Upomnienie za abonament RTV – batalia z Pocztą Polską

Forum prawneKategoria: Abonament RTVUpomnienie za abonament RTV – batalia z Pocztą Polską
Bogusław zapytał 4 lata temu

Witam serdecznie!

W maju tego roku otrzymałem z Poczty Polskiej upomnienie dot. opłaty abonamentu RTV w wys. 1500 zł. Poczta oparła się na ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. oraz Rozporządzeniu Min. Transportu z dnia 25 września 2007 r.

Wysłałem odpowiedź do Poczty Polskiej z prośbą o przedstawienie dokumentacji, na której podstawie nalicza mi się opłaty. Wczoraj przysłali odpowiedź z załącznikiem kopii zawiadomienia z sierpnia 2008, które rzekomo wysłali na mój adres w Warszawie gdy jeszcze tam mieszkałem bez dowodu odbioru. Ja takiej przesyłki nie pamiętam. Od 2011 roku mieszkam pod innym adresem.

Na zawiadomieniu nie było dowodu odbioru. Znowu napisałem do nich i odpowiedzieli, że zawiadomienie od nich nie wymaga potwierdzenia odbioru i dlatego było wysłane zwykłą pocztą. Kolejne moje pismo cyt. dosłownie:

Poczta Polska S.A
Centrum Obsługi Finansowej
Wydział Abonamentu RTV
ul. Bernardyńska 15
85-940 Bydgoszcz

W odpowiedzi na otrzymane pismo z UP nr COF.OUR.6372.74588.2019 KR.PB z dnia 15.11.2019 r. informuję, iż Państwa roszczenie nadal budzi moje wątpliwości co do jego zasadności.

Już nie będę powtarzał moich wyjaśnień zawartych w poprzednich pismach, mogę jedynie dodać kilka zastrzeżeń i faktów.

– Mieszkanie w Warszawie sprzedaliśmy w kwietniu 2011 roku. W całym zamieszaniu związanym z przeprowadzką, załatwianiu formalności i kłopotami finansowymi żadne z nas nie pomyślało o wyrejestrowaniu odbiornika telewizyjnego, który zresztą był już niezdatny do użytku. Kto wtedy myślał o takich rzeczach.

– Nigdy nie otrzymałem od Poczty Polskiej upomnień o zapłatę dot. abonamentu RTV. Od 5-ciu lat! Ponadto wiem, że takie upomnienia winny być wysyłane przesyłką poleconą! I ewentualne Państwa tłumaczenie, że upomnienia były do mnie wysyłane na stary adres, byłyby bezzasadne, przecież znacie Państwo mój aktualny adres.

– Jak już nadmieniałem, zamieszkaliśmy w domu letniskowym naszych dzieci, który został przez nie wyposażony z naszą oczywiście pomocą. Nasza sytuacja stała się trudna ze względu na zadłużenie, stąd nasza decyzja o sprzedaży mieszkania. Niemal wszystkie pieniądze ze sprzedaży mieszkania zostały przeznaczone na spłatę długów. Mimo to jeszcze do końca z tej sytuacji się nie wykaraskaliśmy.

Jestem w sporze prawnym z Urzędem Skarbowym o rzekomo należny podatek w wysokości ok. 130 000 zł. W międzyczasie obniżono mi świadczenia emerytalne. Uwzględniając Wasze roszczenie, mogę mówić o jakimś fatum noszącym znamiona nagonki na mnie. Tym bardziej że nie znam osobiście nikogo, kto płaci abonament RTV. Według powszechnie znanej wiedzy tylko 8% osób płaci regularnie abonament,

– Moje pytanie: Skąd Poczta Polska wie, że kupowałem telewizor? Przypominam, to był rok 2011! Wasze roszczenie zawiera datę od stycznia 2014!

Na koniec, nie rozumiem przymusu opłacania telewizji publicznej, która aktualnie prezentuje nachalną propagandę jednej partii politycznej, której spokojnie nie da się słuchać. Oglądam telewizję, będąc u córki w Warszawie, a jestem u niej często. W programie TVP nie ma aktualnie żadnych, ale to żadnych wartościowych pozycji, które by usprawiedliwiały ich finansowanie.

W związku z powyżej opisaną sytuacją podtrzymuję wniosek o odstąpienie od ewentualnej egzekucji z tytułu nieopłaconego abonamentu RTV.

Co mogę teraz zrobić?
Pozdrawiam, Bogusław.

8 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Panie Bogusławie,

pyta Pan, co może zrobić, by Poczta Polska odpuściła dochodzenie żądanej kwoty z tytułu nieopłacanego abonamentu RTV. Wydaje mi się, że może Pan jedynie liczyć na przychylność osoby, która zajmuje się Pana sprawą. Choć też niekoniecznie, bo pewnie zdaje sobie Pan sprawę, że dziś biurokratyczne podejście pracowników urzędów nie pozwala załatwiać im interesantów tak po ludzku, lecz zawsze zgodnie z przepisami i wytycznymi od przełożonych.

