Czy muszę płacić koszty windykacyjne? straszą mnie…

Czy muszę płacić koszty windykacyjne? Zapomniałem i nie zapłaciłem faktury za usługę (ja jako osoba prywatna), przy pierwszym kontakcie z firmą windykacyjną opłaciłem zaległą fakturę, lecz nie zapłaciłem kosztów windykacji.

Czy muszę za te koszty windykacyjne zapłacić? Firma windykacyjna straszy mnie sprawą w sądzie i przymusie opłacenia kosztów windykacji. Kiedy firma windykacyjna może skierować sprawę do sądu?


Czy muszę ponosić koszty windykacji?

Witaj, już na samym początku odpowiedzi na twoje pytanie pragnę ci wskazać, iż w myśl zapisom art. 471 kodeksu cywilnego dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Ty przyznajesz się, że przedmiotowej faktury nie opłaciłeś po prostu przez nieuwagę… i sprawa trafiła do firmy windykacyjnej.

Myślę, że miałeś pecha, bo twój wierzyciel jak widać działa bardzo szybko. Zazwyczaj przed skierowaniem sprawy dalej do windykacji, czy sądu, dłużnikowi przesyła się ponaglenia, wezwania do zapłaty, czy po prostu dzwoni i upomina się o swoje pieniądze.

Koszty windykacji – konsument

Ale skoro jest już po przysłowiowych ptakach… to odpowiadając na twoje główne pytanie: Czy muszę płacić koszty windykacyjne? muszę napisać – tak!

Firma windykacyjna ma prawo żądać od ciebie zwrotu kosztów windykacji, a jeżeli poniósł je wierzyciel, to roszczenie takie będzie przysługiwać mu, przez co będzie miał prawo dochodzić swej należności również na drodze sądowej.

Jednak wierzyciel nie może działać dowolnie. Żądana kwota musi być adekwatna z rzeczywiście poniesionymi przez windykatorów kosztami.

Skoro ty spłaciłeś zadłużenie już po pierwszym kontakcie z firmą zajmującą się windykacją, koszty windykacji nie powinny być wysokie. Nie podałeś mi jednak kwoty, o której mowa. Przyjmuje jednak, że nie są to małe koszty windykacyjne, skoro opierasz się ich uregulowaniem.

Wynagrodzenie dla firmy windykacyjnej

Tak więc, jeżeli firma windykacyjna żąda od ciebie wygórowanej sumy, ty masz prawo zażądać wystawienia faktury lub rachunku za dokonane czynności w celu weryfikacji rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wiedz, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, stanowiskiem zarówno sądów powszechnych, jak i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wierzyciel, czy windykator może dochodzić zapłaty jedynie kosztów windykacyjnych faktycznie poniesionych i zasadnych w danej sprawie.

Bo tak jak orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie sygn. akt VI A Ca 116/14 – nie mieszczą się w hipotezie art. 361 §1 kodeksu cywilnego czynności podejmowane zbyt intensywnie, w zbyt krótkich odstępach czasu, które w rzeczywistości nie prowadzą do zwiększenia skuteczności działań windykacyjnych, a zatem nie pozostają w adekwatnym związku przyczynowym z brakiem spłaty należnych rat i dążeniem do ich dobrowolnej zapłaty.

Ponadto chcę zwrócić twoją uwagę to stanowisko UOKiK.

Zapisy umowne nakładające na konsumenta obowiązek poniesienia konkretnych kosztów windykacyjnych zostały uznane za tzw. klauzule abuzywne przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach sygn. akt XVII AmC 1325/13 i XVII AmC 12374/12 i figurują w rejestrze umów niedozwolonych (patrz pozycja 5790 i 5768).

Co prawda klauzule te przewidują czynności windykacyjne banków nie zaś firm windykacyjnych, ale możemy je traktować pomocniczo, bowiem sąd uznał, że niezasadnym jest obciążanie zobowiązanego „drogą” oraz nieuzasadnioną przez częstotliwość/natężenie podejmowanych czynności windykacją.

Koszty windykacji – przedsiębiorca

Inaczej sprawa przedstawia się przy windykacji, kiedy dłużnikiem jest nie konsument, lecz przedsiębiorca.

W tym przypadku zastosowanie znajdą m.in. przepisy art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Przedmiotowa ustawa pozwala wierzycielowi żądać do dłużnika uregulowania dwóch opłat:

  • równowartości 40 euro – kwota przeliczona na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne
  • dodatkowe, uzasadnione i udowodnione koszty windykacji.

Trzeba pamiętać, że równowartość 40 euro (nota obciążeniowa za koszty windykacji)  należy się wierzycielowi zawsze jeśli dłużnik przekroczy ustalony termin zapłaty wynikający np. z faktury.

Podsumowując

Jako dłużnik faktycznie możesz być obciążony przez firmę windykacyjną kosztami prowadzonego postępowania, jednak wyłącznie tymi, które wynikają z wykonanych czynności.

Koszty windykacji powinny być określone w oparciu o obowiązujące ceny rynkowe usług windykacyjnych niezależnie od tego, jaką cenę za usługę zapłacił danej firmie twój wierzyciel.

Zgodnie z powyższym – tak firma windykacyjna może złożyć pozew o zapłatę do sądu i jeżeli nie podejmiesz odpowiednich kroków prawnych (sprzeciw od nakazu zapłaty) może uzyskać tytuł wykonawczy i dochodzić zapłaty nawet w postępowaniu egzekucyjnym.

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Jeżeli jednak uważasz, że żądana przez firmę windykacyjną kwota jest zawyżona – to broń swoich racji, negocjuj cenę, a jeśli nie uda ci się dojść do porozumienia bądź aktywny w ewentualnym sporze sądowym, do którego mam nadzieje nie dojdzie.

Przerzucenie kosztów windykacji od dłużnika jest zasadne, bo nie wywiązałeś się ze spłaty zobowiązania na czas. Oczywiście mowa tu o sytuacji kiedy zachodzą uzasadnione koszty windykacji, a nie te wyolbrzymione i „wyssane z palca”. Natomiast o tym: jakie są koszty windykacji <– dowiesz się z tego artykułu.

Wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

Nie znaleziono Pobrania

Skarga na firmę windykacyjną

Skarga-na-firme-windykacyjna-wzor-doc-pdf

Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnianie długu

Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze