wynosiła 15% – tak ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.

Pytasz, którą stawkę komornik powinien zastosować 10% z obecnie obowiązującej ustawy, czy 15% z ustawy uchylonej 1 stycznia 2019 roku.

Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziemy w zapisie art. 52 ustawy o kosztach komorniczych, który wskazuje, że do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Jednakże do postępowań, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 29 i art. 30 stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Skoro wysokość opłaty stosunkowej w przypadku ugody dłużnik – wierzyciel reguluje właśnie art. 29, to w Twojej sprawie komornik powinien naliczyć opłatę stanowiącą 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Oliwa odpowiedział 5 lat temu

mój chłopak miał zajęcie komornicze na pensji i koncie bankowym, które zostało umorzone, ponieważ podpisał umowę z wierzycielem, że dług będzie płacił w ratach. Problem w tym, że komornik zażyczył sobie 1500 zł za zejście z konta bankowego i pensji. Pytanie: Gdzie złożyć wniosek o umorzenie kosztów komorniczych i jak go napisać? nie dam rady zapłacić takich pieniędzy, bo nic mi na życie nie zostanie.