A niestety dla Pana, przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (art. 5 punkt 5) wskazują, że osoba fizyczna lub podmiot posiadający zarejestrowany odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny może dokonać zgłoszenia zaprzestania używania tych urządzeń. Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe dokonuje wyrejestrowania odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych.

Poczta Polska, KRRiT oraz sądy powyżej cytowany przepis interpretują jednoznacznie, zaznaczając, że w przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do zgłoszenia wyrejestrowania odbiorników radiowo – telewizyjnych należy niezwłocznie dopełnić formalności w urzędzie pocztowym poprzez złożenie wypełnionego formularza.

Brak zgłoszenia uzasadnia dalsze naliczanie opłaty abonamentowej bez względu na okoliczności faktyczne, czyli posiadanie lub brak posiadania odbiorników.

Odnosząc się natomiast do braku potwierdzenia odbioru upomnienia, to niestety i w tym przypadku nie ma Pan racji, bowiem zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnych a administracji, kiedy obowiązek uiszczania należności pieniężnej wynika wprost z ustawy (a tak jest w przypadku abonamentu radiowo-telewizyjnego) postępowanie egzekucyjne może być wszczęte bez uprzedniego doręczenia upomnienia.

W tym momencie poproszę Pana, by w wolnej chwili zapoznał się z dość ciekawym, rzetelnymi i merytorycznie przygotowanym uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie sygnatura akt SA/Gl 927/15, w którym zawarto kwestie dla Pana istotne.

Mając powyższe na uwadze, muszę Pana przestrzec przed konsekwencjami “niedogadania się” z Pocztą Polską, a mianowicie postępowaniem egzekucyjnym.

Proszę jeszcze pamiętać o wyrejestrowaniu odbiornika, bo do czasu wyrejestrowania obowiązek opłacania składek nadal ciąży na Panu. Poczta Polska domaga się zaległości abonamentowych jedynie z ostatnich pięciu lat, bo poprzednie uległy przedawnieniu, co nie znaczy, że nie nalicza nowych.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Przydatne dla Ciebie wzory pism:
Wniosek o umorzenie lub rozłożenie długu za abonament RTV na raty:

wniosek-o-umorzenie-rozlozenie-na-raty-abonamentu-radiowo-telewizyjnego-rtv-pdf-doc-word

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV


Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór
odwołanie-od-upomnienia-za-abonament-rtv-wzor-doc-pdf

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór


Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk
zwolnienie-z-abonamentu-rtv-emerytow-druk-wzor-pdf-doc

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Katarzyna odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry, wczoraj listem poleconym otrzymałam upomnienie z wezwaniem zapłaty za abonament RTV za okres 01/2016-07/2021 na kwotę 1630,23. Powołują się na ustawę z 17 czerwca 1966 r. Czy muszę to zapłacić? Czy jest jakaś możliwość uniknięcia zapłaty? Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję. Katarzyna

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

Pani Kasiu pierwsza i zasadnicza kwestia, to ustalenie okoliczności, czy jest Pani posiadaczem odbiorników radiowo telewizyjnych i czy inna osoba z Pani gospodarstwa domowego nie jest zarejestrowanym abonentem i nie uiszcza opłaty z tytułu abonamentu RTV.

Powyższe ma znaczenie, bowiem jedynie w sytuacji, gdy nie ma Pani w domu ani radia, ani telewizji lub gdy inny osoba wspólnie z Panią zamieszkująca uiszcza abonament, można starać się o anulowanie naliczonej opłaty.

Natomiast, jeśli nie spełnia Pani w.w. przesłanek, może Pani złożyć wniosek o umorzenie zaległego abonamentu RTV, powołując się na sytuację materialno-bytową. Jeżeli uda się Pani wykazać, że nie jest w stanie ponieść naliczonej opłaty z uwagi na problemy finansowe lub zdrowotne, być może dług zostanie umorzony.

wniosek-o-umorzenie-rozlozenie-na-raty-abonamentu-radiowo-telewizyjnego-rtv-pdf-doc-word

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Dodam jeszcze, że może Pani złożyć wniosek o rozłożenie płatności zaległego abonamentu RTV na raty. Jest to rozwiązanie, po które warto sięgnąć celem uniknięcia zajęcia majątku przez Urząd Skarbowy w toku postępowania egzekucyjnego.

Na koniec zaznaczę, że m.in.:

 • osoby, które ukończyły 75 rok życia
 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej
 • bezrobotni
 • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia

mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłat abonamentowych. Zwolnienie z płatności abonamentu przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.

IZA odpowiedział 3 lata temu

Czy mogę dochodzić anulowania należności za abonament RTV jeśli już została dokonana egzekucja? Dostałam dziś pismo z US dot. egzekucji za zaległy abonament RTV, w piśmie podany jest adres pod którym byłam zameldowana do 01.2020 r. (w 01.2020 r. mieszkanie sprzedaliśmy). Egzekucja dot. 5 lat. Nigdy nie był tam na mnie zarejestrowany odbiornik RTV, był zarejestrowany na teściową (zmarła 09.2019 r.) a ona była zwolniona z opłat. W piśmie podana jest informacja, że 12.05.2021 zostałam powiadomiona o sprawie (nic nie dostałam, może zostało wysłane na adres z pisma, czyli w miejsce, gdzie nie mieszkam i do którego nie mam już żadnych praw). Gdzie powinnam się odwołać? I jak w ogóle ustalić o jaki odbiornik RTV chodzi?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

po wszczęciu postępowania egzekucyjnego dłużnik może złożyć zarzuty do egzekucji w administracji. Zarzuty wnosi się do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, czyli w Pani przypadku do Urzędu Skarbowego zajmującego się egzekucją.

Zgodnie z §  2 art. 33 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu administracyjnym w administracji podstawą zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej jest:

 • nieistnienie obowiązku
 • określenie obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z:
 1. orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i art. 4,
 2. dokumentu, o którym mowa w art. 3 a § 1,
 3. przepisu prawa, jeżeli obowiązek wynika bezpośrednio z tego przepisu;

3) błąd co do zobowiązanego;

4) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, jeżeli jest wymagane;

5) wygaśnięcie obowiązku w całości albo w części;

6) brak wymagalności obowiązku w przypadku:

 1. odroczenia terminu wykonania obowiązku,
 2. rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej,
 3. wystąpienia innej przyczyny niż określona w lit. a i b.

Z informacji, jakie Panie podaje wynika, że w piśmie odpierającym zasadność egzekucji może zostać podany zarzut nieistnienia obowiązku uiszczania opłat abonamentowych po Pani stronie do czasu życia teściowej, błąd co do osoby zobowiązanego – do września 2019 roku aktywnym i zarejestrowanym abonentem była teściowa oraz brak uprzedniego doręczenia upomnienia.

Na podstawie wniesionych zarzutów powinno zostać wszczęte odpowiednie postępowanie wyjaśniające, niemniej muszę Panią uświadomić, że opłata może nie zostać zdjęta, jeśli Pani rodzina korzysta z odbiorników radiowo-telewizyjnych, a żaden z Pani członków rodziny (prowadzących z Panią gospodarstwo domowe) nie uiszcza opłat abonamentowych.

Z uwagi na powyższe proszę starać się wyjaśnić sprawę w ten sposób, że do śmierci teściowej, z którą Pani stale zamieszkiwała, abonament był zarejestrowany na nią, a Pani ewentualna odpowiedzialność powstała dopiero po śmierci teściowej.

Życzę powodzenia!

MArika odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry, dostałam karę za nie płacenie abonamentu za RTV za 5 lat z góry, obecnie jestem bezrobotna z dwoma córkami, moja sytuacja jest trudna, aby opłacić to z góry, a jest to prawie 1700 zł, proszę o podpowiedź, czy jest jakaś możliwość umorzenia lub zapłaty w ratach kary za abonament RTV? proszę o radę i co zrobić w takiej sytuacji. Pozdrawiam serdecznie.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

już na wstępie zaznaczę, że nie jest to kara, lecz nieuiszczona należność abonamentowa. Jako posiadacz odbiorników radiowo-telewizyjnych jest Pani zobowiązana do terminowego regulowania abonamentu RTV.

Z informacji, jakie Pani podaje, wynika, że abonament nie był opłacany, stąd dziś wezwanie do zapłaty całej zaległości, a dokładnie zaległości za ostatnie 5 lat do tyłu – jest to maksymalny okres, za jaki wierzyciel może dochodzić zapłaty nieuregulowanego abonamentu RTV.

W tym miejscu jednak napiszę, że jako osoba bezrobotna spełnia Pani przesłanki do otrzymania zwolnienia z obowiązku abonamentowego. Aby otrzymać ulgę w opłacaniu abonamentu RTV, należy udać się do wybranej placówki Poczty Polskiej i tam złożyć odpowiednie oświadczenia, załączając zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej.

Natomiast odnośnie umorzenia należności lub rozłożenia jej płatności na raty, to bazując na trudnej sytuacji bytowej (bezrobocie i samotne wychowywanie córek) można przygotować i przesłać do KRRiT wniosek o umorzenie zadłużenia. Wzór takiego wniosku można pobrać poniżej:

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie długu za abonament RTV na raty:

wniosek-o-umorzenie-rozlozenie-na-raty-abonamentu-radiowo-telewizyjnego-rtv-pdf-doc-word

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Jeśli przedmiotowy wniosek nie „przejdzie” w kolejnym można starać się o rozłożenie płatności zadłużenia na raty.
Dodam, że zarówno w pierwszym wniosku, jak i w kolejnych należy wskazywać bezrobocie oraz samotne macierzyństwo, oraz niemożność uregulowania zadłużenia bez uszczerbku dla dobra rodziny. Należy również szerzej odnieść się do sytuacji rodziny, opisując sytuację majątkowo-bytową i zdrowotną.

Dodatkowo przed przesłaniem przedmiotowego wniosku, radzę jak najszybciej udać się na Pocztę i uzyskać ulgę.

A w przygotowanym wniosku wspomnieć o zmianie statusu – potwierdzeniu ulgi w opłatach abonamentowych.