Windykacja Profi Credit wypowiedziała mi umowę i żąda spłaty całej zaległości od razu. Mówię, że nie mam pieniędzy, a windykator i tak żąda spłaty. Jest na tyle bezczelny, że chce rozmawiać z moją rodziną. Przyjeżdża co drugi dzień i pyta czy mam pieniądze. Windykator z Profi Credit powiedział, że w tym tygodniu będzie robił zdjęcia w moim gospodarstwie. Proszę napisać, co może windykator i jakie ma prawa?


Wypowiedzenie umowy pożyczkowej, gdy klient nie spłaca regularnie rat pożyczki, po czym następuje żądanie spłaty całej pozostającej do spłaty pożyczki, to normalny schemat postępowania w takich sytuacjach.

Dlatego ja zawsze apeluję, by robić wszystko, aby nie dopuścić do wypowiedzenia umowy pożyczkowej, bo wtedy w ciągu 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy, musimy spłacić całą kwotę pożyczki, choćby był to i milion złotych.

Jak dotąd, wszystko dzieje się zgodnie z prawem, co wydaje się być alarmujące, to zachowanie windykatora z Profi Credit.

Co może windykator?

Bardzo często firmy windykacyjne posuwają się do czynności, które zarezerwowane są jedynie dla organu egzekucyjnego czyli dla komornika.

Niestety metody działań dzisiejszych firm windykacyjnych wydają się sięgać jeszcze o krok dalej, łamiąc przy tym prawo.

Co warte podkreślenia to fakt, że dłużnicy powinni mieć świadomość, że firma windykacyjna i wysłany windykator terenowy mogą ponieść prawne konsekwencje, a więc odpowiedzialność karną za wszelkiego rodzaju przekraczanie swoich uprawnień, groźby skierowane wobec dłużnika czy nękanie telefonami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, firma windykacyjna powinna mieć zwyczaj informowania dłużnika o działaniach jakie mogą przynieść obu stronom (dłużnikowi i wierzycielowi) polubowne rozwiązanie sprawy, np. zawarcie ugody dłużnik-wierzyciel – nic więcej windykacja robić nie może.

Firma windykacyjna, a w Twoim przypadku windykator z Profi Credit może w sposób zgodny z prawem wpływać na działania zadłużonej osoby poprzez np. wysyłanie wezwań do zapłaty.

Stosowanie innych form nacisku na dłużnika jest niedozwolone, mowa tutaj o:

Uprawnienia windykatora

Windykatora ma prawo aby:

 • wysyłać dłużnikowi wezwania do zapłaty zaległego długu,
 • nawiązywać kontakt z dłużnikiem celem zawarcia porozumienia,
 • i nic więcej.

Windykator nie może:

 • wtargnąć na posesję dłużnika bez jego zgody,
  • Art. 193 kodeksu karnego. „Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

 • zajmować ruchomości dłużnika na poczet spłaty długu,
  • (art. 278 § 1 k.k., art. 280 § 1 k.k., art. 281 k.k., art. 282 k.k.)

 • zajmować rachunku bankowego dłużnika,
  • Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 • robić zdjęć majątku dłużnika i wyceniać go,
 • przeprowadzać eksmisji dłużnika z jego domu czy mieszkania
  • Art. 217. § 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 • informować osoby trzecie (pracodawcę lub sąsiadów) o zadłużeniu dłużnika,
  • Znamiona uporczywego nękania (art. 190a k.k.), zniesławienie (art. 212 § 1 k.k.),\ i naruszenie dóbr osobistych (art. 24 § 1 k.c.).

 • nachodzić dłużnika w miejscu pracy,
 • wprowadzać dłużnika w błąd poprzez groźby,
 • nękać telefonami czy SMS-ami,
  • Art.190a Kodeks karny. „§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 • żądać spłaty zadłużenia pod przymusem,
  • (art. 280 § 1 k.k., art. 282 k.k.)

 • grozić sądem.
  • Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

   § 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Co może windykator? jak widać gołym okiem… windykator terenowy może naprawdę niewiele i każda jego czynność, która według Ciebie łamie prawo, powinna być zgłaszana na Policję lub do prokuratora właściwego na miejsce Twojego zamieszkania.

Nie wahaj się! jeśli czujesz, że windykacja Profi Credit przekroczyła swoje uprawnienia, to tylko zdecydowanym działaniem jesteś w stanie te niezgodne z prawem działania zastopować.

Pamiętaj, że jeśli pojawi się u Ciebie windykator, to masz prawo nagrywać telefonem czynności jakie przeprowadza. Warto mieć w razie czego dowód na przekroczenie uprawnień windykacyjnych. Zachęcam Cię także do gromadzenia innych dowodów, które mogą przydać się w przyszłości.

Na koniec odniosę się jeszcze do tego co napisałaś w zapytaniu do mnie:

Windykator z Profi Credit powiedział, że w tym tygodniu będzie robił zdjęcia w moim gospodarstwie.

Gdy windykator z Profi Credit zgodnie z obietnicą pojawi się u Ciebie, zabroń mu wejścia na Twój teren, jednocześnie uruchamiając aparat fotograficzny.

Bowiem zgodnie z art. 193 Kodeksu karnego

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

Mam głęboką nadzieję, że swoim zdecydowanym działaniem zastopujesz windykatora terenowego i odzyskasz spokój ducha, pamiętaj, że prawo stoi po Twojej stronie.

Możesz jeszcze spróbować wysłać skargę na firmę windykacyjną, żądają zaprzestania działań jakie wobec Ciebie firma windykacyjna podejmuje, oto wzór skargi:

Wybrane specjalnie dla Ciebie: