Nota obciążeniowa 40, 70 i 100 eur – WZÓR + instrukcja złożenia

Czym jest nota obciążeniowa 40 Euro? jest to rekompensata dla wierzyciela tytułem kosztów odzyskania należności. Jeśli więc kontrahent spóźnia się z zapłatą za fakturę lub usługę, masz prawo wystawić notę obciążeniową w równowartości 40, 70 lub 100 Euro.

Powyższe wynika wprost z Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Wstęp

Kto i kiedy może wystawić notę w postaci wezwania do zapłaty? jak przeliczyć równowartość kwoty 40, 70 lub 100 euro na polskie złote i jak napisać skuteczną notę? o tym wszystkim dowiesz się z poniższego poradnika. Dla ułatwienia załączam również gotowy do pobrania wzór noty obciążeniowej, który pobierzesz poniżej:

Wezwanie do zapłaty 40 euro wzór

Nota 40 euro wzór

wzor-pismaPrzepisy prawa nie precyzują konkretnie, jak powinno wyglądać wezwanie do zapłaty 40 euro. W wezwaniu powinny jednak znaleźć się następujące dane:

 • dane dłużnika jak i wierzyciela,
 • wskazanie roszczenia,
 • wskazanie daty, w której roszczenie powinno być opłacone,
 • szczegóły przeliczenia 40 EUR na PLN,
 • żądanie zapłaty wraz z podaniem terminu,
 • nr. rachunku bankowego do wpłaty.

Notę obciążeniową należy wystawić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla dłużnika, a drugi dla wierzyciela.

Co ważne, dokument nie musi zawierać podpisu którejkolwiek ze stron. Oznacza to, że notę można przesłać dłużnikowi zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, np. poprzez e-mail.

Jako wierzyciel masz prawo by żądąć, aby dłużnik odesłał listownie podpisaną notę.

Kiedy wystawia się notę obciążeniową?

Notę można wystawić, gdy dłużnik spóźnia się z uregulowaniem należności. Jednak to nie jedyna sytuacja, w której notę można wystawić.

Wezwanie do zapłaty 40 euro rekompensaty wystawia się także, gdy kontrahent nie wykonał należycie swojego zobowiązania. Wierzyciel w takim scenariuszu ma prawo ubiegania się o zadośćuczynienie (kara umowna przewidziana w umowie).

 

Warto jeszcze nadmienić, że znaczenia nie ma fakt, że dłużnik nie uregulował terminowo zobowiązań z powodów niezależnych od niego. Znaczenia nie ma też fakt, czy wierzyciel poniósł w związku z tym szkodę.

Notę wystawia się bez względu na okoliczności.

uwagaNa uwagę zasługuje też fakt, że jeśli w umowie między stronami znajdzie się zapis wyłączający lub ograniczający uprawnienie wierzyciela do wystawienia noty 40 euro, to zapis ten automatycznie staje się nieważny.

Podsumowując, rekompensatę 40 EUR wystawić może wierzyciel jeśli spełnione zostaną dwa warunki jednocześnie:

 1. Gdy wierzyciel spełnił świadczenie
 2. Oraz gdy nie otrzymał zapłaty w terminie.

Jak wyliczyć rekompensatę 40 EUR?

Jeśli dług wyrażony jest w złotówkach, to zgodnie z art. 10. 1a Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, rekompensatę należy przewalutować:

Równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Natomiast aby odnaleźć prawidłowy kurs Euro, należy skorzystać z archiwum średnich kursów walut NBP.

Kto może wystawić notę 40 EUR?

Notę wystawić może wierzyciel, który realizuje świadczenie wzajemne w obrocie gospodarczym, rekompensata w wysokości 40 euro przysługuje więc jedynie w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami.

Podmiotami uprawnionymi do wystawienia noty są więc:

 • przedsiębiorcy,
 • podmioty prowadzące działalność,
 • osoby, które wykonują wolne zawody,
 • podmioty sektora finansów publicznych,
 • przedstawiciele przedsiębiorców zagranicznych.

 

Wysokość rekompensaty

Dnia 1.01.2020 nastąpiła długo oczekiwana przez przedsiębiorców zmiana przepisów dotycząca wysokości rekompensaty.

Wcześniej bez względu na wysokość zadłużenia, wierzycielowi przysługiwała zawsze jedna stawka, a więc owe 40 EUR, jednak wraz z nadejściem zmian na początku 2020 roku ustawodawca wprowadził 3 progi rekompensaty, których wysokość uzależniona jest od wysokości długu.

Progi rekompensaty kształtują się więc w następujący sposób:

 1. 40 euro rekompensaty – jeśli roszczenie nie przekracza 5000 złotych.
 2. 70 euro rekompensaty – jeśli roszczenie wynosi między 5000 a 50 000 złotych.
 3. 100 euro rekompensaty – jeśli roszczenie jest równe 50000 złotych bądź gdy jest wyższe.

Rekompensat nie należy sumować!

Podsumowanie

Rekompensata za opóźnienia w płatnościach jest sposobem przedsiębiorców na walkę z zatorami płatniczymi, które w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do likwidacji firmy.

Chcąc obciążyć notą obciążeniową przedsiębiorcę dłużnika, obowiązkowo należy dokonać przeliczenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w zależności od wysokości długu, może wynosić 40,70 lub 100 EUR. Wierzyciel może domagać się tej kwoty już w terminie od dnia, w którym może naliczać odsetki, a więc zaraz po tym, jak dług stał się wymagalny.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze