Zwrot kosztów windykacji Kaczmarski Inkasso

Kategoria: WindykacjaZwrot kosztów windykacji Kaczmarski Inkasso
Makus zapytał 2 lata temu

Witam, mieliśmy dług u jednego z kontrahentów na około 100.000 zł. Do pomocy zatrudnił firmę windykacyjną Kaczmarski Inkasso. Zrezygnował z ich usług po 3 tygodniach, a zapłatę od nas dostał po pięciu.

Teraz jednak wierzyciel chce nas obciążyć kosztami windykacji, za które został zafakturowany przez Kaczmarski Inkasso, czyli około 7000 zł. Jest to zgodne z prawem?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj,

kwestię kosztów windykacji reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Zgodnie z regulacjami niniejszej ustawy, po upływie terminu zapłaty wynikającego z danej faktury, czy umowy wierzyciel nie tylko ma prawo naliczać odsetki, ale również obciążyć swojego kontrahenta opłatą w wysokości 40 euro stanowiącą rekompensatę za opóźnienie.

Powyższe wynika z art. 10 w brzmieniu:

Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

Co więcej, wierzycielowi przysługuje zwrotu uzasadnionych kosztów windykacji.

Wasz wierzyciel zatrudnił wyspecjalizowaną firmę zajmującą się windykacją długów, z którą zawarł umowę, i która w konsekwencji wystawiła fakturę za swoją usługę.

Podnosisz, że kancelaria Kaczmarski żąda aż 7 000 zł za swoją usługę. Jest to ogromna kwota, którą wasz wierzyciel musi pokryć, chyba że wynegocjuje jej zmniejszenie, w przeciwnym razie narazi się na pozew sądowy.

Natomiast samo roszczenie o zwrot poniesionych wydatków windykacyjnych wierzyciel kieruje do dłużnika, czyli do waszej firmy. Jeżeli nie uregulujecie żądanej kwoty, to Wy znów narażacie się na pozew.

Roszczenie o zwrot poniesionych wydatków windykacyjnych co do zasady jest zasadnym, można jedynie spierać się o ich wysokość. Jednak wspomnieć trzeba, że dana kancelaria ma ugruntowaną pozycję na rynku, czyli wcale nietani cennik, a część żądanej kwoty może stanowić prowizję, bo pewnie w umowie był zapis, że należy się ona także wtedy, gdy wpłata zostanie dokonana po zakończeniu windykacji.

Zatem trudno będzie uchylić się od obowiązku zapłaty kwoty wynikającej z faktury.

Koniecznie przeczytaj:

Przydatne wzory pism:

Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Skarga na firmę windykacyjną i wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Wniosek do firmy windykacyjnej o rozłożenie długu na raty

Twoja odpowiedź